Lea Mäkipää Vald

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Perusturvan varassa 231.000 ja pienituloisia liikaa. Sosiaaliturva vaikka on korjaantunut ei vastaa palkansaajan elintasoa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Työntekemiseen lisää kannustimia. Sosiaaliturvan tulisi olla riittävä, mutta pääsääntöisesti vain elämän erikoistilanteiden ja ylimenokausiin tarkoitettu. Perustulomalli ei ole vielä valmis vaihtoehto.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

0-työsopimuksia ja alle 30 h sopimuksia ei saisi olla. Ihmisen pitäisi pystyä elämään työllään. Jos työntekijä haluaa alle nimityöaikasopimuksen, silloin sopimus voitava solmia.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Lyhentäminen ei ole ensimmäinen keino. Työn vastaanottamisvelvoitetta lisättävä ja uudelleen kouluttautumisen tarve arvioitava heti työttömyyden alkaessa ja kouluttautuminen myös aloitettava, ettei työttömyysaika veny turhan pitkäksi. Kaikki työ on kelvattava periaate käyttöön.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Kotimaisen ruoan verotusta tulisi helpottaa kuten kaikkien peruselintarvikkeiden. Luksusruokien verotus voi olla ennallaan. Ruoan hinta vaikuttaa heti pienituloisten elämään ja lisää myös sosiaaliavun määrää.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menot leikattava hallintoa ja byrokratiaa karsimalla. Ei asiakasrajapinnassa toimivia vähentämällä. Siis leikkaukset eivät saa kohdentua hoitajiin, opettajiin, lastentarhatyöntekijöihin, kotihoidon työntekijöihin, kunnossapitohenkilöstöön jne.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisät tulisi kohdentaa erityisesti pienituloisten perheiden käyttöön, suurituloisille niillä ei ole merkitystä. Veroleikkuri tässä voisi toimia tasaajana.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Kyllä Suomella on ja pitää olla. Palvelut on turvattava joka puolelle Suomea saman tasoisina. Rahat saadaan riittämään organisointia tehostamalla ja vähentämällä "paperityötä" ja turhaa hallintoa sekä atk-järjestelmiä kehittämällä. Verorahojen siirtyminen yksityisten toimijoiden kautta ulkomaille ja osinkoihin estettävä!

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Natosta on järjestettävä kansanäänestys. Ei saa ostaa sikaa säkissä.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Pitkällä tähtäimellä ei pitäisi tarvita. Maan sisäinen turvallisuus tulee perustua turvallisiin oloihin, työllisyyteen, hyvää talouteen ja yhteiskunnan terveisiin arvoihin. Kun maassa kaikille tarjotaan elämisen edellytykset ja pidetään huolta ihmisistä vauvasta vaariin ja erityisesti huolehditaan työllisyydestä silloin levottomuudet vähenevät. Vain epävakaa yhteiskunta rakentaa turvallisuutensa poliisien varaan. Ihmisten turvallisuuden tunne rakennetaan koko yhteiskuntaa tasapuolisesti kehittämällä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Nykytilanteessa vastaus on tuo. Meillä ei ole maahanmuuttoasiat hallinnassa ja tässä tilanteessa on syytä vahvistaa kontrollia. Ei kaikki maahanmuutto ole terrorismia ruokkivaa, kontrolli pitää kohdentaa oikein. Koko maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen vaatii uusiutumista. Pian mopo karkaa käsistä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

En koe Venäjää varsinaisesti uhkana. Ellei Suomi EU:n pakotepolitiikalla vaikeuta omaa asemaansa. Karhua ei sovi ärsyttää.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuus on tärkeä ja kyperturvallisuus on iso haaste. Mutta emme voi myöskään mennä iso silmä valvoo -yhteiskuntaan. Ihmiselle on turvattava yksityisyys. Valvonta ja kontrolli lisää ihmisillä turvattomuutta ja pelkoja. Kyttääminen, salakuuntelu jne. ovat vaarallisia laajasti käytettynä.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Tämä on vaikea kysymys. Elämä on arvokas ja sitä on vaalittava. Toisaalta kovat kivut ja säryt eivät kuulu hyvän elämän määritelmään. Avustettu kuolema voi tulla kysymykseen, jos todistetusti sairas itse sitä vaatii.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Vahvat julkiset palvelut on oltava päämäärä. Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan, mutta niiden varaan järjestelmää ei saa rakentaa. Julkisia palveluita on kehitettävä voimakkaasti. Koordinaatio ja palvelutuotannon runko on oltava julkisissa käsissä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Tässä puuttumisella tarkoitan ennalta ehkäisevän työn osuutta. Kaikkia tukitoimia perheiden ongelmien syntymisen vähentämiseksi. Silloin on jo tilanne karannut, kun tarvitaan lastensuojelua tms. avuksi. Tavoitteena pitäisi olla, että lastensuojelun tarve minimoitaisiin. Se olisi terveen yhteiskunnan tunnusmerkki. Perheiden hyvinvointi rakennetaan arkea tukemalla, työllisyyttä parantamalla ja matalan kynnyksen palveluita kehittämällä. Ei viranomaisuhkalla.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Pienituloisten osuutta ei voida korottaa, päin vastoin. Suurituloisilla ja suurista eläkkeistä omavastuu voidaan korottaa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Sote -palvelut on oltava lähellä ihmistä, riittävät ja laadukkaat. Nykyisessä Sote-mallissa joka tapauksessa yksittäisen kunnan rooli vähenee.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on hyvä tavoite kun siihen sitoutuvat kaikki valtiot. Suomi ei voi olla tässä mallioppilas ja maksattaa maailman pelastamista työpaikkojen menetyksenä ja työttömyytenä.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

En kannata GMO ruokaa ja rehuja.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Meidän on ensin työllistettävä ja ruokittava omat työttömämme. Aloitetaan niistä. Sitten kun työtä on niin paljon, ettei omia riitä, niin otetaan työintoisia maahanmuuttajia lisää.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomen tulevaisuus on edelleen metsissä ja kaivannaisissa, pelloilla. Maaseutu tulee tarjoamaan raaka-aineet uusille tehtaille ja työn koko Suomelle. On pidettävä huoli, että kehitämme uutta, investoimme uutteen ja rakennamme uutta vientiteollisuutta. Biotalous, kotimainen energia ja huoltovarmuus, niihin uskon ja ne kannattelevat maaseudun.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Luokissa ja kouluissa on lisäksi turvattava riittävä määrä muita aikuisia ja asiantuntijoita. Nuoret ja lapset tarvitsevat hyvää ohjausta ja aikuista, kohtaamista, kuuntelemista. Se on sitä ennalta ehkäisyä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Suurissa tuloluokissa ankarampi verotus. Alennus kohdennettava pienituloisiin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

En kannattanut nytkään.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Asialla on puolensa ja puolensa. En ole muodostanut omaa vahvaa mielipidettä.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomessa on alueellisia eroja ja vapaaehtoisuus tuo lisää mahdollisuuksia kielivalinnoissa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Sote-ratkaisun kautta paineet kuntien yhdistelyyn vähenevät tuntuvasti. Kuntaliitoksiin voidaan mennä vain vapaaehtoisesti, EI pakkoliitoksia.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Kustannustehokkuuden ja laadun ja kehittymisen turvaamisen takia yhdistyminen on kannatettavaa.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Miksi ihmeessä? Jos joka asiaan tarvitaan laki, ei tule mitään. Tervettä järkeä käyttämällä asioita pitäisi ratkaista. En kannata delfinaarion hävittämistä.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Pienet koulut ja pienet opetusryhmät ovat peruskoulun ala-asteella erittäin tärkeitä. Koulu lähellä kotia, jotta koulupäivät eivät pitene. Yläasteella ja lukiossa voidaan koulumatkoja hieman pidentää, mutta kaikki koululaisten, ei rahan ehdoilla tehden. Mieluummin erityisaineiden opettajan siirtymään koulusta toiseen kuin oppilaiden kuljetusta. Verkko-opetuksella saadaan paljon lisämahdollisuuksia, kun sitä kehitetään.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupaukseni edustavat arvojani. Ihmisen pitää elää ja toimia kuten julistaa.

<< Tillbaka