Petteri Orpo Valitaan

Vaalikone 2015 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työn vastaanottaminen ei ole kannustavaa, koska monessa tilanteessa käteen jäävä tulo jopa vähenee sosiaalietuuksien laskiessa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen aukiololainsäädäntö on keinotekoinen. Selkeämpää olisi jos kauppa saisi itse päättää milloin on auki. Joitakin rajoitteita esim. juhlapyhinä kuitenkin pitää olla.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

En kannata suoraa ns. kansalaispalkkaa, mutta yksinkertaisempaa, kannustavampaa ja selkeämpää järjestelmää. Kannattaisi tutkia avoimesti erilaisia sosiaaliturvan muotoja.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lasketaan työllistämisen kynnystä. Uuden työntekijän palkkaaminen ei saa olla liian kallis investointi. Monelle lyhytkin työ olisi askel työelämään ja vakituiseen työpaikkaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Porrastaisin ansiosidonnaisen. Pituuttakin voisi miettiä. Porrastettu ansiosidonnainen kannustaisi aktiivisuuteen työn etsinnässä ja vastaanottamisessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on liian pieni kansantalous pärjätäkseen omillaan. Euron ongelmat on tosin yhdessä euromaiden kanssa ratkaistava. Kaikkien on toimittava yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Veroaste on jo nyt Suomessa ennätystasolla. Veroja korottamalla tästä ei selvitä. Kotitaloudet ovat tiukolla ja siksi ruoan alvin korottaminen olisi myrkkyä kotimaiselle kysynnälle. Lisäksi kotimainen ruoantuotanto on vaikeuksissa. Veronkorotus olisi sille vaikea paikka. Terveysperusteisesti voi joidenkin selvästi terveydelle haitallisten ruokien veroa korottaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ensin kuitenkin karsisin kuntien tehtäviä ja sen jälkeen menoja leikkaisin vähentämällä byrokratiaa. Kunta- ja paikallishallintoon kuluu Suomessa aivan liikaa rahaa. Kunnallisverot alkavat olla kipurajoilla.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Pidetään kiinni nykytasosta ja mallista. Ei ole aika, jolloin voisi luvata mihinkään etuuksiin korotuksia.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Käytämme tänä päivänä Suomessa enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kun koskaan ennen. Silti palvelut eivät toimi odotetusti ja ihmiset ovat tyytymättömiä. Käytämme rahat tehottomasti. Uudistamalla toimintatapoja voimme saada samalla rahalla parempaa palvelua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on osa länttä ja olisi ollut hyvä, että olisimme liittyneet Natoon samaan aikaan kuin EU:iin. Meidän pitää miettiä tilanteemme tarkkaan ja huolehtia omasta puolustuskyvystämme eli puolustusmäärärahoja on korotettava. On kuitenkin selvää, että liittoutumattomia emme enää ole ja yksin emme tulevaisuudessa pärjää.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen taso on säilytettävä. Sekin vaatii lisäresursseja, mutta siihen sitoudun, koska oikeusvaltiosta on pidettävä huolta. Ihmisten on voitava luottaa poliisin ja oikeuslaitoksen kykyyn auttaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ei maahanmuutto ole sama kuin terrorismi. Tutkimustenkin mukaan Suomi tarvitsee tulevina vuosina runsaasti maahanmuuttajia, koska väestömme ikääntyy. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei terrorismi pääse juurtumaan Suomeen eikä terrorismin kanssa tekemisissä olevat henkilöt pääse maahan.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä Suomeen ei suoraa uhkaa Venäjän taholta kohdistu, mutta Venäjän muuttunut ulkopolitiikka ja Ukrainan kriisi ovat muuttaneet huolestuttavasti maamme ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Minusta viranomaisilla on oltava oikeus kansallisen turvallisuuden niin vaatiessa tehdä verkkovalvontaa. Tietenkin selkeillä pelisäännöillä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun. Järjestön teot ovat järkyttäviä ja Suomen on oltava mukana sen pysäyttämiseksi. Koulutustehtävät ovat pienelle maalle hyvä tapa osallistua. Suomella on osaamista ko. tehtävistä monista kriiseistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin vaikea kysymys. Varmasti on tapauksia, jossa maalaisjärjen mukaan eutanasia olisi armollinen tapa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa julkiset tuottajat hoitavat tulevaisuudessakin päävastuun, mutta yksityiselle ja kolmannelle sektorille on avattava ovet. Valitaan kussakin tapauksessa paras vaihtoehto.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti perheissä on paljon ongelmia. Silloin lapset ovat ne jotka eniten kärsivät, mutta heillä ei ole kykyä tai mahdollista tilannetta ratkaista. Lapset tarvitsevat apua. Perinteinen kodeissa tehtävä perhetyö pitäisi palauttaa valikoimaan. Voisimme ennaltaehkäistä monta tragediaa ja huostaanottoa. Työ maksaisi itse itsensä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuspalveluiden tarve kasvaa. Siksi on perusteltua, että omavastuuta korotettaisiin maksukyvyn mukaan. Niiltä ei voi ottaa, joilla ei ole. Mieluummin tämä kuin kurjistuvat palvelut.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kunnat ovat turvatakseen kansalaisten palvelut. Jos kunta ei kykene hoitamaan tehtäväänsä ja palvelut rapautuvat on selvä, että asialle on tehtävä jotakin. Esimerkiksi siirtää terveyspalveluiden järjestämisvastuu laajemman alueen harteille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on hillittävissä kilpailukyvystä tinkimättä. Uudet puhtaat teknologiat ovat ratkaisun avain. Toisaalta tarvitaan laaja kansainvälinen ilmastosopimus, jolloin kaikki maat ja maanosat ovat osaltaan kantamassa taakkaa. Silloin kilpailukyky ei keneltäkään ainakaan suhteellisesti heikkene.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Haluan pitää Suomen vapaana geenimuunnellusta ruoasta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyvastuu on sopiva Suomelle. Selvää on, että kun Euroopan rajoilla soditaan, kohdistuu meillekin kasvava paine auttaa ja silloin meidän on oltava osaltamme mukana.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ei tietenkään. Suomessa on laajat luonnonvarat ja eri alueilla luontaisia vahvuuksia, joiden varaan on mahdollista rakentaa hyvät elämisen edellytykset koko Suomessa. Yhteiskunnan on huolehdittava kehittymisen edellytyksistä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

En kannata lakisääteisiä ryhmäkokoja. Luokat ja oppilaat ovat kaikki yksilöllisiä. Luotan opettajiin ja rehtoreihin, että he osaavat suunnata käytössä olevat resurssit oikein. Tärkeämpää on huolehtia peruskoulun määrärahoista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi tehdä näin suurta päätöstä ilman tietoa kansan tahdosta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on päästötöntä energiaa ja kannatan sitä siirtymäajan ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Näin saadaan pyörät pyörimään. Veronkorotusten tie on loppuun kuljettu.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Asia on ratkaistu.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea vastata yksiselitteisesti ilman asian perinpohjaista tutkimista ja pohdintaa. En kuitenkaan usko sillä olevan vaikutusta ihmisten alkoholinkäyttöön.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakkoruotsin rinnalle voisi tarjota vaihtoehtona Venäjän kielen opintoja Itä-Suomessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Valtatie kahdeksan perusparannus on kiireellisempi hanke kuin Salo-Lohja-Espoo-oikoradan toteuttaminen.

Ehdokkaan kommentti

Kaksi aivan eritasoista hanketta. Kasitie Poriin asti on hoidettava kuntoon joka tapauksessa päätösten mukaisesti ensi vaalikaudella ja samaan aikaan on oikoratahanke saatava liikkeelle. Oikorata vie joka tapauksessa aikaa.

2. Varsinais-Suomen kuntien lukumäärää pitää supistaa. Erityisesti keskuskaupunki. Turun elinvoimaisuus on turvattava liitosratkaisuin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta Turun seudulla olisi saatava aikaan kuntaliitoksia. Pakko ei ole keinovalikoimassa, mutta kyllä seudun kuntien pitäisi löytää yhteinen sävel kuten Oulussa nykyisen riitelyn sijaan.

3. Merimetso- ja hyljekantojen rajoittamista tulisi helpottaa esimerkiksi viranomaistoimin.

Ehdokkaan kommentti

Molempien kannat ovat kasvaneet muille lajeille ja luonnolle haitalliselle tasolle. Niitä voi aivan hyvin rajoittaa kuten muitakin vahvoja lajeja.

4. Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee poistaa muun muassa meluvaatimuksia lieventämällä.

Ehdokkaan kommentti

Turhia esteitä tulee poistaa. Tällä hetkellä lupia on erittäin vaikea saada ja prosessit kestävät pitkään. Meluvaatimuksiin vaikea ottaa yksittäisenä asiana kantaa.

5. Rajavartiolaitoksen merelliset toiminnot keskitetään työllisyys-, säästö- ja tehostamistoimenpiteenä Turkuun.

Ehdokkaan kommentti

Mukava ajatus turkulaisittain, mutta toiminnallisesti rajavartiostolle tarvitaan kaksi tukikohtaa Suomenlahdelle ja Turkuun. Turku on turvattava. Nyt ei ole sellainen aika, jolloin rajan toimintakykyä voidaan laskea mihin keskittäminen johtaisi.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kukaan ei voi päättää asioita yksin. Päätöksenteossa on pakko joskus joustaa omista periaatteistaan ja neuvotella. Ei pidä lupailla liikoja, varsinkaan näin vaikeina aikoina.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä