Heikki Ketoharju

Vaalikone 2015 Helsingin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ei tällä hetkellä ole tarpeeksi työpaikkoja työttömille. Näitä pitäisi luoda lisää, eikä syyllistää työttömiä. Sosiaaliturvan on oltava helposti kaikkien saatavilla, ei vastikkeellista tai kyykyttävää.

Sen sijaan nykyisen kaltaiset, kevyesti verotetut optiot ja liikevoitot ovat liian raskaita julkiselle taloudelle. Suurin ongelma on kuitenkin pörssi- ja finanssikeinottelu sekä yksityinen velkaantuminen. Nämä ovat syösseet koko Euroopan valtavaan kriisiin.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan aukioloaikoja on jo vapautettu kylliksi. Yksittäisille yrittäjille pitäisi antaa oikeus pitää liikkeensä suljettuna vaikka kauppakeskus olisikin auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tarvitaan 1200 euron perusturva, joka maksetaan yhdeltä luukulta opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille, pätkätyöläisille ja muille, jotka eivät voi muuten saada toimeentuloa. Perusturvan kaveriksi säädetään laki 1800 euron minimipalkasta, ja verotettavan tulon alaraja nostetaan 1200 euroon kuussa. Lisäksi säädetään suurille eläkkeille eläkekatto. Uudistus rahoitetaan pääomatulojen verotusta kiristämällä.

Perustuloa en tällä hetkellä kannata, koska se olisi käytännössä tulonsiirto köyhiltä rikkaille, kun työnantaja voisi polkea palkkoja. Toisaalta perusturva on kuitenkin välttämätön askel myös kohti perustuloa pyrittäessä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tarvitaan 1800 euron lakisääteinen minimipalkka. Lisäksi työaika on lyhennettävä 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Jo nyt ihmisillä on vaikeuksia tulla toimeen palkallaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Perusturvan korotus on kaikista tarpeellisin uudistus. En silti kannata ansiosidonnaisen heikentämistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euron myötä olemme sitoutuneet talouskurisopimuksiin, jotka käytännössä estävät järkevän vasemmistolaisen talouspolitiikan tekemisen.

EU kokonaisuudessaan on kehno järjestelmä, joka tulisi ajaa alas. Unioni vie päätösvallan, pakottaa harjoittamaan lyhytnäköistä oikeistolaista talouspolitiikkaa ja Ukrainan kriisi osoittaa myös että EU vetää meidät mukaan suurvaltojen konfliktiin. EU on kaikkien aikojen kriisissä, ja ainoan realistisen ulospääsytien tuntuu tarjoavan Kreikan radikaali vasemmisto.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin pääomasijoittajien ja optiomiljonäärien pääomatulojen verotusta pitää kiristää. Nämä vapaamatkustajat eivät tällä hetkellä maksa senttiäkään kunnallisveroa. Kunnallisvero pitää muutta progressiiviseksi. Myös suurituloisimman 10 prosentin palkkaverotusta voidaan kiristää. Alimpien tuloluokkien verotusta on kevennettävä, ruoan ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden verotusta alennettava ja alle 1200 euron tulot säädettävä verovapaiksi.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Palveluja ja etuuksia on leikattu jo viisitoista vuotta, ja julkiset palvelut ovat heikentyneet merkittävästi. Velan kasvu on silti jatkunut. Myös Kreikan esimerkki osoittaa, että julkista sektoria leikkaamalla ei saada taloutta kuntoon. Nykyinen kriisi onkin yksityisen eikä julkisen velkaantumisen aiheuttamaa.
Palvelujen ja etuuksien leikkaaminen heikentää talouskasvua, ja myös valtiontaloutta. Nyt pitää tehdä julkisia investointeja, jotka työllistävät, kun velkaraha on halpaa.

Julkisen sektorin varat ovat noin 270 miljardia. Velat vain noin 160 miljardia. Velan kasvu tulee jatkumaan niin kauan kuin julkisia palveluja leikataan ja työpaikkojen luominen jätetään yksityisen sektorin huoleksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisää on korotettava, mutta se on pidettävä verovapaana. Pidän tärkeänä, että kaikille - myös rikkaille - taataan tasavertaiset palvelut.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Palveluja ja sosiaalietuuksia tarvitaan yhteiskunnan toimivuuden turvaamiseksi. Sen sijaan nykyisen kaltaiset, kevyesti verotetut optiot ja liikevoitot ovat liian raskaita julkiselle taloudelle. Suurin ongelma on kuitenkin pörssi- ja finanssikeinottelu sekä yksityinen velkaantuminen. Nämä ovat syösseet koko Euroopan valtavaan kriisiin.

Tuleva Sote-hanke sen sijaan tulee todella kalliiksi. Palvelut siirtyvät kauemmas, ja verovaroista vastuussa olevilta poliitikoilta viedään päätäntävalta hallintohimmeleiden uumeniin.
Sote-hanke on hylättävä ja valmisteltava uudelleen niin, että julkisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut turvataan lähipalveluina. Sosiaalityö on otettava paremmin huomioon, ja asukkailta on kysyttävä mielipiteet ennen uudistamista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää ehdottomasti säilyttää puolueettomuutensa. Isäntämaasopimuksen allekirjoittamalla Suomi on valmistautunut jopa Naton sotilastukikohdan rakentamiseen. Nato-jäsenyyttä ei pidä hakea, ja isäntämaasopimuksesta sekä kaikkinaisesta Nato-yhteistyöstä on irtauduttava.

Suomi on siis sitoutumassa todella vaaralliseen yhteistyöhön Naton kanssa tilanteessa, jossa Venäjä on selkeästi ilmaissut olevansa valmis voimakkaisiinkin toimiin Nato-lähentymistä vastaan. Ukrainassa tämä tarkoitti Krimin ottamista kokonaan Venäjän hallintaan. Mielestäni Suomella ei ole varaa ottaa samanlaisia riskejä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliiseja tarvitaan lisää turvaamaan tasapuoliset palvelut joka puolella maata. En kannata turvallisuuden siirtämistä yksityisten vartiointifirmojen kontolle. Myös harmaan talouden tutkintaan tarvitaan poliiseja lisää.

Sen sijaan mielenosoituksissa ei ole ollut pulaa mellakkapoliiseista viime aikoina, ja veronmaksaja on kiittänyt. Mellakkapoliisien määrää voitaisiin vähentää ja varustelusta tinkiä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on erittäin turvallinen maa, jota uhkaa lähinnä kasvavien tuloerojen ja köyhyyden mukanaantuomat riskit. Suurin osa viime aikojen terroriteoista on ollut kouluammuskeluja, tekijänä tavallinen suomalainen nuori.

Maailman kriisejä ei ratkaista bannaamalla pakolaiset. Maahanmuuttajien oikeuksia on kohennettava, kotoutumista edistettävä ja syrjintä työmarkkinoilla lopetettava.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän etupiiripolitiikka ei ole uhka Suomelle, ellemme itse siitä sellaista itsellemme tee. Pysymällä puolueettomina sotilasliittojen ulkopuolella turvaamme itsenäisyytemme ja torjumme sotia.

Suomen tulisi vaatia Itämeren rauhoittamista sotilastoiminnasta. Venäjän lisääntynyt aktiivisuus on vastaus Naton alueella käymiin sotaharjoituksiin.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

NSA Yhdysvalloissa oikeutti erittäin laajan ja moraalittoman valvontakoneiston rakentamisen ja ylläpidon juuri vetoamalla valtiolliseen turvallisuuteen. Valtio voi kuitenkin olla kenen käsissä hyvänsä, joten ei ole mitään syytä luovuttaa yksityisyyttään valtion turvallisuuden nimissä.
Ylipäätään emme voi uhrata mitä tahansa valtion hyväksi, koska viime kädessä tavoitteenamme on hyvä elämä – ei valtion hyvinvointi.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS on kasvanut nykyiseen muotoonsa Yhdysvaltain tuettua sitä Syyriassa. Suomen ei pidä lähteä mukaan tällaisiin tuki- ja koulutustoimiin, jotka ennestään lisäävät epävakautta Lähi-Itään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasiakysymykseen ovat minua viisaammat ottaneet kantaa, ja saavat tehdä sen nytkin.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityiset terveyspalvelut ovat keskittymässä ja siirtymässä ulkomaisten suuryritysten omistukseen. Ne kiertävät veroja ja vievät voitot veroparatiisiin.
Terveyspalvelujen yksityistäminen nostaa palvelujen hintaa, heikentää laatua ja saatavuutta ja tuplaa organisaatiot tilaaja-tuottaja -mallien ja kilpailutusten vuoksi.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojeluun ja sosiaalipalveluihin ylipäätäänkin tarvittaisiin lisää resursseja, jotta työntekijöillä olisi aikaa perehtyä asiohin ja myös kuunnella asiakkaita.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille on kustannettava maksuttomat hoivapalvelut. Verotus on oikeudenmukainen tapa kustantaa hoito ja hoiva.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Sote-hanke on hylättävä ja valmisteltava uudelleen niin, että julkisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut turvataan lähipalveluina. Sosiaalityö on otettava paremmin huomioon, ja asukkailta on kysyttävä mielipiteet ennen uudistamista.

Kuntalaisten vaikutusvaltaa on kasvatettava kaupunginosavaltuustojen ja osallistuvan budjetoinnin avulla. Lisäksi kuntien ja valtion väliin on perustettava maakuntahallinto, johon valitaan valtuutetut vaaleilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Talouskasvua ja uusia työpaikkoja voidaan synnyttää ympäristöystävällisen tuotannon avulla. En myöskään kannata köyhien pitämistä köyhinä ympäristön suojelemiseksi: vauraus on jaettava tasaisesti.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellun ruoan ongelma ei ole terveellisyys ja turvallisuus, vaan patenttikysymys. Aiemmin yhteisistä kasveista tulee yksityistä omaisuutta siemenpatenttien vuoksi.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meille tulee kansainvälisesti vertaillen vähän turvapaikanhakijoita.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voidaan ja on syytä pitää asuttuna. Ei ole mitään järkeä pakata kaikkia suuriin kaupunkeihin: se ei ole ekologista. Toisaalta Suomen luonne on olla harvaanasuttu maa, ja meidän on taloudellisesti mahdollista pitää koko maa asuttuna.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koululaitosta pitäisi uudistaa rankalla kädellä. Luokkakokoja pitää pienentää, oppilaita kohdella yksilöinä. Kouluille on annettava riittävät määrärahat kunnollisten tilojen ja opetusvälineiden hankkimiseksi. Uuden teknologian käytön pitää olla opetuslähtöistä, ei laitevalmistajien tai ohjelmistoyhtiöiden eduista lähtevää.

Nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta tulisi edistää antamalla nuorille suoraan päätäntävaltaa omiin asioihinsa kouluissa ja työpaikoilla. Esimerkiksi oppilaskuntien itsenäisyyden ja päätäntävallan kasvattaminen olisivat hyviä toimenpiteitä.

Rauhankasvatusta tarvitaan kouluissa kipeästi. Suomi on tunnettu rauhanrakentajana maailmalla, ja sen aseman säilyttäminen edellyttää kansainvälisten konfliktien ymmärrystä ja tuntemusta. Samoin tarvitaan konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen taitoja. Koulussa pitäisi tähän kiinnittää paljon huomiota.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan sitovia kansanäänestyksiä. Suomen Nato-jäsenyydessä ihmisten mielipide on kuitenkin hyvin selvä: vain noin 20-30% on kannattanut Nato-jäsenyyttä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. En siis pidä järkevänä tai tarpeellisena äänestää asiasta, ellei kansa sitä erikseen vaikkapa kansalaisaloitteella vaadi.

Suomen pitää ehdottomasti säilyttää puolueettomuutensa. Isäntämaasopimuksen allekirjoittamalla Suomi on valmistautunut luovuttamaan maaperänsä Nato-joukkojen kauttakulkumaaksi. Nato-jäsenyyttä ei pidä hakea, ja isäntämaasopimuksesta sekä kaikkinaisesta Nato-yhteistyöstä on irtauduttava.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan laajat investoinnit uusiutuvaan energiaan ja panostukset energiansäästöön. Energiantuotannon on oltava julkisessa omistuksessa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin pääomasijoittajien ja optiomiljonäärien pääomatulojen verotusta pitää kiristää. Nämä vapaamatkustajat eivät tällä hetkellä maksa senttiäkään kunnallisveroa. Kunnallisvero pitää muuttaa progressiiviseksi. Myös suurituloisimman 10 prosentin palkkaverotusta voidaan kiristää. Alimpien tuloluokkien verotusta on kevennettävä ja alle 1200 euron tulot säädettävä verovapaiksi. Lisäksi ruoan ja välttämättömyystarvikkeiden arvonlisäveroa on alennettava.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Teen lakiesityksen kunnollisesta translaista ja kolmannen sukupuolen tunnustamisesta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Eiköhän nykyiset kaljat, siiderit ja lonkerot riitä. Alkossa on myös laajempi valikoima ja asiantunteva palvelu.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa, ja sellaisena se on syytä säilyttääkin. Ruotsin kielen asemaa tulisi tukea myös muilla tavoin. Lisäksi muillekin kielille, etenkin saamelle, on annettava vahvempi asema.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenne muutettaisiin maksuttomaksi, ruuhkamaksuilla kerättyjä varoja käytettäisiin sen järjestämiseen. Ruuhkamaksua ei pidä toteuttaa lisäämällä autoilijoiden valvontaa.

2. Kuntaliitoksiin perustuva Suur-Helsinki on parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Valtaa ei pidä keskittää kauemmas ihmisistä vaan hajauttaa. Kuntalaisten vaikutusvaltaa on kasvatettava kaupunginosavaltuustojen ja osallistuvan budjetoinnin avulla. Kuntien ja valtion väliin on perustettava maakuntahallinto, johon valitaan valtuutetut vaaleilla.

3. Guggenheim-museon saaminen Helsinkiin on koko Suomen etu.

Ehdokkaan kommentti

Ei se ole edes Helsingin etu. Sen sijaan kunnollinen keskisuuri konserttihalli kevyelle musiikille tarvittaisiin.

4. Valtion pitää antaa Helsingille erityistukea maahanmuuttajien kotouttamiseen.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on varakas kaupunki, joka voi hoitaa kotouttamisen myös omalla kustannuksellaan. Kotouttamiseen on kuitenkin panostettava enemmän koko maassa.

5. Laitospaikka on yksinäiselle helsinkiläisvanhukselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito.

Ehdokkaan kommentti

Helsinki on karsinut liikaa laitoshoitoa lisäämättä kodinhoidon tukea. Myös omaishoitajat on unohdettu, ja moni yksinasuva vanhus on täysin absurdeissa oloissa tätä nykyä.

Sekin on syytä muistaa, että laitoshoito on murroksessa: uudet paikat eivät enää ole kalsoja laitoksia vaan kodinomaisia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Näin todellakin on, ja tätä sietäisi kaikkien kuluvan kauden hallituspuolueiden miettiä aika tarkkaan.

Vaalilupauksien toteutumista voi muuten edistää aktiivisella kansalaistoiminnalla, ja se on ehdottoman suotavaa. Ei alistuta kehnoon politiikkaan!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä