Anneli Kiljunen Valitaan

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan taso on suhteellisen matala ja monilla ihmisillä ja perheillä turva jää köyhyysrajan alle. Sosiaaliturva on syyperusteista, eli sen saamiseen on aina jokin hyväksyttävä syy.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni aukiolot ovat nyt riittävällä tasolla. Kuitenkin poikkeuspyhien aukiololupien hakeminen tuntuu turhalta, aukiolo voisi olla vapaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulomalleissa on monia ongelmia, joihin ei ole esitetty uskottavia ratkaisuja. Massajärjestelmä ei toimi vaan tarvitaan syyperusteista sosiaaliturvaa ihmisten yksilöllisiin elämäntilanteisiin. Sosiaaliturvan joustavuutta pitää kuitenkin juuri tästä näkökulmasta kehittää.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatyösopimukset ovat kohtuuttomia työntekijän näkökulmasta. Työsopimuksessa on määritettävä vähimmäistunnit ja siitä saatava korvaus jotta ihminen pystyy suunnittelemaan omaa talouttaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmamme on mielestäni ensisijaisesti työttömyys, joka johtuu työn vähyydestä, ei työttömyysturvan ehdoista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisille päivittäisen elämisen kustannukset ovat jo tällä hetkellä korkeat, joten mielestäni kiristyksen varaa ei ole. Mahdollinen kiristys pitää ehdottomasti kompensoida pienituloisille.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Korostaisin ensisijaisesti rakenteellisten uudistusten tärkeyttä. Palveluissa painopiste pitäisi siirtää ennaltaehkäiseviin, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviin peruspalveluihin, lasten ja nuorten koulutukseen ja osaamiseen ym.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on yksi tapa kohdentaa tukea pienempituloisille perheille, mutta ensisijaisesti lapsilisän tulisi mielestäni tasata eroja nimenomaan lapsiperheiden ja muiden perheiden välillä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sote-järjestelmän uudistaminen on keskeinen keino rakentaa sote-palvelujärjestelmä kestävälle pohjalle. Näin ihmiset voivat saada hyvät ja nykyistä yhdenvertaisemmat sote-palvelut tulevaisuudessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisia tarvitaan enemmän kentällä kuin hallinnossa. Rakenneuudistuksia poliisissa on tehty ja niitä pitää jatkaa. Kansalaisten turvallisuuden pitää olla lähtökohtana.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismia pitää torjua kansainvälisellä yhteistyöllä. Tarvittaessa muuttajien taustoja pitää selvittää mutta yleiset rajoitukset eivät ole tarpeen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Meidän pitää olla hyvin tietoisia siitä, mitä Venäjällä tapahtuu.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuuden nimissä ei saa mennä ylilyönteihin. En kannata massavalvontaa ym.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee kantaa kansainvälistä vastuuta ääriliikkeiden toimintaa vastustavassa työssä. Olennaista on varmistaa suomalaisten osallistujien turvallisuus.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen palvelujärjestelmän puolustaminen tarkoittaa yhteistä rahoitusta ja yhteistä vastuuta jokaiselle yhdenvertaisista palveluista. Jokaiselle ihmisellä tulee olla oikeus hyvinvointipalveluihin.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Perheille pitää tarjota arkea tukevia, ennakoivia ja matalan kynnyksen palveluita. Kun perheessä on vaikeuksia, ei viranomaisten pidä jäädä odottamaan. Tällä vaalikaudella on tehty lainsäädäntöä jolla parannetaan viranomaisten välistä vastuunjakoa, yhteistyötä ja tietojenvaihtoa, mutta sitä pitää edelleen kehittää eivätkä tiedon saannin esteet saa muodostua perheiden hyvinvoinnin parantamisen esteeksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Asiakasmaksut ja erilaiset kustannukset ovat jo Suomessa erittäin korkeita, OECD-maiden korkeimpia.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä perustuslaissa on ristiriitaa kumpi on tärkeämpi, koska monet kunnat eivät pysty vastaamaan niiden perustuslaillisesta velvoitteesta järjestää kuntalaisille perustuslain takaamia sosiaali- ja terveyspalveluita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nämä eivät ole ristiriidassa, sillä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ympäristöteknologiaa kehittämällä voi tulla teollisuuden kilpailukyvyn moottori jos vain satsaamme siihen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisesti ihmiselämän mitassa on turvallista, mutta laajoja ja pitkän aikavälin vaikutuksia emme voi tietää. Olen huolissani etenkin ympäristön monimuotoisuuden säilymisestä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on oma vastuumme kansainvälisesti ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteena tulee olla että ihmiset voivat asua eri puolilla Suomea, mutta alueilla (kunnilla) on myös vastuu elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokojen pienentäminen on tärkeää ja siihen on annettu kuluneella hallituskaudella kunnille myös valtionavustusta. Kuitenkin monissa kunnissa ryhmät ovat suuria mikä on osaltaan johtanut oppimisen ja opetuksen vaikeutumiseen. Siitä syystä opetusryhmien rajaaminen esim. 20 tai 25 oppilaaseen on tarpeellista. Ryhmäkoossa pitää kuitenkin aina ensisijaisesti tarkastella oppilaiden oppimisen tarpeita. On tärkeää, että myös koulunkäyntiavustajia ym. on riittävästi oppilaiden tarpeisiin. Tärkeintä on että oppilas saa mahdollisuuden parhaaseen mahdolliseen oppimiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

En kannata ydinvoimaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykykäytäntö on hyvä, keskiolut ruokakaupoissa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa, joten molempien kielien opiskelu on tärkeää ainakin perusasteella. Monipuolistaisin kuitenkin kielivalikkoa ja kielten opetusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole mielestäni tällä hetkellä ajankohtainen Venäjän tilanteen vuoksi. Toisaalta viisumivapaus lisäisi nimenomaan tavallisten venäläisten liikkumista EU:ssa, mikä taas hyödyttäisi taloutta ja toisaalta yhteydenpidon lisääntyminen saattaisi vahvistaa venäläistä kansalaisyhteiskuntaa ja oikeusvaltiota.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Nykyistä korkeakoulujen välistä vahvaa yhteistyötä kannattaa edelleen kehittää.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Hankkeet eivät ole vastakkaisia. Tiehankkeiden edistäminen on myös olennaista. vt 6 lähtee liikkeelle ja valmistuu 2017. Muut tiehankkeet, kuten vt 5 parannus Mikkelin pohjoispuolella ym. ovat myös tärkeitä. Erilaisia hankkeita tarvitaan, ja niin Kaakkois-Suomen kuin koko Suomen kannalta tärkeä on kaksoisraiteen rakentamisen käynnistäminen ensi hallituskaudella.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion tulee tukea pk-yritysten innovaatiotoimintaa, tutkimusta, kehittämistoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä. Mutta olennaista on myös valtion tuki infrahankkeisiin. Se auttaa sekä pk- yrityksiä että suurteollisuutta.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä