Pekka Pöyry

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointi perustuu työn tekoon. Työn vastaanottamisen täytyy olla aina kannattavaa ja motivoivaa. Hyvinvointijärjestelmässämme on vikaa jos työikäisen on taloudellisesti kannattavampaa elää tukien varassa kuin tehdä työtä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, antaisin valinnan vapauden yrittäjille itselleen. Myös kauppakeskuksissa, jos kauppakeskukset velvoittavat pienet yrittäjät isojen ketjujen mukaan aukioloaikoihin niin sitten on pysyttävä nykyisessä mallissa. Kaupan henkilökunnallakin on perheet ja vapaa-aika.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Palkkaa saadaan työn tekemisestä. Viestin tulee olla selkeä. Työllistymisen täytyy olla etusijalla, tuet ovat väliaikaisia ratkaisuja. Turhan byrokratian ja hallinnon purkamiseen on kiinnitettävä huomiota nykyisen sosiaaliturvaviidakon osalta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä normaaleissa työsuhteissa. Nuorten kesätöissä joissa esim. sää on rajoittava tekijä joustaisin.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ansiosidonnainen työttömyysturva on vakuutus mahdollisen työttömyyden varalle jota työntekijä on maksanut ammattiliiton maksuina vapaaehtoisesti työaikana. Ehtoja voi toki muuttaa, mutta asiakas valitsee kannattaako maksuja ehtojen heikentyessä vielä maksaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisvaluuttana euro on hyvä. Talouspolitiikassa on epäonnistuttu. Vastuuta talouspolitiikkaan tarvitaan enemmän. Kulttuurillisesti liian erilaisia Etelä-Euroopan maita ei tule ottaa mukaan rahaliittoon. Se mitä talousvastuista sovitaan se tulee pitää, liittyen esim. Kreikan lainojen maksuun. Samanlaisella talouspolitiikalla Suomi olisi ongelmissa vaikka valuuttana olisi oma markka.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Elintarvikkeiden verotuksen laskeminen pienentäisi eriarvoistumista. Ruoan verotuksen kiristäminen puolestaan kohdistuisi erityisesti heikkotuloisiin ihmisiin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Juustohöylämenetelmä on jo käytetty. seuraavaksi lakkautetaan palveluita ja lasketaan palvelutasoa. Mielestäni keskeisintä on keskittyä taklaamaan negatiivinen kauppatase ja luoda Suomeen työpaikkoja. Hengiltä säästämisen sijaan on uskallettava tehdä kasvua.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Progressiivinen vaikutus maksettaviin lapsilisiin perheen tulotasosta riippuen on parempi ratkaisu kuin nykyinen. Nykyisessä mallissa lapsilisiin tehdyt leikkaukset kohdentuvat heikko-osaisimpiin. Lasten ja perheiden eriarvoistumiskehitystä on hillittävä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on investoitu 5 mrd€ sairaalakiinteistöihin ja suurten ikäluokkien palvelutarve kasvaa räjähdysmäisesti. Vaativin erikoissairaanhoito laskuttaa niin kuin parhaaksi katsoo kuntayhtymiä. Haastava tilanne käsillä, mutta tästäkin selvitään. "Vauvasta vanhukseen, meistä kaikista on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla".

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato- jäsenyyttä ja Suomen turvallisuuspoliittista asemaa tulee arvioida aika ajoin. Tällä hetkellä Suomella ei ole sotilaallista uhkaa. Tehokas itsenäinen puolustus on avainasemassa. Naton sotilaallisen liittouman 5 lauselma ei ole aukoton sekään. Sotilaallista mahtia tärkeämpiä ovat hyvät diplomaattiset- ja ulkopoliittiset suhteet itänaapuriin. Mielestäni Natonkin suosittelema 2% taso bruttokansantuotteesta on hyvä tavoite pidemmällä aikajänteellä itsenäiselle puolustuksellemme.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Maanpuolustus ja poliisi ovat itsenäisen valtion perusta. Lakkautetut lähipoliisit kuuluvat kuntakeskuksiin ja liikkuva poliisi valvomaan liikennettä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

EU:n alueella on vapaa työvoiman liikkuvuus. EU:n ulkopuolinen työperäinen muuttoliikenne on hyväksyttävää. Eri kulttuureista tulevat ja varsinkin hyvinvointijärjestelmäämme kuormittavat maahanmuutot olisi oltava tehokkaammin rajoitettuja.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos etupiiripolitiikkaa sanan mukaisessa muodossa esiintyy, niin se on seurattava ja ajoittain arvioitava uhka Suomelle. Osin kylläkin tavanomaista Venäläistä politiikkaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Vakavien rikosten torjunnassa on viranomaisilla oltava oikeus toimia tarvittavin resurssein. Vastuu yksityisyyden suojasta kulkee oikeutuksen mukana.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Osallistuminen vain humanitääriseen toimintaan aseellisen toiminnan ulkopuolella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Parantumattomasti sairaalla tai vaikeasti vammautuneella ihmisellä on oltava oikeus inhimilliseen ja ihmisarvoiseen elämään tai siitä luopumiseen kärsimyksen sijaan. Tämä herättää paljon vaikeita eettisiä kysymyksiä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Näin voidaan turvata hoidon taso ja resurssit. Kustannustasoa on kuitenkin tarkkailtava ja julkisia palveluita kehitettävä. Jos jäädään keskitetysti yksityisten palveluiden varaan niin ylikansalliset yhtiöt osaavat vedättää kuntayhtymiltä rahat ulkomaille. Palveluita voidaan tuottaa molemmissa, mutta päätösvalta mitä ostetaan ja mitä ei on oltava julkishallinnolla ettei kustannustaso karkaa. Mielestäni julkinen terveydenhoitokin voi olla vetovoimainen työpaikka ja laadukkaiden palveluiden tuottaja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Vastuu perheiden hyvinvointiin on ensisijaisesti oltava perheillä. Ongelmiin ja lastensuojeluilmoituksiin on reagoitava. Kasvatusvastuuta ei voi siirtää yhteiskunnan kontolle. Eriarvoistumiskehityksen hillintä on yksi keskeisimpiä yhteiskunnan toimia perheiden ongelmien ehkäisemiseksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhusten hoidosta ei saa kehittyä ylikansallisten hoivafirmojen bisneksenä vanhusten "putsausautomaatteja" joilla ihmisten varat ohjataan ulkomaisille sijoittajille. Mielestäni vanhustenhoito on yksi peruspalvelujamme. Varakkaat ihmiset ovat käyttäneet tähänkin asti maksullisia palveluja.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen terveydenhuolto on taattava kaikille. Kustannusrasite voi ohjata kuntia "vapaaehtoisiin" pakkoliitoksiin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Klobaalilla tasolla kyllä, mutta Suomi on kyydissä istuja ilmastotalkoissa. Kaasua painavat ja rattia kääntävät suuret teollisuusmahdit. Suomi joutuu seuraamaan maailman muutosta menettämättä kilpailukykyään. Suunta on selvä, mutta muutos on liian hidas.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Vapaakaupan riskeihin kuuluva geenimuunnellun ruoan tulo Euroopan markkinoille on mielestäni riski ihmisille ja ympäristölle.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Tämänhetkinen vastuu on vähintäänkin riittävä inhimillisestikin ajateltuna. Vastuu oman maamme kansalaistenkin hyvinvointi eroista vaatii toimia.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointi perustuu työn tekemiseen. Vain koko maamme asuttuna pitämän aluepolitiikan ja luonnonvarojemme kestävän käytön avulla Suomi voi kehittää työllisyyden ja hyvinvoinnin halutulle tasolle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppimisympäristöillä ja opetuksen tukitoimien resursseilla on keskeinen rooli pohdittaessa luokkakokoja. Tärkeintä on turvata työrauha ja oppimisen edellytykset. Tuloksellisuusrahoituksella voitaisiin taata toiminnan laatuhakuisuus.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestyksen tulokseen on medialla liian suuret vaikutukset. Eduskunnan päätös asiantuntijoiden perehdytyksen pohjalta on paras vaihtoehto. Ratkaisu liittymisestä Naton puolustusliittoon tulee tehdä vain selkeällä enemmistöllä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on teollisuuden energiaa. Joka tapauksessa Suomi käyttää ydinvoimaa ja siksi on edullisinta, turvallisinta ja eettisintä tuottaa sitä itse. Yhdessä ydinvoiman ja paikallisenergiana uusiutuvan energian kanssa voidaan rakentaa omavarainen energiapoliittinen kokonaisuus.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Äänestäisin progressiivisen tuloveroalennuksen puolesta. Painottuen pieniin tuloluokkiin. Uskon tämän olevan yhteiskunnallisesti taloudellisin vaihtoehto. Pienentäen eriarvoistumiskehitystä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni tämä on ihmisarvokysymys. En halua olla rajoittamassa toisten onnellisuutta. Jos kaksi samaa sukupuolta olevaa elää yhdessä niin miksi tällaiseen parisuhteeseen tulisi jättää taloudellisia tai juridisia epäkohtia. Peruskysymys ei kuitenkaan siitä miksikään muutu.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Keskiolut kuuluu mielestäni ruokakauppaan. Viinit ja vahvat oluet ehtii hakea Alko:sta.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsi on kieli muiden joukossa. Kielten opiskelun tulee perustua aitoon kiinnostukseen ja valinnaisuuteen. Markkina-alueena Ruotsi on varsin rajallinen verrattaessa esimerkiksi Venäjään tai Kiinaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Viisumivapaus puolin ja toisin lisäisi kaupan mahdollisuuksia. En olisi huolissani viisumivapaudesta vaan ennemminkin Venäläisten maanosto-oikeudesta. Samat oikeustasot Venäläisille Suomessa kuin Suomalaisille Venäjällä.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Väestöpohjan huomioiden yhdet vahvat ja vetovoimaiset toimijat Kaakkois-Suomessa riittävät.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Norpat ovat eläneet ihmisen rinnalla kautta aikojen. Mielestäni nykyinen linja suojelun- ja kalastuksen rajoitusten osalta on riittävä. On huolestuttavaa, että erilaiset sairaudet ja sisäsiittoisuus sekä lisääntymistä haittaavat lumettomat talvet ovat lisääntyneet.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Viitostien ja 6-tien suunnitelman mukainen peruskorjaus on yksi esimerkki ensisijaisista hankkeista. Aluepolitiikka ja työllisyyden kehittyminen vaativat toimivat liikennejärjestelyt.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöveron alennus toi investointeja suurteollisuuteen. Yli 90% työllistävä pk-sektori odottaa vastaavia tukitoimia työllisyyden edistämiseksi. Suomi tarvitsee kaiken yrittäjyyden ja työllisyyden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja Suomen kuntoon saattamiseksi.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni. Minä lupaan, että jos minut valitaan kansanedustajaksi ajan ensimmäisenä työpäivänä PikkuTraktorilla Mikkelistä eduskuntaan. Nyt tarvitaan tekoja ja tästä työ Suomen kuntoon laittamiseksi alkaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä