Tapani Ihalainen

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisia on kannustettava ottamaan vastuu elämästään ja lähiympäristöstään. Toisaalta on ihmisiä, joille ei ole annettu lahjoja vastuuseen, heidän osaltaan väljä sosiaaliturva voi olla yhteiskunnalle edullisempaa, kuin kaikesta syrjäytyminen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Pienyrittäjät tarvitsevat vapaapäivänsä. Monilla pikkukaupoilla ei ole nykytilanteessa mahdollisuuksia palkata työntekijää.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloa tulee saada vastiketta, eli työtä vasten.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

On myös työntekijöitä, joilla terveydellisistä tai perhesyistä on tarve tehdä työtä vähemmän kuin minimityöaika.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisiä tulee kannustaa työhön, ansiosidonnaista työttömyysturvaa käytetään nykyisin uudelleenkoulutukseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Juuri tällä hetkellä on todennäköisesti näin. Asiaa tulee kuitenkin tarkastella sukupolven ja parin päähän.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotus kohdistuu ikävästi enemmän niihin, joiden tulotaso on pieni.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Velkaantumisen suunta on ehdottomasti käännettävä. Emme voi vastuuttomasti jättää velkataakkaa jälkeläisillemme.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kaikenlaista byrokratiaa on karsittava. Verolle laittaminen on lisäämässä byrokratiaa ja silläkin on hintansa. Lapsiperheiden tukeminen sinänsä on paikallaan.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko on tinkiä palveluistamme, jotta jälkeläisemme eivät joudu kohtuuttoman suuren velan maksajiksi. Jos Sotesta syntyy ratkaisu, se korjaa asiaa. Palvelut säilyvät nykyisessä tasossa, hallintoa ja byrokratiaa karsitaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Naton viides artikla on kriisejä ennaltaehkäisevä turva. Muutoinkin Naton viime vuosien toiminta on paljolti ollut dialogia, joka on aina ennaltaehkäisevää. Nato jäsenyydestä tulisi keskustella myös Venäjän kanssa avoimessa ja rakentavassa hengessä. Venäjä oli pari vuotta sitten erittäin hyvissä neuvotteluväleissä Naton kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tälle vuodelle on poliisien määrää kasvatettu. Seuraisin tilannetta. Todennäköisestä tämän lisäyksen jälkeen nykyinen määrä on riittävä?

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen voisi muuttaa paremmin tähän yhteiskuntaan integroituvia kansalaisia. Tai tyypilliset terrorismiin taipuvaiset kansalaiset erityiskoulutukseen maassamme radikalisoitumisen vähentämiseksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä on osoittautunut uhkaksi maanostoineen, rajaloukkauksineen, valhepropagandan levittämisineen...

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Harvat kansalaiset kokevat itsensä ja toimintansa mitenkään kiinnostavana maailmassa toimiville salaisille poliisiryhmittymille. Sen sijaan valtion toiminnassa löytyy paljon mielenkiintoista, joka ei aina ole hyväksi levitä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus voisi olla hyvä tapa osallistua ja auttaa niitä, jotka joutuvat joka päivä pelkäämään tätä uhkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos nykylääketiede osoittaa jonkun parantumattomattomasti sairaaksi, huominen lääketiede voikin jo olla toisin. Lääketiede on jatkuvasti näihin päiviin asti tehnyt virhearvioita.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen palvelu on syytä säilyttää, mutta yrittäjyyttä tälläkin alueella tarvitaan työllistymisen, kilpailun ja laadun takia.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisevä toiminta on merkittävästi edullisempaa, kuin jälkien korjaaminen. Toisaalta viranomaisten puuttuminen voi olla vahingoksi. Viranomaisten puuttumisen tulisi olla lapsiperheiden tukemista ja auttamista.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Omaisten tulisi enemmän huolehtia vanhuksista, mutta kustannuksia ei voi lisätä, koska valtava joukko vanhuksista elää pienen eläkkeen varassa jo nyt. Lääkeostokset voivat olla ruokaostoksista pois.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia, kuntien hallinto on byrokratiaa. Palvelut ovat ihmisiä varten, kuten hallintokin riippumatta siitä, missä hallinto toteutuu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Tämän sukupolven päättäjien tulee kantaa vastuu myös tulevista sukupolvista. Ei voi ajatella itsekkäästi vain tätä aikakautta.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Terveellisyydestä ei ole mitään faktaa. Suhtaudun epäillen tällaiseen, mistä ei ole riittävästi tietoa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Jos kyseessä on oikeasti turvapaikanhakija, Suomenkin tulee ottaa heistä vastuu. Vastuu on kuitenkin kaikilla EU-mailla. Suomikin on lähettänyt lapsiaan turvapaikanhakijoina mm Ruotsiin. Voimme joutua itse siihen tilanteeseen, että tarvitsemme turvapaikkaa. Kuinka paljon Suomen pitää ottaa vastuu, on vaikea määritellä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Olemme pieni kansa. Lapsia syntyy pariskuntaa kohden n. 1.7. Muuttoliike on etelään. Emme ainakaan oman kansamme voimin pysty pitämään koko Suomea asuttuna. Jos tätä halutaan, tarvitaan maahanmuuttajia.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koko on rajoitettava jotakuinkin enintään 25 oppilasta luokkaa kohden. Riippuu vähän siitä, minkä ikäisistä on kyse.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä kansalla ei ole riittävästi tietoa Natosta ja jäsenyyden seurauksista.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee energiaa, mutta on myös kannettava vastuuta tulevista sukupolvista. Tässä vaiheessa Venäläisyhtiöiden tuella en ole valmis ydinvoimalayksikön rakentamiseen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tästä pitäisi tehdä laskelmia? Enemmän kuitenkin uskon siihen, että yritykset ja erityisesti vientiyritykset alkavat työllistämään. Ostovoimaa on kuitenkin oltava myös kotimaassa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lapsivaikutukset on tekemättä. Lapsivaikutuksia ovat myös koulujen oppikirjamuutokset tältä osin. Avioliitto sanana tulee kärsimään inflaation. Joka tapauksessa lasten etu tässä kysymyksessä on asetettava aikuisten itsekkyyden edelle.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä 4,5-6 miljardia euroa vuosittain aiheutuu alkoholin haittavaikutuksista. Meillä ei ole varaa kasvattaa tätä haittavaikutussummaa yhtään lisää.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakkoruotsin aika on takana. Tilalla voisi olla vapaaehtoisena valintana joku muu kieli. Esimerkiksi venäjäkielitaitoisia tarvitaan, jotta valheprogandan sijasta oppisimme ymmärtämään naapurikansan aivoituksia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Kanta- ja Päijät-Hämeen välillä ei nytkään ole yhteistyötä juuri millään osa-alueella.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen maksullisuuden rajat on tulleet vastaan. Kirjastojen säästöjä tulee etsiä muulla tavoin.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kysymyksenasettelu on sikäli hämäävä, että paikallisesti täällä Lahden eteläisestä kehätiestä puhutaan jo valtatie 12 nimikkeellä. Ei kuitenkaan ole järkeä parsia vanhoja, kun uusi on ovella.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Lahti on jäänyt paitsioon julkisen sektorin laitosten suhteen. Hämeenlinnassa niitä on millä tahansa mittareilla mitattuna Lahden suhteen aivan liikaa.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä raideliikenne on erityisen tärkeä työmatkaliikenteelle. Tämän merkitys tulee korostumaan Lahden matkakeskuksen ja Orimattilan Hennan alueen valmistuttua.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Sellaista ei pidä luvata, mistä ei voi pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä