Mari Monto

Vaalikone 2015 Hämeen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa. Perustulon saaminen käyttöön toisi ratkaisun: työnteon pitää kannattaa AINA eli kenenkään motivaatiota ei tarvitsisi epäillä. Jokainen saisi peruseväät selviämiseen, mutta pienetkin ponnistelut oman toimeentulon parantamiseksi tuottaisivat tulosta. Tämä helpottaisi myös yrittämisen aloittamista.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yritysten on annettava itse määritellä toimintansa reunaehdot kuten aukioloajat, toimijalla on kuitenkin paras tietämys toiminnastaan. Kauppakeskukset eivät saa kuitenkaan velvoittaa liikkeitä olemaan auki koko kauppakeskuksen aukioloaikaa

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Näin juuri. Jokaisen perustoimeentulo on turvattava, mutta sen päälle pitää työnteon ja yrittämisen olla aina kannattavaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työelämä ei ole enää joko-tai, ja vaikkapa opiskelijoiden elämäntilanteeseen osa-aikainen työskentely saattaa sopia hyvin. Ketään ei kuitenkaan tule pakottaa esimerkiksi nollatuntisopimuksiin. Nollasopimusten huonous tulee työntekijän työttömyysturvan kautta

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Jonkinlainen lyhentäminen voi olla paikallaan. Ansiosidonnaista työttömyysturvan kestoa voidaan lyhentää, mikäli kaikkien työttömien saamaa peruspäivärahaa vastaavasti korotetaan. Perustoimeentulolla kuten peruspäivärahalla on vaikea tulla toimeen, joten sen korottaminen olisi kiireellistä. Perustulo tarjoaisi tähän parhaan ratkaisun. Perustulon myötä kaikki voisivat tehdä helpommin itselleen merkityksellisiä asioita ja ottaa riskejä esimerkiksi ryhtymällä yrittäjiksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Maailma on muuttunut kovasti siitä, kun Suomi oli euron ulkopuolella. Vaikka taloudellisia instrumentteja on käytettävissä vähemmän, on tilanne silti vakaampi ja hallittavampi kuin se oli oman valuutan aikana. Enää ei riitä pärjääminen naapurikaupassa, vaan markkina-alueena on koko maailma.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen on syötävä, ja ruuan kaltaisen välttämättömyystarvikkeen verottaminen kohdistuu kaikkein rankimmin niihin, joilla siihen on vähiten varaa. Esimerkiksi naudanlihan verotusta voisi lisätä sillä perusteella, että sen tuotanto on ympäristölle varsin haitallista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaukset vaarantavat talouskasvun, työllisyyden ja lamasta toipumisen. Alas ajettuja palveluita ei hevin perusteta uudelleen, vaikka ne olisivat kuinka tarpeellisia. En kannata lyhytjänteistä leikkelyä, vaan laajempaa uudelleenjärjestelyä, jolla saadaan toiminta terveelle pohjalle. Leikkaukset tulee kohdistaa esimerkiksi ympäristölle haitallisiin tukiin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät ovat osa hyvinvointivaltion ideaa ja tärkeä kaikille perheille maksettava etu. Kaikille maksettavaa lapsilisää voi tässä mielessä verrata perustuloon. Lapsilisien korottaminen ja verottaminen voisi olla hyvä tapa tukea pienituloisia lapsiperheitä taloudellisesti.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olennainen osa nykyistä hyvinvointivaltiotamme, jossa heikommistakin pidetään huoli. Tämä on ihan jokaisen etu, sillä se ehkäisee räikeää eriarvoistumista ja sitä kautta epätoivoa ja epätoivoisia tekoja. Vakaat yhteiskunnalliset olot ovat kaikkien parhaaksi ja kehityksen perusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on EU:n jäsenenä vahvasti mukana eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa. Myös Naton rauhankumppanuus on selkeä valinta, mutta Nato-jäsenyyden hakemisessa en vieläkään näe järkeä. Puolueeton saareke idän ja lännen välissä yhdessä Ruotsin kanssa toteuttaisi parhaiten näkemyksiäni Suomen roolista. Jos Nato-jäsenyyttä muuttuneissa olosuhteissa päädyttäisiin hakemaan, se on ehdottomasti kansanäänestyksen paikka.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien määrää ei saa nykyisestä vähentää ja toimintaedellytykset on palautettava syrjäisemmillekin seuduille. On aivan väärä signaali, että resurssien puuttuessa ei ”vähäisempi” rikos aiheuta seuraamuksia.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Työperäisestä maahanmuutosta on Suomelle hyötyä. Lisäksi ihmisten vapaa liikkuvuus on tärkeä arvo, ja sitä tulee edistää. Suomi on sitoutunut auttamaan vainoa pakenevia. On muistettava, että myös muut maat ovat avanneet ovensa suomalaisille, kun täältä on lähdetty etsimään parempaa toimeentuloa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjällä on oma erityisasemansa pitkän yhteisen rajamme takia, mutta Suomen noudattama maltillinen politiikka on paras turvallisuustakuumme. Suomen rooli sillanrakentajana konfliktitilanteissa on ehdottomasti säilytettävä

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Viestintäsalaisuus on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama. Perustuslain mukaan tätä perusoikeutta voidaan rajoittaa vain, jos rajoitus on erittäin tarkkaan rajattu ja ehdottoman tarpeellinen. Kaikkiin kansalaisiin kohdistuva valvonta ei ole oikeassa suhteessa mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn nähden, ja se on siten perustuslain vastaista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vahvuus on rauhanneuvotteluissa, ja tätä työtä pitää jatkaa ympäri maailmaa. Isisin toiminta Irakissa ja Syyriassa on kuitenkin törkeää. Suomen pitäisi tukea kaikin ei-sotilaallisin keinoin konfliktin ratkaisua ja pyrkiä ihmisoikeuksien turvaamiseen ja hädän lievittämiseen alueella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Arvokas elämä ja arvokas kuolema ovat ihmisoikeusasioita. Yksilön esimerkiksi hoitotestamentissa ilmaisemaa tahtoa on kunnioitettava.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Palveluita on voitava hankkia myös ulkoiselta tuottajalta, jos se on kustannustehokkaampaa ja laatutaso turvataan, mutta tällöinkin vastuu on julkisella palveluntarjoajalla. On aloja, joilla yksityinen tuottaja on parempi ratkaisu kuin oma palveluntuotanto. Kun kaikkien parasta osaamista käytetään vastuullisesti ja järkevästi, saadaan kaikkien toimijoiden voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on ihan kaikkien etu. Nyt tukea ja palveluita on usein tarjolla vasta, kun asiat ovat jo tosi huonosti. Kunnissa tuleekin panostaa nykyistä enemmän esimerkiksi matalan kynnyksen kotiapuun. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää. Pitää muistaa, että myös huostaanotot tulevat kalliiksi. Olisi parempi saada vanhemmat jaksamaan.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille pitää taata kunnolliset hoivapalvelut. On kuitenkin reilua, että ne joilla on varaa, maksavat kustannuksista vähävaraisia enemmän. Suomalaiselle kulttuurille olisi vieras sellainen malli, että omaiset -kuten lapset- lähtökohtaisesti maksaisivat vanhuksen hoidon.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden järjestämisessä pitää huolehtia siitä, että demokraattinen kontrolli säilyy valitsemalla päättävät elimet suorilla vaaleilla. Maakuntamallin valinnat voitaisiin tehdä esimerkiksi kunnallisvaalien yhteydessä. Hankinnoissa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Talous on aina sovitettava ympäristön ehtoihin. Ilmastohaasteeseen vastaamisessa on kyse moraalisesta velvollisuudesta tulevia sukupolvia kohtaan. Uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on varsinkin pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevää.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tätä emme voi tietää, joten tervettä itsesuojelua on suhtautua asiaan varovaisesti. Isoimpana riskinä näen muunneltujen lajikkeiden hallitsemattoman leviämisen, ja sitä kautta esimerkiksi päätymisen rankempaan lannoittamiseen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin, ja niistä on pyrittävä pitämään kiinni. Emme voi sulkea silmiä ja kuvitella olevamme "rajan takana".

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tietoliikenneyhteydet ja paikallisen yrittämisen muodot mahdollistavat maaseudun elinvoimaisuuden. Jokaisen maalle muuttavan on kuitenkin ymmärrettävä, että kaikkea ei voi syrjäseuduille saada. Mahdollisuuksia palveuiden tarjontaan kuitenkin on, ja niitä on kehitettävä (esimerkiksi terveysbussit, kirjastoautot jne)

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kouluille on taattava riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat niin erityistä tukea vaativien kuin nopeammin edistyvien oppilaiden huomioon ottamisen. Panostus lapsiin, nuoriin ja koulutukseen on panostus tulevaisuuteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on sen kokoluokan asia, että kansanäänestys vaaditaan.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee panostusta kotimaisiin, uusiutuviin energianlähteisiin, ei kalliiseen ja riskaabeliin tuontienergiaan. Kotimainen energiaratkaisu on yksi mahdollinen tapa kattaa teollisuuden ja kotien sähkön tarve ilman lisäydinvoimaa. Tässä mallissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ne, joilla on enemmän varaa, maksavat enemmän.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on ihmisoikeuksista.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan ehdottomasti ruotsin opiskelua, mutta valinnanvapauden olisi oltava opiskelijalla. Hyvä ja tarkoituksenmukainen opetus houkuttaa valitsemaan kielen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kanta- ja Päijät-Hämeen eriytyminen sotealueina merkitsee samalla muunkin maakuntien välisen yhteistyön murentumista.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä voidaan tehdä -ja tehdään- eri suuntiin.

2. Entistä suurempi osa kirjaston palveluista tulee tehdä maksullisiksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on peruspalvelu, jolla varmistetaan jokaisen tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistyksen saavuttamiseen varallisuudesta tai muusta taustasta riippumatta.

3. Hämeessä Lahden eteläinen kehätie pitää asettaa valtion tiehankkeista etusijalle kymppitien ja valtatie 12:n parantamiseen nähden.

Ehdokkaan kommentti

Lahden yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta hanke on tärkeä. Tiestön kannalta jokainen hanke on tärkeä, mutta kaupunkirakenne eheytyy vahvimmin Lahden kehätiehankkeessa.

4. Valtion toimintoja pitää hajasijoittaa jatkossa enemmän Lahden seudulle kuin Hämeenlinnan seudulle.

Ehdokkaan kommentti

En pidä kumpaakaan seutua ylivertaisena toimintojen sijoittelussa. Jokainen toimi on syytä tarkastella perusteellisesti toiminnan lähtökohdista käsin.

5. Väylärahoitusta tulee siirtää rautatieliikenteestä teiden kunnossapitoon.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on paljon seutuja, joille ei ole ratayhteyksiä. Sielläkin on voitava asua ja sinne liikkua, joten molemmista liikennemuodoista on pidettävä huolta.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Lupaajalla on vastuu siitä, mitä hän menee lupaamaan. Äänestäjän on voitava luottaa kandidaattinsa puheisiin.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä