Valkompassen 2014

Återgå till början

Jämför svaren

<< Tillbaka

Jussi Halla-aho Sannfinländarna

  • Kandidatens svar
  • Partiets svar

1. Värderingar

1. Vad anser du om följande påstående: Jag gillar EU.

Kandidatens kommentar

EU tarjoaa työkaluja sellaiseen sektorikohtaiseen yhteistyöhön, joka tuottaa lisäarvoa kaikille jäsenmaille. Ulkorajavalvonta on yksi esimerkki. EU on kuitenkin keskittynyt enemmän poliittisen ulottuvuuden eli liittovaltiorakenteiden luomiseen, ja tämä on huono asia.

2. Vad anser du om följande påstående: Arbetstagare från andra EU-länder tar finländarnas jobb.

Kandidatens kommentar

Elintasokuilu jäsenmaiden välillä on johtanut siihen, että kohdemaihin, kuten Suomeen, on syntynyt laajat halpatyövoiman markkinat. Tämä näkyy ennen kaikkea rakennusalalla, ja se vaikuttaa suoraan kantaväestön työllisyyteen.

3. Vad anser du om följande påstående: Näringslivets inflytande är för starkt i EU.

Kandidatens kommentar

Ylenpalttinen sääntely ja standardisointi iskee ennen kaikkea pienyrittäjiin. Jäljelle jää suuryrityksiä ja ketjuja, joilla on resursseja täyttää EU:n sanelemat vaatimukset.

4. Vad anser du om följande påstående: Ett svagt EU är ett hot mot Europas säkerhet.

Kandidatens kommentar

Euroopan turvallisuus perustuu tällä hetkellä Natoon, eikä asiantilaan ole näköpiirissä muutosta.

5. Vad anser du om följande påstående: Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhet.

Kandidatens kommentar

Ukrainan tapahtumat ovat muistutus siitä, että "perinteisten uhkakuvien" aika ei ole ohi.

6. Vad anser du om följande påstående: Ukraina bör beredas väg för ett EU-medlemskap.

Kandidatens kommentar

On Euroopan oma strateginen etu, että Ukraina ja muut entisen Neuvostoliiton maat saadaan irrotettua Venäjän vaikutuspiiristä. Niin kauan kuin EU on nykyisenlainen tulonsiirto- ja velkaunioni, sillä ei kuitenkaan ole varaa Ukrainan kaltaisiin rutiköyhiin jäseniin.

7. Vad anser du om följande påstående: EU bör stöda medborgarorganisationernas verksamhet i Ryssland för att främja demokratin.

Kandidatens kommentar

Ulkoa tuleva tuki todennäköisesti vahingoittaa venäläisiä kansalaisjärjestöjä, koska siihen vedoten Venäjän hallinto voi syyttää kansalaisaktiiveja ulkovaltojen agenteiksi.

8. Vad anser du om följande påstående: Illegal invandring till EU stävjas bäst genom att öka möjligheterna till laglig invandring.

Kandidatens kommentar

Siirtolaisuutta tulee hillitä siksi, että Euroopalla ei ole varaa satoihin tuhansiin tai miljooniin pääasiassa kouluttamattomiin tulijoihin, joiden työllistymismahdollisuudet ovat olemattomat. Tällainen siirtolaisuus on Euroopan kannalta yhtä tuhoisaa, oli se laillista tai laitonta.

9. Vad anser du om följande påstående: På grund av den kolonialistiska historien har Europeiska unionen ett särskilt ansvar för att utveckla Afrika.

Kandidatens kommentar

Suomella ei ole siirtomaahistoriaa, eikä sillä ole erityisvastuuta Afrikan kehittämisessä. Lisäksi kehitys on ollut Afrikassa suurelta osin kielteistä, vaikka sinne on vuosikymmenien ajan pumpattu rahaa. Kehitysyhteistyön pitäisi keskittyä hallinnon ja demokratian kehittämiseen, ei rahan lahjoittamiseen.

10. Vad anser du om följande påstående: Turkiets plats är i EU.

Kandidatens kommentar

Turkin köyhyys, islamilaisuus ja koko tekisivät sen jäsenyydestä (ja avoimista rajoista) vahingollisen muulle Euroopalle.

  • Kandidatens svar
  • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Vad anser du om följande påstående: EU-medlemskapet kostar för mycket.

Kandidatens kommentar

EU on velka- ja tulonsiirtounioni, jossa veronmaksajien rahaa kanavoidaan byrokratian avulla pohjoisesta etelään.

2. Vad anser du om följande påstående: Euron har varit till större nytta än skada för finländarna.

Kandidatens kommentar

Euro on viennistä riippuvaiselle Suomelle liian vahva. Toisaalta euro on mahdollistanut Etelä-Euroopan maiden ylivelkaantumisen ja johtanut nykyiseen kriisiin.

3. Vad anser du om följande påstående: Den gemensamma valutan kräver gemensam ekonomisk politik i euroområdet.

Kandidatens kommentar

Kyllä, jos välttämättä halutaan ylläpitää valuuttaunionia sen nykyisessä laajuudessa. Itse en halua, koska euro edellyttää budjettivallan luovuttamista ulkomaille.

4. Vad anser du om följande påstående: EU bör fastställa en miniminivå för företagsskatten för att begränsa skattekonkurrensen.

Kandidatens kommentar

Eri maiden verotuskäytännöt ovat historian tulosta, ja jokaisella maalla tulee olla oikeus päättää niistä itse. Epäterveeseen verokilpailuun pitäisi reagoida siten, että yritykset maksavat veronsa siihen maahan, jossa ne tosiasiallisesti toimivat.

5. Vad anser du om följande påstående: EU bör förhindra all penningtrafik till skatteparadisen.

Kandidatens kommentar

Sikäli kuin veroparatiisilla tarkoitetaan valtiota, jossa toimii ns. postilokerofirmoja.

6. Vad anser du om följande påstående: Skattebetalarnas pengar får aldrig mer användas för att stöda banker.

Kandidatens kommentar

Vähintään pitää edellyttää, että pankkeja ei pelasteta yhteisvastuullisesti vaan oman maan veronmaksajien rahoilla. Nykyisessä kriisissä saksalaisten ja ranskalaisten pankkien Kreikalle antamat lainat sosialisoitiin kaikkien eurooppalaisten veronmaksajien niskoille.

7. Vad anser du om följande påstående: Pengar insamlade från finländska banker kan användas för att stöda europeiska banker.

Kandidatens kommentar

Yhteisvastuuta ei pidä luoda.

8. Vad anser du om följande påstående: Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom EU har förbättrat finländarnas välfärd.

Kandidatens kommentar

Palvelujen vapaa liikkuminen on johtanut verokikkailuun ja epäterveeseen kilpailuun. Työvoiman vapaa liikkuminen taas on luonut halpatyövoiman markkinat ja lisännyt suomalaisten työttömyyttä.

9. Vad anser du om följande påstående: De internationella företagens och placerarnas intresse för Europa bör utökas kraftigt genom att gallra i begränsningarna och kostnaderna för företagsverksamheten.

Kandidatens kommentar

Myös kotimaisen yrittämisen edellytyksiä on parannettava karsimalla byrokratiaa, lupia, sertifikaatteja, veroja, maksuja ja sivukustannuksia.

10. Vad anser du om följande påstående: EU bör knyta sina handelsrelationer starkare till de mänskliga rättigheterna och respekt för arbetarnas rättigheter.

Kandidatens kommentar

Kyllä jo siksikin, että osa esimerkiksi Aasian maiden kilpailuedusta syntyy työntekijöitä riistämällä.

  • Kandidatens svar
  • Partiets svar

3. Makt

1. Vad anser du om följande påstående: Hur vargen ska skyddas i Finland angår inte EU.

Kandidatens kommentar

Suomi on niitä harvoja EU-maita, joissa susia ei ole tapettu sukupuuttoon. Tämä riittää osoitukseksi siitä, että sopiva suojelutaso voidaan päättää kansallisesti.

2. Vad anser du om följande påstående: Marijuana borde likställas med tobak och alkohol i lagstiftningen.

Kandidatens kommentar

Tupakka ja alkoholi aiheuttavat valtavia kansanterveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Uusia päihteitä ei tarvita entisten lisäksi.

3. Vad anser du om följande påstående: EU bör stifta en lag om minimilön.

Kandidatens kommentar

Asia on ratkaistava kansallisella tasolla.

4. Vad anser du om följande påstående: EU bör utvecklas till en förbundsstat där de frågor som man beslutar om i Bryssel är noga avgränsade medan medlemsländerna avgör alla övriga ärenden.

Kandidatens kommentar

EU on jo liittovaltio. Liittovaltiota on purettava ja päätösvaltaa subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti palautettava jäsenmaille.

5. Vad anser du om följande påstående: Lagar (direktiv) som har godkänts i EU borde tillämpas på den finländska lagstiftningen betydligt mindre bokstavstroget än vad som är fallet nu.

Kandidatens kommentar

Moni sellainenkin sääntely, joka on järkevää keskieurooppalaisesta näkökulmasta, sopii huonosti Suomen kaltaiseen pohjoiseen, harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien maahan. Lisäksi suomalaiset viranomaiset suhtautuvat EU:sta tulevaan sääntelyyn ja sen valvontaan paljon virkaintoisemmin kuin useimmat muut eurooppalaiset.

6. Vad anser du om följande påstående: En allmän EU-skatt borde ersätta den invecklade finansieringen av EU:s budget.

Kandidatens kommentar

EU:n tehtäviä ja vastuita pitää karsia ja sen budjettia kutistaa. Verotusoikeutta EU:lle ei missään tapauksessa pidä antaa.

7. Vad anser du om följande påstående: EU:s förmåga till självständig militär verksamhet bör stärkas.

Kandidatens kommentar

Tähän ei ole mitään tarvetta, koska suurin osa EU-maista kuuluu jo Natoon. Päällekkäisille rakenteille ei ole kysyntää.

8. Vad anser du om följande påstående: EU-medlemskapet har förändrat det finländska lantbruket till det bättre.

Kandidatens kommentar

EU-jäsenyys on tuhonnut pienyrittäjyyden maataloudessa ja johtanut keskittämiseen.

9. Vad anser du om följande påstående: Industrins konkurrenskraft bör prioriteras i energi- och klimatpolitiken.

Kandidatens kommentar

Jos tavaroita ei liian kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden vuoksi kannata tuottaa Euroopassa, ne tuotetaan jossakin muualla. Tämä ei palvele edes ilmastotavoitteita.

10. Vad anser du om följande påstående: Övergången till förnybar energi i Europa bör stödas även om det skulle höja priset på el och bränsle.

Kandidatens kommentar

Eurooppa ei pysty kilpailemaan Aasian kanssa työvoimakustannuksissa. Jos se tuhoaa kilpailukykynsä myös energian hinnoittelun osalta, tuotanto katoaa Euroopasta.

<< Tillbaka