Teija Arvidsson

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pystyy kitkuttelemaan sosiaaliturvan varassa, mutta ei se helppoa ole. Perusturva jää alle reilusti minimitoimeentulotason.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen aukiolosysteemi on sekava. Olisi selkeää, että kaikki kaupat ovat sunnuntaina kiinni. Sunnuntaiaukiolot polttavat etenkin yksinyrittäjät loppuun. Ostokset ehtii tehdä arkenakin ja pienemmin kustannuksin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo ei kannusta riittävästi työnhakuun esim. niitä nuoria, jotka pystyvät joten kuten elämään perustulolla. Ihmisen on lähtökohtaisesti hankittava elantonsa omalla työllään, jos suinkin mahdollista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika jäykistäsi työmarkkinoita ja estäisi monen pienen työnantajan mahdollisuuden palkata ollenkaan lisätyövoimaa. Joustavia työsuhteita tarvitaan sekä kysynnän vaihtelun vuoksi että työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden takia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

500 päivää liian pitkä aika. 300 päivää tai yksi vuosi olisi riittävä turva. Ellei sinä aikana löydy oman alan töitä, niin ei ole pahitteeksi ottaa vastaan myös muuta työtä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Voi olla. Euron suurin haitta on maakohtaisen rahapolitiikan kontrollin menetys: Euroalueen talouksien rakenteet ovat erilaisia ja vaatisivat erilaista rahapolitiikkaa. Enää ei voida korjata paikallisen kilpailukyvyn puutetta devalvaatiolla. Eurosta on kuitenkin paljon hyötyäkin, kuten helpompi kaupankäynti Euroopassa rajojen yli, matalammat korot ja ennustettavampi korkokehitys sekä läpinäkyvämmät hyödykkeiden hinnat euro-alueen sisällä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakulujen suhteellinen osuus kuukausituloista on sitä suurempi, mitä pienemmät ovat kuukausitulot. Ruuan hinnan kallistuminen kiristäisi entisestään pienituloisten taloutta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, sillä menoihin me voimme suoraan itse vaikuttaa, tuloihin emme niinkään. Tietysti on kuitenkin pyrittävä myös kasvattamaan verotuloja parantamalla pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja nostamalla joitain haittaveroja.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Se olisi sama kuin jatkettaisiin peittoa toisesta päästä ja leikattaisiin toisesta... Olisi yksinkertaisempaa suoraan porrastaa lapsilisät tulojen mukaan. Kaikkien suurituloisimmat eivät tarvitse lapsilisiä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä lienee fakta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin kansalaisten kaikkein tärkeimpiä palveluita, jotka täytyy hoitaa mahdollisimman hyvin. Sen takia tarvitaan sote-uudistusta, jotta kustannusrakenne saataisiin alemmaksi ja palvelut voitaisin turvata tasalaatuisina kaikille. Tottakai tarvitaan myös enemmän kansalaisten omaa vastuuta terveytensä hoitamisesta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyyden hakeminen altistaisi meidät Venäjän ärhäköille toimille hakuprosessin aikana, joka kestää useamman vuoden. Nato-jäsenyys puolestaan altistaisi meidät lisääntyvälle terrorismin uhalle. Suomen kannattaa nyt huolehtia omasta puolustuksetaan ja lisätä yhteistyötä Ruotsin kanssa, etenkin meri- ja ilmapuolustuksessa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, ehdottomasti. Se lisäisi yleistä turvallisuutta ja parantaisi mahdollisuutta selvittää lisääntyviä kyber-, talous- ja seksuaalirikoksia.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Olisi ehkä paikallaan tarkemmin harkita, mistä maista otamme vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Tärkeintä on maahanmuuttajien hyvä kotouttaminen, koska osattomuus yhteiskunnassa altistaa radikalisoitumiselle.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Historia toistaa usein itseään. Tämä lienee valitettava fakta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos on kyse erittäin vakavista asioista. Kansaisten yksityisyyden suojan rikkomiselle täytyy kuitenkin olla vahvat ja läpinäkyvät perusteet.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei pidä osallistua sotilaallisiin toimiin muissa maissa, ei myöskään kriisimaiden sotilaiden kouluttamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Elämä ja kuolema on korkeammissa käsissä. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus hyvään ja inhimilliseen saattohoitoon sekä kaikkeen tarvittavaan kivunlievitykseen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Verovaroilla kustannettu julkinen terveydenhuolto on Suomen terveydenhuollon perusta ja sen laadusta täytyy pitää huolta. Yksityiset palvelut täydentävät sitä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten pitää TARJOTA APUA lapsiperheiden ongelmiin nykyistä helpommin. Kunnat tarvitsevat lisää perheneuvoloita ja lapsiperheiden kotipalvelu työntekijöitä. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat täytyy saada lyhyemmiksi ja niihin on oltava resursseja reagoida heti. Huostaanotto on viimeinen kallis toimenpide, jota ennen olisi pitänyt antaa jo monenlaista muuta apua.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Omaisten vastuuta hoitokustannuksista ei voi lisätä, mutta jos vanhuksella itsellään on iso eläke ja paljon omaisuutta, on kohtuullista, että hän käyttää osan varallisuudestaan omaan hoitoonsa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

On tyhmää vertailla asioita tällä tavalla. Molemmat ovat tärkeitä, mutta terveyspalvelut menevät tietysti tärkeysjärjestyksen kärkeen. Laki kuitenkin takaa kunnille itsehallinnon ja sitä on kunnioitettava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, erityisesti suurten teollisuusmaiden täytyisi ymmärtää tämä ja ottaa päästöjen vähentäminen tosissaan.

Suomen ei pidä kuitenkaan säätää omaan maahan liian tiukkoja normeja, jotka nostavat kohtuuttomasti kustannuksia ja karkottavat teollisuuden kolmansiin maihin, joissa teollisuuslaitokset saastuttavat paljon enemmän kuin meillä.

Suomella olisi nyt tuhannen taalan paikka kehittää Clean tech -hupputeknologiaa, jolla torjuttaisiin ilmastonmuutosta ja saataisiin uusia vienttuotteita!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Siitä ei ole alkuunkaan riittävästi tutkimustuloksia!

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä ottaa enempää turvapaikanhakijoita kuin mitä Suomi pystyy integroimaan tähän yhteiskuntaan: kotouttamaan, kouluttamaan ja työllistämään.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

On suurta tuhlausta, että puoli Suomea tyhjenee ja väki pakkautuu Helsingin seudulle. Samaan aikaan pääkaupunkiseutu kärsii kroonisesta asuntopulasta ja päivähoitopaikoista. On ehdottoman tärkeää, että asumisen, elämisen ja työn edellytykset säilyvät koko Suomessa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppilasryhmien yläraja tulisi rajata 20-24 oppilaaseen riippuen luokka-asteesta. Opettajan aika neuvoa ja kuunnella yhtä oppilasta on suoraan verrannollinen oppilasryhmän kokoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on niin merkittävä asia, että mahdollisesta liittymisestä täytyisi olla suuri yksimielisyys kansan ja päättäjien kesken.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ei enää uusia ydinvoimaloita Suomeen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloustilanteessa ei ole realistista eikä vastuullista laskea veroja.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliitto on ollut ja saisi aina säilyä miehen ja naisen välisenä liittona.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakaupasta on liian helppo ostaa kotiin alkoholia. Riskiryhmässä ovat mm. kotiäidit, joiden parissa esiintyy yhä enemmän piiloalkoholismia. Alkoholin käyttöä rajoitetaan parhaiten hinnalla ja saatavuudella, siksi saatavuutta kannattaa rajoittaa. "Fiksuille kohtuukäyttäjille" ei ole liian suuri vaiva hakea juhlajuomansa Alkosta, jos sen kautta voidaan edes osittain suojella heikompia yksilöitä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos luovutaan "pakkoruotsista", joudutaan luopumaan myös peraatteesta taata kaikille ruotsinkielisille palvelut omalla äidinkielellään. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä.
Rajoitetulla alueella voisi kuitenkin kokeilla sitä, että ruotsin tilalle voisi valita jonkun muun kielen, sillä suomalaisten kielitaito on jäämässä hyvin suppeaksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Sotealueiden (mahdollinen) erityminen vähentää yhteistyötä, mutta toki sitä voidaan tehdä monella muulla alalla.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaisella kunnallisella kirjastolla on suuri merkitys henkisen hyvinvoinnin ja sivistyksen lähteenä kaikelle kansalle.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Lahden eteläinen kehätie on varmasti lahtelaisille tärkeä hanke. Kymppitie ja valtatie 12 ovat kuitenkin maakunnan tärkeitä pääväyliä, jotka täytyy saada kuntoon. Hämäläisten kansanedustajien täytyy ajaa tarmokkaasti näitä kaikkia kolmea tiehanketta!

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisesti molemmille kaupunkiseuduille! Ja ilman muuta mieluummin Hämeeseen kuin johoinkin muuhun maakuntaan!

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Teiden kunnossapitoon on käytettävä nykyistä enemmän rahaa, jotta tiestömme ei kokonaan rapaudu. Rahoitusta ei pidä kuitenkaan ottaa rautatieliikenteestä, jonka kunnosta pitää myös pitää huolta. Myös raiteiden pohjustukset vaativat uusimista.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Niitä asioita täytyy ainakin parhaansa mukaan ajaa ja puolustaa!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä