Laura Kolbe

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Sosiaaliturvan varassa elämisen ei koskaan pitäisi olla "helppo" vaihtoehto.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Se, mikä toimii muualla Euroopassa ja maailmalla, voisi toimia meilläkin - asiaa ainakin voisi kokeilla, ja kerätä palautetta liikkeenomistajilta ja asiakkailta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Kokeilemisen arvoinen asia.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työaika- ja työturvallisuuslainsäädännön aikaansaaminen oli aikoinaan suuri saavutus - en näe syytä sen nopeaan purkamiseen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

En näe syytä lyhentämiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroopan unionin tärkein tehtävä on yhä rauhan ja vakauden vahvistaminen maanosassamme ja maailmalla. Euro mahdollistaa sen osaltaan, ja antaa edellytykset yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ilman ruokaa ei voi elää!

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkisten palveluiden määrä ja laatu on sovitettava uskottavasti taloudelliseen liikkumavaraan. Hyvinvointierot eivät saa kasvaa eikä yhteiskunta revetä kahtia, kun julkista taloutta tasapainotetaan. On annettava velkaantumisen jatkuvalle lisääntymiselle katto ja tehtävä sen mukaiset päätökset - toistaiseksi Suomi on nauttinut luottamusta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Tästä on pidettävä huoli ja samalla huolehdittava, että toimet velkaantumisen hallitsemiseksi jatkuvat.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kun lapset ovat pieniä ja varttuvat, perheen kulut ovat suuret ja lapsilisä tulee tarpeeseen. Se on arvokas suomalainen sosiaalipoliittinen kädenojennus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee rohkean talousohjelman ja sitä kautta mahdollistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtion velaksi eläminen on saatava loppumaan 6-7 vuodessa. Tärkeintä on saada Suomen talous kasvuun, mikä turvaisi hyvinvoinnin yleiset edellytykset

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Näen, että Suomen tulee edelleen kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, mikäli valtionjohto ja suomalaiset kansanäänestyksen kautta jäsenyyden hakemiseen päättyvät. Kannatan sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan ykköstavoite on vakauden säilyttäminen Pohjolassa ja Itämeren alueella. Se edellyttää hyviä neuvottelusuhteita alueen kaikkiin osapuoliin

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäistä turvallisuutta on vahvistettava, muttei välttämättämättä poliisien määrää lisäämällä. Uusiin uhkiin, kuten kyberhyökkäyksien torjuntaan, tulee sen sijaan panostaa ja rahaa on keskitettävä myös maanpuolustuksen tutkimiseen. Suomi voi korkean teknologian maana kehittää kyberturvallisuudesta ja yksityisyydensuojan turvaamisesta itselleen uuden kasvualan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuton ja terrorismin uhan välillä ei ole voitu osoittaa yhteyttä Suomessa, joka on historialliselta taustaltaan erilainen kuin vanhat eurooppalaiset siirtomaat. Useimmat saapuvat tänne työn, opiskelun tai rakkauden vuoksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Putinin toimien ymmärtämiseksi on osattava Venäjä-Neuvostoliiton historiaa sekä Suomen ja Venäjän erityissuhteiden historiaa. Kaikkialla Euroopassa uhkana on nationalismin ylikorostuminen, kansallistunteen voima. Suomella on kokemusta Venäjästä sekä uhkana että mahdollistajana. Uhkaa torjuu kansalaistason yhteistyö.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. On löydettävä tasapaino valtion intressien ja kansalaisten yksityisyyden suojan välille.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Vain siinä tapauksessa, että kaikki meille tärkeät eurooppalaiset ja pohjoismaiset yhteistyöparterit päättävät tehdä samoin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Asumiseni Alankomaissa 1990-luvulla vaikutti kielteiseen suhtautumiseeni (hieman) lieventävästi. Kysymys on silti äärimmäisen sensitiivinen ja vaikea.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Molempia eli julkista ja yksityistä tarvitaan. Sote-palvelujen rahoitusta pitää yksinkertaistaa ja selkiyttää. Kunnissa on perinteisesti vahvin osaaminen, ja se pitää turvata. Silti paljon korjattavaa on, muun muassa terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittämisessä ja modernisoimisessa. SOTE-uudistus on suuri haaste erityisesti suurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollolle, muutosvaihe tapahduttava huolellisen seurannan alaisuudessa. Palveluissa pitää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia lisätä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö viranomaisten välillä paremmaksi, yleinen lapsista välittämisen henki korkeammaksi tässä yhteiskunnassa!

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä asiassa ei voi luoda yhdenmukaista vanhusten hoivapalveluiden maksamisen normia. On oltava tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Perusvastuu kuitenkin julkisen sektorin toimilla.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen turvaverkkojen pitää toimia kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Ehyessä yhteiskunnassa lähimmäistä tulee auttaa ja ihmisiä kohdella oikeudenmukaisesti. Kuntien toimintatapoja ja julkisia palveluita pitää uudistaa, niitä ohjaavia normeja on purettava ja uusien tehtävien antamista on tarkoin harkittava. Yhteistyömalleja kolmannen sektorin kanssa on kehitettävä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. On saatava yhteiset raamit ja pelisäännöt päästöille ja ilmastoponnisteluille. Uusiutuvan käyttöä lisätään verotuksen painopistettä muuttamalla ja normitusta helpottamalla. Suomen, muiden Itämeren reunavaltioiden ja EU:n on kannettava yhdessä vastuunsa Itämeren hyvinvoinnista

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä pitää. Maailman hätä edellyttää kollektiivista vastuuta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä elämä itse valitsemallaan paikkakunnalla on ollut suomalaista sosiaalista todellisuutta vuosisatojen ajan - pakkosiirrot ja -muutot ovat olleet harvinaisia. Valtion tehtävä on katsoa, että palveluita ei karsita ja keskitetä liian kovalla kädellä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

On monin tutkimuksin osoitettu, että oppimistulokset paranevat, kun luokkakoot pienenevät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee edelleen kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, mikäli valtionjohto ja suomalaiset kansanäänestyksen kautta jäsenyyden hakemiseen päättyvät. Kannatan sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan ykköstavoite on vakauden säilyttäminen Pohjolassa ja Itämeren alueella. Se edellyttää hyviä neuvottelusuhteita alueen kaikkiin osapuoliin.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kokeilemisen arvoinen asia.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kokeilemisen arvoinen asia, stop holhoukselle.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin voisi kokeilla vapaaehtoisena joissakin kunnissa ja tarjota tilalle Itä-Suomessa esim. venäjä vaihtoehdoksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Kokeilemisen arvoinen asia! Esikuvat maailmalta kertovat liikenneongelmien helpottumisesta.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallista itsehallintoa tulee kunnioittaa.

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollinen Guggenheim-museo hyödyntää ennen kaikkea Helsinkiä, lisäten pääkaupungin kulttuuritarjontaa. Asia kaipaa rutkasti lisäselvittämistä mm. kustannusten kattamisen osalta.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Helsinkiin keskittyvät suurimmat haasteet.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

Ehdokkaan kommentti

Tapauskohtaisesti, kohdehenkilön kunnosta ja hoidon tarpeesta riippuen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisuuksien mukaan. Politiikka ei kuitenkaan ole pelkkää yksilösuoritusta ja politiikan tilanteet voivat nopeastikin muuttua - on syytä käyttää harkintavaltaa ja selitettävä syyt, jos lupauksista liikaa livetään.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä