Marko Varajärvi

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalisen tuen varassa elävät eivät varmasti ole sitä omasta tahdostaan. Työn kautta saa toimeentuloa ja sitä kautta myös hyvinvointi lisääntyy. Siksi pitää satsata työpaikkojen ja yritysten toimintaedellytysten luomiseen, jossa myös valtiolla on tärkeä tehtävä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupat ovat suhteellisen hyvin auki Lapissa jo tätä nykyä. Täysin vapautetut aukioloajat tarkoittavat sitä, että työntekijöiden työolot kärsivät. Kauppaan pitää päästä, mutta ei mihin tahansa vuorokauden aikaan. Sen verran pitää kyetä suunnittelemaan omaa elämäänsä ja aikatauluaan, että ehtii käydä kaupassa silloin kun ne ovat auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tätä on kokeiltava ja katsottava, mitkä ovat kokeilun lopputulokset. Tässä asiassa ei kannata hötkyillä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Olen allekirjoittanut operaatio vakiduunin kansalaisaloitteen. Nollatyötuntisopimusten parissa on jo yli 80.000 suomalaista. Ne pitää kieltää lailla. Minimityöaika pitää olla 18 tuntia viikossa ja siitä saa poiketa vain työntekijän suostumuksella. Pitää myös maksaa pätkä- ja silpputyölisää.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tätä on jo lyhennetty ja se on huono suuntaus. Työttömiä ei saa rangaista, kuten hallitus teki keväällä 2014. Pitää satsata siihen, että saadaan lisää työpaikkoja myös Lappiin. Työ on parasta sosiaaliturvaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

EU:n talouskuripolitiikka alkaa toki mennä sellaiseksi, että mikäli kuri ja sääntely entisestään lisääntyy, on mietittävä hallittua eroa eurosta. Lähtökohtaisesti pitää kuitenkin muuttaa eurojärjestelmää sisältäpäin. Oikeistolainen politiikka on tullut tiensä päähän.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan arvonlisäveroa pitää laskea. Se tukisi pieni- ja keskituloisten asemaa ja ostovoimaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Pitää luoda työtä, työttömyyskorvauksiin meni 4,2 miljardia euroa vuonna 2013. Työn kautta myös verotulot lisääntyvät. Pitää myös tukkia harmaan talouden ja aggressiivisen verosuunnittelun verovuodot. Julkisesta sektorista ei saa enää leikata.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Suurituloisilta kerättävät verot pitää kohdistaa erityisesti pieni- ja keskituloisten lapsilisien korottamiseen. Rikkailla on varaa maksaa veroa. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt lapsilisiin tehtäviä leikkauksia, enkä minä tule niitä hyväksymään, mikäli minut valitaan kansanedustajaksi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sote-palvelut tulee tuottaa lähtökohtaisesti julkisesti. Nämä ovat hyvinvointivaltion palveluja, joita erityisesti pieni- ja keskituloiset tarvitsevat. Palveluja on vahvistettava, ei heikennettävä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Onneksi Suomessa Nato-haukat ovat selvässä vähemmistössä. Venäjän kanssa on oltava hyvät, luottamukselliset ja mutkattomat välit. Nato-jäsenyydestä ei hyvää seuraisi. Mielestäni sotilaallista yhteistyötä pitää lisätä Ruotsin kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Lapissa poliisipalveluiden saatavuus on perin onnettomalla tasolla. Lappilaisten turvallisuudesta on huolehdittava niin poliisin kuin rajavartiolaitoksen ym toimesta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleviin tulee soveltaa tarveharkintaa. Terroristeja ei toki maahan pidä päästää. Suojelupoliisin resursseja ei saa kaventaa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tilannetta on seurattava tarkkaan (vrt. Alakurtti), mutta mielestäni Venäjä ei nykyisellään ole Suomelle sotilaallinen uhkatekijä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten yksityisyyden suojaa tulee vaalia mutta verkkovalvonnan osalta olen valmis siihen, että Suomen valtion toimintaedellytyksiä parannetaan rajat ylittävän verkkovalvonnan osalta, kuten puolustusministeriön tiedonhankintalakityöryhmän mietinnössä "Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja" todetaan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys, mutta mikäli Suomen apua tämän tyyppisessä toiminnassa tarvitaan, olen valmis tukemaan osallistumista jos siitä vallitsee riittävä yhteisymmärrys ja esim. YK ja/tai Etyj ovat tämän takana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kun tahto on selkeästi ilmaistu, niin mielestäni jokainen saa tällaisesta asiasta päättää itsenäisesti. Kyse on omasta elämästä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin. Kolmannen sektorin rooli on toki myös tärkeä ja osa palveluista tuotetaan yksityisesti. Pääpaino on kuitenkin ehdottomasti oltava kunnilla ja valtiolla.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheitä pitää tukea nykyistä enemmän. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt lapsilisäleikkauksia. Lapsiperheitä tai pieni- ja keskituloisia ei voi laittaa oikeistolaisen kurjistavan talouspolitiikan maksumiehiksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Rikkaat voivat maksaa nykyistä enemmän kustannuksista kun verotusta heidän osaltaan kiristetään. Pieni- ja keskituloisten vanhusten asemaa ei voida heikentää, vaan sitä pitää vahvistaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Jos nämä laitetaan tällä tapaa vastakkain, niin kansalaisten terveyspalvelut menevät aina hallinnon edelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutos on aikakautemme suurimpia isoja kysymyksiä ja meidän pitää olla eturintamassa taistelemassa ilmaston saastumista ja muutosta vastaan. Raskaan teollisuuden ystävänä katson, että teollisuuden kilpailukyky pitää turvata samalla kun huolehditaan ympäristöstä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Jos ei olisi, en söisi. Geenimuunneltujen lajien leviäminen ympäristöön ei toki ole ongelmaton kysymys.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykylinja on hyvä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Aluepolitiikka on yksi keskeinen vaaliteemani. Entisenä Lapin liiton kehittämisjohtajana olen läheltä nähnyt, miten ministeriöiden virkamiehet haluavat keskittää valtaa ministeriöihin ja itselleen, Tämä suunta pitää muuttaa. Vasemmistoliiton kolmiportainen hallintomalli on iso askel virkamiesvallasta kansanvaltaan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutukseen pitää panostaa ja oppilaiden opetusympäristön tulee olla hyvä, liian suuri luokkakoko heikentää oppimista. Opetusministeriön/SDP:n Krista Kiurun leikkauslinja toisen asteen koulutusta (lukiot ja ammattioppilaitokset) on täysin väärää politiikkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Natoon ei kuitenkaan pidä liittyä, Suomen tulee olla sotilaallisesti liittoutumaton. Vasemmistoliiton puoluekokouksen jälkeen korkeimmassa päättävässä elimessä, puoluevaltuustossa, kukaan ei kannattanut Nato-jäsenyyttä kun sitä koeluontoisesti kysyttiin 7.3.2015. Kaikissa muissa puolueissa on Nato-haukkoja. Jos jäsenyyttä päätetään muiden toimesta hakea, niin kansanäänestys on ehdottomasti järjestettävä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi käyttää energiaostoihin 8,5 miljardia vuosittain. Itse kannatan monipuolista energiavalikoimaa, johon myös ydinvoima kuuluu, samoin kuin bioenergia, tuuli- ja vesivoima, maakaasu, turve ym.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pieni- ja keskituloisten verotusta pitää keventää, suurituloisten verotusta pitää kiristää. Myös pääomatulot tulee verottaa progressiivisesti.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on ihmisoikeuksista samaa sukupuolta olevien osalta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisia ei pidä liikaa holhota ja sääntelyä pitää purkaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa ja lisäksi meillä on myös pohjois-, koltan- ja inarinsaamen kielet, joiden asemaa ei tule heikentää. Mielestäni koulutusta ei kannata eriyttää hetken mielijohteiden ja maantieteen perusteella. Tärkeää toki on, että esim. itärajalla on laadukasta venäjän kielen opetusta tarjolla ja sen voi valita vapaaehtoisaineeksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Jos vaihtoehtoina ovat tulvapenkereet ja allas, niin mielestäni allas on parempi vaihtoehto. Koskiensuojelulaki toki tullee esteeksi. Erään konsulttiyrityksen laskelmien mukaan altaan kokonaistaloudellinen hyöty vuoteen 2030 mennessä on Lapille reilu 900 miljoonaa ja sen kustannukset veronmaksajille on käytännössä nolla. Vesivoima on puhdasta voimaa ja aitoa säätövoimaa tuulivoimaloille ym. Isoäitini (Tervolasta) on jokievakko ja ei eläessään ikinä antanut sitä anteeksi, että joutui muuttamaan omasta kodistaan. Virhe tehtiin aikoinaan kun uomat rakennettiin kokonaan umpeen, mutta voimalaitokset on rakennettu ja emme voi ottaa aikakonetta ja rakentaa voimalaitoksia uudelleen. Vesivoimalaitokset on rakennettu ja aika oli tuolloin eri kuin nyt.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

Ehdokkaan kommentti

Rautateihin pitää satsata vahvasti, elvyttämisen kautta. Kaikki järkevät rautatieyhteydet tulee rakentaa.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Ehdokkaan kommentti

Lapissa on kehitettävä kaikkia toimialoja, biotaloudessa ja kylmäosaamisessa meillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Tornion LNG-terminaali ja Kemijärvelle suunnitteilla oleva sellutehdas sekä Soklin kaivos ovat juuri sen kaltaisia hankkeita, joita Lappi kaipaa! Harmittaa, ettei Kemiin suunnitteilla ollut biodiesellaitos toteutunut.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

Olen asiassa samalla linjalla kuin kaikki nykyiset Lapin kansanedustajat.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

Ehdokkaan kommentti

Ollessani Lapin liiton kehittämisjohtaja Kemi-Torniosta tehtiin esitys, että olisin voinut työskennellä Kemi-Torniossa joinakin päivinä kuukaudessa, työhuonekin oli katsottuna. Silloinen maakuntajohtaja, nykyinen Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen ei tähän suostunut. Miksi? Muutoin Kemi-Tornion sorsimista en huomannut. Omalta osaltani pidin huolta siitä, että kaikkia Lapin alueita/seutukuntia kohdeltiin samalla tavalla, hankkeiden sisältö ja alueen tahtotila ratkaisee. Lapin liitto voisi kuitenkin pohtia toimintojensa/henkilöidensä sijoittamista myös Kemi-Tornion alueelle, ELY-keskuksella on toimipisteitä muuallakin kuin Rovaniemellä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Lupausten pettäjät saavat kyllä tuomionsa äänestäjiltä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä