Eero Sistonen

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalietuuksien osalta ajatuksissani on vastikkeellinen suunta eli jos jotain tukea saa valtiolta on hyvä myös ihminen velvoittaa tekemään jotakin yhteisen hyvän eteen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat eivät mielestäni niinkään ole ongelma vaan kehitettävää on mielestäni pankkien, virastojen yms. aukioloajoissa, jotta työssäkäyvät ihmiset voivat asioida tarvittaessa niissä vapaa-ajallaan.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon toimivuutta ja sopivuutta Suomeen voitaisiin mielestäni kokeilla ensin alueellisesti jossain päin ja sen jälkeen tarkastella asiaa uudestaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lakiin kirjattu minimityöaika on mielestäni liian raskas toteutettavaksi ja omasta mielestäni kääntyisi loppujen lopuksi työntekijää vastaan. Yritysten tärkein voimavara ovat siellä työskentelevät ihmiset ja vastuullisessa yrityksessä tämä ymmärretään.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömyysturvan osalta tämä on vain yksi osa kokonaisuudesta. Esimerkiksi osa-aikaisen työn ottamista vastaan työttömyyden aikana tulee helpottaa tulevina vuosina.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro on omalla tavallaan tuonut vakautta ja turvaa valuuttakurssin vaihteluille sekä pitänyt yritysten kilpailukykyä yllä maailman mittakaavassa. Euro on myös tuonut kansalaisille valinnan vapautta kuluttajakaupankäyntiin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan verotusta ei mielestäni tulevalla kaudella ole tarvetta kiristää. Ruoka on ihmisille yksi tärkeimmistä päivittäisistä asioista ja sen turvaaminen riittävän matalalla verotuksella turvaa ihmisille ravinnon saannin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on suurimmat mahdollisuudet menojen leikkaamiselle. Yhtenä vaihtoehtona näen myös, että nykyinen potti kohdennetaan ennaltaehkäisevään työhön ja sitä kautta aletaan saamaan säästöjä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Minusta lapsilisien taso on hyvä ja en näe tarvetta niiden verotukselle.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat kasvaneet suhteettoman suuriksi mielestäni. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järkeistäminen sellaiseksi, että ennaltaehkäisevään hoitoon kannustetaan sekä asiakkaan hoitoketju on looginen ovat mielestäni avainasemassa ratkaistaessa sote-palveluiden toteutusta. Tämä on seuraavan hallituskauden yksi tärkeimmistä ratkaistavista asioista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En kannata Nato jäsenyyttä. Suomen puolustusvoimien oma kehittäminen ja reservin ylläpitäminen luovat vakaan pohjan Suomelle mielestäni.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Jossain määrin kyllä tarvitaan, mutta myös nykyisten resurssien erilainen käyttö loisi turvallisuuden tunnetta paremmin, jos poliisin näkyvyys kasvaisi. Hyvä esimerkki on lähipoliisi kokeilu Etelä-Savossa uudenlaisesta resurssien hyödyntämisestä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että maahanmuuttoa rajoittamalla terrorismin uhkaa saataisiin Suomessa pienennettyä. Uudenlaiset terrorismin muodot, kuten nettihyökkäykset ja muut kyberuhkat, ovat suurempi uhkakuva ja niihin varautuminen on tärkeää tällä hetkellä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Maltti on valttia ja tilanteen kehittymistä on seurattava tiiviisti, jotta pystymme reagoimaan muuttuviin asioihin herkästi. Suomen tulee omalta osaltaan ylläpitää kahden välisiä suhteita Venäjään, jotta etupiiripolitiikka ei kehity uhkaavaan suuntaan Suomen kannalta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni valtio on yhtä kuin kansalaiset ja tällä ajattelulla verkkoturvallisuutta pitää parantaa kokonaisuutena. Kun kansalaisten yksityisyyden suoja toteutuu, niin sitä mukaa myös valtion turvallisuus paranee. Mutta kuitenkin valtion ja muiden organisaatioiden tietojärjestelmien turvallisuus täytyy olla riittävän hyvällä tasolla, että ulkopuolinen ei pääse tietoihin käsiksi.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Oma mielipiteeni tässä asiassa on, että Suomen ei tule kouluttaa vieraan valtion joukkoja jotakin toista osapuolta vastaan vaan olla ennemminkin rakentavana tekijänä rauhan aikaan saamiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on vaikea kysymys. Lähtökohtaisesti ajattelen, että ihmistä on hoidettava niin hyvin kuin mahdollista ja hyödyntäen kehittyvää lääketiedettä, jotta ihmisen eteen on tehty kaikki mahdollinen. Ihmisen omaa tahtoa tulee kuitenkin kunnioittaa ja mikäli joku kieltäytyy hoidoista, niin tätä päätöstä on kunnioitettava.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Molempia tuottajia tarvitaan tulevaisuudessa terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan ja niiden avulla pystytään myös saamaan säästöjä julkisen puolen kustannuksista. Kokonaisvastuu ja raamit on kuitenkin julkisella puolella ja tulevalla kaudella on varmistettava, että sosiaali- ja terveyspalvelu uudistus on saatava päätökseen.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä pitää olla tarkkana siinä mielessä, että lapsiperheiden ongelmiin pystytään ennaltaehkäisevästi puuttumaan, jotta ongelmat eivät ennätä karata liian vaikeiksi. Samalla kuitenkin liiallinen holhoaminen ja huolehtiminen voi aiheuttaa liiallista rajoittamisen tuntua lapsiperheissä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Hoivapalveluiden osalta vapaaehtoinen, itsenäisesti päätetty varallisuuden käyttö omiin hoivapalveluihin on toki suotavaa. Julkisen sektorin on kuitenkin vastattava suurimmalta osalta hoitokustannuksista.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tiettyyn rajaan saakka kuntien itsehallintoa ja päätäntävaltaa pitää olla terveyspalveluiden osalta, mutta se ei saa olla itseisarvo tai tärkeämpää kuin kansalaisten palveluiden toteuttaminen. Niin tässä asiassa kuin kaikissa muissakin asioissa pitää muistaa ketä varten päätöksiä tehdään, päätöksiä tehdään kansalaisia varten. Kansalaisten edun mukaisesti tulee päättää, oli päättäjänä nyt sitten itsenäinen kunta taikka joku muu taho. Lyhyesti sanottuna siis: terveys on tärkeämpää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomessa teollisuudessa on panostettava ympäristöä säästäviin teknologioihin ja otettava uutta tekniikkaa, että saadaan päästöjä edelleen pienennettyä. Päästöjen osalta on kuitenkin huomioitava kokonaisuus eli koko logistinen ketju ja etsittävä koko ketjusta ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Jokseenkin samaa mieltä. Se millaisesta geenimuunnellusta ruuasta on kysymys, onkin toinen juttu. Mikäli ruokaa, esimerkiksi viljaa, on geemimuunneltu siksi, että se kestää tauteja ja tuholaisia paremmin, niin en näe siinä turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Mutta mikäli kyseessä on geenimuunneltu ruoka pelkästään kasvun tai muiden vastaavien syiden takia, niin niissä uskon olevan myös haitallisia puolia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Minusta nykyinen taso on sopiva ja sopimuksen mukaiset vastuut on hoidettava.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on lukuisia erilaisia alueita, joilla on omat erityispiirteensä ja mahdollisuutensa. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen koko Suomen eduksi ei onnistu, jos koko Suomea ei pidetä asuttuna. Esimerkiksi tieverkoston ylläpitäminen ja kunnossa pitäminen mahdollistaa monen keskeisen ja kasvavan alueen elinvoimaisuutta.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koon rajaaminen johonkin tiettyyn lukumäärään lailla ei ole mielestäni oikea tapa kehittää peruskoulua. Peruskoulun tarkoitus on antaa hyvät lähtökohdat koko elämään ja uskon sen toteutuvan, kun peruskoulun opetukseen panostetaan riittävästi ja oppilaat saavat riittävästi tukea oppimiseen. Pienempiin opetusryhmien kokoon on kyllä pyrittävä, mutta keino ei ole lakiin kirjoitettava raja vaan panostaminen peruskoulutukseen riittävästi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

En kannata Nato jäsenyyttä. Suomen puolustusvoimien oma kehittäminen ja reservin ylläpitäminen luovat vakaan pohjan Suomelle mielestäni.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen ydinvoimaloiden määrä on mielestäni riittävä ja myönnettyjen voimalalupien määrä sopiva, painopistettä suunnattava uusiutuvien energiamuotojen puolelle.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Oikeudenmukaisuus on tärkeää tuloverotuksessa. Työssäkäynnin tulee olla kannattavaa ja ihmiselle käteen jäävällä palkkatulolla on tultava toimeen palkkaluokasta riippumatta. Hyvin ansaitsevien osalta pieni korotus on mielestäni ok, keskituloisten ja pienituloisten verotuksen osalta oltava tarkkana, jotta ihmisellä jää palkasta myös rahaa kulutukseen ja palveluiden käyttämiseen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ajattelen tämän asian siten, että kaikilla Suomen kansalaisilla tulee olla tasavertaiset oikeudet lain osalta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen valmis sallimaan mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynnin ruokakaupassa. Vastuullinen alkoholipolitiikka on mielestäni riittävää valistusta alkoholin haitoista ja juomakulttuurin sekä -tapojen muuttamiseen tähtäävää toimintaa. Olen pyöritellyt viime aikoina ajatusta siitä, että voisimme kokeilla shop-in-shop tyyppistä ratkaisua Alkon osalta. Eli käytännössä Alko olisi ruokakaupan sisällä ja ihminen saisi saman palvelun kuin Alkosta ruokaostosten yhteydessä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kielten opiskelu on voimavara meille kaikille ja pakko sanasta pitää luopua. Meillä on mahdollisuus opiskella ruotsia, mutta meillä pitää olla myös mahdollisuus alueellisesti opiskella vaihtoehtoisia kieliä. Esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän kielen osaamisella on enemmän tarvetta kuin ruotsin kielen osaamisella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että alueelleemme viisumivapaudesta olisi enemmän hyötyä kuin haittaa. Viisumivapauden osalta aika ei ole vain tällä hetkellä otollisin viedä asiaa eteenpäin. Lähi tulevaisuudessa passikäytäntöjen, rajaresurssien ja turvallisuuden selvitykset voitaisiin mielestäni tehdä, jotta päästään nopeasti liikkeelle, kun tilanne Venäjän osalta rauhoittuu aikanaan.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Minusta nykyisen kaltainen koulutusverkko on hyvä ja sitä pitää kehittää paremmin Kaakkois-Suomen eri alueita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kaakkois-Suomen alueellekin mahtuu erilaisia osaamisen tarpeita työmarkkinoille ja koulutuksella on turvattava alueille riittävästi ammattitaitoista työvoimaa.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Alueelta lähtöisin oleva suojelu on tässä mielestäni toimivin ratkaisu. Kohti vapaaehtoisuuteen ja saimaannorppaa kunnioittavaan suojeluun meidän on edettävä tulevaisuudessa. En ole vielä tavannut ihmistä, joka haluaisi vahingoittaa saimaannorppaa vaan ennemminkin ihmiset haluavat omilla toimillaan edesauttaa sen selviytymistä. Ajattelen, että liiallinen suojelu aiheuttaa vastareaktion ihmisissä ja vapaaehtoisuuteen pohjautuva suojelu häviää tällöin.

Saimaannorpan suojelemisessa ja tutkimisessa pitää mielestäni tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten saamme norpan geeniperimän jalostumaan ja jatkumaan, että riittävän laaja sukurakenne turvataan.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Kaksoisraide-hanke on tärkeä alueelle, mutta vastakkain asettelu tiehankkeiden kanssa on huono. Tiemäärärahoissa painopistettä mielestäni on muutettava tällä hetkellä nykyisen tieverkoston ylläpitoon ja huoltoon.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Pk-yrityksien osalta tukea kasvuun, innovointiin, tuotekehitykseen ja eteenpäin menemiseen. Suurteollisuuden osalta toimia investointien tekemiseen ja viennin parantamiseksi. Teollisuudessa esimerkiksi kannustimet automatisointiin, robotiikkaan ja teollisen internetin käyttöön ottoon kannatettavia asioita.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä