Reima Kuukka

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan suuruus elinkustannuksiin nähden on pieni. Suurin ongelma muodostuu kuitenkin sen myöntämisestä ja hallinnollisesta prosessista. Paras ratkaisu tähän olisi kaikille tasa-arvoinen perustulo.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Elämme 2010-luvulla, joten en usko että meidän täytyisi Suomessa enää säädellä milloin yritykset saavat toimintaansa harjoittaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo olisi ratkaisu moniin sosiaalipoliittisiin ongelmiin. Se tekisi työnteosta kannustavaa ja kaikki ihmiset tasa-arvoisen tukipolitiikan piiriin.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatyösopimukset ovat etenkin nuorille ja opiskelijoille ainut vaihtoehto tehdä töitä esimerkiksi opiskelun ohessa. On kuitenkin selvää, että meillä on ongelmayhtiöitä ja -aloja, joissa työntekijöistä pompotellaan nollatyösopimuksella vaikka tarjolla olisi töitä myös vakituisesti.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Monille työntekijöille ansiosidonnainen on hyvä väli vaihtaa alaa ja joillakin aloilla työn etsiminen voi olla vaikeaa. On kuitenkin myös selvää että jotkut ihmiset ovat ansiosidonnaisella vain sen takia että se on mahdollista ja että sen suuruus riittää. Tällöin esimerkiksi työn vastaanottovelvollisuutta voitaisiin kiristää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro ei ole itseisarvo - mutta erittäin hyödyllinen Suomelle. Jos oma valuutta olisi Suomelle hyödyllisempi kuin valuuttaunioni, voisin kannattaa siihen siirtymistä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on Suomessa nyt jo erittäin kallista. Ruoan verotus rankaisee eniten pienituloisia, joiden kulutuksesta iso osa menee ruokaan. Kauppaketjujen katteet ovat joissakin elintarvikkeissa kohtuuttomat, joten ruoan hinnan alentaminen sitä kautta voisi olla hyvä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Talous on saatava nousuun, niin sanovat myös porvaripuolueet. En usko että julkisen kysynnän leikkaaminen vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun, joka on lopulta se mikä valtion ja kuntien taloutta parantaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Suurituloiset eivät tarvitsee porkkanaa lapsen hankkimisesta. Pienituloiset tarvitsevat sitä lapsen kasvatusta varten.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laajudessa ei ole ongelmaa, mutta raha ei tällä menolla niihin riitä. Ongelma on palveluiden järjestämisessä, jossa rahaa menee hukkaan suuret määrät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Varmasti Nato vahvistaisi Suomen puolustuskykyä, mutta uskon kysymyksen ajavan enemmän Nato-jäsenyyden kantaa. Nato ei ole Suomelle tässä tilanteessa relevantti, mutta jos liittyisimme Natoon, on sen tapahduttava kansanäänestyksen kautta.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Automatisoidulla valvonnalla voidaan saada suuria säästöjä, mutta se ei tarkoita leikkauksia. Resursseja pitää suunnata paremmin ja haja-asutusalueiden katveajat on saatava kohtuullisiksi.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhkaan en osaa ottaa kantaa, mutta sen torjunnassa on muitakin keinoja kuin maahanmuuton estäminen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että Venäjän politiikka on suora uhka Suomelle, mutta välilliset vaikutukset ovat nähtävissä jo nyt.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

On erittäin kyseenalaista, kuinka paljon hyötyä saamme verkkovalvonnasta. Internetin on oltava vapaa, sillä samalla tavalla kuin ilmansaasteet sen osat eivät seuraa valtioiden rajoja.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että Suomen vahvuus on edelleen rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa. Apua kyllä on annettava, mutta sen muodoista on keskusteltava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta kuolemastaan, mutta vain silloin kun hän on täydessä tietoisuudessa omasta toiminnastaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisiä palveluita ei tule kieltää, mutta niiden varaan ei yhteiskuntaa tule rakentaa. Kaikilla tulee olla oikeus laadukkaisiin tervyes- ja sosiaalipalveluihin tulotasosta riippumatta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelun resurssit ovat liian pieniä ratkomaan kaikkia tarpeellisia ongelmia. Tälläkin alalla paras lääke on kuitenkin ennaltaehkäisy.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole sukulaisen vastuulla kantaa taloudellista taakkaa vanhuksen hoidosta. Kaikilla tulee olla oikeus laadukkaaseen vanhustenhoitoon.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntarakenteen järjestelyt ja sote-uudistus ovat ainoita vaihtoehtoja turvata kansalaisten oikeus terveyspalveluihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Meillä on yksi maapallo eikä meillä ole varaa tuhota sitä. Teollisuuden voi aina saada nousuun, mutta pilattua luontoa on vaikea enää korjata.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellussa ruoassa on suuret riskit, jonka takia sitä pitäisi välttää.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden määrää on lisättävä mutta jo nyt maahantulleiden turvapaikanhakijoiden asemaa ja olosuhteita on parannettava ensitilassa. Hakemusaikoja on lyhennettävä ja olosuhteita parannettava vankilatasoisesta inhimilliseen.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkialla pitää voida asua, mutta emme voi tukea haja-asutusalueita loputtomiin vain periaatteiden vuoksi.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kokoa on rajoitettava, mutta on myös muistettava että jokainen luokka on yksilöllinen. Oppilasmäärästä en ole itse aivan varma, mutta ylisuuret luokat on saatava hajautettua jotta opettajilla olisi resursseja kahdenväliseen kontaktiin oppilaidensa kanssa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Nato on Suomelle niin iso ja periaatteellinen kysymys, joten kaikilla pitäisi olla mahdollisuus sanoa siitä oma mielipiteensä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima ei ole minulle periaattellinen kysymys, mutta energiankäytön ennusteet, tekniikat ja kehitys eivät mielestäni luo tilaa uudelle ydinvoimalalle.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Taloutta täytyy elvyttää - mutta se ei tapahdu veroleikkauksilla vaan julkisilla investoinneilla.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla tulee olla oikeus mennä naimiin sen henkilön kanssa ketä rakastaa - sukupuolesta riippumatta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen alkoholipolitiikka ei toimi. Nykyiset säädökset muistuttavat enemmän kieltolakia kuin kulutuksen rajoittamista. Kieltolaki ei ole toiminut missään, joten unohdetaan se ja annetaan ihmisten tehdä itse päätöksensä omasta kulutuksestaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suora vapaaehtoisuus ei ole hyvä asia, mutta mahdollisuus korvata se toisella kielellä olisi hyvä asia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Viisumivapaus on hieno tavoite, mutta nykyinen poliittinen tilanne ei anna syytä sen valmistelulle. Viisumivapauden on oltava molemminpuoleinen mikäli sitä lähdetään ajamaan.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

Korkeakoulujen määrä ei ole itseisarvo. Tärkeintä on saada laadukas korkeakoulutus koko maahan. Korkeakoulutus ei ole myöskään lähipalvelu eikä sillä tule tehdä aluepolitiikkaa.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Norppa on edelleen erittäin uhanalainen laji, enkä halua että yksikään laji kuolee sukupuuttoon ihmisen toiminnan seurauksena.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Tavaraliikenteen sujuvuutta Karjalan radalla on lisättävä, mutta en lähtisi priorisoimaan hankkeita tämän hetkisen tietoni varassa.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Yritystuet ovat suurudestaan huolimatta erittäin vähän keskustelua aiheuttanut talouspolitiikan sektori Suomessa. Suuryritykset vievät suuria summia rahaa ja samalla ohjaavat päätöksentekoa lobbauksen kautta. On aika huomoida että tulevaisuus on pk-yrityksissä, ei teollisuusjäteissä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On eettisesti oikein pitää vaalilupauksista kiinni, mutta sankiota niiden rikkomisesta on vaikea järjestää.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä