Ari Torniainen Valitaan

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sosiaaliturva on suhteellisen hyvä
Ketään ei saa jättää syrjäytymää, vaan heikompiosaisista on huolehdittava.
Suomessa on poistettava byrokratiaa ja päästävä ns. yhden luukun toimintaan.
Suomessa pitää ainakin kokeilla ns. perustuloa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloaikoja on laajennettava, mutta en kannata, että kaupat olisivat ympärivuorokauden avoinna esimerkiksi vaikkapa jouluna.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pitää ainakin aluksi kokeilla perustuloa.
On myös päästävä todella ns. yhden luukun käytäntöön.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ns. nollatyösopimuksista on päästävä eroon.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ei pidä lyhentää, vaan pitää nykyisellään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurosta on sekä haittaa että hyöytä Suomelle.
Euron ansiosta korot ovat pysyneet hyvin alhaisina ja vakaina.
Vahva euro on taas omalta osaltaan vaikeuttanut suomalaista vientiä ulkomaille ja heikentänyt talouttamme.
Euroa pitäisi kehittää joustavammaksi suhteessa muihin valuuttoihin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotusta ei pidä kiristää. Kiristys kohdistuisi etenkin pienituloisiin, lapsiperheisiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja työttömiin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Byrokratiaa on vähennettävä ja päällekkäisyyksiä on saatava poistettua.
Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan monia toimenpiteitä.
Työllisyyttä on saatava paremmaksi, siten saadaan myös verotuloja lisää.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Nykyhallituksen lapsilisien virheet on korjattava.
Lapsilisiä en kuitenkaan laittaisi verolliseksi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille suomalaisille on oltava saavissa nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Suomi tarvitsee Sote-uudistuksen, jotta nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee vahvistaa omaa koko maan kattavaa puolustusta.
Puolustusmäärärahoihin tarvitaan Puolustusvoimien esittämä määrärahakorotus.
Suomessa on tehtävä perusteellinen Nato-selvitys, jossa selvitetään sekä hyödyttää haitat määrärahoineen.
Ennen mahdollista Nato-jäsenyyshakemusta on Suomessa järjestettävä asiasta neuvoa-antava kansanäänestys.
Nykytiedoilla en kannata Suomen Nato-jäsenyyttä, vaan nykyinen linja on hyvä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen oli mielestäni virhe.
Poliiseja tarvitaan lisää etenkin kenttätyöhön. Samoin rikosten selvittämisessä pitää olla riittävästi henkilöitä. Poliisin pitää selvittää sisällään olevat sotkut.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Työperäinen maahanmuutto on hyväksyttävää.
Suomeen muuttavien ulkomaalaisten henkilöiden taustat on selvitettävä riittävästi.
Suojelupoliisille on oltava riittävät resurssit ja keinot mahdollisten epäilyttäviin maahanmuuttajien seuraamiseen sekä taustojen selvittämiseen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä ei ole uhka Suomelle, mutta Venäjän demokraattista, yhteiskunnallista ja sotilaallista tilannetta on seurattava tarkasti.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Näitä kahta asiaa ei pidä asettaa vastakkain, vaan ne molemmat on huomioitava.
Viranomaisten verkkovalvonnan on oltava ajantasaista, tehokasta ja luottamuksellista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ennenkuin tehdään päätös lähettää joukkoja, turvallisuusseikkojen ja muidenkin puolustusvoimien asettamien ehtojen on oltava kunnossa. On mietittävä heijastusvaikutusta Suomen sisäiseen turvallisuuteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Asia on perusteellisen pohdinnan arvoinen asia. Selkeää rajaa on erittäin vaikea asettaa.
Lähtökohta tulee olla, että sairaudet pitää pyrkiä parantamaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien suomalaisten saatavissa.
Julkiset palvelut tulee olla lähtökohtana ja yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen on saatava apua.
Perheiden ongelmiin on puututtava ajoissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen hoitotaso ja palvelut pitää olla kaikkien saatavissa.
Mikäli vanhus tai hänen omaisensa haluavat erityispalveluja, niin niistä heidän tulee myös maksaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla suomalaisilla on oltava oikeus terveyspalveluihin.
Näitä kahta asiaa ei voi asettaa vastakkain.
Sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa maakunnallisen kuntayhtymän toimesta, kunnille jää edelleen muita tehtäviä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pitää saada työllisyys paremmaksi.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeää, mutta suomalaiselle teollisuudelle ja teollisuuden kilpailukyvylle ei saa asettaa kohtuuttomia vaatimuksia.
Suomi on jo nyt edelläkävijämaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Esimerkiksi rikkidirektiivistä Suomen vientiteollisuus kärsii kohtuuttomasti eräisiin muihin Euroopan maihin verrattuna.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pitää tuottaa ja syödä puhdasta kotimaista ruokaa.
Geenimuunnellun ruon käyttöä tulee välttää, vaikka sillä on sekä puolestapuhujia että vastustajia. GMO-ruoasta pitää saada lisää tutkimustietoa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei pidä ottaa nykyistä suurempaa vastuuta EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista. Nykyinen linja ja nykyiset vastuut ovat riittävät.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomi on suuri mahdollisuus. Työpaikkoja on saatava koko Suomen alueelle ja alueelliset mahdollisuudet on hyödynnettävä.
Koko Suomessa on oltava mahdollista elää, asua, opiskella, tehdä työtä ja yrittää turvallisesti.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun opetusryhmät eivät saa olla liian suuret, jotta kaikkien oppiminen on häiriintymättä mahdollista.
Opetusryhmän yläraja voidaan määritellä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ennen mahdollista Suomen Nato-jäsenyys hakemusta on tehtävä perusteellinen Nato-jäsenyysselvitys ja järjestettävä asiasta neuvoa-antava kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nykyiset päätökset ovat riittävät.
Suomen tulee pitkällä aikajänteellä luopua ydinvoimalaitoksista.
Nykyisistä päätöksistä on kuitenkin pidettävä kiinni. Fennovoiman hankkeen rakentamisen hyväksyn edellytyksellä, että sen omistuspohjasta on kotimaisuusaste yli 60%.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloverotuksen progressiivisuutta tulee lisätä.
Tuloverotuksen kokonaistaso voidaan kuitenkin pitää kutakuinkin nykytasolla.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Minusta avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta koska eduskunnan enemmistö äänesti lainmuutoksen puolesta ja presidentti on vahvistanut asian, niin mielestäni asiaa ei pidä ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholin aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseksi on tehtävä toimenpiteitä.
Meidän on saatava väkevien alkoholijuomien kulutusta pienemmäksi.
Olen valmis, että mietojen viinien myynti ruokakaupoissa selvitetään ja tietenkin kolmosolut pidetään edelleen myytävänä ruokakaupoissa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin kielen opiskelu pitää olla edelleen mahdollista.
Ruotsin kieli vapaaehtoisena kielenä jonkun toisen kielen (esimerkiksi venäjä) kanssa tulee toteuttaa kokeiluna sitä haluavissa kunnissa ja kaupungeissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa Tulli-, Raja- eikä Poliisiviranomaiset ole resursseiltaan valmiita mahdolliseen viisumivapauteen. Ei myöskään rajaylityspaikkojen infra. Suomen ei pidä kiirehtiä Venäjän viisumivapautta.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen tilanne on hyvä eikä tarvetta muutoksille.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Norpan suojelua ei tarvitse enää lisätä, sillä nykytaso on riittävä.
Norppakanta on onneksi kasvanut viime vuosina.
Vapaaehtoiset rajoitukset ovat oikea tapa tässäkin asiassa.
Norppiin ei pidä asentaa sellaisia "lähettämiä" tai muita seurantalaitteita jotka ovat vaaraksi norppien selviytymiselle.
Norppien pesintää ei myöskään saa häiritä.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Kaksoisraide Luumäki-Imatra on tärkeä ja suunnittelu on saatava käyntiin, samoinkuin sen rakentaminenkin ajallaan.
Tämä hanke ei kuitenkaan saa vaarantaa Kaakkois-Suomen tärkeitä ja päätettyjä tiehankkeita.
Perusväylänpidon määrärahoihin on saatava tasokorotus.
Kaakkois-Suomessa on monia tärkeitä tiehankkeita, jotka on saatava toteutukseen. Esimerkiksi VT 6, Taavetti-LPR, VT 5 Mikkelistä Juvalle, VT Hamina-Vaalimaa, VT 13 jne.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Suurin osa työpaikoista syntyy pk-yrityksiin.
Nimenomaan kasvuhakuisia pk-yrityksiä tulee tukea tarvittaessa.
Tuotekehitykseen ja innovaatioihin on saavata tukea.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä vaalilupauksista on pidettävä kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä