Ville Luotola

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni byrokratian poistotalkoot tulisi aloittaa pienituloisten asemaa helpottamalla. Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja antaisi ihmisille paremmat mahdollisuudet esimerkiksi yrityksen aloittamiseen tai osa-aikatyöhön.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppaa ja esimerkiksi ravintoloita ei tulisi aukiolojen suhteen rajoittaa juurikaan, mutta työehtosopimuksista on pidettävä kiinni ja niissä on ylläpidettävä palkanlisät yö-, ilta- ja pyhätöiden osalta.

Tämän lisäksi valvontaa toiminnan oikeudenmukaisuudesta ja työpaikkojen olosuhteista on lisättävä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Todellakin! Pienempi byrokratia, paremmat mahdollisuudet työllistyä ja yrittää sekä sosiaalisen leimautumisen väheneminen tukevat perustuloa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika takaa riittävän, elämisen mahdollistavan palkan työstä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömyys on jo nykypäivänä riittävän raju muutos monen elämään, sitä ei pidä enää vaikeuttaa. Ihmisten työllistämistä pitää kuitenkin tukea myös vahvemmin heti työttömyyden alussa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voisi saada helpommin vientinsä nousuun oman valuutan turvin, mutta euro ei kuitenkaan ole Suomen talouden suurin ongelma, yleiseurooppalainen leikkauspolitiikka on.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruokamme on jo yksi Euroopan kalleimpia ja se on ihmisen perustarve, emme voi kiristää ruoan verotusta enää lainkaan.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkauspolitiikka ei toimi, meidän on elvytettävä taloutemme. Rönsyjä on jo leikattu, mutta nykyiset perustoiminnot on säilytettävä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ensimmäisen ja toisen lapsen osalta tukia pitäisi korottaa, mutta verolle laittamista en hyväksyisi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa kehittää sosiaali- ja terveyspalveluitaan. Mielenterveyspalveluiden kehittäminen lisäisi ihmisten työkykyisyyttä ja vähentäisi työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvien osuutta. Se olisi yhteiskunnalle hyödyllistä myös taloudellisesta näkökulmasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys ei ole ratkaisu Suomen puolustuksen järjestämiseen. Puolustusyhteistyötä voidaan miettiä Ruotsin kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Lappiin tarvitaan lisää poliiseja ja suuremmassa mittakaavassa lisää lainvalvojia tarvitaan harmaan talouden ja veronkierron kaitsemiseksi.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka lisääntyy, kun yhteiskunnan luokkaerot kasvavat. Maahanmuuttajia on kotoutettava tehokkaammin ja kielikoulutusta on tarjottava nykyistä laajemmin. Se lisää yhteiskunnallista rauhaa ja antaa maahanmuuttajille mahdollisuuden työllistyä paremmin.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Juuri tällä hetkellä Suomi on Venäjän politiikan suhteen vaikeassa asemassa, mutta emme ole uhan alla. Tilannetta on kuitenkin seurattava tarkasti ja pyrittävä olemaan diplomaattinen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Selkeästi vaarallisia yksilöitä on pystyttävä verkossa seuraamaan, mutta verkkovalvonnassa on syytä pitää kiinni tavallisen ihmisen oikeuksista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Voimme osallistua sotilaalliseen koulutustoimintaan, mutta aseapua emme voi missään nimessä myöntää. Voimme mielestäni tukea ainoastaan demokraattisin vaalein valittujen henkilöiden hallitsemien valtioiden toimia. Irak on tällainen, joten heidän joukkojaan voisimme kouluttaa. Meillä on loistavia kouluttajia tällaisiin tehtäviin ja se antaisi meille mahdollisuuden jakaa osaamistamme käymistämme rauhanturvamissioista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisellä on oltava laillinen mahdollisuus saada kunniallinen kuolema ilman loppuaikojen tiedossa olevaa tuskien taivalta.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisen puolen KELA-korvauksista on asteittain luovuttava ja julkisen puolen palveluita vahvistettava.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Matalan kynnyksen tukea olisi annettava kaikille lapsiperheille. Vapaailtoja ja parisuhteen hoitoa kaipaavat kaikki vanhemmat, mutta myös laajempaa tukea on oltava tarjolla, mikäli ongelmia ilmenee. Niihin on pyrittävä puuttumaan mahdollisimman aikaisin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksella on oikeus hyvään hoitoon ja turvallisuuteen vanhuuteen. Sen yhteiskunta on maamme rakentajille velkaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada hyvätasoisia terveyspalveluita asuinpaikkansa lähellä, mutta terveyspalveluista tulee päättää demokraattisesti!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nämä menevät käsi kädessä. Kun keskitymme vihreän teollisuuden rakentamiseen, on kilpailukykymme tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä parempi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Toivoisin ainakin itse syöväni jatkossakin hyvälaatuista GMO-vapaata ruokaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on ensin laitettava nykyinen pakolaisten kotouttaminen kuntoon, sen jälkeen voimme ottaa lisää turvapaikanhakijoita.

Meidän on lisättävä kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä pyrittävä tarjoamaan myös turvapaikanhakijoille töitä, jolloin kotoutuminen olisi nopeampaa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on pidettävä asuttuna. Myös maalla on tarjottava koulutusta ja terveydenhuoltoa kansalle. Maaseutu on Suomelle suuri voimavara tiivistyvässä Euroopassa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Olen toiminut useissa kouluissa opettajana ja ne koulut, joissa luokkakoko on ollut noin 20-24 oppilasta, ovat toimineet huomattavasti paremmin kuin suurempia luokkakokoja suosivat koulut.

Työviihtyvyys, oppiminen ja luokkailmapiiri ovat parempia, kun opettajilla on aikaa jokaiselle oppilaalle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tulisi avoimen demokratian vuoksi järjestää nykyistä useammin kansanäänestyksiä.

Lisäksi kansanäänestys olisi oiva tapa kertoa niin oikeistolle kuin mediallekin, että Suomen kansa ei ole Naton puolella.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi satsata voimavaransa uusiutuviin energiamuotoihin.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksessa pienituloisten verotusta tulisi keventää ja progressio tuotava mukaan pääomatuloverotukseenkin. Tämä kannustaisi säästämistä pohtivia kansalaisia omistamaan yrityksiä ja jakaisi varallisuutta tasaisemmin. Ylemmissä veroluokissa ei tällä hetkellä ole tarvetta laskea verotusta, se ei elvytä taloutta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tahdon edelleen ja ikuisesti!

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka olen Alkon monopolin vahva kannattaja. Olen sitä mieltä, että miedot viinit ja vahvat oluet voitaisiin tuoda ruokakauppoihin. Sopiva alkoholiprosenttiraja voisi olla 9 prosenttia.

Tämä lisäisi varmasti kotimaisten oluiden menekkiä entisestään, mutta edelleen Alkosta löytyisi erittäin laadukas valikoima erilaisia viinejä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kielen opiskelun aloittaminen tulisi tehdä mahdolliseksi jo alakoulussa, jolloin kielitaito kehittyisi helpommin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Tulvasuojelumme on riittävällä tasolla jo nyt.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen täytyy saada ratayhteys niin Jäämerelle kuin Euroopan rautatieverkkoonkin. Mielestäni järkevimmät suunnat olisivat kuitenkin Suomen ja Ruotsin rataverkkojen yhdistäminen ja henkilöliikenteen aloittaminen. Jäämerenrata voitaisiin mielestäni rakentaa idän kautta, jolloin kustannus ei olisi niin suuri ja henkilöliikenne myös Pohjois-Venäjälle helpottuisi.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni emme ole keskittyneet liikaa matkailuun ja luontaistalouteen, mutta valtion kokonaispanostus Lapin elinkeinoelämälle on ollut liian vähäinen. Lapissa on valtava potentiaali esimerkiksi metsätaloudessa ja tätä potentiaalia tulisi nyt ulosmitata.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

Alkuperäiskansojen oikeudet tulee ottaa huomioon myös meillä Suomessa. Saamelaismääritelmä on nyt kuitenkin saatava kuntoon ja siitä on pidettävä kiinni päätöksen jälkeen.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä