Marika Visakorpi

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Perusturvan varassa eläminen on varsinkin pidemmän päälle varsin tiukkaa ja järjestelmämme myös jossain määrin ihmisiä pompotteleva. On kuitenkin todettava, että jonkun verran on sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät hae juurikaan töitä, vaikka siihen olisi mahdollisuus ja voimavaroja. Sitä en pidä hyvänä. Osalla tämä voi johtua väsymisestä työnhakujen epäonnistuttua. Sitten on koko joukko valitettavasti jo syrjäytyneitä henkilöitä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä että yleisen levon ja rauhoittumisen kannalta pitäisin parempana, että kaupat olisivat sunnuntaisin kiinni pieniä ruokakauppoja lukuunottamatta. Joitakin muitakin poikkeuksia voisi olla esim. matkailualalla. Tällä hetkellä aukiolot ovat jo laajemmat enkä kannata niiden laajentamista enempää. Poikkeuslupien myöntämisessä pitäisi kuitenkin olla yhtenäisempi käytäntö.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan perustulokokeilua, mutta vielä on liian aikaista ottaa kantaa, voitaisiinko se laajemmin ottaa käyttöön. Perustulon hyviä puolia ovat se, että byrokratia ja ihmisten pompottelu vähenisi ja samoin erilaiset kannustinloukut häviäisivät eikä kukaan putoaisi aivan tyhjän päälle. Taloudellisista mahdollisuuksista on esitetty laskelmia, mutta sen suhteen asia ei ole vielä selvä. Lisää rahaa ei ole käytettävissä tähän. Toinen olennainen kysymys on se, että järjestelmä ei saa olla passivoiva. Näitä seikkoja voitaisiin arvioida kokeilulla.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-sopimukset ovat kohtuuttomia, ellei ihminen jostain syystä esim. eläkeläinen sellaista nimenomaan halua. Lailla tai yleissitovilla työehtosopimuksilla tulisi turvata minimityöaika yleisesti.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on otettava harkintaan kun taloutta ryhdytään tasapainottamaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

KD oli aikanaan euroon menemistä vastaan, koska yhteisvaluutan myötä hävisivät mahdollisuudet omaan valuuttapolitiikkaan ja myös yhteisvastuuta tuli. Palaaminen omaan valuuttaan olisi kuitenkin vaikeaa sekin ja euro on toki helpottanut kaupankäyntiä Euroopan markkinoilla sekä tuonut tiettyä vakautta. Eroamistakin pitää toki voida harkita, jos siihen olisi selkeitä perusteita. Juuri nyt en näe sellaista tilannetta olevan.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Tämä tapahtuisi lähinnä alv:n kautta enkä kannata ruuan alv:n nostoa. Se vaikeuttaisi etenkin pienituloisten asemaa. Ainoa ruokaan liittyvä veronkorotus, jota voisin harkita, on makeisveron laajentaminen sokeriverona.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Velkataakan kasvattaminen on katkaistava ja menot sopeutettava tuloihin. Menojen leikkaus on keskeinen, muttei ainut keino. Sekin on tehtävä niin, ettei heikoimmassa asemassa olevien tilannetta vaikeuteta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Olimme lapsilisien leikkaamista vastaan hallituksessa. Lopulta siitä sovittiin kompensoimalla menetykset noin 3000 euron tuloihin asti lapsivähennyksellä. Poukkoileva vero- ja etuuspolitiikka ei ole hyväksi, joten en nyt heti lähtisi sitä taas muuttamaan enkä laittamaan verolle.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sote uudistuksella on etsittävä keinot palveluiden tehokkaampaan tuottamiseen niin, etteivät kustannukset karkaa. Joitakin yksittäisiä palvelutyyppejä voidaan joutua tarkastelemaan, mutta perustaso on säilytettävä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato toisi kyllä paremmat turvatakuut, mutta se myös kärjistäisi turvallisuuspoliittista tilannetta enkä siksi kannata Nato jäsenyyttä tässä tilanteessa. Asia on pidettävä kuitenkin avoinna ja jäsenyyden etuja/haittoja voidaan selvittää. Mikäli Ruotsi päättäisi liittyä, olisi asiaa pohdittava erittäin vakavasti.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien määrä on säilytettävä vähintään nykytasolla, mikä edellyttää lisäpanostuksia jo vuonna 2016. Mielellään määrää olisi vähän lisättävä erityisesti kenttätyöhön. Pora uudistuksen myötä hallintoa saatiin kevennettyä, mikä oli välttämätöntä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhkaan tulee varautua kieltämällä maahanmuutto sellaisilta henkilöiltä, jotka muodostavat uhan pyrkimällä selvittämään henkilöiden taustoja. Työperäiselle maahanmuutolle tulee olemaan kysyntää tulevina vuosina.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän halu suojella kansalaisiaan myös ulkomailla sekä pyrkimys suurvalta-asemaan on uhka, joskaan suoranaista sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu. Pidän välttämättömänä esim. EU ja ETA- alueen ulkopuolisten tahojen maanhankinnan rajoittamista lainsäädännöllä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hankala vastakkainasettelu. Hyvin rajatuissa ja valtion turvallisuuden kannalta erityisen tärkeissä kysymyksissä kyllä, mutta vain hyvin suppeasti.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isiksen vastainen taistelu on myös Suomen etujen mukaista ja tämä on hyvä tapa osallistua asiaan. Isiksen kaltainen julmuuksiin jatkuvasti syyllistyvä ja aluevaltauksiin pyrkivä järjestö on paitsi alueellisesti myös globaalisti uhka.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Elämä ja kuolema ovat asioita, joita ihmisen ei tulisi ottaa omiin käsiinsä. Vakavasti sairaan henkilön todellisen tahdon ja sen syiden selvittämiseen liittyy myös riskejä. Toisaalta elämää ei tule myöskään keinotekoisesti pitkittää. Kivunlievitykseen ja hyvään saattohoitoon muutenkin tulee panostaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti kyllä, mutta yksityiset palvelut voivat täydentää niitä vaihtelevassa määrin, kunhan yksityisiä monopoleja ei luoda. Tulisi myös välttää sitä, että verovaroja valuu merkittävässä määrin ulkomaille.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Joissain tapauksissa on odotettu liian pitkään. Ongelmien tunnistamista ja niihin oikea-aikaisesti reagoimista tulisi parantaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli henkilöllä itsellään on varallisuutta tai tuloja, on perusteltua, että niitä voidaan kohtuullisessa määrin käyttää myös hoiva-palveluiden kustantamiseen ainakin jos kyse on muustakin varallisuudesta kuin omasta asunnosta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, mutta uskon, että asiat ovat kohtuullisesti sovitettavissa myös yhteen perustuslain mukaisesti esim. maakuntamallilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeä asia eikä näitäkään voi asettaa aivan vastakkain joko tai. On kuitenkin otettava huomioon, että mikäli kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä heikennetään ja tuotanto siirtyy kolmansiin maihin, on siellä useimmiten täkäläistä huonommat ympäristönormit.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellun ruuan vaikutuksista ei vielä tiedetä. En lähtisi sitä suosimaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Merkittäviin tai pysyviin lisäyksiin turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa meillä ei ole mahdollisuuksia, koska kotouttamismäärärahat ovat jo nyt liian pienet. Muita keinoja auttaa Etelä-Euroopan maita voidaan kyllä etsiä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Suomi on jo turvallisuussyistä pidettävä kohtuullisessa määrin asuttuna. Aivan joka kylää tämä ei välttämättä voi koskea, mutta alueellisesti kylläkin.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pidän nykyistä ohjausta riittävänä. Sääntelyn lisäämiseen tulee suhtautua pidättyvästi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoimassa on hyvät puolensa, mutta myös uraanin louhintaan, ydinvoimalan käyttöön ja ydinjätteen sijoittamiseen liittyvät riskinsä etenkin pitkällä aikavälillä. Siksi en ole innokas lisäämään ydinvoimaa. Energiansaanti on kuitenkin turvattava. On laskettu, että 5 TWh:ta olisi saatavissa lisäämällä tuulivoimaa, bioenergian käyttöä ja aurinkoenergian tuotantoa. Toisaalta saman verran energiansäästöä olisi saatavissa korvaamalla sähkölämmitystä ja lisäämällä energiatehokkuutta. Äänestykseen on kuitenkin hankalaa ottaa kantaa etukäteen, koska siihen vaikuttaisi myös se, onko kyse ydinvoiman lisäyksestä vai vanhan voimalan korvaamisesta. On myös arvioitava, miten energiantarve ko. tilanteessa tyydytetään.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloustilanteessa ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia verojen alentamiseen, joskaan niitä ei myöskään ole syytä korottaa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on ainut perusteltu rajaus avioliittoon, koska vain he voivat saada keskenään jälkeläisiä. Nyt säädetty laki on epätasa-arvoinen suhteessa niihin, jotka haluaisivat avioliittoon esim. useamman henkilön kanssa jne. Rekisteröity parisuhde takaa homo- ja lesbopareille samat oikeudet kuin avioliittolaki lukuunottamatta nimensaamismenettelyä, jonka siihen olisi voinut korjata sekä ulkoista adoptiota. Pidän lapsen oikeutta isään ja äitiin tärkeämpänä kuin aikuisen oikeutta saada lapsi enkä siksi kannata ulkoista adoptio-oikeutta. Paraskaan isä ei voi muuttua äidiksi ja toisinpäin. Nyt tehty lainmuutos voi myös heikentää kaikkien mahdollisuutta adoptioon joidenkin lähtö-maiden erilaisen näkemyksen vuoksi.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Päihdeongelmat aiheuttavat huomattavia kustannuksia Suomessa jo nyt. On todettu, että hinta ja saatavuus ovat merkittävimmät kulutukseen vaikuttavat tekijät, joten en lähtisi saatavuutta laajentamaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa ja on paikallaan, että pääsääntöisesti opiskellaan edes perustiedot ruotsinkielestä. Myös korkeakouluopinnoissa voi olla tarpeen kyetä lukemaan ruotsinkielistä materiaalia, jolloin on hankalaa, jos ei osaa kieltä lainkaan. Sitä, kuinka paljon ruotsia opiskellaan, voidaan harkita, samoin alueellisesti voidaan kokeilla muitakin vaihtoehtoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjyyttä tulisi ehdottomasti lisätä. Kouluttautumismahdollisuuksia kyllä on jo nytkin jonkun verran tarjolla ja jotain kohdennettua lisäsatsaustakin voisi ajatella, jos siitä on lisäarvoa.
Suuria rahoja ei ole tähän irrotettavissa.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

Ehdokkaan kommentti

En olisi lopettamassa turpeen käyttöä aivan lähitulevaisuudessa, mikäli vesistöhaitat saadaan kohtuudella kuriin. Pitkällä aikavälillä ja hallitusti sen osuutta on perusteltua kuitenkin vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Ojittamattomiin ja arvokkaisiin suoalueisiin ei tule koskea.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen metsissä riittää varsin hyvin puuta hakattavaksi eikä hakkuita tule tarpeettomasti rajoittaa. Toki hakkuiden tulee tapahtua ympäristö ja metsien monimuotoisuus kohtuudella huomioon ottaen.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Alempi tieverkko kaipaa kipeästi rahoitusta, mutta myös 4-tien remontti on tehtävä. Eli kumpaankin tarvitaan rahoitusta.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ei tule antaa sellaisia lupauksia, joista ei voi pitää kiinni. Tässä vaalikoneessa antamistani lupauksista tulen pitämään kiinni, samoin vaalityössäni antamastani lupauksesta tehdä yleensä ottaen työtä talouden, työllisyyden, terveyden, turvallisuuden ja tulevaisuuden hyväksi. Yksittäisten mielipiteiden suhteen eri kysymyksiin tilanne on hiukan toinen. Takkia ei tule kevyesti kääntää, mutta asiasta voi tulla joskus lisää tietoa tai voi jopa huomata olleensa väärässä, jolloin mielipidettä on paikallaan muuttaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä