Anni Ahlakorpi

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan hakeminen ei ole erityisen helppoa, eikä sen taso ole niin suuri, että se olisi kovin houkutteleva vaihtoehto. Sen tilalle pitäisikin saada kaikille maksettava, riittävä ja vastikkeeton perustulo.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Joku roti se on oltava ihmisten työajoissakin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja nostaisi esimerkiksi opiskelijoiden tulotasoa merkittävästi. On tärkeää, että perustulo on tasoltaan riittävä ja siihen siirtyminen ei saa tarkoittaa ansiosidonnaisesta peruspäivärahasta ja alueellisista asumistuista luopumista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-tuntisopimukset on kiellettävä lailla ja työntekijälle saa tarjota minimityöaikaa vähemmän töitä vain hänen niin halutessaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen tarkoitus on huolehtia siitä, että henkilön talous ei romahda täysin, jos hän joutuu työttömäksi. Työttömyysturvan lyhyempi kesto vaikeuttaisi tilanteeseen sopeutumista ja huoli toimeentulosta taas haittaa uusien töiden hakemista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurosta irtaantuminen ei ole täysin ongelmatonta, mutta jos Euroopan keskuspankkia ei saada demokraattiseen ohjaukseen eikä yhteisvaluutan valuvikoja korjattua, Suomen on parempi erota rahaliitosta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan hinnannousu tuntuu suoraan kaikkein pienituloisimpien kukkarossa -tiedän sen kun olen itse taskulaskimen kanssa tehnyt ostoksia. Järkevää olisikin muuttaa verotusta siten, että esimerkiksi tehotuotettujen eläinkunnan tuotteiden tuet poistetaan, kasvisruuan alv lasketaan ja eläinperäisten tuotteiden menekinedistämistukia vähennetään. Näin ruokakorin kokonaishinta ei nouse, mutta kulutusta voidaan ohjata eettisempään ja kasvispainotteisempaan suuntaan.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkauspolitiikka on osoittanut toimimattomuutensa, nyt on aika elvyttää taloutta tekemällä työllistäviä investointeja, tukkimalla verovuotoja ja kitkemällä harmaata taloutta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

En pidä tarpeellisena lapsilisän verottamista erikseen, koska hyvätuloiset joka tapauksessa maksavat sen veroissa pois.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suuri julkiset sote-menot eivät sinänsä ole ongelma. Kun väestön huoltosuhde muuttuu, on luonnollista, että julkiset sote-menot kasvavat. Sen rahoittamiseksi on varmistettava riittävä verokertymä puuttumalla harmaaseen talouteen ja veronkiertoon nykyistä tehokkaammin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Natojäsenyys ei lisäisi Suomen turvallisuutta, vaan pikemminkin kiristäisi entisestään Sumen ja Venäjän välejä ja näin lisäisi alueen epävakautta. Nato on sotilasliitto, jonka pääasiallinen tehtävä on Yhdysvaltojen etujen turvaaminen maailmalla. Suomen tulee vähentää yhteistyötään Naton kanssa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin Lappiin tarvitaan ehdottomasti lisää poliiseja. On täysin kestämätön tilanne, että virkavallan saapumista voi joutua odottamaan jopa pari tuntia. Jos kyseessä on esimerkiksi henkirikos, ei hoitohenkilökunta voi mennä paikalle ennen kuin poliisi on todennut sen turvalliseksi.

Myös kaupungeissa pidän poliiseja vartijoita parempana vaihtoehtona, koska väkivaltamonopoli on parasta säilyttää julkisena palveluna.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on oudosti muotoiltu. Maahanmuutolla ja terrorismilla ei ole mitään todistettua, suoraviivaista yhteyttä. Sen sijaan esimerkiksi Suomen osallistumista ilman YK:n mandaattia kansainvälisiin konflikteihin tulee rajoittaa terrorismin uhan vuoksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä ei ole Suomelle sen suurempi sotilaallinen uhka kuin ennenkään, kunhan Suomi pysyy puolueettomana ja sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Suurimpia turvallisuusuhkia Suomelle tällä hetkellä ovat ilmastokriisin seuraukset ja esimerkiksi Itämeren lisääntynyt rahtiliikenne ja sen myötä suurten öljyonnettomuuksien kasvanut riski.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten oikeuksia on aina haluttu kaventaa turvallisuuden nimissä.

Kuten Benjamin Franklin sanoi: "Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

USA jatkaa läsnäoloaan Irakissa ja osallistuu Syyrian konfliktiin Isisin vastaisen taistelun nimissä. Suomen tulee rakentaa rauhaa ensisijaisesti torjumalla globaalia köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kurdien suora tukeminen YK-operaatiossa olisi myös parempi vaihtoehto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, eutanasian on oltava vaihtoehto niille, jotka sen haluavat.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden yksityistämisellä ei ole saatu kunnille toivottuja säästöjä, vaan pahimmillaan kustannukset ovat nousseet ja laatu heikentynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on ongelmien ennaltaehkäiseminen tukemalla lapsiperheitä arjessa. Sekä ennaltaehkäisyyn että lastensuojeluun tulee ohjata lisää resursseja, jotta puuttuminen on mahdollista silloin, kun se on tarpeen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille ihmisille tulee varallisuudesta riippumatta turvata yhtä hyvät ja laadukkaat hoivapalvelut heidän vanhetessaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluista päättäminen on niiden käyttäjien, eli kansalaisten, oikeus. Se ei kuitenkaan välttämättä vaadi kunnallista itsehallintoa, vaan palveluista voidaan päättää esimerkiksi maakuntahallinnon tasolla, kunhan maakuntahallinto järjestetään demokraattiselta pohjalta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Teollisuus ei ole kestävästi kilpailukykyistä, jos se on ristiriidassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimukset eivät ole osoittaneet, että näin olisi.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:n turvapaikkapolitiikkaa tulee uudistaa, jotta vastuu ei lankea pelkästään Etelä- ja Itä-Euroopan maille. Dublin-asetuksesta on luovuttava.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus asua kotonaan. Sen sijaan, että valtiollisia työpaikkoja, kuten poliisin, rajavartioston ja Metsähallituksen, vähennetään syrjäseuduilla, tulee niitä lisätä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienissä ryhmissä saavutetaan tutkitusti parempia oppimistuloksia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ylipäänsä kansanäänestyksiä pitäisi järjestää enemmän.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suhtaudun ydinvoimaan lähtökohtaisesti kielteisesti, mutta jos tulevaisuudessa suurin osa ydinjätteestä pystytään käyttämään hyödyksi energiantuotannossa ja uraanin louhintaan liittyvät ongelmat voidaan minimoida, en pidä lisäydinvoimaa aivan mahdottomanakaan. Tällä hetkellä sille kuitenkaan ei ole tarvetta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia tuloja tulee verottaa saman progressiivisen mallin mukaisesti.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla ihmisillä tulee olla lain edessä samat oikeudet.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsista on hyötyä pohjoismaisessa kanssakäymisessä, mutta ei sen opiskelu minuakaan yläasteella erityisemmin innostanut. Olisikin järkevää aloittaa sen opettaminen jo aikaisemmin, siinä vaiheessa, kun lapset oppivat kieliä luonnostaan helpommin. Toisaalta on alueita, joilla esimerkiksi venäjästä, norjasta tai saamesta voisi olla enemmän hyötyä ja jonkinlaista valinnanvapautta näiden kielten välillä voisi ainakin kokeilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Sen tuomat lyhytaikaiset hyödyt jäisivät olemattomiksi peruuttamattomiin haittoihin verrattuna.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti, ellei nykyinen eduskunta päätä laajentaa saamelaismääritelmää koskemaan myös muita, kuin saamelaisia.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ne ovat niitä tavoitteita, joita kohti tulee ponnistella.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä