Joonas Kärnä

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa sosiaaliturva on toisaalta liian avokätinen ja toisaalta aivan liian tiukka sekä nöyryyttävä. Kannatan perustuloa tai vastaavaa sosiaaliturvamallia, jossa työnteosta ei rangaistaisi.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

On täysin kauppiaan asia, kuinka pitkään ja minä päivinä hän haluaa kauppaansa auki pitää.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan perustuloa tai vastaavaa työhön kannustavaa sosiaaliturvamallia. Perustulo pitää kuitenkin asettaa sellaiselle tasolle, että työntekohalukkuus säilyy.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jonkinlainen minimityöaika olisi hyvä olla, mutta en kannata tällä hetkellä ajettavaa 18 tunnin minimityöaikaa. Se on liian paljon.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen kestoa tulee lyhentää; 2 vuotta kotona istumista on aivan liian paljon. Samaan aikaan täytyy myös yritykset saada palkkaamaan ja tähän erinomainen keino on Viron mallin yritysvero sekä työttömyysturvan alentaminen. Näillä keinoilla Virossa, Tanskassa ja Saksassa on onnistuttu pitämään työttömyys kurissa.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomen veroaste on jo maailman kärkeä. Kaikkea verotusta tulisi kauttaaltaan pienentää. Suomessa ruoan hintaan vaikuttaa suuresti myös esimerkiksi energiaverot. Ruoan alv voisi puolestani olla muita alv-kantoja pienempi.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen talous voidaan tasapainottaa koskematta sosiaaliturvaan tai muihin peruspalveluihin. Myös kuntien lakisääteisten tehtävien vähentäminen on tärkeää kuntien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Varaa on, mutta tällä hetkellä esimerkiksi maahanmuutto, kehitysapu, byrokratia ja suojatyöpaikat syövät myös peruspalveluihin käytettäviä varoja. Kun edellämainituista leikataan, voidaan myös sosiaali- ja terveyspalvelut säilyttää.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi pysyä mahdollisimman liittoutumattomana. Puolustusvoimat tulisi pitää mahdollisimman toimintakykyisenä ja vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan, kuten reserviläistoimintaan tulisi rohkaista esimerkiksi aselupien saatavuutta helpottamalla. USA-vetoiseen sotilasliittoon kuuluminen veisi meidät aivan turhaan lähemmäksi Lähi-Idän levottomuuksia ja niistä aiheutuvaa terroriuhkaa.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

En kaipaa poliisivaltiota, mutta yleinen turvallisuus on viime vuosina heikentynyt ja esimerkiksi syrjäseuduilla poliisin tuloa voi joutua odottamaan hyvinkin pitkiä aikoja. Poliiseja tarvitaan kentälle - ei hallintoon!

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa on rajoitettava mm. terrorismin uhan vuoksi. Ylipäänsä humanitaarista maahanmuuttoa tulisi leikata rajusti. Saksalaisten insinöörien Suomeen tuloa en vastusta, kunhan se on tarveharkinnan mukaista.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämän vuoksi puolustusvoimia olisi vahvistettava ja vapaaehtoista maanpuolustusta tuettava.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

“Ne ihmiset, jotka luovuttaisivat lähtökohtaisen vapautensa hetkellisen turvallisuuden tähden, eivät ansaitse kumpaakaan“ - Benjamin Franklin. Yksilönvapaudet menevät kaiken muun edelle. En halua minkäänlaista Kiinan mallia Suomen verkkovalvontaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa tällaiseen toimintaan tällä hetkellä. Katostaan sitten, kun valtion budjetti on ylijäämäinen.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen palvelu ei ole sen parempi, kuin yksityinenkään. Nykyinen symbioosi, jossa julkinen terveydenhuolto pitää yksityisen hinnat kurissa ja yksityinen terveydenhuolto pakottaa julkisen terveydenhuollon pitämään tiettyä laatua on varsin hyvä. Palvelusetelit voisivat parantaa nykyistä terveydenhuollon tilannetta.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelustakin on tullut Suomessa iso bisnes. Lastensuojelun asiakkaaksi pääsee aivan mitättömistä asioista ja huostaanottoja tapahtuu aivan syyttä. Toisaalta on Eerikan kaltaisia tapauksia, joissa lastensuojelu ei selkeästi ole tehnyt sille kuuluvia tehtäviään. Lastensuojelussa pitäisi päästä eroon yksittäisten viranomaisten ilmivallasta ja keskittyä oikeasti ongelmallisiin tapauksiin.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään vanhustenhuolto on aivan retuperällä vaikka veroja maksetaan ennätysmäärä. Ei tässä tilanteessa voi alkaa sysäämään vastuuta omaisille.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät sulje toisiaan pois.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen energiaverotus on tehnyt sen, että teollisuus pakenee kolmansiin maihin ja työttömyys Suomessa kasvaa. Ainoastaan hyvä taloudellinen tilanne takaa sen, että ympäristöä voidaan ruveta ajattelemaan. Nyt ei ole sen aika.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan vuosikymmenten tutkimuksia, jotta itse suuhuni tuollaista suostun laittamaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata nykyistä vapaata liikkuvuutta, joka mahdollistaa sen, että jokainen EU:n alueelle päässyt voi vapaasti matkustella minne haluaa. Dublin-palautukset tulisi ottaa käyttöön, jolloin Suomi voisi harkita osallistumista EU:n ulkorajojen valvontaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jo puolustuspoliittisesti on tärkeää, ettei Suomessa ole asumattomia alueita.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys tulisi olla vielä sitova.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on tämänhetkisistä energiamuodoista vaarattomin ja vihrein.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen tuloverotus on varsinkin ylimmissä tuloluokissa täysin posketon.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä autoilua verotetaan jo niin törkeän paljon ettei minkäänlaisia maksuja tule lisätä. Asiaa voidaan harkita mikäli autoilun verotusta pienennetään tuntuvasti.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Mitä pienemmät hallinnolliset yksiköt, sen paremmat vaikutusmahdollisuudet yksittäisellä kansalaisella ovat.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien itsehallintoa tulee lisätä. Vähemmän ylhäältä ohjattua pakkoa.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Joonas Kärnä muuttanut vastausta tai kommenttia 3.4.2015

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä