Petri Rautiainen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Moni ei haluakkaan töihin, koska sosiaaliturva on parempi tulonlähde kuin ansiotyö. Suomalainen työ on niin aliarvostettua, ettei monista töistä saaduilla palkoilla tule toimeen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppiaalla tai liikkeen pitäjällä itsellä pitää olla oikeus määritellä aukioloajat sellaisiksi, jotta ne ovat heille kannattavia. Liian kova lainsäädäntö ja byrokratia tekevät mistä tahansa alasta kannattamattoman.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Vuonna 2014 säädettiin laki, joka sallii 300 euron edestä kuukaudessa tehdä töitä ja uusi perustulomalli romuttaisi tämän järjestelmän. Perustulo on verotonta tuloa ja tulot vähentävät perustulon määrää ja ylimääräinen osa peritään takaisin jälkiverona eli veromätkynä, mikä ei houkuttele tekemään pienintäkään työtä. Korvausten pitää olla työhön kannustavia.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Sillä edellytyksellä tulee kysymykseen, ettei kyseessä ole mikään orjatyö esim. 9 €/päivä tai jotain muuta vastaavaa. Työn pitää olla kannattavaa myös työntekijälle ja saada hänet ymmärtämään työttömänä ja työssäolon välinen ero.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen päiväraha riippuu hyvin pitkälti palkan suuruudesta ja työsuhteen kestosta. Pienipalkkaisilla aloilla ansiosinnainenkaan työttömyyskorvaus ei ole kovin suuri vaan se lähestyy jo Kelan peruspäivärahan tasoa. Suurempituloisilta ja suuremmasta korvauksesta voi päiviä pienentää, mutta ei ihan pienituloisimmilta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei olisi riippuvainen muista euromaista eikä sidoksissa niihin, mitä ne, Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki (EKP) päättävät vaan saisi päättää omista asioista omatoimisesti itse. Kun olemme eurossa, se ei jousta taloudellisissa ongelmatilanteissa, mutta omaa valuuttaa voisimme säännöstellä tarpeidemme mukaisesti. Sidonnaisuus euroon aiheuttaa maallemme pysyvä ja kasvavan velkaongelman.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo muutenkin kova verotus ja asuminen on kallista, mikä syö suuren osa kotitalouksien tuloista ja rahaa pitää jäädä muuhunkin kuin pakollisiin elinkustannuksiin. Verotuksen kiristäminen kasvattaisi suuri- ja pienituloisten välistä eroa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaukset on kohdistuttava korkeimpiin johtajiin ja virkamiehiin, joita jo muutenkin on liikaa, ei pienituloisiin työtä tekeviin toimihenkilöihin. Kuntaliitoksen tuloksena saadut pitkät irtisanomissuojat on purettava vanhimmasta lukien siten että jäljelle jää yksi irtisanomissuoja. Tästä saisivat kunnat vuosittain miljoonien säästöt.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan korotusta, mutta en niiden verolle laittamista. Lapsilisät on tarkoitettu lapsen kasvattamisesta aiheutuneista kuluista ja menevät lapsen tasapainoisen kasvun hyväksi. Mieluimmin Vanhempien tuloille jokin raja. Ei 10000 €/kk saavan lapsen vanhemmat mitään lapsilisää tarvitse. Raja voisi olla selvästi alempi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Rahojen kulkua on ohjattu ihan vääriin kohteisiin, sellaisiin mihin Suomen ei tarvitsisi antaa senttiäkään. Tarkoituksen mukaisesti on unohdettu tai jätetty sivuun sosiaali- ja terveyspalvelut. Niihin olisi ollut ja on rahaa, jos varainhoito suoritettaisiin toisin tavoin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys ei takaisi Suomelle turvallista paikkaa ja olotilaa, jos todellisuudessa sota syttyisi. Nato-jäsenyys ei anna meille turvaa. Meidän on itse vastattava omasta turvallisuudestamme. Jos liitymme Natoon, Venäjä miehittäisi Suomen tukialueekseen. Nato-jäsenyys on kaiken lisäksi kallis ratkaisu, mikä kasvattaisi Suomen velkaa entisestään.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin- ja virkavallan määrärahojen karsimisesta johtuen rikollisuuden määrä Suomessa on kasvanut. Yhä useampi rikostapaus on ulkomaalaisen maahanmuuttajan aiheuttama, vaikka hallitus puolustelee asiaa sillä, että tekevät omatkin kansalaiset rikoksia. Resurssit eivät riitä tehokkaaseen valvontaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Yhä useampi maahanmuuttaja on taustaltaan rikollinen, koska sota, väkivalta ja rikollisuus heidän kotimaassaan on tyypillistä arkipäivää. Hyvä esimerkki on islaminuskoiset, joille väkivallaton päivän on lähes näkemätön tapaus. Mitä enemmän heitä maassa on, sitä pahempaa jälkeä he saavat aikaan. Ryöstön kohteiksi ovat usein joutuneet vanhukset tai muuten voimattomat suomen kansalaiset. Heitä ei edes tuomita teosta, mikä on suuri vääryys.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän politiikka ei olisi uhka Suomelle, jos Suomi ei tahallaan ärsyttäisi Venäjää. Suomelta harkitsematonta toimintaa kannattaa EU:n talouspakotteita Venäjää vastaan, koska olemme riippuvaisia Venäjän sähköstä ja se voi laittaa sähköhanat poikki, kun tilanne menee liian vakavaksi. Suomi kannatta USA:n sotatoimia Butinin politiikkaa vastaan, johon sen ei pitäisi mukaan lähteä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtiolla on muitakin tietolähteitä kuin kansalaisilla eikä nykyisestä valtion turvallisuus politiikasta ja sen tiedottamisesta ole mitään tietoa, mitä todellisuudessa ollaan tekemässä. Puhutaan yhtä, tehdään toista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tarvitse osallistua mihinkään Isisin vastaiseen taisteluun eikä kouluttaa sitä vasten mitään joukkoja, kun kaikki islamin uskoiset karkotetaan pois Suomesta eikä yhtään uutta oteta tilalle. Eivät he ainakaan työn perässä tänne ole tulleet. Mistä Suomi heille töitä tarjoisi, kun ei ole omillekaan?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tapauksen pitää olla ao. henkilön omasta tahdosta lähtöisin. Jos kivut ovat sietämättömät ja tietää, ettei ole toivoa parantua, potilaan kannalta parempi kuin hän pääsee pois. Vastustan ajatusta lääkärin, tutkimusryhmän ym. koekaniiniksi joutumisesta tai myrkyn syöttämisestä suoneen tietoisesti ilman, että potilas ja /tai omaiset ovat siitä tietoisia.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Pitää olla peruspalvelut, jotka tuotetaan julkisina, mutta niiden rinnalla voi käyttää myös yksityisiä palveluja. Palveluja ei saa pääsääntöisesti yksityistää vaan julkisten ja yksityisten palvelujen suhde on pysyttävä samana.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Moni tapaus ehtii mennä liian pitkälle, jolloin ei ole mitään tehtävissä tai tilanne on vaikeampi kuin että siihen olisi puututtu ajoissa. Usein yritetään välttää viranomaisten kanssa joutumasta tekemisiin. Jonkun pitää tehdä ilmoitus asiasta, että viranomaiset saavat tiedon tapauksesta.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Useimpien vanhusten omaiset ovat työikäisiä ja jossakin ansiotyössä, jolloin ei omaisen hoito onnistu samanaikaisesti työn ohessa. Pois kotoaan muuttanut lapsi saattaa asua niin pitkän matkan päässä vanhemmistaan, että se olisi työn lisäksi kustannuskysymys. Perheet, joissa on sairaita lapsia, eivät kykene huolehtimaan kuin korkeintaan itsestään , jos sekään onnistuu. Kokonaisuudessaan ongelmallinen ja monimuotoinen kysymys, johon ei ole suoraa vastausta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Jos palvelu on toisessa kunnassa useiden kymmenien tai jopa satojen kilometrien päässä, ei järkevää maksaa toiselle kunnalle siitä, että käyttää sen terveyspalveluja ja kaiken lisäksi aiheutuu matkakuluja, jotka pitää nykyisin tilata Kelasta ja mennä kelataksilla tai omavastuuosuus matkasta on kaksinkertainen. Pienemmässä kunnassa on myös pienemmät terveydenhuoltokulut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Se vain siirtää ongelmat sellaiseen maailman kolkkaan, missä ei ole mitään ilmastonmuutokseen liittyviä rajoituksia. Nykyiset rajoitukset ovat jo liian kovat, rikkidioksidi direktiivi oli surma paperi-, saha- ja metsäteollisuudelle. Päästöillä pitää olla jonkinlaiset rajat, mutta kilpailukyvyn säilymistä ei kuitenkaan pidä niillä tuhota.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä jos paketin päällä on kerrottu, mitä tuote todellisuudessa sisältää tai tuoteselosteeseen ei voi luottaa. Se on peräisin kasviksista, joihin on kasvatus- ja tuholaistorjunta-aineina käytetty jotain myrkyllistä lannoitetta tai torjunta-ainetta, jonka myrkkyä on pieniä määriä kasvissa ja eläimille syötetty rehua, joka on terveydelle haitallista. Näistä ei ole kerrottu tuotteessa. Pitkäaikaisessa käytössä ne aiheuttavat syöpää ym. sairauksia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on pieni maa ja budjettimme on pieni moniin Euroopan maihin verrattuna, joten nykyisessäkin on jo liikaa. Kaiken lisäksi pitää muistaa, että olemme EU:n nettotakaaja, vastuiden lisääminen ajaa meidät konkurssiin velkojen kasvamisen myötä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on maata, josta suurin osa on tyhjillään, kaikki väki ahdettu pienelle alueelle tai asutuskeskuksiin, joissa on huutava pula asunnoista ja monessa kunnassa ei ole kuin kouralliselle asukkaista työtä, joten asutusta levittää sinne, missä asuminen on halpaa ja yrityksiä myös muualle kuin pelkästään ruuhkasuomeen. Yrittämistä suosittava verotusta keventämällä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienemmissä ryhmissä opetus on tehokkaampaa ja nykyisin työrauha on riistäytynyt käsistä, koska opettajilla ei ole oikeutta kuripitoon työrauhan säilymiseksi. Nykypäivän oppilaille ei sana tehoa vaan he haistattelevat opettajille v*ttua. Se osa oppilaista, ketkä haluaisi opiskella, eivät pysty keskittymään häiriköiden metelöidessä oppitunnin aikana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Aihe ei ole ajankohtainen, meillä on Suomessa paljon muitakin tärkeämpiä asioita käsiteltävänä kuin jokin Nato-jäsenyys. Se ei vie talouttamme millään tavalla eteenpäin vaan siihen tarvitsemme ihan toisenlaisia ratkaisuja. Maailman tilanne muuttuu koko ajan ja ehdimme siihen palata myöhemminkin muiden asioiden jälkeen.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Hanke olisi suuntaus energiataloudellisesti omavaraisempaan suuntaan ja sillä oli työllistävä vaikutus. Silloin olisi unohdettava kaikki tyhjät ulkomaille suuntautuvat lehmänkaupat, sillä hanke maksaisi Suomelle ja Suomen on saatava samalla talous kasvuun.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ajatus olisi muuten kannatettava, mutta niiltä pitää alentaa enempi, joilla on maksukykyä eli tehdä jonkin asteinen porrastus tai progressio.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Jo nimi "Tasapuolinen avioliittolaki" on harhaanjohtava tai suorastaan jopa virheellinen. Kyse ei missään nimessä ole tasapuolisuudesta, vaan kiihkoilusta, himosta. Lapsiperheissä lapset jäävät sivurooliin, eivät saa huomiota, lastan huostaanottojen määrä tulee kasvamaan, jos laki hyväksytään. Tutkimus on osoittanut, että homoperseissä asuvat lapset menestyvät luokkakavereita ja muita heikommin opinnoissa ja kehitys on muutenkin heikompi laatuisempaa. Tämä vaikuttaa lapsen koko elämän eri vaiheisiin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Samalla tavalla niiden myynti ruokakaupassa käy kuin Alkossakin. Tarvitaan vaan henkilöllisyystodistus, jos epäillään että on liian nuori, jolle ei saa alkoholipitoisia juomia välittää. Se lisäisi alkoholijuomien menekkiä ja olisi teollisuutta työllistävä vaikutus.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei Ruotsissakaan suomen kieli ole oppiaineen oppilaitoksissa. Mikä velvollisuus meillä on ruotsia opiskella? Joku muu kieli ruotsin tilalle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksuilla ei hoideta tieverkon kunnossapitoa ja muita siihen liittyviä kuluja vaan se tuntuu olevan vaan yksi hallituksen rahastuskeino. Ei vastaa tarvetta.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tiet ovat jo vuosikausia rapistuneet ja hallitus on tyrmännyt niihin määrärahojen myöntämisen. Vastausoli, ettei valtiolla ole varoja sellaiseen, mutta kyllä ulkomaille löytyy vaikka mistä ja kuinka paljon tahansa. Kohta ovat niin huonossa kunnossa, että nopeudet putoavat huomattavasti, mikä aiheuttaa kilometrien pitkät jonot eikä sieltä pääse pois millään keinolla.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Metropolihallinnossa suurkunnat veloittavat palveluista entisiä pieniä kuntia ja niiden alueella asuvia, jotka käyttävät näiden palveluja hyväkseen. Suurkuntien monopoliasema palvelujen tarjonnassa on purettava. Suuret kuntaliitokset ovat ongelma niiden syrjäseudun asukkaille ja väki ahtautuu asutus- ja palvelukeskuksen tuntumaan. Asunnoista tulee pulaa, kun väkeä on enemmän kuin vapaita asuntoja.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Erikoistoimenpiteitä vaativat tapaukset suurempiin yksiköihin, pieniä toimenpiteitä vaativat tapaukset pieniin sairaaloihin ja osa jakaa paikallisille terveyskeskuksille.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaisista ei ole ollut Suomelle mitään hyötyä ja ne ovat vain kuluttaneet Suomen valtion varoja. Pakolaiset lisäksi syrjäyttävät oman maan kansalaiset , mikä sotii vastaan kuntin ottamia pakolaisia. Kunnat laativat jonkinlaisia toimintasuunnitelmia pakolaisille, mutta pitemmän päälle ne eivät ole johtaneet mihinkään, kun on pitänyt hakea työtä. Ovat samassa tilanteessa kuin Suomeen tullessa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Mitä äänestäjille lupaan, siitä täytyy pitää kiinni, koska muuten kokevat tulleensa petetyiksi ja tulos näkyy seuraavissa vaaleissa. Kaikki, mitä tulevan vaalikauden aikana teet, lupaat, päätät ovat sidoksissa vaalikampanjan aikana antamiisi lupauksiin.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä