Kimmo Kautio

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturva ei ole ainakaan tasoltaan liian korkea.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa turhat rajoitukset ovat hieman menneestä maailmasta. Aukioloaikojen vapauttaminen ei kuitenkaan saa johtaa työntekijöiden viikkotyöaikojen pidentämiseen tai muunlaiseen työehtosopimusten polkemiseen. Pienyrittäjien toimintaedellytyksiä kilpailussa suuria yksiköitä vastaan on kuitenkin pidettävä huolta ja tämä näkökulma tulee huomioida.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Byrokratian yksinkertaistaminen etuuksia yhdistämällä ja työttömyysturvan automatisointi voisi tuoda myös säästöjä. Työttömien toimeliaisuutta rajoittavaa lainsäädäntöä tulee radikaalisti vähentää.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatyösopimukset tulee kieltää.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään nimessä tule lyhentää. Lyhentäminen romuttaisi mm. perheellisiltä aikuisilta työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuudet uuden ammatin hankkimiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euron ulkopuolisten maiden taloustilanne on osoittanut, että euro ei ole avain onneen. Oma valuutta lisäisi talouspolitiikan vaihtoehtoja.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on perustarve, jonka tulee olla kaikkien saatavilla kohtuulliseen hintaan.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Joitakin menoleikkauksia voidaan tehdä, mutta kyllä nyt on aika elvyttää taloutta, kun korkojen painuttua jopa miinuksen puolelle Suomelle käytännössä maksetaan lainanotosta.

Kun yksityiset investoinnit eivät vedä, on tehtävä julkisia investointeja.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Väestön ikääntyessä on oltava. Tarve ei ole vähenemässä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä määrittelee Naton uhaksi, joten Suomi hankkiutuisi Nato-jäsenyyden kautta Venäjän uhkakuvien listalle.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointivaltio, joka huolehtii myös kaikkein heikoimmista, on yhteiskuntarauhan paras tae. Poliisitoimessa ei tosin ole myöskään leikkaamisen varaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuutto ei voi olla täysin rajoittamatontakaan ilman ongelmia. Terrorismin uhka ei kuitenkaan ole se oleellisin tekijä tässä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suurvaltapolitiikka on aina uhka valtioille, jotka joutuvat suurvaltapelien pelinappulaksi. Suomi on pärjännyt Venäjän kanssa 70 vuotta, Ukraina ei tätä muuta, ellei Suomi muuta liiaksi ulkopoliittista linjaansa ja säilyttää oman liikkumavaransa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Erilaisilta verkossa tapahtuvilta hyökkäyksiltä voitaneen suojautua yksityisyyden suojaa tarpeettomasti loukkaamatta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tule toimia maailmalla tuomarina, vaan lääkärinä. Tämä koskee myös terrorismin vastaista sotaa. ISIS-ongelman korjatkoon sellaiset tahot, jotka sen nousun ovat mahdollistaneetkin, ts. Yhdysvallat liittolaisineen aseistamalla terroristiryhmiä Syyrian hallituksen vaihtamiseksi. Suomen ei tule hankkia näistä terroristiryhmittymistä itselleen vihollisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Potilaan tulee kyetä ilmaisemaan tahtonsa asiassa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Verovaroin ei tule ylläpitää yksityistä voitontavoittelua ja voittojen piilottamista veroparatiiseihin. Julkisten palveluiden kautta on helpointa varmistaa mm. palveluiden tasa-arvoisuus.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Herkkä kysymys. Mm. perhesurmien ennalta ehkäisemiseksi pitäisi satsata varhaiseen puuttumiseen, mutta on varottava ylenpalttista hohlhousta ja varmistettava myös lapsen molempien vanhempien oikeudet yms.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvo myös elämän ehtoopuolella tulee olla itseisarvo kaikille, eikä se saa riippua vanhuksen tai hänen omaistensa maksukyvystä. Pidän perintöjen verotusta kestävämpänä tapana ratkaista asia, kuin vaatia vanhusta maksamaan hoitonsa mahdollisista kertyneistä säästöistään, mikä voisi toisaalta olla perusteltuakin. Maallista mammonaa kun ei kukaan saa mukaansa.

Jokseenkin eri mieltä kuitenkin siksi, että omaisten vastuu on kysymyksen asettelussa mukana.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kunnantalo kymmenen kilometrin välein ei ole itseisarvo, etenkään silloin, kun kunnallisen itsehallinnon ei voi mitenkään konkreettisesti osoittaa mahdollistavan parempia palveluita, kuten yleisesti uskotellaan. Lähidemokratian toimivuus on kuitenkin aina varmistettava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Globaalilla tasolla ajateltuna täysin samaa mieltä, mutta ei Suomen tule ottaa kannettavakseen suhteessa yhtään suurempaa osuutta, kuin muidenkaan samanlaisilla taloudellisilla ja muilla edellytyksillä toimivan maan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimustietoa pitkäaikaisista vaikutuksista ei ole tarpeeksi.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vastuut ovat sopivalla, maltillisella tasolla. Pakolaiskiintiötä voisi kasvattaa maltillisesti, mutta ainoastaan perheenyhdistämisen kautta, jolla voidaan parantaa kotoutumisen inhimillisiä edellytyksiä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen luonnovarat ovat maakunnissa ja mm. niihin perustuvassa biotaloudessa on Suomen tulevaisuus. Myös Suomen elintarvikeomavaraisuus vaatii toimivaa maataloutta ja asuttua maaseutua.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

20 oppilasta suuremmat ryhmät ovat ainakin yhdelle opettajille kohtuuttomia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mikäli tilanne sellaista vaatii.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee kehittää uusiutuvia energiamuotoja.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuleveron alennuksilla on elvyttävä vaikutus alemmissa tuloluokissa, joissa lisätulot menevät todennäköisimmin suoraan kulutukseen. Ylemmissä tuloluokissa tämä ei mitenkään automaattisesti toteudu, joten suurituloisimpien tuloveroja en yhdistäisi samaan pakettiin ainakaan elvytysperusteella.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Haluaisin pitää kiinni kansan kiellellisestä sivistyksestä ja kahden kielen opiskelusta lisäämällä Ruotsin vaihtoehdoiksi Venäjän, Ranskan ja Saksan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että sote lähtökohtaisesti muuttaa muuta yhteistyötä, kun ei se mitenkään erityisen vahvaa ole nykytilassakaan.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Sivistys ja kulttuuri ovat perusoikeuksia. Kirjastopalvelut kuuluvat tähän mitä suurimmassa määrin.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Valtatiet 10 ja 12 ovat koko maakunnan kannalta tärkeämmät.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Sijoitetaan tasapuolisesti koko maakunnan edun nimissä.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Rautatieliikenne on tärkeää siinä missä tienpitokin. Talouden elvytyksen kautta voidaan osoittaa lisärahaa teiden kunnossapitoon.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jos jotain lupaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä