Martti Munne

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on liian vaikeaa tehdä osa-aikatyötä. 0-tuntisopimuksia ei tulisi kieltää, koska silloin nämä työpaikat katoaisivat kokonaan. Sen sijaan sosiaaliturvajärjestelmäämme tulisi kehittää niin, että pientenkin työmäärien tekemisestä tulisi kannattavaa, esim perustulomalleja tulisi kehittää ja kokeilla vapaaehtoisissa kunnissa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

En kannata varauksetta, mutta meidän tulee tutkia kaikkia mahdollisia keinoja kannustinloukkujen poistamiseen. Kansalaisuuteen ja asuinpaikkaan sidottu perustulo voisi olla tälläinen, jos se samalla korvaisi vähintään työttömyyskorvaukset, toimeentulotuen, asumistuen ja opintotuen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-tuntisopimuksia ei tulisi kieltää, koska silloin nämä työpaikat katoaisivat kokonaan. Sen sijaan sosiaaliturvajärjestelmäämme tulisi kehittää niin, että pientenkin työmäärien tekemisestä tulisi kannattavaa, esim perustulomalleja tulisi kehittää ja kokeilla vapaaehtoisissa kunnissa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Tanskasta voisi ottaa tässä asiassa mallia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Oma valuutta antaisi keskuspankille enemmän liikkumavaraa. Kannatan sitovaa kansanäänestystä omaan valuuttaan palaamisesta, ja itse äänestäisin tässä oman valuutan puolesta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion tulisi karsia kuntien lakisääteisistä palveluista ne, jotka eivät ole aivan välttämättömiä. Kunnat saisivat itse päättää tarjoavatko näitä palveluita, vai eivät. Myös kuntien tulisi tajuta, että joitain investointeja ei tule tehdä, jos siihen ei ole muuta järkevää syytä kuin valtion tuki. Valtio olemme me ja valtion tuki maksetaan kansalaisten verorahoista.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat pieni kansa ja perheitämme tulee tukea, jotta emme kuihdu pois. Muuttaisin lapsilisää niin, että ensimmäisestä lapsesta saisi esim 200 €/kk, toisesta 140 €/kk, kolmannesta 60 €/kk ja jos vanhemmilla vieläkin riittää paukkuja lapsentekoon saa loput lapset kustantaa itse.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, jos emme ala säästämään turhasta byrokratiasta, virkamieskoneiston ylläpidosta, ylilaajasta yleisradiosta, sekä kehitysavusta, eu-nettojäsenmaksuista, fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja muista ulkomaille suuntautuvista maksuista. Ja lopuksi, meidän tulee muistaa, että Suomi ei ole koko maailman sosiaalitoimisto. Valtiona meidän tulee parantaa omien kansalaistemme oloja ja he voivat vapaaehtoisesti jakaa apua kenelle tahtovat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että Nato-jäsenyydestä olisi toisipaikassa juurikaan apua. Meidän tulisi panostaa enemmän oman puolustuskykymme kehittämiseen palauttamalla maamiinat, lisäämällä ilma- ja meripuolustusta, säilyttämällä yleinen varusmiespalvelu ja lisäämällä kertausharjoituksia ja vapaaehtoista reserviläistoimintaa. Ulkomailla tapahtuviin sotilasoperaatioihin osallistuessa tulee pitää huolta, että otamme niistä irti patrhaan mahdollisen hyödyn oman puolustuskykymme kehittämiseen. Sinne ei tule lähteä vain koska isotkin maat menevät pönkittämään poliitikkojen ja sotilasjohdon uratoiveita.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Yksi valtion perustehtävistä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen. Tällä hetkellä se ei todellakaan ole parhaalla mahdollisella tasolla.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi, mutta vielä enemmän sen vuoksi, että meillä ei ole varaa nykyisenlaiseen maahanmuuttopolitiikkaan.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on vaikea kysymys. Yksityisyyden suoja on kuitenkin mielestäni yksi sivistysvaltion tärkeimmistä arvoista. Vastaanpa näin: on parempi torjua ulkoiset uhat jo rajalla, kuin antaa niiden muuttua sisäisiksi uhiksi. Passintarkastus on pieni hinta siitä, että meidän ei tarvitse olla niin paljoa huolissamme siitä, että joku suunnittelee terroritekoja rajojemme sisäpuolella.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vahvuus on rauhaturvaamisoperaatioissa. Ei aavikkosissisodassa. Jos Irakin hallitus pyytää koulutusapua nimenomaan Suomen armeijalta sitä voidaan harkita, mutta tälläista apua ei tule itse tyrkyttää. Jos molemmat osapuolet joskus haluavat rauhaa ja saavat aselevon aikaiseksi voidaan Suomestakin mahdollisesti osallistua tämän aselevon turvaamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Palvelusetelimalli tulee ottaa laajemmin käyttöön.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennakoivaa apua kuten lapsenvahtipalveluita ja siivousapua tulee tarjota enemmän. Näille aloille voisi antaa vaikka alv-alennusta. Moni huostaanotto saataisiin ehkäistyä vain sillä, että tarjotaan vanhemalle tai vanhemmille hetki levätä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalvelujen järjestämisellä ei tulisi olla vaikutusta kuntien itsehallintoon. Jokaisen kunnan tulisi saada itse valita kuinka laajat terveyspalvelut se järjestää itse ja mitä ostetaan kunnanrajojen ulkopuolelta. Asukkaiden mielipide tulisi saada kuuluviin kuntavaaleissa ja tarvittaessa kunnallisäänestyksessä, jossa kansalaisten vaatimasta asiasta järjestetään sitova kunnallisäänestys.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos menetämme teollisen kilpailukykymme joudumme ostamaan tuotteet, joita nyt valmistetaan Suomessa melko ympäristöystävällisesti maailman toiselta puolelta paljon suuremmin haittavaikutuksin valmistettuina.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Katsotaan uudestaan reilun sadan vuoden päästä. Antaa USA:n toimia siihen asti koekaniineina.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:n tulee ottaa suurempi vastuu turvapaikanhakijoiden hengestä ja salakuljetuksen kitkemisestä Australian malliin:http://www.theguardian.com/world/video/2014/apr/11/140411nowayfromgaus

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ja sen kansanäänestyksen on oltava sitova.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Fossiilisten polttoaineiden tuonti tulee korvata kotimaisella uusiutuvalla- ja ydinenergialla.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Purkaisin Alkon monopolin ja laskisin mietojen alkoholijuomien verot lähes Viron tasolle, jotta viinaralli saataisiin loppumaan. Poistaisin lisäksi myynnin kellonaikarajoitukset ja sallisin alkoholin markkinoinnin, sekä tuotteiden ulosmyynnin suoraan panimoista ja myös ravintoloista.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä