Antti Pakkanen

Vaalikone 2015 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että Suomessa on sosiaalinen turvaverkko, mutta sen hyväksikäyttäminen on tehty liian helpoksi. Kannatan sosiaaliturvan osittaista vastikkeellistamista. Esimerkiksi saadakseen toimeentulotukea voisi työikäinen ja työkuntoinen/-kykyinen tehdä muutamana päivänä viikossa pari tuntia jotain yleishyödyllistä työtä vaikkapa kunnalla. Näin tuensaaja pysyisi paremmin arjessa ja yhteiskunnassa mukana.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Osittain kyllä. Mielestäni kaupat ja liikkeet voisivat itse päättää nykyistä vapaammin aukioloajoistaan.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti suhtaudun kriittisesti perustuloon. Keskustelua asiasta on silti hyvä käydä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä pääsääntöisesti. "Nollasopimukset", jotka eivät takaa mitään viikkotuntimäärää ja sitä kautta palkkaa ovat hankalia ja luovat epävarmuutta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euron ulkopuolella Suomi olisi pysynyt tukipakettipolitiikan ulkopuolella kuten Ruotsikin. Lisäksi euro on ollut liian kallis valuutta Suomen viennille. Kuitenkin kun siinä ollaan, niin euroaluetta koskeviin päätöksiin on syytä olla vaikuttamassa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Merkittäviä veronkiristyksiä ei voida enää tehdä aiheuttamatta taloudelle ja ihmisille suurta haittaa. Kokonaisverotuksen sisällä painotuksia voidaan muuttaa, mutta kokonaisuutena verot ovat nyt jo liian korkealla. Taloutta pitää tasapainottaa luomalla uusia työpaikkoja ja kasvua, ja sitä kautta lisää verotuloja. Lisäksi jos välittömiä menosäästöjä tarvitaan, on niitä tehtävä mikäli vaihtoehtona on verojen korottaminen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka tekemisessä nykyhallitus epäonnistui. Uudistuksen lähtökohta pitää olla, että vähemmällä saadaan enemmän. Hallintoa organisoimalla ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnan häivyttämisellä päästään eteenpäin. Keskustan maakuntamalli on hyvä lähtökohta, mutta kaikkien alueiden omalaatuisuus pitää ottaa uudistustyössä huomioon. Jos uudistusta ei tehdä, päädytään tilanteeseen, jossa varoja nykyisiin palveluihin ei enää ole, siksi uudistus pitää tehdä, että palvelut säilyvät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää vahvistaa nykyistä puolustustaan ja edelleen ylläpitää laajaa reserviä ja yleistä asevelvollisuutta. Nato ei ole mikään taikasana Suomen turvallisuuspolitiikkaan, mutta ei se mikään mörkökään saa olla. Ensi vaalikaudella on tehtävä ajantasainen ja selkeä Nato-selvitys: hyödyt ja haitat. Sitten voidaan arvioida tilannetta paremmin.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti, varsinkin kenttäpoliiseja tarvitaan erityisesti harvemmin asutuille seuduille lisää.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaismaahanmuuttoa on hallittava nykyistä tiukemmin, mutta erityisesti terroristijärjestöihin yhteydessä olevilta tai niissä toimivilta henkilöiltä on evättävä maahanpääsy ja jo maassa olevat terrorismiin selvästi linkittyvät henkilöt on syytä karkoittaa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän viimeaikaiset toimet Itä-Ukrainassa ja varustelut Suomen rajoilla ovat uhkaavia. Venäjästä on tullut arvaamaton toimija ja Suomen on syytä vahvistaa sotilaallista puolustustaan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti kansallinen turvallisuus menee edelle.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Koko länsimaailman on syytä osallistua ISIS:n vastaiseen taisteluun, kukin parhaaksi katsomallaan tavalla. Suomen osuus voisi olla osallistuminen irakilaisten ISIS:ä vastaan taistelevien joukkojen kouluttamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasiaan minulla ei ole voimakasta mielipidettä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen sektorin on turvattava runko sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta yksityiseltä sektorilta ei pidä sulkea ovia. Uskon, että lähivuosina palvelut tuotetaan jonkinlaisena julkisen ja yksityisen sektorin yhdistelmänä. Tarjolla pitää olla sekä julkista, että yksityistä palvelua.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojeluun tarvitaan lisää resursseja.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tehtäviin kuuluu taata riittävät vanhuspalvelut kaikille, varallisuudesta riippumatta. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Näitä on hankala asettaa vastakkain, mutta mielestäni kunnallinen itsehallinto on merkittävä osa lainsäädäntöä ja sillä on Suomessa pitkät perinteet. Kansalaisten laadukkaat ja riittävän lähellä olevat palvelut pitää taata, mutta kunnallista itsehallintoa kunnioittaen. Pitää rakentaa sellainen malli, jossa kunnallinen itsehallinto toteutuu ja palvelut voidaan taata. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin ja kunnallinen itsehallinto ei pitäisi olla ristiriidassa keskenään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi, eikä edes koko EU muuta ilmastonmuutoksen suuntaa kasvihuonepäästöjä hillitsemällä yksipuolisesti. Päästövähennyksien pitää pohjautua laajoihin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin USA ja Kiina pitää saada mukaan. Muutoin ajamme kilpailukyvyn ja sitä kautta teollisuuden alas, mutta ilmastonmuutosta emme pysäytä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

En hyväksy EU:n sisäistä "taakanjakoa" maahanmuuttopolitiikassa. Mikäli jokin EU-maa katsoo olevansa liian kuormitettu turvapaikanhakijoista, pitää sen varmaankin pyrkiä ottamaan vähemmän niitä jatkossa tai palauttamaan sitä mukaa, kun olot tulijoiden lähtömaissa tasaantuvat. Eurooppa ei voi ottaa vastaan kaikkia, yksinkertaisesti maanosan talouden kantokyky ei sitä kestä. Maahanmuuttoa pitää rajoittaa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi elää koko voimallaan. Koko maa on pidettävä asuttuna. Ainakin sen täytyy olla tavoite.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli Nato-jäsenyyttä päädytään hakemaan on sillä oltava kansan tuki.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme lisäydinvoimaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa ei voida laskea kaikissa tuloluokissa, mutta alemmissa tuloluokissa voitaisiin veroja laskea.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Olkoon näin jatkossakin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä tätä kohti ollaan menossa. Nelosoluen hyväksyn ruokakauppoihin ja mikäli asia etenee eduskunnassa ei minulla ole mitään sitä vastaan, etteikö mietoja viinejäkin voisi ruokakaupoissa myydä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Lisää valinnaisuutta kieliopintoihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Venäläisten viisumivapaudesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ehdokkaan kommentti

Venäläisten viisumivapautta ei pidä viedä eteenpäin ja se lisäisi rikollisuutta.

2. Kaakkois-Suomeen riittää yksi vahva ammattikorkeakoulu ja yksi vahva yliopisto.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että alueella toimii laajat koulutusmahdollisuudet. Hajautettua korkeakouluverkkoa on syytä ylläpitää.

3. Norppaa suojellaan jo liikaa.

Ehdokkaan kommentti

Kalastajien elinkeino on syytä mahdollistaa. Norpan olemassaolo pitää turvata ja sitä kautta suojelua tarvitaan, mutta ylisuojelua ei tarvita.

4. Kaksoisraiteen rakentaminen Luumäeltä Imatralle ajaa Kaakkois-Suomen tiehankkeiden edelle.

Ehdokkaan kommentti

Tieväylähankkeet ovat etusijalla. Pääosa liikenteestä kulkee kumipyörillä ja sujuvat tieyhteydet on syytä turvata. Erityisesti alemman tieverkon kunnossapitoon haja-asutusalueilla pitää panostaa nykyistä enemmän.

5. Valtion pitäisi tukea rahallisesti enemmän Kaakkois-Suomessa pk-yrityksiä kuin suurteollisuutta.

Ehdokkaan kommentti

Pk-yrityksissä on kasvun mahdollisuudet. Toki suurteollisuuden olemassaolo ja toiminta täytyy turvata, mutta merkittävät satsaukset tulee kohdistaa Pk-sektorille.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä