Antti Hartikainen

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa sosiaaliturvan hakeminen on usein työlästä ja kaikista heikoimmassa asemassa olevat putoavat myös usein turvaverkon läpi. Kaikille yhteinen riittävä perustulo olisi ratkaisu nykyisen sosiaaliturvan ongelmiin. Lisäksi tämä lopettaisi väärinkäytökset kokonaan.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloaikojen sääntelyn tulee turvata työntekijän oikeuksia. Jos voidaan varmistaa työaikojen oikeudenmukaisuus, mielestäni nykyrajoituksille ei ole enää sijaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloon on siirryttävä ja perustulo on sidottava elinkustannusindeksiin, jotta se ei jäisi jälkeen yleisestä hintakehityksestä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimukset tulee tehdä lähtökohtaisesti laittomiksi, mutta tiettyjä joustoja voidaan neuvotella luottamusmiehen läsnäollessa työntekijän etua valvoen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva pitää säilyttää nykytasollaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen täytyy löytää keinot hyötyä Eurosta ja Euroopan Unionista enemmän kuin EU hyötyy Suomesta. Tämä tarkoittaa vahvempaa kansallista politiikkaa, joka etsii porsaanreikiä EU:sta, joilla kierretään esimerkiksi valtion velkaantumisrajoituksia sekä valtio-omisteisten yhtiöiden tukemista kuten Keski-Euroopan valtiot jo tekevät.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan arvonlisäveroa tulee nykyisestäänkin laskea, jotta verorasitus pieni- ja keskituloisilla laskee arkihankintojen osalta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion tulee ottaa lainaa, joka investoidaan Suomen talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Tämä tarkoittaa hyvinvointipalveluiden sekä infrastruktuurin rahoittamista sekä valtion osallistumista rakennustoimintaan. Erityisesti valtiollisen vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen valtio-omisteisen rakennusliikkeen kautta on Suomen tulevaisuus. T&K-tukia tulee laajentaa lääketeollisuuden sekä vihreän teknologian osalta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien tulee jatkossakin turvata lapsen elätystä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ongelma ei ole palveluiden laadun aiheuttama kustannus, vaan etenkin maantieteellinen hajautuneisuus. Hahmottelemani kuntarakenteen kokonaismuutos ratkaisisi tilanteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Vahva ei Natolle. Nato ei ole marttakerho, vaan hyökkäyssotiin erikoistunut sotilasliitto. Nato-jäsenyys tulisi Suomelle kalliiksi eikä auttaisi todennäköisempiin turvallisuusuhkiin, kuten eriarvoisuuteen ja ympäristöongelmiin.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tarvitaan etenkin poliisin tehtävien uudelleen resurssointia. Poliiseja on nykymäärässä riittävästi ja etenkin kaupungistumisen kehittyessä edelleen, poliisien liikkumista maakunnissa voidaan rajoittaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ääriaineksen seulominen maahanmuuttajien joukosta tulee olla toimivaa, mutta en koe Suomen olevan terroristien iskulistalla.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee pysyä puolueettomana, joka varmistaa rauhan jatkossakin. Venäjän maailmanpoliittinen asema tulee kasvamaan, jolloin Suomelle voi avautua myös tärkeä neuvottelurooli suurvaltojen keskellä. Venäjän kasvavan toiminnan ei tule ajaa Suomea Natoon.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suojan tulee olla loukkamaton ja poliisin sekä puolustusvoimien tulee kehittää muita tapoja ylläpitää Suomen turvallisuutta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee pitäytyä Lähi-Idän kiristyneen tilanteen ulkopuolella. Taisteluihin lähteneistä Suomen kansalaisista ja täällä asuvista tulee toimittaa turvallisuusanalyysi ja uhkatekijät tulee poistaa Suomesta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Laajentaisin eutanasiaoikeuden koskemaan kaikkia täysi-ikäisiä kansalaisia. Eutanasian saisi tällöin laajojen lääketieteellisten ja psykologisten testien jälkeen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen terveydenhuollon tulee laajentaa palveluitaan etenkin työterveyshuoltoon ja ottaa asemansa takaisin yksityiseltä terveydenhuollolta. Sosiaalipalvelut tuotetaan jatkossakin valtiollisesti.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen linja on toimiva. Kuitenkin lapsiperheiden oikeutta saada tukipalveluita tulee laajentaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhuoltoa tulee kehittää ensisijaisesti ihmislähtöisesti ja etenkin vakavasti sairaille tulee mahdollistaa eutanasia. Tämän lisäksi hoitohenkilökunnan määrää tulee lisätä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulee pysyä itsehallinnollisina mm. maankäyttönsä osalta. Terveyspalvelut voidaan mahdollisesti tuottaa tehokkaammin laajemmissa yksiköissä, mutta hankkeen tuloksia tulee tarkastella hyvin kriittisesti.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hoidossa ollaan auttamattomasti kaksi vuosikymmentä myöhässä. Energiapolitiikkamme ei saa perustua fossiilisten polttoaineiden käyttöön, koska se on myös kansantaloudellisesti lyhytnäköistä. Resurssien haaskaus kivihiileen, turpeeseen ja maakaasuun on lopetettava heti, ja investoinnit suunnattava vihreään teknologiaan ja -työhön. Tästä Suomelle uudet korkean teknologian vientituotteet!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen turvapaikkapolitiikka on nykyisellään riittävää. Tilannetta tulee tarkkailla tulevaisuudessa etenkin Venäjän homovihamielisyyden kehityksen osalta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen perustuslakia tulee muuttaa muotoon, joka sallii Suomen alueelle kuntiin kuulumattomia periferia-alueita. Nämä alueet ovat vapautettuja kuntaveroista sekä näiden alueiden maankäyttöä, rakennusvalvontaa sekä elinkeinonharjoittamista tulee säädellä vain ongelmatapauksissa. Ongelmatapauksia tulee käsitellä rikoslain kovimman asteikon mukaisesti korostaen vapauksia ja vastuita.

Vastapainona periferia-alueet eivät tuota lähipalveluita ja valtiollisetkin palvelut kuten pelastuslaitos ja poliisi eivät priorisoi periferioita. Lainmuutoksen myötä muodostetaan kaupunkeja paikallisten elinkeinojen sekä asukasmäärien mukaisesti, jolloin muodostetut kaupungit ovat ainoita alueita, jotka tarjoavat asukkailleen hyvinvointipalvelut. Tämän tulee johtaa Suomen laajempaan kaupungistumiseen sekä yhä parempaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoululuokkien ryhmäkoko on rajattava 20 oppilaaseen. Pienemmät opetusryhmät auttavat oppimisessa ja tukevat oppilaiden keskittymistä koulutyöhön.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansan mielipide on tällä hetkellä ja tulee tulevaisuudessakin olemaan Nato-vastainen. Antaisin kansan päättää.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee kehittää muita energiamuotoja. Olkiluoto 3:n rakennusprosessi osoittaa ydinvoimarakentamisen heikkoudet.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa ei tule alentaa, mutta kaikki tulomuodot tulee yhdistää yhteen progressiiviseen tuloverotukseen. Tämän lisäksi taloutta tulee elvyttää valtiollisin investoinnein.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

#homosaatio #tahdon2013

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Viinien tulee pysyä Alkon yksinoikeustuotteena, mutta vahvojen oluiden tulee olla sallittuja markettimyynnissä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kielen perustuslaillinen erityisasema on poistettava, ja pakkoruotsista luovuttava. Monikielisyys on yksi sivistyksen mittari, mutta kansalaisten on saatava valita mitä vierasta kieltä opiskelevat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Lahdelle Helsingin läheisyys ja vetovoimaisuus aiheuttaa jo nyt vetoa Uudenmaan maakuntaa kohtaan. Alueena koko Hämettä tulee kuitenkin kehittää paikallisten ehtojen mukaisesti ja mm. liikennehankkeita tulee tehdä yhteistyössä laajemminkin.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on perusoikeus ja sellaisenaan sen tulee perustua maksuttomuuteen.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Hankkeena kehätiellä on etenkin raskaan liikenteen osalta suuria vaikutuksia. Kehätie muun muassa parantaisi Lahden pohjavesialueen turvallisuutta. Toisaalta valtatie 12 on myös alueellisesti erittäin tärkeä hanke.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Hämeenlinnan vaikutusvaltaa aluekeskuksena tulee heikentää.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Rautateihin panostaminen on kauaskantoisempaa kuin rahan upottaminen teihin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Politiikassa kompromisseja on kyettävä tekemään.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä