Kimmo Tiilikainen Valitaan

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturva ei riittävällä tavalla kannusta työntekoon. Sitä on uudistettava. Ihmisen on saatava sellainen toimeentulo, että työnteko on aina kannattavampaa kuin työelämästä sivussa oleminen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on purettava työntekoa ja yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa. Uudistukset on tehtävä yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden kesken ja kanssa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Keskusta esittää kokeilua perustulon toimivuudesta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työelämän epäkohtien korjaamisesta on kyettävä sopimaan työmarkkinoilla, aina ei voi vain säätää uusia lakeja. Nollasopimuksista pitää pyrkiä eroon työehtosopimuksissa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömyysturvan kannustavuutta on lisättävä ja huolehdittava, että se takaa riittävän toimeentulon työttömyyden kohdatessa. Työttömyysturvaa voidaan aluksi jopa korottaa, jos kestoa rajataan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Arvonlisävero on tasavero. Ruoan verotuksen kiristäminen vaikeuttaisi etenkin pienituloisten jo valmiiksi tukalaa tilannetta.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaista on saada Suomeen lisää työpaikkoja. Se on kestävin tapa velkaantumisen lopettamiseen. Säästöjä on tehtävä noin kahdella miljardilla eurolla. Parasta säästämistä on byrokratian purkaminen ja toimintatapojen uudistaminen. Ne lisäävät tuottavuutta terveellä tavalla.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Hallituksen lapsilisiin tekemä leikkaus olisi mielestäni peruttava. Merkittävään etuuksien korottamiseen ei tulevalla vaalikaudella ole mahdollisuutta. Lapsilisä kuuluu kaikille lapsille, eikä sitä pidä verotuksella sekoittaa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalvelut on uudistettava, jotta ne voidaan turvata jokaiselle suomalaiselle. Rohkeasti uudistamalla palvelut kyetään säilyttämään , mutta tuottamaan edullisemmin veronmaksajille. Jokaisen on otettava myös enemmän vastuuta omasta terveydestään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato jäsenyys ei ole nyt ajankohtainen, mutta mahdollisuus jäsenyyden hakemiseen tulevaisuudessa on säilytettävä. Suomen on tässä tilanteessa viisasta noudattaa sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkää linjaa. Se on tuonut meille turvallisuutta ja hyvinvointia.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Vähintä on huolehtia siitä, että poliisien määrä ei ainakaan enää pienene. Kysymys on ihmisten tasa-arvosta ja arjen turvallisuudesta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee myös maahanmuuttajia. Terrorismia on torjuttava kansainvälisellä yhteistyöllä ja huolehtimalla siitä, että Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla on riittävästi voimavaroja. Kun maahanmuuttajien kielikoulutus ja mahdollisuus työhön varmistetaan, estetään syrjäytyminen ja siitä kumpuava radikalisoituminen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen suurimmat uhat talouden huono kehitys ja paheneva työttömyys. Venäjän toimia ei voi hyväksyä. Venäjän on palattava kansainvälisten sopimusten kunnioittamisen tielle. Nykyinen tilanne horjuttaa vakautta, vaikka sotilaallista uhkaa ei kuitenkaan ole.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

On haettava ratkaisuja, joissa yhdistyvät tasapainoisesti turvallisuus ja yksityisyyden suoja.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon perustan. Yksityiset ja esimerkiksi järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät julkisia palveluja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Perheitä on autettava ajoissa, ennen ongelmien kärjistymistä. Painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisyyn. Yksi ratkaisu on perheiden kotiapu arjen asioihin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on hoidettava vanhuksensa asianmukaisesti. He ovat rakentaneet tämän maan. Omaishoito on uudistettava.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat eivät ole vastakkaisia. Ilmastonmuutos on uhka ihmiskunnalle. Se, samoin kuin maailman ruoka-, vesi- ja energiapula ovat myös mahdollisuuksia uuteen työhön meille suomalaisille. Kun kansainvälinen ilmastosopimus syntyy, vähäpäästöisyys on kilpailuetu, kuten jo nyt EU:n sisällä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on pidettävä GMO-vapaana maana.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi saadaan kuntoon vain koko voimallaan. Koko maan voimavarat on saatava käyttöön. Suomen tulevaisuuden tie on työllistävässä biotaloudessa. Se edellyttää koko Suomen tasapainoista kehittämistä. Parasta aluepolitiikkaa ovat uudet työpaikat. Koko maassa on säilyttävä elämisen asumisen edellytykset.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tehtäviä pitää vähentää, ei lisätä uudella lainsäädännöllä. Muilla keinoin on varmistettava, että opetusryhmät ovat oppilaan kannalta kohtuullisen kokoisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen talouden tila on niin huono, että merkittäviin veronkevennyksiin ei ole mahdollisuutta. Kevennykset on kohdistettava ensisijaisesti pieni- ja keskituloisiin ja yrittäjyyden edistämiseen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoinen avioliittolaki on hyväksytty. Tätä eduskunnan päätöstä myös tulevan eduskunnan on kunnioitettava.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Nehän löytyy jo siitä kaupan viereisestä Alkosta

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin rinnalle on saatava muitakin kieliä valittavaksi, mutta asiassa kannattaa edetä alueellisten kokeilujen kautta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Viisumivapaus ei ole millään muotoa ajankohtainen kysymys.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Olemme vastuussa saimaannorpan säilymisestä maailman eläinlajistossa. Nykyiset supjelutoimet ja vapaaehtoistyö ovat tuottaneet tulosta ja kanta on kääntynyt nousuun. Ilmastonmuutos tuo kutenkin uhkan lajin tulevaisuudelle ja siksi suojelussa ja kannan seurannassa ei saa herpaantua.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Ensin kutostie kuntoon ja sitten kaksoisraiteen vuoro, olemassaolevan tiestön kunnosta on huolehdittava nykyistä parmmin, ettei tieverkko rapistu käsiin.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Omituinen kysymys. Pienyritykset tarvitsevat yhdenvertaisuutta verotukseen ja siksi tarvitaan yrittäjävähennys ja alv- helpotusta pienimmille yrityksille. Rahallista tukea ei pidä lisätä kummallekkaan vaan yritystuista löytyy karsittavaakin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Politiikkaan tarvitaan lisää tulosvastuullisuutta. Lupaukset täytyy pitää ja siksi kannattaakin miettiä tarkkaan mitä voi luvata. Talouden tilanne on todella tiukka. Päätökset hallituksessa ja eduskunnassa ovat usein eri puolueiden neuvottelemia kompromisseja ja siihen on tyytyminen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä