Eeva-Maria Tuominen

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalivakuutukseen perustuva sosiaaliturva on meillä pääsääntöisesti hyvä. Etuusakemukset ovat tosin vaikeaselkoisia, sähköinen asiointi ei ole kaikkien saatavilla, päätökset viipyvät ja ovat usein vaikeaselkoisia. Lisäksi monelta vanhukselta jää hakematta sellainen etuus, johon hänellä lain mukaan olisi oikeus. Ei voida siis puhua systeemin helppoudesta. Ne jotka osaavat systeemin, tietävät miten eri etuuksia haetaan ja niistä hyödytään. Suomessa terveen ja työkykyisen ihmisen ei pitäisi olla mahdollista elää pitkiä ajanjaksoja tekemättä ansiotyötä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Monet äidit ovat kaupassa töissä. Lisävapaudet kaupan aukioloissa vaikeuttavat lastenhoitoa ja perheiden yhteisen vapaa-ajan käyttöä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Käsitteiden oikeus ja velvollisuus pitää käytännössä kulkea käsi kädessä. Oikeus perustuloon luo myös velvollisuuksia sen tuottamiseen, oman työkyvyn mukaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollasopimukset voivat olla käteviä työnantajille, koska ne tuovat joustoa. Sopimus jättää kuitenkin työntekijän ilman suojaa.En hyväksy nollasopimuksia, joita käytetään varsinkin nuorilla työntekijöillä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Pitää huomioida, että samalla ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saannin ehtona olevaa työssäoloehtoa lyhennetään. Näin kunnille tulee aikaisempaa helpommaksi keventää itselleen syntyviä työttömyyden kustannuksia Nuorten on työssäoloehdon lyhentymisen kautta helpompi päästä ansiosidonnaiselle päivärahalle. Eli maksetaan useammalle ansiosidonnaista päivärahaa, mutta lyhyemmältä ajalta, on minusta reilua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee oman valuutan. Suomen talouden kasvu on ollut jo usean vuoden ajan euroalueen heikoimpia. Esimerkiksi Islannin ja Ruotsin (jotka käyttävät omaa valuuttaa) kasvu on ollut aivan toista luokkaa. En osaa sanoa, mitä haittaa Ruotsille olisi ollut siitä, että se käyttää omaa valuuttaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisilla ei ole nytkään varaa ostaa terveellistä ruokaa. Ruokailutottumukset vaikuttavat terveyteen. Kouluruoan hintaa ja tasoa on laskettu monessa kunnassa. Kouluruoka on tähän asti ollut monelle lapselle päivän tärkein ateria. Kasvavat lapset saavat nykyisin kouluruuasta liian vähän proteiinia ja liikaa kovia rasvoja ja suolaa. Oikeus monipuoliseen ruokaan tulee olla kaikilla lapsilla. Vanhempien varallisuudesta riippumatta. Jos ruoan verotusta kiristetään entisetään, ei vanhemmilla ole varaa paikata kouluruoan tasoa kotona. Kansaneläkkeellä ei myöskään saa enää terveellistä ruokaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menoja tulee leikata hallinnosta, ei koulutuksesta ja sitä kautta nuorten tulevaisuudesta. Poliittiset valtiosihteerit pois, he eivät edusta demokratiaa. Kunnissa työprosessit täytyy kuvata ja työntekoa tehostaa. Eli kunnissakin turhat suunnittelijat ja pomot pois.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät tulee säilyttää verottomina ja niitä tulee maksaa siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsilisiä ei pitäisi enää maksaa, jos yhden vanhemman taloudessa vanhemman tulot ovat yli 60.000 e/vuosi ja kahden vanhemmat taloudessa vanhempien tulot ovat yhteensä yli 100.000 e/vuosi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä meillä on varaa, jos niin halutaan. Palvelujen laajuus ei ole ongelma vaan se, miten tehokkaasti palveluita todellisuudessa järjestetään, tuotetaan ja tarjotaan. Sairauksien seulontatutkimuksista, kuten naisten rintasyöpäseulonnasta, ei pidä säästää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Asiasta ei ole olemassa tutkimustietoa, mihin väitteen voisi perustaa. Nato-jäsenyyskään ei olisi ilmaista. Lisäksi se voisi vaikeuttaa turvallisuuspoliittista asemaamme.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyse ei ole pelkästään poliisiresurssien vaan oikeuslaitoksen resurssien puutteesta. Tutkimatta- ja syyttämättäjättämispäätökset resurssipulan vuoksi syövät kansalaisten uskoa oikeusvaltioon.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kyse ei ole pelkästään terrorismin uhasta vaan Suomen taloudellisesta tilanteesta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Mitä kustannuksia siitä tulisi Suomelle ja miten operaatioon osallistuvien suomalaisten turvallisuus voitaisiin taata? En kannata.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Arvostan yksilön valinnanvapautta häntä itseään koskevissa asioissa. Jos kyse on vakavasti sairaan henkilön omasta vakaasta tahdosta eutanasiaan, pitää häneen tahtoaan kunnioittaa ja mahdollistaa eutanasia.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Palveluja voidaan yksityistää, mutta vain jos sillä saavutetaan säästöjä ja parempi palvelutaso. Ongelmallista asiassa on palvelun laadun valvonta. Sitä ei voi jättää yksin palvelua käyttävälle kuntalaiselle, kuten muistisairaalle ikäihmiselle tai hänen läheisilleen.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisille, kuten lastensuojelun työntekijöille, tulee antaa resurssit tehdä työtänsä niin, että he voivat puuttua ongelmiin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Miksi vanhustenhoito on Suomessa ulkoistettu kunnalle? Haluaisin itse auttaa vanhempiani, heidän omassa kodissaan. Omaishoidontuki ei pystyisi kompensoimaan minulle palkkatuloni menetystä. Vanhemmillani ei ole varaa maksaa minulle hoidosta aiheutuvaa ansionmenetystä. Minä maksan kunnalle veroina sen hoidon, jonka laatua epäilen. Tässä ei ole järkeä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kunnat huutavat itsehallintonsa perään ja vaativat valtiolta rahaa terveyspalveluiden järjestämiseen. Ristiriitaa?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomen ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena tulee olla se, ettei kansainvälisillä päästövähennystavoitteilla vaikeuteta entisestään eri yrityssektorien sekä maa- ja metsätaloussektorin toimintaa maassamme.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellun ruuan vaikutuksista ei tiedetä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Me emme pysty kouluttamaan ja työllistämään edes suomalaisia nuoria niin, että he kokisivat yhteiskunnan tarvitsevan ja arvostavan heitä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Mikä osa Suomesta pitäisi tyhjentää? Ei tällaiseen kysymykseen voi vastata kuin täysin eri mieltä. Vapaus liikkua Suomessa ja valita asuinpaikkansa on perustuslaissa taattu perusoikeus.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Nyt on lisättävä pieni- ja keskituloisten kansalaisten ostovoimaa. Tuloveron alennukset heille, ei kaikille.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten valinnanvapaus tähänkin asiaan, ei pakkoa menneestä maailmasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Tämä jää uuden hallituksen pohdittavaksi.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on monen perheen ensimmäinen kosketus kulttuuriin. Kirjasto tulee säilyttää nykyisellään, kaikille kuuluvana oikeutena ja ilona.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Sijoittaminen vaatii tapauskohtaista kokonaisharkintaa.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät voi olla vastakkaisia kysymyksiä. Sekä rautatieliikenne että teiden kunnossapito vaativat rahoitusta.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupaus annetaan enemmän tietylle ihmisryhmälle kuin yksittäisen asian puolesta. Minä yritän kaikessa päätöksenteossa edistää pienituloisten perheiden ja vanhusten oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Se pitää sisällään monta asiaa, jotka muuttuvat taloudellisten ja muiden olosuhteiden myötä. Ja muutos täytyy tapahtua positiivisempaan suuntaan. Tätä lupaan edistää, parhaan ymmärrykseni mukaan.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä