Hanna Kosonen Valitaan

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen tukijärjestelmä ei kannusta työntekemiseen, koska työn vastaanottaminen ei ole aina kannattavaa. Sosiaali- ja työttömyysturva täytyy perata ensi kaudella täydellisesti. Työn vastaanottamisesta pitää tehdä kannattavaa kaikissa olosuhteissa. Yksinkertainen toive, joka on liian monimutkaista toteuttaa nykyisen rakenteen turvin.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Tämän hetken tilanne, että yrittäjän pitää hakea ELY-keskukselta aukioloa varten kallis lupa, on täysin turhaa yrittämisen hankaloittamista. Tietyt juhlapyhät vähittäiskaupat voisivat olla kiinni.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloa pitää ensi vaalikaudella kokeilla rajattuna alueellisesti ja ajallisesti. Käytännön kokeilu osoittaa, onnistuuko perustulon avulla tukijärjestelmän yksinkertaistaminen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työntekijän näkökulmasta työajan tulee olla riittävä, jotta työllä saa elannon. Osa-aikaisten työntekijöiden kanssa työajat voidaan sopia erikseen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrää olisi syytä 300 päivän jälkeen porrastetusti vähentää 500 päivään asti. Asteittainen työttömyysturvan vähentäminen kannustaa hakemaan töitä, eikä peruspäivärahalle tippuminen tapahdu 500 päivän jälkeen niin jyrkästi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiset EU:n sisämarkkinat ja euro ovat helpottaneet tavaroiden ja palveluiden vientiä. Korot ovat pysyneet pitkään matalalla, mikä on hyödyttänyt mm. asuntolainan ottajia. Toisaalta euron arvo on liian korkea ja laskenut vientiteollisuutemme kilpailukykyä. Erikoista kyllä tällä hetkellä euroalueelle hyödyllisintä olisi Saksan ero eurosta. Saksan vahva talous pitää euron arvoa liian korkeana muihin euromaihin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotuksen nosto iskisi kaikkein pienituloisimpiin. Jo nyt ruoan hinnasta on 40 % erilaisia veroja.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ja kuntien taloutta on tasapainoitettava ensisijaisesti tekemällä suuret rakenneuudistukset. Rakenteet pitää uudistaa siten, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja yrittäjyyteen kannustavaa. Lainsäätäjien on katsottava peiliin ja mietittävä mikä on turhaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä. Turhan byrokratian poistaminen tehostaa julkisen sektorin työtä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiin tulee tehdä indeksikorotus. Lapsilisät voisi mielestäni poistaa hyvin toimeentulevilta. En kuitenkaan kannata lapsilisien verotusta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta ei siihen kuinka palvelut on järjestetty. Hoitajat sekä lääkärit pitää vapauttaa hoitamaan ja tietojärjestelmät pitää saada työtä helpottaviksi, eikä työaikaa liikaa vieviksi. Sote-uudistus pitää saada ensi kaudella valmiiksi. Halpaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon tulee satsata enemmän, jotta kalliiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiä olisi vähemmän.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En kannata Natoon liittymistä, koska mielestäni Suomen on turvallisempaa säilyttää riippumattomuutensa. Natoon liittyminen merkitsisi mm. puolustusmenojen merkittävää kasvua ja USA:n sanelemaan voimapolitiikkaan sopeutumista. Suomessa pitäisi Nato-keskusteluissa myös miettiä haluammeko olla mukana USA:n rinnalla Guantanamon paljastusten jälkeen.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien määrää ollaan lisäämässä seuraavien vuosien aikana. Polisiien tulisi näkyä katukuvassa ja kylillä tuomassa turvallisuuden tunnetta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Meidän pitää rehellisesti myöntää, että Suomeen on vaikeaa saada maahanmuuttajia. Ilmastomme ja olomme ovat varsin erilaiset moneen muuhun maahan verrattuna. Mikäli jollakin yrityksellä on tarvetta saada EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta työntekijä eli tiettyä osaamista, pitäisi työluvan saanti tehdä yksinkertaiseksi ja helpoksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän muuttunutta valtapolitiikkaa ei pidä vähätellä. Venäjä valtasi Krimin, on vaientanut lukuisia lehdistön edustajia ja oppositiota, eikä voimatoimille näy loppua. Parhaiten vähennämme Venäjän uhkaa pitämällä huolta kahdenvälisistä suhteista ja keskusteluyhteydestä naapurimaahamme.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä meitä suomalaisia valvovat monet länsimaat, esimerkiksi Yhdysvallat NSA:n 200 000 työntekijän voimin. Suomen nykyinen lainsäädäntö ei salli suomalaista verkkovalvontaa. Olisi aika saattaa laki ajan tasalle.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Aseellinen väliintulo on harvoin ratkaissut sotia pysyvästi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kenenkään ei tarvitse täällä elää sietämättömissä tuskissa, jos kuolema on joka tapauksessa tulossa pian.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia yksityisten terveyspalveluiden käytöstä julkisten palveluiden rinnalla. Mielestäni yksityisiä palveluita ei pidä sulkea sote-uudistuksessa ulos, koska kilpailu tehostaa ja kehittää toimintatapoja, eikä itsestäänselvästi ole aina kalliimpaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojeluun pitää tulevalla kaudella panostaa enemmän. Yksikin liian myöhäinen puuttuminen on liikaa. Lastensuojelun pitää mielestäni olla nimenomaan lasten, eikä aikuisten suojelua. Tässäkin ennaltaehkäisevät palvelut, kuten kotipalvelut, tulee ottaa käyttöön uudestaan. Esimerkiksi Kouvolassa tästä on saatu jo hyviä kokemuksia. Kotipalveluihin satsaaminen on suoraa säästöä lastensuojelusta.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisen omaisuutta on voitava käyttää myös hänen oman hyvinvointinsa edistämiseen. Hoitokustannuksiin osallistumista kannatan ainoastaan varakkaiden ihmisten osalta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalvelut ovat kansalaisia, eivät kuntien hallintoa varten.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Vastakkainasettelu on mielestäni turhaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja teollisuuden kilpailukyvyn välillä. Mikäli emme saa ilmaston lämpenemistä pysähtymään, luonnontuhojen rinnalla teollisuuden kilpailukyky menettää merkityksensä. Kestävää on kehittää teollisuuden kilpailukykyä siten, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Tällaisista innovaatioista on jo nyt maailmalla suuri kysyntä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi tietää geenimuunneltujen kasvien turvallisuudesta, koska niiden käyttöä ei ole pitkäaikaisesti testattu. Tutkimukset ovat pääasiassa geenimuuntelua tekevien yritysten tuottamaa. Emme myöskään tiedä kuinka hyönteiset ja muu ekosysteemi reagoi kasvien geenien muunteluun. Gm-kasvit eivät pysy viljellyillä alueilla, vaan leviävät naapuripelloille. Gm-kasveja ei siis pystytä pitämään erillään esimerkiksi luomuviljelmistä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on huomattavan hyvin asiat verrattuna maihin, joista turvapaikanhakijat tulevat.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Biotalouden on ennustettu tuovan Suomeen jopa 200 000 työpaikkaa seuraavien vuosikymmenten aikana. Mikäli haluamme ottaa luonnonvaramme kestävästi ja tehokkaasti käyttöön sekä jalostaa niistä korkealaatuisia tuotteita, täytyy koko Suomi olla asuttuna ja perustuotanto olla kunnossa. Toinen esimerkki on lomakaudet. Kaupungit tyhjenevät kesäisin ja mikäli Suomea ei pidetä asuttuna, puuttuvat lomaseuduilta myös palvelut.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmät eivät saa olla liian isoja, se on selvää. Opetusryhmien kokoa tärkeämpää on se, että kenenkään koulumatka ei ole liian pitkä ja että jokaisella suomalaisella lapsella on mahdollisuus yhdenvertaiseen koulutukseen asuinpaikasta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys on niin merkittävä muutos kansallisesti, että kansanäänestys olisi välttämätön.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Olisin äänestänyt myös viime syksynä Fennovoiman ydinvoimalupaa vastaan. Ydinvoimahankkeet ovat useiden miljardien eurojen hankkeita. Ydinvoimaan satsattavilla miljardeilla saataisiin kotimaista uusiutuvaa energiaa tuotettua ja uusia teknologioita kehitettyä valtavasti. Ydinvoimahankkeet ovat lisäksi vuosikymmenten sitoumuksia. Tässä ajassa toivon mukaan keksitään halvempia ja turvallisempia energiamuotoja, jolloin esimerkiksi Fennovoima/Rosatom -voimala näyttäytyy entistä erikoisempana ratkaisuna.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveroaste ei saa nousta, mutta verohelpotukset pitää kohdistaa alempiin tuloluokkiin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisen avioliitto-oikeuden myötä homot ja lesbot saavat lain edessä samat oikeudet kuin heterot. Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeutta puolustan myös sillä, että maailmassa on paljon lapsia, jotka kaipaavat rakastavia vanhempia. On näiden lasten etu, että mahdollisimman moni pystyy adoptiota hakemaan. Kirkon avioliittoon vihkimisestä päättää kirkko itsenäisesti, eikä kirkossa vihkiminen kuulu mielestäni tähän kysymykseen.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Viinit ja vahvat oluet voisivat puolestani tulla ruokakauppoihin. En usko ihmisten holhoamiseen, vaikka alkoholiongelmat on syytä ottaa vakavasti. Tällä hetkellä alkoholista aiheutuu vuosittain noin viiden miljardin euron menot, mikä on todella suuri summa suomalaisille veronmaksajille.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtaisesti pidän ruotsin kielestä ja olen jopa asunut Ruotsissa. Ruotsissa itse asiassa ihmeteltiin, mitä hyötyä suomalaisille on lukea pakolla niin pienen kielialueen kieltä. Kannatan ehdottomasti kielten opiskelua, mutta Suomi kansainvälistyisi nopeammin, mikäli kouluissa voisi ruotsin sijaan valita vaikkapa saksan, ranskan, espanjan, venäjän tai kiinan. Kannatan ensivaiheessa Itä-Suomeen kokeilua venäjän kielen valinnaisuudesta ruotsin sijaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa viisumivapaus ei ole ajankohtainen kysymys.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Kaakkois-Suomessa toimivat Kymen Ammattikorkeakoulu ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu erinomaisin tuloksin tehden voimakasta yhteistyötä. Fuusio toteutunee vuonna 2017. Kaakkois-Suomessa toimii kuitenkin useampia yliopistoja Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta Helsingin yliopistoon ja Itä-Suomen yliopistoon. Eri korkeakoulut ovat todella tärkeä osa alueemme elinvoimaa.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen verkkokalastusrajoitus touko-kesäkuulle riittää hyvin. Kaavaillut liikkumisrajoitukset ja jopa rakentamisrajoitukset norppa-alueille edustavat luonnosta etääntynyttä ajattelutapaa. Norppa on hyvin sosiaalinen eläin. Tiedän sen hyvin, koska mökkini lähellä on norpanpesiä useampia. Norpat tulevat tervehtimään ihmisiä mielellään - etenkin verkoille, josta voivat poimia parhaat kalat suihinsa. Yksikään paikallinen ei halua norpille pahaa. Toivomme vain, että voisimme elää kotiseudullamme kuten tähänkin asti - norpan kanssa sopusoinnussa.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Kaakkois-Suomen tiestöt ovat hurjassa kunnossa. Olen ajanut paljon eritasoisia teitä talven aikana ja ainoastaan 5- ja 6-tiet ovat kelvollisessa kunnossa. Tiet on saatava ensiksi kuntoon, jos ja kun pitää valita. Tällä hetkellä autoilu Kaakkois-Suomessa on aivan liian vaarallista.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Pienissä yrityksissä syntyvät suomalaiset työpaikat edelleen, kuten ovat syntyneet jo viimeiset vuodet. Rahallinen tuki olisi nimenomaan rahoitustukea ei suoraa tukea.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkensa pitää tehdä omien lupausten eteen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä