Kaisa Peltonen

Vaalikone 2015 Keski-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille avoin sosiaaliturva takaa jokaiselle mahdollisuuden yrittää ja joskus myös epäonnistua. Sosiaaliturvan väärinkäytökset ovat harvinaisia ja niiden taustalla on muita syitä kuin sosiaaliturvan helppous. Sosiaaliturvaa tulisi kehittää perustulon suuntaan, jolloin se kannustaisi vahvemmin työntekoon ja pääsisimme eroon turhasta byrokratiasta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Työelämään tarvitaan lisää joustavuutta ja aukioloaikoihin lisävapauksia kunhan työntekijöiden oikeuksista pidetään huolta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulokokeilu tulee järjestää seuraavalla hallituskaudella. Perustulon avulla jokaisella kansalaisella on taloudellinen perusturva, työtä on aina kannattavaa ottaa vastaan ja se vähentää köyhyyttä. Perustulon kautta vähennämme myös turhaa byrokratiaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimukset ovat usein työntekijälle epämiellyttäviä eivätkä tarjoa taloudellista turvaa ja vakautta elämään. Toisaalta tarvitsemme myös joustavuutta työelämään, jolloin esimerkiksi opiskelijoilla tuuraustyyppiset työt on tehtävä mahdolliseksi. Tarvitsemme selkeämmät ja vastuullisemmat pelisäännöt työelämään.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisella työttömyysturvalla elävien työllistymistä tulee nopeuttaa esimerkiksi erilaisten työllistämistoimien ja uudelleen kouluttautumisten kautta. Työttömyysturvan kestoa ei ole syytä muuttaa, mutta voimme selvittää voisiko ansiosidonnainen työttömyysturva asteittain pienentyä työttömyyden pitkittyessä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

EU:n kautta pääsemme mukaan yhteiseen päätöksentekoon ja euro helpottaa kansainvälistä kauppaa. Euroopan unioni eikä euro ole kuitenkaan vielä valmis ja sitä tulee kehittää.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verottamisen kiristäminen alv:n kautta on tasavero, joka iskee pahiten vähempiosaisiin. Ruoan verotuksessa voidaan kuitenkin pohtia epäterveellisten tuotteiden verotuksen kiristämistä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta se ei voi tapahtua heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella leikkaamalla liikaa peruspalveluista. Taloutta on ensisijaisesti tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla ja karsimalla turhat menot.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisä on ns. universaali etuus aivan kuten maksuton koulutus. Lapsilisän korottamista voidaan pohtia, mutta ei verotettava sellaisenaan. Progressiivinen palkkaverotus tasaa jo nyt tuloeroja.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa. Sote-uudistuksen avulla on mahdollista tehdä nopeammin rakenteellisia uudistuksia hallinnossa. Tarvitsemme myös laadullista kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalleihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Maailmanpoliittinen tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja Natoon liittyminen ei tilannetta liennytä. Meillä tulee olla uskottava puolustus, olimme sitten Natossa tai emme. Yhteistyön tiivistäminen EU-maiden ja Ruotsin kanssa on suotavaa. Sotilaallinen sitoutumattomuus on Suomelle vahvuus.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien määrää on lisättävä Suomessa, mutta samalla tehostettava toimintaa ja pohdittava uudenlaisia yhteistyökuvioita. Rikosten ennaltaehkäisyyn voidaan puuttua toimivalla koulutus- ja sosiaalipolitiikalla.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi on valitettavasti mahdollista lähes missä vain, mutta Suomi ei kuulu suurten riskien valtioihin. Maahanmuutto laajana käsitteenä ei ole itsessään syyllinen terrorismiin. Tarvitsemme kasvatusta suvaitsevaisuuteen ja lisää valtioiden välistä rauhanomaista yhteistyötä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän toiminta on ennalta-arvaamatonta ja etupiiripoliikan vahvistuminen huolestuttava piirre Venäjän politiikassa. Rauhanomaisuutta ja hyviä suhteita tulee pitää yllä samalla tapaa kuin aikaisemminkin.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisilla tulee olla oikeudet verkko- ja kybertiedustelussa, mikäli kyseessä on vakava turvallisuusuhka. Yksityisyydensuojaa ei tule kuitenkaan rikkoa heikoin perustein.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS:tä vastaan tulee taistella ensisijaisesti rauhanomaisin metodein. ISIS toimii kuitenkin tällä hetkellä niin raakamaisesti, että Irakin hallituksen joukkojen kouluttaminen on yksi keino edistää kofliktin purkautumista - kunhan henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan riittävällä tavalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään. Elämän ollessa kipujen ja tuskien täyttämää tulee sairasta henkilöä hänen halutessaan avustaa kuolemassa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen sektorin tulee olla vahva ja järjestää tasapuolisesti kaikille peruspalvelut. Julkista sektoria tulee kuitenkin kehittää ja tehostaa. Yksityinen puoli on hyvänä lisänä, mutta ei voi korvata julkista sektoria erityisesti hyvinvointipalveluiden kohdalla.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö vanhempien kanssa tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Mikäli ongelmat ovat ehtineet jo kasautua, on viimeinen vaihtoehto puuttua tilanteeseen, jotta lapsen etu voitaisiin turvata.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tulee tarjota peruspalvelut kaikille tasapuolisesti. Varakas vanhus voi omaehtoisesti hyödyntää varallisuuttaan oman elämän hyvinvoinnin lisäämiseen.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksessa tulee turvata demokratian toteutuminen. Jotta oikeus terveyspalveluihin toteutuisi tasapuolisesti eri puolilla Suomea, tulee hallintomalleja kuitenkin yhdenmukaistaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja teollisuuden kilpailukyky eivät ole aina vastakkaiset asiat. Kyse on arvovalinnoista. Teollisuutta voidaan viedä ympäristöystävälliseen suuntaan ja kehittää tästä tietotaidosta vientivaltti Suomelle.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan geenimuunnellun ruoan ei pitäisi olla ihmisen terveydelle haitallista. Kuluttajalle tulee taata tieto geenimuunnellun ruoasta tarpeellisilla pakkausmerkinnöillä. Ympäristön kannalta geenien karkaaminen ympäristöön on mahdollinen uhka, jonka vuoksi tarvitsemme edelleen varovaisuutta ja tutkimusta aiheesta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikkojen tarjoaminen on jokaisen valtion yhteinen haaste ja Suomen pitää myös osallistua avustustyöhön.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen saa valita oman asuinpaikkansa vapaasti. Emme voi kuitenkaan tarjota kattavia lähipalveluita jokaiseen kylään. Voimme järjestää palveluita entistäkin enemmän liikkuvien palveluiden ja älyteknologian avulla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienet oppimisryhmät ja riittävät resurssit takaavat laadukkaan oppimisympäristön. Luokkakoot ovat vaihtelevia eri kouluissa ja tarvitsemme sääntelyä liian suurien luokkakokojen varalle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten Nato-kantaa on syytä kuunnella päätöksenteossa, koska kyseessä on niin suuri muutos.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on aika siirtyä vahvemmin uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen ja energiansäästön kehittämiseen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa voidaan alentaa alhaisemmissa tuloluokissa, mutta ei korkeammissa tuloluokissa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tehty päätös on hyvä ja oikeudenmukainen. Meidän tulee turvata tasapuoliset oikeudet kaikille kansalaisille.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Viinit ja vahvat oluet on syytä edelleen pitää Alkossa, jotta niiden kulutus ei nousisi äkillisesti ja siten myös sosiaaliset ja terveysongelmat.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kielestä on syytä opiskella alkeet, mutta vähentää kurssitarjontaa. Oppilaille tulisi luoda mahdollisuus opiskella myös muita kieliä ruotsin sijaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Akateemisia työttömiä on alettava Keski-Suomessa kouluttaa yrittäjäksi valtion rahoituksella.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjiksi kouluttaminen on kannustettava tapa lisätä työllisyyttä. Pakottamalla emme kuitenkaan kasvata työllisyyttä vaan tarvitsemme motivoituneita työntekijöitä omalle alalle.

2. Lääkäripulan helpottamiseksi suomalaisen koulutuksen saanut lääkäri on velvoitettava työskentelemään tietty ajanjakso julkisessa terveydenhuollossa valmistumisensa jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Työskentelyjakso julkisen terveydenhuollon puolella voisi olla yksi vaihtoehto helpottaa lääkäripulaa ja lisätä lääkärien ymmärrystä julkisen puolen toiminnasta. Ensisijainen tapa lisätä lääkärien intoa työskennellä julkiselle puolella on kuitenkin työympäristön kehittäminen miellyttävämmäksi.

3. Toimet turpeen energiankäytön lopettamiseksi on käynnistettävä alkavalla hallituskaudella.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee siirtää energiapolitiikan painopiste kestävälle pohjalle. Uusiutuvien energiamuotojen, energiansäästön ja tällä hetkellä käytössä olevan ydinvoimakapasiteetin avulla voimme luopua ympäristölle haitallisista energiamuodoista.

4. Bioenergian puuntarve täytyy kartoittaa ja energiapuun hakkuita tarvittaessa rajoittaa metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vastuulliseen yrittäjyyteen kuuluu ympäristöseikkojen huomiointi.

5. Tienpidon määrärahat on Keski-Suomessa suunnattava seuraavalla vaalikaudella alemmalle tieverkolle biotalouden tukemiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Äänekosken mahdollisen biotuotetehtaan mahdollistamiseksi tulee kehittää tietoverkkoa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kansanedustajien ja ehdokkaiden tulee toimia rehellisesti ja vastuullisesti.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä