Pirkka Aalto

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Väärinkäytöksiä voi toki olla, mutta tuskinpa monikaan, joka joutuu vastoin tahtoaan elämään sosiaaliturvan varassa, pitää elämäänsä helppona. Sosiaaliturva paikkaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoa, jolloin ketään ei jätetä heitteille. Ja tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni myös jatkossa. Sosiaaliturvasta johtuvia kannustinloukkuja tulee purkaa edelleen. Työn vastaanottamisen ja tekemisen tulee kuitenkin olla kannattavaa kaikissa tilanteissa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Jo nykyiset laajat kauppojen aukioloajat ovat haitaksi perheille, kaupan alan työntekijöille, pienyrittäjille ja ympäristölle. Sunnuntaikauppa ei ole lisännyt kasvua, työllisyyttä eikä myyntiä, ja kuluttajia palveleva järjestelmä on raskas järjestely kaupanalan yrittäjille.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo vaatisi rinnalleen useita tukimuotoja ja seurauksena olisi verotuksen monimutkaistuminen. Tukipolitiikkaa on kuitenkin kehitettävä niin, että työn vastaanottaminen tulee kannattavaksi lyhyidenkin työsuhteiden osalta. Työttömyyspäivärahan saamista ei pidä keskeyttää lyhyiden työsuhteiden takia vaan saadut työtulot on huomioitava jälkikäteen päivärahan määrässä. Pienten alle 500 euron kuukausitulojen ei saa antaa vaikuttaa tuen määrään.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimukset on kiellettävä lailla määrittämällä osa-aikatyöhön vähintään 18-tunnin viikkotyöaika ja parantamalla osa-aikatyöntekijöiden työajan ja ansiotason ennustettavuutta sekä työsuhde- ja sosiaaliturvaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kehitettävä työnteon vastaanottamiseen kannustavaksi. Muun kuin oman alan työn vastaanottamisen kynnystä on madallettava. Tuen tasoa voidaan nostaa sadalta ensimmäiseltä päivältä, mutta turvan enimmäiskestoa voidaan puolestaan harkitusti lyhentää muilta kuin yli 55-vuotiailta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroalue on ajautunut kriisiin, koska euroon on otettu liian helposti ja poliittisilla syillä sellaisia Etelä-Euroopan maita, jotka eivät ole tosiasiallisesti toteuttaneet EMU-kriteereitä. Suomen on vaadittava, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Meidän tulee vastustaa velkojen yhteisvastuullisuutta sekä erilaisia EU-tason joukkovelkakirjajärjestelyjä, joilla taloudellista vastuuta otetaan maiden yhdessä kannettavaksi. Euroopan pysyvällä vakautusmekanismilla on ensisijaisen velkojan asema, joten veronmaksajien asema tukipaketeissa on parantunut EVM:n myötä. Myönteistä EMU-järjestelmässä on, että yhteinen talousalue on laskenut merkittävästi korkoja ja vakauttanut alueen hintoja sekä helpottanut suomalaisten yritysten asemaa sisämarkkinoilla.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan arvonlisäveroa tulee laskea ja verotuksen painopistettä on siirrettävä ympäristölle ja terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen talouden velan kasvu tulee pysäyttää vuoteen 2018 mennessä ja sen jälkeen suunnata julkisen velan alentamiseen alle 60 % bkt -osuuteen. Velanoton vähentäminen tulee kuitenkin jaksottaa usean vuoden ajalle, jotta ei pysäytetä talouskasvua ja heikennetä taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten elinoloja. Julkista taloutta tulee tasapainottaa tehostamalla toimintoja, muuttamalla verotuksen rakennetta ja antamalla yrityksille kasvumahdollisuuksia.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien verovapaus tulee säilyttää ja lapsilisät sitoa kustannusindeksiin. Taloustilanteen salliessa lapsilisää on kehitettävä niin, että sitä maksetaan 18 -vuotiaaksi asti.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että palvelujen painopiste siirtyy kalliista erikoispalveluista ja laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, joita tarjotaan joko lähipalveluina tai kotona. Uudistuksessa tulee turvata myös järjestöjen ja yritysten osaamisen, palveluinnovaatioiden ja resurssien hyödyntäminen. Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen ei saa johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin tässä poliittisessa, jossa Nato pyrkii Venäjän toiveiden vastaisesti koko ajan laajenemaan kohti itää, on Suomen viisainta pysyä puolueettomana, ja pitää yllä hyviä keskusteluyhteyksiä myös naapurimme Venäjän kanssa. Puolustusyhteistyötä voidaan kyllä lisätä esim. Ruotsin kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin toimintakyky rikosten torjuntaan, selvittämiseen, valvontaan ja hälytystehtäviin pitää turvata koko Suomen alueella. Poliisin toimintaedellytykset on varmistettava riittävillä resursseilla. Sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme toimivat ja läsnä olevat poliisivoimat.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Väestön ikääntyessä tarvitsemme hallittua työperäistä maahanmuuttoa, jotta pystymme huolehtimaan ikääntyneistä ja jotta meillä on jatkossakin riittävästi työvoimaa ja veronmaksajia. Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytyksiä on parannettava. Heille on annettava mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja osallistua aktiivisesti uuden kotimaansa yhteiskunnan rakentamiseen. Työ on maahanmuuttajan paras kotouttaja. Myös hyvä kielikoulutus tarvitaan kaikenikäisille maahanmuuttajille. Suojelupoliisin toimivaltuuksia tulee täydentää sen varmistamiseksi, että se pystyy tehokkaasti torjumaan terroristisia rikoksia ja radikalisoitumista.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kannalta mahdollisia turvallisuusuhkia voivat olla mm. Venäjän kansainvälistä oikeutta loukanneet toimenpiteet, kiistat logistista reiteistä, luonnonvaroista, energiasta ja väestöryhmien asemasta sekä hyökkäykset tietoverkkoja vastaan. Suomen ja Venäjän välillä on pyrittävä edelleen ylläpitämään hyviä kahdenvälisiä suhteita, jotka rakentuvat avoimuuden ja keskinäisen kunnioituksen pohjalle. Maiden välillä tapahtuvan kaupan ja matkailun merkitys on kuitenkin tulevaisuudessa todennäköisesti entistäkin suurempi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tietoverkkorikoksiin varautumista tulee entisestäänkin vahvistaa. Puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten mahdollisuuksia vastata kyberuhkiin tulee lisätä. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on suojeltava kyberhyökkäyksiltä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS-järjestön eteneminen on pysäytettävä kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa myös Suomen on hyvä olla mukana antamassa asiantuntija-apua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasiaa ei tule laillistaa, koska kaikki ihmiselämä on arvokasta. Sen sijaan pitää tukea hyvän saattohoidon järjestämistä. Kuolemantoiveeseen ei saa vastata kuolinavulla, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla, johon kuuluu olennaisena osana hyvä kivunlievitys.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Paras mahdollinen hoito saadaan silloin, kun julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan. Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat voivat luoda kokonaan uusia palveluita. Lisäksi ne purkavat julkisen sektorin hoitojonoja ja keventävät rahoituksen tarvetta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelun laatu on turvattava koko maassa ja painopistettä siirrettävä ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Perheitä tulee auttaa aikaisemmassa vaiheessa, jotta raskailta huostaanotoilta voidaan välttyä. Viranomaisyhteistyötä sekä tietojen vaihtoa tulee helpottaa. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus koko maahan on turvattava. Lasten ja nuorten hyvinvointia on lisättävä tukemalla vanhempien parisuhdetta ja perheiden hyvinvointia. Lapsiperheiden kotipalvelua tulee lisätä. Perheneuvolajärjestelmää tulee laajentaa ja sen resursseja vahvistaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Inhimilliseen vanhuuteen kuuluu riittävä toimeentulo ja ikääntymisen vaiheeseen oikein mitoitettu apu. Tarvitaan lakisääteisiä määräyksiä riittävästä henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden hoidossa ja toimintakykyyn nähden riittävistä tukipalveluista ja hoivan tasosta. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen ja riittävän ostovoimaiseen eläkkeeseen. Omaishoidon tukemisen tulee olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva sote -malli tulee saada syntymään heti tulevan hallituskauden alussa. Sen tulee varmistaa 1) toimivat hoitoketjut ja laadukas hoito, joka saavutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kautta, 2) lähipalvelujen ja perusterveydenhuollon laadun takaaminen, 3) sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjauksen vahvistaminen ja sen myötä mahdollisuus levittää parhaat käytännöt kaikille sote-alueille koko maahan. Kuntien tulee turvata kuntalaisten lähipalvelut, siksi kuntien tehtäviä tulee priorisoida ja karsia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on tämän hetken suurin globaali uhka, ja sitä vastaan taisteltaessa tulisi siirtyä fossiilisten polttoaineiden käytöstä uusiutuviin energiamuotoihin kaikkialla maailmassa - myös Suomessa. Myös energiaomavaraisuuttamme olisi tärkeä lisätä uusiutuvien luonnonvarojen käytön kautta.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelulla voi olla myös haitallisia seurauksia ympäristölle ja ihmisille. Kasvien tai eläinten perimän muuttaminen voi johtaa eliöiden monimuotoisuuden vähenemiseen tai ennakoimattomiin muutoksiin ekosysteemissä. Suomi tulisi säilyttää geenimanipulaatiosta vapaana puhtaan ruoan tuotantoalueena.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Myös Suomen on kannettava kansainvälistä vastuuta ottamalla vastaan mm. kiintiöpakolaisia, ja siksi 750 hengen vuosittaista pakolaiskiintiötä tulee voida nostaa. Kiintiöpakolaisjärjestelmä on turvallinen ja ennakoitava tapa auttaa hädänalaisia ja helpottaa kriisimaiden naapurivaltioiden taakkaa huolehtia valtavista pakolaismääristä. Kiintiöpakolaisten valinnassa on otettava huomioon heidän kulttuuriset edellytyksensä kotoutua Suomeen. Pakolaiskiintiön kohdentamisessa tulee huomioida myös sisäisen turvallisuuden näkökulmat.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseudulla syntyneenä, mutta vuodesta 1988 Pohjois-Suomessa ja 1996 asti Lapissa asuneena olen nähnyt, miten tärkeää olisi se, että ihmiset pystyisivät elämään siellä missä haluavat ja/tai missä heidän juurensa ovat. Omista vaaliteemoistani yksi keskeisimmistä onkin se, että koko Suomi tulee jatkossakin pitää asuttuna ja elinvoimaisena. Peruspalvelut, yrityspalvelut ja liikenneyhteydet tulee pitää kunnossa myös syrjäseuduilla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla kouluasteilla on taattava laadukas opetus, hyvät opetusvälineet ja riittävän pienet ryhmäkoot. Erityistukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseen on osoitettava enemmän resursseja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Natoa koskeva päätöksenteko ei saa olla mahdollista ilman kansanäänestystä. Naton liittymisen kustannukset sekä mahdolliset hyödyt ja haitat tulee käydä läpi myös perusteellisessa kansalaiskeskustelussa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Riskialttiista ydinvoimasta on siirryttävä mahdollisimman pian uusiutuvien luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ansiotuloverotusta pitää alentaa asteittain EU15-maiden tasolle taloustilanteen salliessa, ja palkkaverotukseen on tehtävä vuosittain inflaatiotarkistukset. Kunnallisvero- ja ansiotuloverorasitusta tulee keventää etenkin kaikkein pienituloisimpien kohdalla. Työnteon tulee olla kannattavaa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliiton tulisi jatkossakin olla miehen ja naisen välinen suhde. Samaa sukupuolta olevien parien juridiset oikeudet voidaan hoitaa kuntoon muutenkin kuin avioliitto -käsitteen muuttamisen kautta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakaupoissa myytävien alkoholituotteiden alkoholipitoisuutta tulisi mieluummin laskea kuin nostaa. Paras kustannussäästö yhteiskunnan menojen ja verotulojen kannalta saadaan vähentämällä alkoholinkäyttöä jonka kokonaiskustannukset seurannaisvaikutuksineen ovat mittavat.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi täällä Itä-Lapissa ruotsin kieltä tarvitaan hyvin vähän, mutta venäjän kielen osaajille olisi kovasti kysyntää. Edellisessä kotikunnassani Enontekiöllä taas vaikkapa saamen kieli olisi ollut hyvä vaihtoehto pakkoruotsille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Koko Kemijoen tulvansuojelusuunnitelma on aivan ylimitoitettu, sillä alueella riittäisi varautuminen kerran sadassa vuodessa tuleviin tulviin. Kemihaaran alue tulee säilyttää luonnonsuojelualueena ja osia siitä tulisi liittää Pyhä-Luoston kansallispuistoon, mikä lisäisi huomattavasti alueen luontomatkailua.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin Itä-Lapin kannalta Salla-Kantalahti -rata olisi paras ja selvästi edullisin vaihtoehto, ja sitäkin tulee pitää aktiivisesti esillä. Mutta Lappi tarvitsee ratayhteyden myös Norjaan.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Ehdokkaan kommentti

Matkailu ja luontaiselinkeinot ovat Lapin valtteja, mutta kyllä muutkin elinkeinot (metsätalous, kaivostoiminta ym.) ovat olleet koko ajan hyvin esillä, ja niidenkin suhteen ollaan kuultu viime aikoina monia hyviä uutisia.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

Sopimuksen ratifiointi on tärkeää, mutta sopimus tulee valmistella hyvin Suomen oloihin sopivaksi, jotta vältytään turhilta ristiriidoilta. Syntyperäisten saamelaisten ja saamelaiskulttuurin asemaa ja näkyvyyttä Suomessa tulisi muutenkin vahvistaa.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

Ehdokkaan kommentti

Lapissa sekä Enontekiöllä että Kemijärvellä asuneena ja näiden seutukuntien vinkkelistä aluepolitiikkaa seuranneena on itselleni jäänyt se kuva, että sekä Kemi-Tornio että Rovaniemi ovat varsin hyviä pitämään puoliaan. Ennemminkin olisin huolissani muun Lapin kohtelusta verrattuna näihin keskuksiin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Poliitikkoja kutsutaan monesti myös luottamushenkilöiksi. Mielestäni luottamushenkilön täytyy olla myös luottamuksen arvoinen - eli luotettava!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä