Sonja Falk

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä olisi katkaista periytyvä syrjäytyminen, jossa sosiaaliturvan varassa elää jo toinen tai kolmas sukupolvi. Tarvitsemme jokaisen suomalaisen työpanosta. Tuntuu erikoiselta, että meillä on niin suuri osa työikäisestä väestöstä työttömänä ja samaan aikaan puhutaan, että lisätyövoimaa pitää tuoda ulkomailta. Miksi suomalaisia on niin vaikea työllistää?

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta yhteinen vapaapäivä olisi hyvä olla, mutta se on jo menetetty. Nykyinen järjestelmä on epälooginen, kun osa kaupoista voi olla jatkuvasti auki ja osa taas ei. Tarvittaisiin yhtenäiset käytännöt.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jaan perustuloon sisäiltyvän tavoitteen karsia byrokratiaa ja muuttaa sosiaaliturvaa aktivoivampaan suuntaan. Työttömyysturvan 300 euron suojaosuus on hyvä alku. En kuitenkaan ole ihan vielä sulattanut perustulon ajatusta automaattisesta, vastikkeettomasta kansalaispalkasta. Olisi hyvä säilyttää tietoisuus, että joku kuitenkin aina maksaa ne kulut ja että aikuisen ihmisen pitäisi pyrkiä paitsi huolehtimaan itsestään, mieluiten myös toisista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Kehittäisin työelämää mieluummin sääntelyä purkavaan kuin lisäävään suuntaan, jotta työllisyysaste saataisiin nousemaan. Pidän silti tärkeänä, että yritykset toimivat eettisesti työnantajina. Toiminnan pitää kestää päivänvalo.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää voisi nostaa ja kestoa lyhentää, jolloin se toimisi paremmin jatkuvan muutoksen alaisessa työelämässä. Työttömäksi joutuminen ei olisi silloin niin suuri riski ja työmarkkinoille tulisi joustavuutta, mikä auttaisi myös uuden työpaikan löytymisessä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

En osaa ennustaa, miten eurokriisissä käy. On mahdollista, että kärsimme vielä mm. Kreikan ongelmista. Tähän mennessä euro on kuitenkin tuonut paljon hyvää, mm. vakaan ja matalan korkotason, josta asuntolainaa maksaneet ovat hyötyneet. Oman valuutan todennäköisesti korkea arvo voisi heikentää vientiteollisuutta entisestään ja tuoda talouteen epävakautta. En kannata voimakkaita ja riskaabeleita toimenpiteitä, josta koko Suomen talous voisi kärsiä. Oma valuutta tai pienempi valuutta-alue on minulle aivan mahdollinen ajatus, mikäli se on maallemme hyväksi. Suhtaudun asiaan praktisesti.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan verotus kurittaa eniten juuri lapsiperheitä. Suomalaiset lapsiperheet kantavat jo nyt kohtuuttoman suuren osan verotaakasta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme edelleen rakenneuudistuksia, jotta julkishallinnon tehokkuutta voidaan lisätän ja palvelut tuotetaan mahdollisimman viisaasti. Merkittäviä säästöjä voidaan saada aikaan jo sillä, kun ihmistä autetaan ajoissa. Esim. lastensuojelusta on saatu säästöjä niillä paikkakunnilla, joissa on panostettu matalan kynnyksen kotipalveluun. Vanhustenhoidosta on saatu säästöjä niillä paikkakunnilla, joissa vuodeosastoille on otettu käyttöön kuntouttava työote sekä kotiin tuotavat laadukkaat palvelut.
Leikkauksille vaihtoehtoinen sopeutustoimi ovat veronkorotukset. Veroja on jouduttu korottamaan nyt kipurajoille asti. Kunnallisverojen nousukiito on tästä pahin esimerkki. Korkea veroaste alkaa jo syödä taloudellista kasvua ja toimia siten tarkoitustaan vastaan. Alkoholi- ja tupakkaverossa sekä makeisveron tilalle tulevasta sokeriverosta voisi vielä saada lisätuloja. Muilta osin verot ovat jo tapissaan.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien laittaminen verolle kurittaisi eniten yksinhuoltajia sekä monilapsisia perheitä. Nämä vanhemmat maksaisivat kasvaneen progression vuoksi kovempaa veroa myös palkkatulostaan kuin lapseton työtoverinsa. Se ei olisi millään tavalla oikeudenmukaista. Lapsilisän tehtävänä on korvata lasten aiheuttamia kuluja. Nykyinen universaali lapsilisä, jota ei veroteta ja joka on porrastettu lapsiluvun mukaan, on parhaiten tätä tarkoitusta vastaava tuki lapsiperheille. Lapsilisäleikkaus tulee palauttaa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On meillä varaa, kunhan toiminta tehdään järkevämmäksi mm. perusterveydenhuoltoa vahvistamalla. Erikoissairaanhoidon kulut ovat karanneet käsistä toimimattoman perusterveydenhuollon vuoksi. Palveluiden painopistettä tulee kohdistaa perustason palveluihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee hakea jäsenyyttä sitten, kun hakeminen on turvallista. Hakuprosessi kestää jonkin aikaa, eikä maamme turvallisuutta pidä vaarantaa prosessin takia. Meillä tulee olla valmius hakea jäsenyyttä, kun tilanne sen mahdollistaa. En hakisi turvaa Ruotsista enkä liiaksi katsoisi heidän ratkaisuistaan esimerkkiä. Suomen on tehtävä omat turvallisuuspoliittiset linjauksensa itse. Ei yhteistyö Ruotsin kanssa mitään haittaakaan, mutta en odota siltä ihmeitä. En kannata palkka-armeijaa, vaan kannatan miesten yleistä asevelvollisuutta mös siinä tapauksessa, että Suomi liittyisi Natoon.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne on korjaantumassa, kun PORA III:n vaikutukset toteutuvat täysimääräisenä ja hallinnosta vapautuvat resurssit on saatu siirrettyä kenttätyöhön. Tähän suuntaan on jo menty hyvällä vauhdilla. Uusia leikkauksia ei poliisimäärärahoihin tule kohdistaa ja kehysleikkaukset tulee perua. Tärkeää olisi, että kansalaisiin kohdistuvat omaisuusrikokset saataisiin myös selvitettyä ja että harmaan talouden torjuntaan edelleen panostetaan. Poliisin voimavaroja vapauttaisi, jos esim. juoppokuljetukset ja selviämisasemat siirtyisivät pois poliisin vastuulta soten vastuulle.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa rajoittamalla ei ole helppoa vähentää terrorin uhkaa. On tärkeää pitää huolta siitä, että maahamme tulleet myös pääsevät osaksi yhteiskuntaamme ja kotoutuvat tänne. Tässä mielessä liiallinen ja hallitsematon maahanmuutto uhkaisi kyllä Suomen turvallisuutta. Mitä suurempi joukko maahanmuuttajista jää yhteiskunnastamme ulkopuolisiksi, sitä suurempi olisi riski terrorismiin. Siksi kannatan hallittua mutta inhimillistä maahanmuuttoa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän toiminta Ukrainassa on heikentänyt myös Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Sanoisin, että valtio ei ole se, joka tarvitsee turvallisuutta, vaan ihmiset. Kyse on kansalaisten turvallisuudesta, ei valtion.
Terrorismin torjuntaan tarvittavat verkko- ja tiedusteluoikeudet takaavat lait tulee saattaa voimaan mahdollisimman pian uudella hallituskaudella.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Olisin valmis siihen, että Suomi antaisi nykysitä voimakkaampaa tukea Isisin vastaiseen taisteluun. Ei voi olla oikein, että Isis voi teurastaa mielimäärin ihmisiä ilman, että kukaan puuttuu peliin. Tärkeää on tietysti estää myös suomalaisnuorten lähtö Isisin riveihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan surmaamisen sijaan laadukasta saattohoitoa riittävän kivun- ja yksinäisyydenlievityksen kanssa. Lääkärien etiikkaa ei pidä murtaa niin, että he alkavat surmata potilaitaan. Potilaan on aina voitava luottaa siihen, että lääkäri on elämän puolella.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisten palveluiden osuus voi olla nykyistä suurempi. En kannata julkisen puolen monopolia sote-palvelutuotannossa, vaan julkisen ja yksityisen rinnakkaiseloa sekä asiakkaan saamaa palvelua parantavaa kilpailua.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

"Viranomaisten puuttuminen" on täysin väärä näkökulma, siksi on hankala vastata tähän kysymykseen. Apua ja tukea lapsiperheille tulee olla tarjolla nykyistä paljoan helpommin ja huomattavasti matalammalla kynnyksellä, jotta tilanteet eivät pääse kriisiytymään. Päämääränä tulee olla, että "viranomaisten pitää puuttua" tilanteisiin entistä harvemmin, kun perheiden omia voimavaroja tuetaan entistä paremmin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhukset helposti ajattelevat, että pitää jättää perintöä, eivätkä siksi uskalla käyttää varojaan oman hyvinvointinsa parantamiseen. Perintöä ei tarvitse jättää. Varat voi huoletta käyttää omaan hyvään vanhuuteen. Perinnöt saadaan nykyään niin myöhäisessä vaiheessa, että perinnön saajatkin ovat jo eläkkeellä. Ei siinä vaiheessa rakenneta enää elämän puitteita. Mummit ja vaarit käyttäköön varansa itsensä hyväksi!

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan taata sujuvat hoitoketjut ja laadukkaat perustason terveyspalvelut. On selvää, että monet kunnat ovat liian pieniä yksiköitä turvaamaan nämä palvelut. Mikäli sote-uudistus ei ole mahdollinen perustuslain jäykkyyden vuoksi, on sitten vaikka muutettava perustuslakia, jotta sote-palvelut voidaan turvata kansalaisille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisiin päästösopimuksiin on hyvä sitoutua. Näissä ei tarvitse kutenkaan pyrkiä ylikuntoon. Maamme sijainti asettaa haasteita vientiteollisuudelle. Kaikki ylimääräinen sääntely vaikeuttaa tilannetta entisestään. Toki meidän kannattaa olla kärjessä kehittämässä uusia vähäpäästöisiä menetelmiä ja myydä näitä myös muille. Eli satsataan kehitystyöhön ja vientiin, mutta ei rangaista omaa teollisuuttamme ylimääräisillä veroilla ja maksuilla.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole minulle kovin tuttu. Geenimuunnellun ainesosan käyttämisestä tulee kertoa tuoteselosteessa, jotta kuluttaja itse voi tehdä valinnan. Pidän mahdollisena, että näissä tuotteissa on riskejä, joita ei osata ennakoida.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaiskiintiötä sen sijaan tulee jonkin verran nostaa, jolloin ei kannusteta esim. vaaralliseen Välimeren ylitykseen tai ihmissalakuljettajien armoille. Kannatan Dublin-sopimuksen pääperiaatteiden säilyttämistä nykyisellään.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tulee pitää asuttuna ja suomalaisilla tulee säilyä oikeus valita vapaasti asuinpaikkansa. On silti selvää, että tiiviimmin asutetuissa keskuksissa palvelut ovat helpommin saatavissa kuin harva-alueella. Asumisen voimakas keskittyminen tuo mukanaan monia ongelmia. Kannatan sitä, että asumisen ja yrittämisen edellytyksiä eri puolilla maata tuetaan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tavoite pienentää opetusryhmiä on hyvä. Mieluummin kuitenkin porkkanaa kuin keppiä. Uusia velvoitteita ei tule säätää kunnille kuin äärimmäisessä tilanteessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys mahdollistaisi tarvittavan monipuolisen kansalaiskeskustelun aiheesta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Oletettavasti seuraavalla kaudella eteen tuleva ydinvoimaäänestys koskisi vanhat voimalat korvaavia hankkeita. Tarvitsemme vielä nämä. En pidä ydinvoimaa tulevaisuuden energiaratkaisuna pitkällä tähtäimellä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei vielä tulevalla kaudella, mutta seuraavalla. Tasainen tuloveron alennus ei ole kovinkaan tehokas keino elvyttää, koska siinä euromääräisesti suurin hyöty tulisi suurituloisille, joiden kulutus ei välttämättä kohdistuisi kovin suurelta osin kotimaahan.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Naisen ja miehen välisellä avioliitolla tulee olla yhteiskunnassa erityisasema suhteessa muihin ihmissuhteisiin, koska sen varassa on yhteiskuntamme tulevaisuus. Ihmiselämä syntyy ja kasvaa naisen ja miehen välisessä suhteessa. Yhteiskunnan tulee puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Aina kun maassamme alkoholin saatavuutta on lisätty tai hintaa alennettu, on seurauksena ollut alkoholikuolemien määrän raju kasvu sekä väkivaltarikosten lisääntyminen. Lasten turvallisuus on myös järkkynyt. Heikoimmista on pidettävä huolta. Voimme hakea viinit myös alkosta.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulussa molempien kansalliskielien opiskelu on säilytettävä sekä kielellisten oikeuksien että koulutuksen tasa-arvon turvaamiseksi. Ammattikouluissa yksikielisellä alueella tai oppimisvaikeuksista kärsivien kohdalla voidaan pohtia, onko molempien kielien opiskelu enää peruskoulun jälkeen tarpeen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä tarvitaan aina.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston kuuluu ehdottomasti säilyä maksuttomana julkisena, sivistävänä palveluna.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

VT 12 Lahden eteläinen kehätie on Hämeen vaalipiirin kiireisin ja keskeisin tiehanke, joka tulee aloittaa mahdollisimman pian keväällä valmistuvan tiesuunnitelman pohjalta. Luonnollisesti VT 12 perusparannus tarvitaan myös, ettei liikenne ruuhkaudu sujuvammin kulkevan kehätiepätkän seurauksena valtatien muihin sumppukohtiin. Myös kymppitie on surkeassa kunnossa. Nämä Hämeen piirin tienhankkeethan ovat kuitenkin kohtuullisen hintaisia verrattuna vaikkapa miljardin euron hintaiseen pisararataan. Kyllä näitä hankkeita meillekin tarvitaan. Meillä elvytyshankkeille on tarvetta.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Lahdessa on kokoonsa nähden hyvin vähän valtion työpaikkoja. Hennalan varuskunnan lakkautus pahensi tilannetta entisestään. Lahti on myös hyvä paikka hajasijoittaa, sillä liikenneyhteydet ovat loistavat moneen suuntaan.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan kyllä panostamista raideliikenteeseen. Kuljen itsekin junalla päivittäin töihin Helsinkiin. Tällä hetkellä tiestön rappeutuminen on kuitenkin sen verran vauhdikasta, että perustienpitoon on satsattava tulevalla vaalikaudella.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Puhun itse mieluummin suunnasta ja vaalitavoitteista kuin lupauksista. Äänestäjä voi valita, mihin suuntaan tahtoo politiikkaa puskea, antamalla äänensä omia arvoja rohkeasti puolustavalle ehdokkaalle. Yksittäinen edustaja tai puolue ei kuitenkaan voi sanella päätöksiä. Joskus tilanteet myös muuttuvat ja tulee uutta tietoa. On viisautta käyttää järkeään myös tultuaan valituksi eduskuntaan. Tärkeää on silloin kyetä selittämään, mitkä ovat ne perusteet, joiden pohjalta päätyy nyt erilaiseen ratkaisuun kuin ennen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä