Sari Moisanen

Vaalikone 2015 Lapin vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturva koetaan usein monimutkaiseksi ja lannistavaksi, eikä se vastaa nopeasti muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Sosiaaliturvan tasoa tulee nostaa ja se tulee yhtenäistää askeleena kohti perustuloa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloaikojen sääntely suojaa työntekijöitä ja hillitsee epätervettä kilpailua.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tulevalla eduskuntakaudella tulee tehdä alueellisia kokeiluja. Perustulo helpottaa niin työttömien, freelancereiden kuin pienyrittäjienkin asemaa ja samalla lyhyempikestoisen työn vastaanottaminen helpottuu.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nolla-tuntisopimukset tulee kieltää lailla. Jokaisella on oltava halutessaan oikeus kokoaikaiseen ja vakituiseen työhön.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen merkitsisi kasvavalle pitkäaikaistyöttömien joukolle huono-osaisuuden lisääntymistä ja entistä nopeammin kustannukset siirtyisivät nykyisessä järjestelmässä Kelan ja kuntien vastuulle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurosta eroaminen ei ratkaisisi Suomen talousongelmia, vaan päinvastoin, se toisi uusia tilalle etenkin nyt, kun vientimme ei vedä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen kiristäminen toisi taloudellisia haasteita niin tuottajille kuin kuluttajillekkin. Arvonlisäveroa tulee päinvastoin laskea, jotta saadaan kohdennettua kulutuskysyntää erityisesti kotimaiseen työhön sekä ympäristön kannalta kestävämpään kulutukseen.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Juuri nyt meillä ei ole varaa leikata ja lisätä työttömien määrää. Elvytyksellä voimme ylläpitää hyvinvointivaltion rakenteita ja luoda lisää työtä. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan tulevaisuudessakin ikääntymisen ja sähköisiin palveluihin siirryttäessä, mutta niitä ei tule toteuttaa leikkaukset edellä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä tulee korottaa ja sitoa ne elinkustannusindeksiin.Lapsilisä on ennen kaikkea lapsen etuus. Suomessa on henkilöperusteinen verotus, joten lapsilisän verottaminen aikuisen tulona epäjohdonmukaista.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, verovaroin rahoitettuja ja julkisen sektorin tuottamia. Palveluiden tuottamiseen tarvittavia rakenteita tulee uudistaa ja pirstaloitunutta järjestelmää tulee koota vahvempiin järjestäjätahoihin, jotta laatuu ja saavutettavuuteen voidaan panostaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuuspolittisesti Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Taloudellisten vastuiden lisäksi Natojäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuutta, itsenäistä päätösvaltaa ja roolia kansainvälisten kriisien rauhanrakentajana.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Etenkin Lapissa poliisien määrän vähyys näkyy arjen turvattomuutena.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tullaan monen eri syyn vuoksi ja osa maahanmuutosta on myös vastentahtoista, kun ihmiset pakenevat köyhyyttä, sotia, vainoa tai nälkää. Terrorismin uhka ei poistu rajoituksilla, vaan ihmisten auttamisella kriisialueilla kotimaassaan ja paremmalla kotouttamispolitiikalla täällä Suomessa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Parempi on pitää hyvät naapuruussuhteet ja jatkaa sotilaallisesti liittoutumattomana. Venäjä on meille pikemminkin mahdollisuus.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisilla on jo nyt mahdollisuudet tarkkailla kansalaisten verkkoliikennettä, tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Lähi-Idässä on liikaa aseita ja demokratiaa liian vähän. Sotilaiden kouluttamisella vain ylläpidämme sisällissotaa ja epätasapainoa alueella, mutta vaihtoehtoa ei taida olla, sillä Isis ei alueelle tuo demokratiaa tai rauhaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla oikeus hyvään, kivuttomaan hoitoon elämän loppuvaiheessa. Saattohoitoa tulee edelleen kehittää ja eutanasian tulisi olla mahdollinen vain silloin, kun mikään muu ei enää auta lievittämään kipuja ja potilas sitä itse pyytää toistuvasti omasta tahdostaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, verovaroin rahoitettuja ja julkisesti tuotettuja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisevän työn avulla voitaisiin välttyä usealta huostaanotolta tai perheväkivallan uhrilta. Lastensuojelun toimivuus on ihmisoikeuskysymys.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Arvokas vanhuus ja hoiva kuuluu jokaiselle, eläkkeeseen tai omaisten tuloihin katsomatta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoiset, lähellä tuotetut ja laadukkaat terveyspalvelut koko Suomessa voidaan tuottaa vain isommissa järjestämiskokonaisuuksissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

On myös teollisuuden etu, että ilmastonmuutosta hillitää niin Suomessa, kuin globaalistikin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi säilyä gmo-vapaana.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pakolaiskiintiö on verrattain matala ja turvapaikanhakijat tarvitsevat mahdollisuuden päästä asettumaan aloilleen.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa. Alueille tulee antaa enemmän päätösvaltaa ja aluehallintomallien kokeilut tulee aloittaa jo alkavalla eduskuntakaudella.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Pienemmissä ryhmissä oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen on helpompaa ja oppimisen edellytykset ovat paremmat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, eikä Nato yhteensopivuutta tule hakea tai valmistella. Jos kuitenkin näin aiotaan tehdä, tulee asiasta järjestää kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen energiaomavaraisuutta ei tule kasvattaa rakentamalla uusia ydinvoimaloita, vaan luoda alueellisesti mahdollisuuksia paikallisen pientuotannon vahvistamiseen ja uusiutuvaan energiaan.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotus vaatii suurempaa muutosta ja Vasemmisto esittää, että kaikkia tuloluokkia verotettaisiin saman progressiivisen asteikon mukaan. Samalla kaikkein pienituloisimpien verotusta voidaan keventää ja heidän ostovoimaansa parantaa. Talouden elvytykseen valtion tulee ottaa lisää lainaa ja ohjata rahoitusta työllistäviin investointeihin, kuten teiden ja rautateiden perusparannukseen sekä julkisten kiinteistöjen peruskorjauksiin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä oli askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkon monopoli-asema on tärkeä osa kansanterveystyötä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

On suomalaisten vahvuus osata molempia kotimaisia kieliä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas.

Ehdokkaan kommentti

Tulvansuojelun nimissä ei tule rakentaa allasta, vaan tulvansuojelu tulee hoitaa penkereiden ja altaiden sääntelyn avulla.

2. Lapista pitää rakentaa rautatieyhteys jäämerelle Norjan kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ratavaihtoehdot tulee punnita tarkoin, mutta lyhyin rakennettava yhteys olisi Salla-Kantalahti vaihtoehto, joka yhtyisi Murmanskin rataan.

3. Lappia on kehitetty liikaa matkailun ja luontaistalouden ehdoilla ja muut elinkeinot ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Ehdokkaan kommentti

Nämä alat ovat tarvineet julkisia panostuksia kehittyäkseen. Nyt myös teollisuus, kauppa ja liikenne, sekä uusiutuvat energialähteet tarvitsevat lisää kehityspanostuksia.

4. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus pitää ratifioida.

Ehdokkaan kommentti

Suurin ongelma taitaa edelleen olla saamelaismääritelmä ja oikeudet maahan sekä veteen. Nyt tällä kaudella oltiin jo hyvin lähellä onnistumista.

5. Kemi-Tornio-aluetta ei ole kohdeltu Rovaniemen seutuun verrattuna tasapuolisesti.

Ehdokkaan kommentti

Maakunnan toinen keskus on todellakin jäänyt vähemmälle painoarvolle. Valtion hallinnolliset tehtävät ja alueellistamistoimet ovat keskittyneet Rovaniemelle, jättäen muun Lapin lähes ilman hallinnollisia virkoja tai kehittämistoimijoita.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupaukset luovat raamit, joista tulee pitää kiinni mahdollisuuksien mukaan. Liikkumavaraa kuitenkin tarvitaan, sillä asioista päätetään yhdessä muun eduskuntaryhmän kanssa ja ainoastaan hallituksessa vaalilupauksia voidaan aidosti edistää.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä