Eero Aho

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Totta. On räikeä vääryys, että työnteko ei ole tekijällensä aina taloudellisesti kannattavaa. Jos työttömän suusta kuulee lausahduksen "ei kannata mennä töihin", on sosiaaliturva väärin kohdennettu, tai liian suuri!

Sivistysvaltion rooli on tarjota kansalaisilleen perus toimeentulo, mutta kyllä työstä tulisi palkita ja työnteon tulisi olla kaikissa olosuhteissa myös taloudellisesti palkitsevaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloajat mahdollistaisivat vieläkin vapaamman kilpailun kaupanalalle. Aukioloaikojen vapauttaminen voisi kuitenkin vaikuttaa häiritsevästi kansalaisten elämänrytmiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Työ tuo ihmisen elämään rytmiä ja ehkäisee syrjäytymistä. Työ palkitsee tekijänsä henkisellä hyvinvoinnilla, mutta myös taloudellinen korvaus on oltava suurempi kuin työtä tekemättömän.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika takaa työntekijälle taloudellisen toimeentulon. Minimityöaika toki siirtää yrittäjälle taloudellista riskiä, mutta onnistuessaan yrittäjän riskistä myös palkitaan.

(Esim. jäätelökioski on hyvä bisnes aurinkoisella säällä, mutta sateella minimityötunnit on korvattava työntekijälle vaikka kauppa ei käy.)

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömäksi jääneitä on kannustettava aktiiviseen työnhakuun heti työttömyyden koittaessa,

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on aina pärännyt ahkeruudella ja tinkimättömällä kotimaisten tuotteiden laadulla.

Euron talousalue tuo kuitenkin turvaa ja estää suuret talouden heilahtelut. Euroon liittyvillä eduilla ja haitoilla on kuitenkin turha spekuloida, koska Suomi on tehdyn päätöksen mukaisesti EU:n täysivaltainen jäsen ja nyt on voimavarat keskitettävä omien etuuksien asianmukaiseen valvontaan.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kallis ruoka ohjaisi toimintaa kuitenkin omavaraisuustalouteen ja maanviljelystaidon ylläpitämiseen suuren kansalaismassan keskuudessa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menojen leikkaaminen ei automaattisesti tarkoita toimintojen tai palveluiden supistamista. Menojen leikkaaminen "pakottaa" tarkastelemaan palveluiden tuottamista uusilla keinoilla ja kustannustehokkaammin. Uudet tavat tuottaa palveluita koituu kaikkien eduksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti olisi harkittava lapsilisien kohdentamista vähempivaraisille perheille!!!

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Rahat eivät yksinkertaisesti riitä nykyiseen hyysäämiseen. Yksilön vastuuta omasta terveydestään on korostettava ja esim. KELA-korvattavuuden poistamista joiltakin ns. elintasosairauksilta on harkittava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato kysymys tulee olemaan suuri, alkavalla vaalikaudella ratkaistava kysymys. Asiaan on perehdyttävä tarkoin ennen päätöstä.

Nato varmasti parantaisi turvallisuuspoliittista asemaa, mutta mikäli se tarkoittaisi yleisen asevelvollisuuden poistamista, on hyödyt ja haitat pohdittava erityisen tarkoin.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tunnetaan maailmalla sisäisestä turvallisuudestaan ja puhtaasta luonnosta. Kummastakaan ei saa tinkiä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Vain työperäistä maahanmuuttoa tulisi tarvittaessa lisätä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä on aina ollut ja tulee olemaan uhka Suomelle. Tilannetta on seurattava aktiivisesti!

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen viranomaisilla on liian suppea oikeus valvoa valtion turvallisuutta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on pidettävä huoli, ettei terrorismin uhka maamme sisällä kasva.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Vain perusteellisen harkinnan pohjalta.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja terveys- ja sosiaalipalvelut on ehdottomasti tuotettava jatkossakin ensisijaisesti julkisina palveluina!

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Pahoinvointi perheissä kasvaa ja yhteiskunnan on puututtava ongelmiin ennen tilanteen kärjistymistä. Maailma ei enää ole niin kaunis, kuin se päällepäin näyttää.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vain jos taloudellinen asema sen mahdollistaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Itsehallinto ei ole mikään itseisarvo.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen täysipainoisen hillintään tulee keskittyä sitten kun tekniikka ja taito on olemassa ilman, että se muodostaa kohtuutonta taakkaa Suomen kilpailukyvylle. Suomi toimii ajoittain liiankin nöyrästi ympäristöasioissa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei tarvitse geenimuunneltua ruokaa. On siis tarpeetonta riskeerata puhtaat ja laadukkaat elintarvikkeemme geenimuuntelulla. Omavaraistalouden merkitystä ja perinteisiä -maanviljelys, -metsästys ja kalastustaitoja tulee ylläpitää.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kiintiö on riittävä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vahvuus on maantieteellisesti kattava väestöpohja. Haasteena on kuitenkin palveluiden tuottaminen myös harvaanasutuille alueille.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmän kokoa ei voi yksiselitteisesti lailla rajata. Maantieteellinen sijainti ja alueelliset tarpeet tulee huomioida opetusryhmien oikeaa kokoa pohdittaessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

"Nato-kysymys" on Suomen maanpuolustuksen kannalta erittäin merkityksellinen.

Tällähetkellä Suomen kansa muodostaa Nato kantansa pääasiassa ainoastaan mediasta saatavasta uutisoinnista. Ennen kuin päätös Nato- jäsenyydestä tehdään, täytyy kaikki hyödyt ja haitat punnita erityisen tarkasti faktojen pohjalta.

Päätöstä ei voi, eikä kannata tehdä ns. "musta tuntuu" pohjalta. Mikäli kansanäänestykseen mennään, todella toivon kaikkien äänestäjien tutkivan asiaa perinpohjaisesti.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima turvaa Suomen kilpailukyvyn, sekä omavaraisuuden energian suhteen. Ydinvoima on myös ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkisentalouden kustannuskehitys on ollut nousava, eikä menoja voida kattaa tuloilla, mikäli veronalennuksiin ryhdytään. Helppo olisi luvata veronalennuksia, mutta millä menot rahoitetaan? Lisävelka on vastuutonta taloudenhoitoa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen avioliittolaki oli ehdottoman oikea ratkaisu.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Mietojen viinien tuominen ruokakauppoihin tuskin lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta. Päätös ohjaisi käyttöä "sivistyneempään" suuntaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti. Ruotsinkielen opiskelusta vapautuva opetuksen resurssi tulisi suunntata kokonaishyödyn vuoksi muiden ulkomaalaisten kielien opiskeluun.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Viisumivapaus olisi järjetön ratkaisu joka mahdollistaisi esim. järjestäytyneen rikollisuuden siirtymisen rajan ylitse, Venäjältä Suomeen.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Kaakkois-Suomi tarvitsee useampia laadukkaita oppilaitoksia. Oppilaitosten yhteistyötä tulee jatkossa entisestään lisätä.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Norppa on Saimaan ja Suomen symboli. Norppakannasta tulee pitää kiinni "kynsin ja hampain".

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

VT 5 perusparannushanketta on jatkettava.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikenkokoisia yrityksiä tulee tukea tasapuolisesti.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On edesvastuutonta luvata lisää palveluita ja veronalennuksia. Suomi on pärjännyt ja tulee pärjäämään! Hyviä miehiä ja vastuullisia ratkaisuja tarvitaan!!!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä