Anne Louhelainen Valitaan

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole koskaan helppoa. Ei kukaan eläisi sen varassa jos olisi toinenkin vaihtoehto. Valitettavasti EU direktiivin myötä suomalainen sosiaaliturva takaa etuuksia myös Suomen ulkopuolella vakituisesti asuville, mutta Suomessa töissä oleville esim. lapsilisät ja työttömyyskorvaukset. Pienituloiset vanhukset kokevat usein jäävänsä sosiaalietuuksien ulkopuolelle. Työnteon tulisi aina olla parempi vaihtoehto kuin sosiaaliturva.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Työtä ja yrittämistä pitää tukea ja kaikkea turhaa lupabyrokratiaa tulee karsia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo voisi olla hyvä vaihtoehto jos sen myötä eri tukimuotojen viidakkoa voitaisiin harventaa. Perustulosta ei saa muodostua este työnteolle.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jos työsopimuksessa on työajaksi kirjattu 0-40 h ei työntekijä voi luottaa siihen, että työtunteja on yhtään! Ihmisen pitää pystyä suunnittelemaan elämää ja taloudellista turvaa eteenpäin. Nollatyösopimus aiheuttaa suurta epävarmuutta ja stressiä työntekijälle. Pahimmassa tapauksessa hän on sitoutunut olemaan käytettävissä, ei kuitenkaan saa töitä, mutta ei voi mennä muuhunkaan työpaikkaan odottaessaan kutsua töihin. Siksi minimityöaika/minimiansiotaso pitää määritellä. On täysin kohtuutonta luvata esim. opiskelijalle kesätyö, johon ei kutsuta lainkaan tai sitten kutsu töihin tulee muutaman tunnin varoitusajalla. Esimerkiksi joillekin opiskelijoille ja kausityöntekijöille sopimus voi olla ok, jos molemmat osapuolet katsovat sen toimivaksi ratkaisuksi

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömäksi joutuminen on stressitilanne, jonka haltuunotto vie oman aikansa. Jos työttömyysturvan ansiosidonnaista kestoa lyhennetään, se lisää ahdistua, löytyykö uutta työpaikkaa tarpeeksi ajoissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Jos eurosta on suomalaisille enemmän haittaa kuin hyötyjä, on siitä tulevaisuudessa voitava erota.
Suomalaisia työpaikkoja on siirtynyt ulkomaille ja trendi jatkuu samanlaisena. Suomessa jatkuvat irtisanomisilmoitukset sekä työttömien määrän kasvu eivät ainakaan tue, että suomalainen talous olisi hyötynyt eurosta. Euron huolet eivät ole ohi. Myös Suomella pitäisi olla ”Exit-Euro” –suunnitelma.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Korkea verotus on jo nyt pääasiallinen syy ruoan kalliiseen hintaan. Hintaero muihin EU-maihin verrattuna johtuu Suomen keskimääräistä korkeammasta arvonlisäverosta. Vanhojen EU-maiden keskimääräinen ruuan arvonlisäprosentti on 5,7 prosenttia, Suomessa se on 14 prosenttia.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Verot ovat Suomessa jo aivan tapissaan. Enempää ei voi korottaa ainakaan pieni- ja keskituloisten verotusta. Tilastokeskuksen mukaan jo lähes 700 000 suomalaista elää köyhyysrajan (1170€/kk) alapuolella. Julkisten palvelujen leikkaukset on tehtävä siten, että ne vähiten kohdistuvat pienituloisiin. Sosiaalietuuksien osalta meillä ei ole varaa olla koko Euroopan sosiaalihuolto!

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Progressiivinen verotus on oikeudenmukainen. Pienituloisilta ei veroa tule kerätä lainkaan. On huomioitava, että lapsilisä vaikuttaa muihin etuuksiin esim. toimeentulotukeen.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto! Sosiaaliturva rahoitetaan eri EU:n jäsenmaissa hyvin eri tavoin, Suomessa palvelut rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroin. Italiassa tai Kreikassa ei haluttaisi maksaa esim. kiinteistöveroa. Harmaa talous ja veronkierto kukoistavat monissa Eu-jäsenmaissa. Yhdistelmälupadirektiivi avasi viime vuonna suomalaisen sosiaaliturvan myös Eta- ja Eu-maiden ulkopuolisille ”työntekijöille”. Näiden maahan saapuvien ”ei-aktiivien” ihmisten sosiaalipalveluiden maksattaminen suomalaisilla verovaroilla ei ole oikeudenmukaista!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on huolehdittava itse oman maan puolustuksesta ja siihen on lisättävä rahallista panostusta. Nato-jäsenyys ei ole ilmainen, eikä jäsenyys takaa sitä, että hädän tullen apua saisimme. Tästä asiasta pitäisi järjestää kansanäänestys. Suomi on NATO:n rauhankumppanuusmaa ja voi osallistua NATO.n sotilaallisiin harjoituksiin. Se riittäköön tällä erää.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt! Saan tästä paljon yhteydenottoja. Läpi vaalikauden perussuomalaiset ovat vaatineet lisäystä poliisien määrärahoihin.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on tärkeää tunnistaa ääri-islamilaisen toiminnan aiheuttama uhka. Se kasvaa koko ajan, emmekä voi sitä enää poistaa. Syitä esim. maahanmuuttajataustaisen nuorison radikalisoitumiselle on varmasti useita, ehkä kotoutuminen ei ole onnistunut ja he eivät tunne kuuluvansa tänne.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän toiminta Ukrainassa ja muilla alueilla on ollut arvaamatonta ja ennalta vaikeaa ennustaa. Suomalaisten turvallisuuden tunne on Venäjän toiminnan vuoksi heikentynyt. Vaikka varsinaista sotilaallista uhkaa ei tällä hetkellä Suomeen kohdistukaan, suomalaiset kokevat nykyisen Venäjän presidentin toiminnan uhkaavaksi. Emme saa olla liian sinisilmäisiä. Meidän on tehtävä Venäjälle selväksi, että meillä on toimiva maanpuolustus, joka kykenee reagoimaan nopeasti.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli valtion turvallisuus vaarantuu ensimmäisenä, niin sen jälkeen yksityinen kansalainen on entistä vähemmän turvassa. On kuitenkin huolehdittava, että kansalaisten yksityisyyden suoja toteutuu.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatioita pitää tarkastella kriittisesti ja riskit on otettava huomioon. Suomella on tarvittava kyky ja taito kouluttaa Irakin joukkoja, mutta suomalaisten turvallisuudesta on huolehdittava niin kohdemaassa kuin Suomessakin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti pitää satsata laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen saattohoitoon, jossa huomioidaan ihmisten hyvin erilaiset tarpeet. On otettava huomioon sekä potilas että läheiset.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut ovat pohja, jolle sos-ja terv.palvelut luodaan. On hyvä että yksityiset yritykset ja järjestöt ovat mukana terveydenhuollossa, mutta pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuudet on turvattava, jotta suuret kansainväliset terveyspalveluiden tuottajafirmat eivät jatkossa dominoi tuottajina. Esim. suun terveydenhuollossa hoidon suuren kysynnän ja hammaslääkäripulan takia hoitoon pääsyssä on ollut viiveitä ja siksi on hyvä, että julkisten palvelujen rinnalla on yksityisiä palveluja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö ja luottamus pitää toimia lapsiperheiden ja viranomaisten välillä. Pienituloisille lapsiperheille pitää pystyä tarjoamaan monipuolisia palveluita ja tukea. Valitettavasti erityisesti lasten ja nuorten omaishoitajina toimivat vanhemmat joutuvat usein taistelemaan oikeudestaan saada taloudellista ja muuta tukea. Omien etujen puolustaminen voi polttaa vanhemmat loppuun ja useita onkin uhkailtu lasten huostaanotoilla. On tärkeää, että myös viranomaisten resursseja on riittävästi ja työntekijät eivät väsy.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitää taata tasapuolisesti. Laitoshoitoa puretaan ja ikäihmiset pyritään pitämään mahdollisimman pitkään kotona. Valitettavasti kotiin ostettavien palveluiden (siivous yms.) osalta vain varakkailla on niihin varaa. Julkisten palveluiden hinnoittelussa voidaan huomioida henkilön varallisuus.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia kuuluu kuntien itsehallintoon. On kiinnitettävä huomiota siihen, että myös pienten kuntien ääni kuuluu isojenkin sote-alueiden päätöksenteossa. Erityistä huolta on kannettava pienituloisten mahdollisuudesta saada perusterveydenhuoltopalvelut lähipalveluna..

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Uusien työpaikkojen luomisella saamme talouskasvua ja varoja palveluiden tuottamiseksi. Eu:n kautta sitoudumme erilaisiin ympäristösopimuksiin, joten sen ei tule itse sitoutua yksipuolisesti sopimuksiin, joilla sen omaa kilpailukykyä heikennetään. Työpaikkoja on kadonnut mm. Intiaan ja Kiinaan, joissa tuotteet tuotetaan viis veisaamalla ihmisoikeuksista tai ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyvistä asioista. Rikkidirektiivin myötä suomalaisen teollisuuden kilpailukyky heikkeni merkittävästi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellut kasvit on saatu sietämään paremmin kasvimyrkkyjä. Geenimuunneltuja ruokia syödessä ei ihminen voi olla täysin varma mitä ruoka todellisuudessa sisältää.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:lle ei pidä antaa valtaa määritellä paljonko maahanmuuttajia jäsenmaihin pitää ottaa. Turvapaikanhakijoiden määrää on arvioitava suhteessa siihen, miten Suomi pystyy heistä huolehtimaan, jotta kotoutuminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisilla on oltava oikeus ja mahdollisuus asua siellä missä itse haluavat. On päättäjien tehtävä huolehtia, että työtä ja työpaikkoja on tarjolla etelästä pohjoiseen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on erinomainen tavoite, joka toteutuessaan yhdenvertaistaisi opetuksen laatua kaikkialla Suomessa. OAJ:n kyselyn mukaan 70 % opettajista kokee työrauhan heikentyneen luokassaan viime vuosina. Pienillä ryhmillä voitaisiin taata myös parempi työrauha. Jostain pitäisi löytyä rahat toteuttaa tämä tavoite.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyseessä niin iso ja tärkeä asia, että kansalaisten ääntä on kuultava. Nato jäsenyys tuo mukanaan niin taloudellisia kuin muitakin velvoitteita. Olemmeko valmiit lähettämään joukkojamme taisteluihin ympäri maailmaa?

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Tehdään nyt ensin valmiiksi nämä jo aloitetut ydinvoimahankkeet.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verot on maksettava maksukyvyn mukaan. Veropolitiikan tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kannustavaa. Taloustieteellisten tutkimusten mukaan suurituloisten veronkorotukset eivät johda heidän työn tarjonnan alenemiseen, mutta pientuloisten verotuksen alentaminen antaa mahdollisuuden ottaa vastaan myös osa-aikaista työtä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Puolueeni tämän hetkisen linjan mukaan Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon eikä hyväksy samaa sukupuolta oleville pareille adoptiota.
Kansalaisaloite on kuitenkin hyväksytty eduskunnan käsittelyssä. Lisäksi Presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut sukupuolineutraaliin avioliittolakiin liittyvät avioliittolain muutokset.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan, matkailun ja ravintoloiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä pitää tukea monipuolisesti. Suomalaisen alkoholipolitiikan ei tulisi olla holhoavaa vaan alkoholinkäyttöä tulisi asenteita muuttamalla ohjata eurooppalaiseen suuntaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtiolle ja kunnille aiheutuu nykyisestä pakkoruotsilainsäädännöstä mm. hallinnollisia kustannuksia, jotka ovat tarpeettomia etenkin alueilla, joilla ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä on vähäinen. Olisi järkevämpää, että nuoret voisivat valita alueellisesti tärkeän vieraan kielen, esim. itärajalla venäjän kieli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen rakentaminen ja mallien läpikäyminen jatkuu seuraavalla vaalikaudella. Yhteistyötä tehdään. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ja maakuntaliitot tapaavat kerran kuussa eduskunnassa ja yhteisiä asioita ja tavoitteita käydään läpi.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastot tarjoavat peruspalveluita kaikenikäisille. Kirjastot ovat kunnissa ja kaupungeissa henkireikä monille ihmisille. Niiden on säilyttävä kaikkien saatavilla.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Tämä hanke on ollut vireillä jo vuosikymmeniä. Tie kulkee vilkkaasti liikennöidyn keskustan läpi aiheuttaen lähes päivittäin vaarallisia tilanteita. Tiellä kulkee myös paljon myrkyllisiä aineita rekkakuljetuksissa ja tie kulkee erittäin herkällä pohjavesialueella. Suuronnettomuuden uhka leijuu alueella koko ajan. Tein toukokuussa 2013 kirjallisen kysymyksen eteläisen kehätien suunnittelun aloittamisesta. Sekä Hollola että Lahti olivat budjetoineet yht. miljoona euroa suunnittelun aloittamiseen. Perustelin hanketta sillä, että suunnittelu olisi tehokkainta aloittaa nyt, kun se voitaisiin tehdä taloudellisessa yhteistyössä kuntien, maakuntaliiton ja valtion kanssa. 2014 budjetoidut määrärahat olisivat poistuneet kuntien talousarvioista. Ministeriössä otettiin tämä huomioon ja hankkeen suunnittelu aloitettiin. Nyt on tärkeää viedä suunnitelma myös toteutukseen.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Lahden seudulla on poikkeuksellisen vähän valtion toimintoja. On erityisen tärkeää, että Lahdessa olevia valtion toimintoja kehitetään ja laajennetaan. Hämeen rykmentin Hennalan varuskunta oli merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti. Sen poistuminen vei mennessään satoja työpaikkoja ja jäljelle jäi vain maankäytöllisesti ongelmallinen armeijan harjoitusalue Hälvälässä. Kanta-Hämeessä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on arvioitu seuraavan vuoden tähtäyksellä pysyvän jokseenkin ennallaan, mutta Päijät-Hämeessä kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan alavireisenä. Lahden työttömyysluvut ovat viime vuosina olleet Suomen suurimpia.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tieverkosto on Suomineidon verisuonisto sillä niin ihmiset kuin tavaratkin kulkevat pääsääntöisesti pyörillä, joten tieverkoston kehittämiseen ja sen kunnon ylläpitoon on pystyttävä jatkossa satsaamaan huomattavasti enemmän kuin nyt.
Tieverkoston peruskunto on täysin rapautunut. Talvisaikaan kalustoa ei riitä huolehtimaan tarpeellisesta huollosta ja routa vaurioittaa teiden perustuksia syksyisin ja keväisin. Niitä ei korjata ja tieverkoston kunto heikkenee koko ajan. Hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa-arvoiselle kohtelulle koko maassa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteita tulee olla, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa pitää olla realisti ja pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä