Tiina Palovuori

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomen sosiaaliturva on puutteellinen työntekoon kannustamisessa. Varsinkin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sosiaaliturva ei koskaan saa olla työntekoa kannattavampaa - ja vastaavasti työn saamista on helpotettava.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Turhan säätelyn poisto helpottaa yrittäjyyttä ja vähentää byrokratiaa. Vapaan kilpailun määrittämät aukioloajat palvelevat kansalaisia, kun kauppaan pääsee yhdeksänkin jälkeen.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Onnistuessaan perustulo vähentää byrokratiaa, kannustaa töihin ja takaa toimeentulon kaikille kansalaisille. Onnistumisen takaamiseksi uudistuksen valmistelu täytyy tehdä huolella.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Aina ei ole mahdollista tarjota säännöllistä työaikaa. Jo nyt yrittäjät kärsivät tiukasta valtiollisesta säätelystä. Osa-aikainenkin työ on joskus sekä yrittäjän että työntekijän etu. Joustavuutta ja paikallisuutta on työsopimuksissa painotettava, koska palkkaustilanteita on hyvin erilaisia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

On ensisijaisesti syytä panostaa nopeaan uudelleentyöllistymiseen, jolloin syrjäytymisen riski pienenee. 500 päivää on hyvin pitkä aika, ja sen pudottaminen puoleen toisi jo merkittäviä julkisia säästöjä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Euro on epäonnistunut talouskokeilu, josta Suomi maksaa nyt kovan hinnan. Pohjoismaiset oman valuutan valtiot ovat pärjänneet hyvin ja saaneet omat talouskriisinsä hallittua kansallisilla pankeilla ja itsenäisellä rahapolitiikalla. Suomen tulee alkaa selvittää euroeron toteuttamiskeinoja.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoan verotus ja muut arjen kulutusverot iskevät kovimmin juuri pienituloisiin suomalaisiin. Ruoan verotusta on päinvastoin syytä pienentää suomalaisten ostovoiman takaamiseksi.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Olen täysin samaa mieltä, mutta leikkaukset on kohdennettava oikein ja nimenomaan julkiseen hallintoon. Byrokratiaa, johtoporrasta ja virastoja on karsittava, jotta säästöjä syntyisi. Perusterveydenhuollon resurssit on silti säilytettävä. Väärästä paikasta säästetty euro aiheuttaa satakertaiset kustannukset toisaalla.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Perheiden hyvinvointi on turvattava korottamalla lapsilisiä viime hallituskauden päätöksestä huolimatta.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Olen samaa mieltä, mutta peruspalvelujen sijaan säästöjä on tehtävä hallinnosta. Nykyaika mahdollistaa tietojen tehokkaan siirtämisen ilman vanhanaikaista paperisotaa, mikä osaltaan vähentää hallinnon tarvetta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kannatan NATO-jäsenyyden ottamista julkiseen keskusteluun hyötyineen ja haittoineen sekä kansanäänestyksen järjestämistä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat tärkeitä asioita, joista ei voi säästää. Kansalaisten turvallisuus on taattava myös huonoina aikoina.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei ole kestävää. Meidän on panostettava täällä jo asuvien maahanmuuttajien kunnolliseen integraatioon yhteiskuntaamme. Vain sopeuttamispalvelujen laadulla ja maahanmuuttajistamme huolehtimalla voimme ehkäistä radikalisoitumista. Meidän ei tule ottaa maahanmuuttajia yli resurssiemme, jotta emme joudu naapurimaamme kaltaisten ongelmien eteen.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen ja Ukrainan tilanteessa on paljon samaa. Siksi on erityisen tärkeää keskittää resursseja uskottavaan maanpuolustukseen ja tutkia erilaisten sotilaallisten liittoutumien (NATO, Pohjoismaat) mahdollisuutta.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

En osaa vastata yksiselitteisesti. On tärkeää, että esimerkiksi terrorismin uhka havaitaan ajoissa viattomien siviilien suojelemiseksi. Tämä pitäisi kuitenkin toteuttaa yksityisyyden suojaa kunnioittaen silloin, kun raskaita perusteita epäilylle ei ole. Verkkovalvonnan nimissä on tehty paljon kyseenalaisia tekoja ja suoraa vakoilua.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen on tuomittava Isis painokkaasti ja konkreettisesti, mutten kannata tätä keinoa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tämä on henkilökohtainen vakaumukseni. Mielestäni elämän lopettaminen ei kuulu hoitohenkilökunnan oikeuksiin, eikä tällaista oikeutta tule lainsäädännöllä antaa.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kaikille saatavilla olevat julkiset palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Yksityisiä palveluja on silti perusteltua tuoda julkisten rinnalle, esimerkiksi kunnissa, joissa jo valmiiksi toimii yksityistä terveydenhuoltoa resursseineen. Yksityiset palvelut voivat auttaa jonojen purkamisessa julkiselta puolelta, mikä palvelee asiakkaita.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lasten suojelu on äärimmäisen tärkeää, ja viranomaisille pitää antaa resursseja arvioida tilanteet perusteellisesti sekä kommunikoida avoimesti toistensa kanssa ilman tarpeettomia salassapitovelvollisuuksia. Näin vältetään ne surulliset tilanteet, joissa ongelman laajuus on jäänyt pimentoon, kun tieto ei ole välittynyt virastolta toiselle.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Ei, paitsi jos perintövero samalla poistetaan. Peruspalvelut on turvattava kaikille, mutta yksityisen puolen lisäpalveluita voi toki ostaa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Ei näiden kahden asian tarvitse olla ristiriidassa. Paikallinen päätöksenteko myös tässä asiassa tyypillisesti palvelee kansalaisia. Mikäli kysymys viittaa esitettyyn sote-uudistukseen, vastustan sitä sen puutteellisen valmistelun ja tehokkuudesta rankaisevuuden vuoksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomi on hyvin edistyksellinen maa päästöjen rajoittamisessa - kilpailukyvyssä on enemmän ongelmia. Meidän on juuri nyt keskityttävä hyvinvoinnin ja työllisyyden luomiseen kansallemme.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Biotekniikan opintojeni perusteella en näe syytä, miksi geenimuunneltu ruoka aiheuttaisi ihmiselle vaaraa. Ympäristöriskit sen sijaan on ennen viljelyä huolellisesti tutkittava, jotta uusi laji ei aiheuta dramaattisia muutoksia ekosysteemissä tai syrjäytä villityypin lajia.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Meidän tulee keskittää resurssimme tämänhetkisten maahanmuuttajiemme kunnolliseen kotouttamiseen ja työllistämiseen.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

En ole valmis luopumaan tästä ajatuksesta. Suomen yhteiskunnallinen monimuotoisuus ja useat elinkeinot ovat riippuvaisia siitä, että asuminen syrjäseuduilla on mahdollista.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Perinteisen luokkaopetuksen kannalta pieni ryhmäkoko on tärkeä. Toistaiseksi kuntien resurssipulan vuoksi tällainen rajaaminen ei ole ollut mahdollista.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan suoraa demokratiaa, varsinkin suurissa kysymyksissä. Nato-jäsenyys on tuotava kansanäänestykseen.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Ydinvoima on tuottavaa, turvallista ja ympäristöystävällistä. Ydinvoimalat rakennetaan Suomessa huolellisesti ja moninkertaisia turvatoimenpiteitä käyttäen. En näe mitään syytä, miksi emme korvaisi ympäristölle vahingollisia energianlähteitä ydinvoimalla, jonka energiatehokkuus on hyvä ja päästöt minimaalisia. Käytössä oleva loppusijoitusprotokolla on hyvin turvallinen.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tekisin summaltaan samansuuruisen alennuksen yritysverotukseen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Viime eduskunnan hyväksymä lakimuutos ei vastaa omaa näkemystäni avioliitosta eikä ole lapsen parhaan edun mukainen adoptiotilanteessa. Vaikka laki on jo mennyt läpi eikä asian muuttaminen ole prioriteettini, äänestäisin sitä vastaan uudessa käsittelyssä.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Viini on ruokajuoma ja kuuluu ruokakauppaan. On aika mennä alkoholipolitiikassa eteenpäin (ei taaksepäin kieltolain aikaan) ja myönnettävä, ettei täysi-ikäinen kansalainen tarvitse tällaista holhousta. Kauppojen kannalta ratkaisu olisi erinomainen, ja se palvelisi myös etenkin syrjäseudulla asuvia.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Pakkoruotsi on aikansa elänyt ja tarpeeton perinne, josta on haittaa Suomen kilpailukyvylle. Vapaa kielivalinta kouluihin.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Keskitetty hallinto johtaa tyypillisesti ainoastaan palveluiden huononemiseen ja kuntalaisten edunvalvonnan heikkenemiseen. Hallintohenkilöstö ei yleensä edes vähene kuntaliitoksissa viiden vuoden irtisanomissuojan vuoksi.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Onnistuessaan Tampere3 helpottaa opiskelijoiden poikkitieteellisyyttä huomattavasti. Lain puolelta siihen ei pitäisi olla estettä, jotta päätösvalta on yliopistoilla (ja niiden opiskelijoilla!).

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Delfiinien olosuhteet pyritään turvaamaan delfinaarioissa mahdollisimman hyvin.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

Kandidatens kommentar

En ole tietoinen Pirkanmaan tämänhetkisestä suurpetotilanteesta. Kaatolupia annetaan tyypillisesti hyvin niukasti. Asiassa tulisi kuunnella paikallisten mielipidettä.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Kouluun on päästävä lähelle, mutta muutaman oppilaan kouluja ei aina voi säästää. Näiden väliltä on löydettävä jonkinlainen kompromissi.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kansanedustajan tehtävä on ajaa niitä arvoja ja asioita, joilla hän on voittanut kansalaisten luottamuksen. Niistä tinkiminen, mikäli yhteiskunnan suuri muutos ei siihen pakota, on vilpillistä.

<< Tillbaka