Juha-Pekka Väisänen

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Helppoa elämää on vain elokuvissa. Suomessa sosiaaliturva ei vastaa tarpeeseen. Pöääomant ja työ ovat keskittyneet harvoille. Liian moni on työtön. Työ luo hyvinvointia. Mutta niillä joilla ei ole työtä on meidän yhteisvastuullisesti järjestettävä perusturva. SKP esittää perusturvaksi 1200 € kuukaudessa kaikille.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Onhan se kivaa kun ei tarvitse suunnitella arkea mutta toisaalta sei, että köyhän ei juuri tarivtse suunnitella mitä palveluita, ruokia tai tuotteita ostaa on fakta. Aukioloajat on neuvoteltu kaupanalalla työskentelevien duunareitten kanssa eikä se tuo parannusta työläisen arkeen jos lastenhoito-ongelmat kasvavat ja työstä palautumisesta tulee ongelma esim kolmivuorotyössä. Kannatan vapauksia niin että ne sovitaan tasa-arvoisesti työntekijöiden kanssa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon aloitteet ovat kannatettavia. En kannata kuitenkaan vihreiden esitystä jossa kaikki myös miljonäärit ja rikkaat saisivat tukea. SKP esittää perusturvaksi 1200 € kuukaudessa kaikille ja perustamme ajatuksemme siihen, että työ luo hyvinvointia, mutta kun ja jos työtä ei ole on meidän yhteisvastuullisesti vastattava perusturvasta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ihan samoin kuin pääomat ovat myös työt kasaantuneet harvoille. Liian moni on ilman työtä. Työn tuottavuus on kasvanut ja siksi työtä voidaan jakaa. Ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikainen tavoite on työajan lyhentäminen. SKP esittää lakia 6-tunnin työajasta ja 30 tunnin viikosta ansiotasoa alentamatta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kapitalismi ja markkinatalous tarvitsee työttömien ja pätkätyöläisten reserviä. Me haluamme rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, työttömyydestä, eriarvoisuudesta, ympäristön tuhoutumisen uhkista ja sodista. Päämääriämme ovat kansanvaltainen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, demokraattinen ja solidaarinen Eurooppa, uudenlainen inhimillinen sivilisaatio, sosialismi ja kommunismi. Työttömän ansioturvan kestoa on kaventamisen sijaan pidennettävä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro tarkoittaa uusliberalistista talouspolitiikkaa ja rahanvaltaa, jolle esimerkiksi yhteisomistus ja julkinen sektori ovat kilpailua vääristäviä ja haitallisia tekijöitä. Pääomien vapaan liikkuvuuden nimissä porvaripolitiikka pyrkii irti kaikesta mikä vähentää yritysten voittoja. Eurosta on tehty kurjistamismekanismi jolla radikaalin vasemmistolaisen politiikan tekemistä rajataan ja EU komissiolle on annettu valtaa puuttua kansallisiin budjetteihin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suurten yhtiöiden ja monopolien valtaa on kavennettava. Viimeksi maidon tuottajat ovat joutuneet maksamaan Venäjä-pakoitteista alentuneilla tuottajahinnoilla. Ruoka on Suomessa edelleen liian kallista. Peruselintarvikkeiden hintoja on laskettava niin, että ruoan hinta halpenee. Valtion ja kuntien omia halvan ruuan ravintoloita tarvitaan ja konstailemattomia keittiötä lopettamaan nälkää vähällä rahalla.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkauspolitiikka tukee kehitystä jossa yhdessä, porukalla ja valtion ja kuntien tuottamalla tehty työ ja yhteisvastuu ajetaan alas. Leikkauspolitiikka tukee yksityisen sektorin mahdollisuuksien kasvattamista ja asetta samalla ihmiset eriarvoiseen asemaan. Porvarit ja markkinatalouteen sopeutuneet vasemmistopuolueet ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan näivettäneet ja leikanneet julkista sektoria yhden valtion vuotuisen budjetin verran. On käännettävä politiikan suuntaa ja alettava tehdä yhdessä ja porukalla ja kunnissa tuotettava itse elämän peruspalvelut. Tämä on mahdollista ja jopa kannattavaa. Lisäksi voimme itse päättää mihin rahat ja tuotot ohjataan, miten toimitaan ja minkälaista ekologista jalanjälkeä jätetään toisin kuin yksityisillä markkinoilla jossa raha ja voittoa tavoittelevat bisnesmiehet päättävät.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät ovat lapsen subjektiivine oikues jonka funktiota voidaan kehittää.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On kysymys siitä vastaammeko me yhdessä peruspaleluistamme ja tuotammeko ne itse vai lisäämmekö yhteiskunnan eriarvoistumista kasvattamalla kilpailua ja laatueroja. SKP:n mielestä terveydellä, asumisella ja elämän peruskysymyksillä ei pidä tehdä bisnestä. Porvarit ja markkinatalouteen sopeutuneet vasemmistopuolueet ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan näivettäneet ja leikanneet julkista sektoria yhden valtion vuotuisen budjetin verran. On käännettävä politiikan suuntaa ja alettava tehdä yhdessä ja porukalla ja kunnissa tuotettava itse elämän peruspalvelut. Tämä on mahdollista ja jopa kannattavaa. Lisäksi voimme itse päättää mihin rahat ja tuotot ohjataan, miten toimitaan ja minkälaista ekologista jalanjälkeä jätetään toisin kuin yksityisillä markkinoilla jossa raha ja voittoa tavoittelevat bisnesmiehet päättävät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tule liittyä Natoon. Suomen on irrottauduttava isäntämaasopimuksesta ja kaikesta Nato-yhteistyöstä. Suomi tarvitsee itsenäistä ulkopolitiikkaa. Parasta turvallisuuspolitiikkaa on kulttuurienvälinen yhteistyö, rauhanpolitiikka ja yhteiskuntien vakauden takaaminen huolehtimalla ihmisten perustarpeista
Maailmassa käydään jatkuvasti sotia. Vaikka aseidenriisunnasta on tehty sopimuksia, jatkuvat asevarustelu, joukkotuhoaseiden kehittely ja ydinaseiden leviäminen. Yhdysvallat ja Nato ovat valmiita ajamaan tavoitteitaan sodan, myös ydinasein tehtävän ensi-iskun keinoin. Suomen tulee irtaantua kaikesta Suomi-Ruotsi-Nato yhteistyöstä ja edettävä kohti itsenäistä rauhanpolitiikkaa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Porvarihallitukset ovat vähentäneet poliisimiesten töitä. Poliisi ei saisi tarkoittaa vain pääteyhteyttä tai ihme ja kuumma –nähtävyyttä. Digivalvonta ja kamerat ovat vieneet Suomea kohti poliisivaltiota josta on poistunut ihminen ja poliisimies. Poliisimiestä ja naista tarvitaan edelleen ihmistyöhön hankaliin ja vaativiin sosiaalista taitoa kysyviin töihin

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kiintiöpakolaismäärää voidaan kasvattaa, maahanmuuttoa vapauttaa ja työperäistä maahanmuuttoa helpottaa. Tämän päivän todelliset terroristit eli pelolla hallitsijat on se pieni suomalainen ja globaali uusliberalistinen poliittinen eliitti, joka esittää talouden luvut riittämättöminä ihmisten perustarpeisiin. EU:n ja kapitalismin vapaus ovat terrorin käytössä tehokkaita. Markkinavoimien ja suurpääoman terrorista on ollut seurauksen julkisten palvelujen, sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin määrärahojen alasajo, köyhien köyhtyminen ja rikkaiden rikastuminen - tuloerojen kasvu – massatyöttömyys ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen. Rahanterrorista on seurauksena myös syntypukkikulttuuri, jossa ihmisten voimavarat eivät riitä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Kapitalismissa ihmiset etsivät ratkaisuksi ongelmiin helposti itse yhteiskunnan uhreja; erilaisia ihmisiä, vieraan kulttuurin edustajia ja toisen uskontokunnan jäseniä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

On maantieteellinen fakta, että Venäjä on meidän rajanaapuri. On pitkään ollut tiedossa, että Venäjä on kertonut, että se pitää asemaansa uhattuna jos Yhdysvallat ja NATO lähenee sen rajoilla. Nato ja sen imperialismia tukeva länsi ei ole vähät Venäjän viestistä välittänyt. Suomen ja Ruotsin porvarit ovat askeltamassa pikavauhti sotilasliitto Naton tiiviimpään yhteistyöhön ja ovat kasvattamassa puolustusmäärärahojaan vastaamaan Natomaan 2 % BKT:n vaatimusta. Puolustusvoimien asehankinnat on sovitettu Nato-yhteensopiviksi. Venäjän etupiiri politiikka Suomen perspektiivistä olisi viisasta tarkoitta kaikista sotilaallisista suunnista riippumatonta ja itsenäistä puolustuspolitiikkaa. Sodan ja rauhan asioissa me emme voi olla puolueettomia. Suomen on syytä olla rauha puolella.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisen yksityisyyden suoja on tärkeintä ja sitä ei saa rikkoa. Sota-aikana on käytössä erikoislupia ja oikeuksia. Nykyajassa sodan ja rauhan käsitteen ovat aika ajoin sekaisin. Mm Yhdysvallat on koko ajan sodassa jonkun toisen maan kanssa vaikka sen maaperällä ei perinteistä sotaa käydäkään. Kansalaisten koskemattomuuteen halutaan alkaa puuttua sellaisen yleisen edun nimissä jolloin isänmaan eduksi on alettu katsoa oikeutta valloitus- ja energiasotiin.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen rooli kansainvälisissä konflikteissa ja sodissa voisi olla tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpää. Ensin Suomen on kuitenkin irtaannuttava kaikesta Nato-yhteistyöstä. Maailman kriisit tarvitsevat riippumattomia ja sotilaallisesti liittoutumattomia luotettavia maita ja kriisinosaamista. Nyt Suomi osallistuu valloittaja ja miehittäjä maiden joukkojen rintamiin ja tuo samalla maailman kriisit ja terrorin meidän omille kaduille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on arvokasta ja porukalla voimme saada paljon hyvää aikaan. Kun elämä lakkaa olemasta elämisen arvoista erilaisista inhimillisistä, henkilökohtaisista ja terveydellisistä syistä on tärkeää, että yhteiskunta hyväksyy avustetun kuoleman.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

KYLLÄ. On käännettävä politiikan suuntaa ja alettava tehdä yhdessä ja porukalla ja kunnissa tuotettava itse elämän peruspalvelut. Tämä on mahdollista ja jopa kannattavaa. Lisäksi voimme itse päättää mihin rahat ja tuotot ohjataan, miten toimitaan ja minkälaista ekologista jalanjälkeä jätetään toisin kuin yksityisillä markkinoilla jossa raha ja voittoa tavoittelevat bisnesmiehet päättävät.Teryden ja peruspalvelujen kysymyksillä ei saa tehdä bisnestä

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisilla pitää olla paremmat resurssit edistää lapsiperheiden hyvinvointia, kehittää perheiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ongelmiin on voitava puuttua ennakoivasti ja ehkäisevästi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan yhteisvastuuta ja kunnalliset palvelut ovat hyvä esimerkki siitä. Porvarien yksityistämis- ja leikkauspolitiikalla on rapautettu hyvinvointipalveluita. Julkisesti voidaan järjestää laadukkaat ja tarpeelliset palvelut vanhuksille ja jakaa perheen takkaa koko yhteiskunnan kanssa. Tyrmään täysilaidalta kokoomuksen ehdotukset siitä, että lapsia velvoitettaisiin taloudelliseen holhousvastuuseen vanhemmistaan. Kyllä se on meidän kaikkien yhteiskunnan jäsenten tehtävä huolehtia meistä kaikista. Siihen saamme porukalle kerättyä rahat, työntekijät ja osaamisen. Ei mitään syytä rapauttaa hyvää ideaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä