Junes Lokka

Vaalikone 2015 Oulun vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu tilanteesta. Totaaliseksi sossupummiksi on helppo ryhtyä, mutta muissa tilanteissa järjestelmä sulkee ihmisen helposti ulos.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjän on saatava päättää itse milloin pitää yritystään auki. Huom: vapaa aukioloaika ei tarkoita pakollista aukioloaikaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on eduskunnan tietopalvelun tekemä realistinen laskelma perustuloon siirtymisestä: http://www.vihreat.fi/files/liitto/perustulomallin_analyysi%20%282%29.pdf

Tuon virkamiesten tekemän analyysin mukaan perustuloon siirtyminen ei aiheuttaisi kustannuksia ja helpottaisi monien elämää poistamalla kannustinloukut.

Etukäteen ei voida tietenkään tietää, lisäisikö tämä sossupummien määrää vai dynamisoisiko tämä yhteiskunnan, mutta tätä tulisi kokeilla ja viime kädessä asiasta voisi järjestää sitovan kansanäänestyksen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Tällainen ehdotus luultavasti kankeuttaisi entisestään työmarkkinoita.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kannattaa muistaa, että vienti euromaihin on vain 30 % Suomen viennistä - se toimii valuutasta riippumatta.

Kirjassa "Euron tulevaisuus - Suomen vaihtoehdot" on tarkasteltu eri valuuttamalleja, joista yksi on välitön ero eurosta (ks. erityisesti sivut 133-134).

Linkki: http://www.libera.fi/fi/euron-tulevaisuus/euron-tulevaisuus-suomen-vaihtoehdot/


Talousasiantuntija, Helmet Capitalin pääomasijoittaja Stefan Törnqvist on sitä mieltä, että jos Suomi haluaa olla kilpailukykyinen, niin sillä on edessään kaksi vaihtoehtoa. Sisäinen tai ulkoinen 20-30 % devalvaatio. Mikäli valitsemme sisäisen devalvaation meillä pitää leikata eläkkeitä ja palkkoja ja julkishallintoa saneerata kovalla kädellä. Toinen mahdollisuus on, että Suomi palaa omaan valuuttaansa, ja julistaa se vapaasti kelluvaksi valuuttakurssiksi, jolloin se luultavasti vähän heikkenisi ja ulkomaan kauppa alkaisi vetää.

Käytännössä omaan valuuttaan siirtyminen ei ole ongelma. Viimeisen sadan vuoden aikana suunnilleen sata yhteisvaluutta on hajonnut. Myös Suomi on historiassaan ottanut monesti uuden valuutan käyttöön.

Nykyisin uuden valuutan käyttöönottoa helpottaisi sekin, että nykyään suuri osa rahaliikenteestä on digitaalista, joten setelien ja kolikoiden luominenkin olisi kevyempää kuin aiemmin.

Kuuntele Törnqvistin haastattelu: http://areena.yle.fi/radio/1896441

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi täytyy palauttaa suomalaisten edunvalvontakoneistoksi ja lopettaa maailman sosiaalitoimistona toimiminen.

Valtion ja kuntien on keskityttävä tärkeimpiin tehtäviinsä eli koulujen, terveyskeskusten, oikeuslaitoksen ja liikenneverkoston ylläpitoon ja leikattava turhista menoista.

Esimerkiksi kehitysapu, joka on todistetusti haitallista kohdemaille tulisi lakkauttaa. Pakkoruotsista ja yleisesti keinotekoisesta kaksikielisyydestä luopuminen toisi säästöjä. Maahanmuutosta voidaan erittäin helposti leikata: tulkkeja ei tulisi kustantaa verovaroista. Kiintiöpakolaisten vastaanotto voidaan lakkauttaa toistaiseksi ja turvapaikanhakijoiden pääsy voidaan helposti estää.

Myös ylisuuriin palkkoihin ja kohtuuttomiin etuuksiin julkisella sektorilla on puututtava. Ja moniin muihin kohteisiin, kuten nk. monikulttuurisuuteen tai Yle-veroon.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä ei pitäisi maksaa ulkomaille asuville, ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten yksinhuoltajakikkailuun tulisi puuttua. Nykytilanteessa lapsilisä on melkoinen tulonlähde muualta tulleille suurperheille.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Ainakaan uusia asiakkaita meillä ei ole varaa ottaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan liittoutumatonta, puolueetonta Suomea. Nato-jäsenyydestä tulee ehdottomasti järjestää sitova kansanäänestys.

Mielestäni suurempi uhka on vapaata liikkuvuutta hyödyntävä enemmän tai vähemmän järjestäytynyt rikollisuus. Olisi kummallista olla Nato-maa vailla rajavalvontaa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliiseja ei välttämättä tarvitsisi lisää, mikäli rajalla olisi tehokas valvonta, joka estäisi asiattomien tulijoiden maahanpääsyn. Rajalla baltti- ym. romanialaisrikollisten seulonta on huomattavasti tehokkaampaa ja lisäisi turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Turistienkaan ei tarvitsisi pelätä taskuvarkaita ja yli puolet asuntomurroista jäisi tilastojen mukaan tekemättä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa on rajoitettava monista syistä. Harva haluaa Ruotsin kohtaloa Suomelle.

Fakta on kuitenkin, että ilman massamaahanmuuttoa Charlie Hebdon toimitukseen kukaan ei olisi hyökännyt, pilapiirtäjät kuten Lars Vilks tai Kurt Westergaard eivät joutuisi turvautumaan poliisin suojeluun, emme keskustelisi päivittäin islamista ja muutenkin olisi paljon vapaampi ilmapiiri Euroopassa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ei meidän tule puuttua muiden sotiin, se vain pahentaa tilannetta entisestään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maailman puhtain teollisuus siirretään Suomesta kehitysmaihin, joissa mitään normeja ei ole tai vaihtoehtoisesti sitä, että maksamme päästöistä veroja, joiden käyttökohteesta ei ole oikein selvyyttä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meille tulee jo nyt liikaa väkeä, joten emme mitenkään voi kiintiötä nostaa. Suuremman ongelman muodostavat turvapaikanhakijat (riippuen vuodesta 3000-6000 hakijaa) ja perheenyhdistämiset, joiden perusteella melko suuri osa kaikista oleskeluluvista myönnetään.

Pieleen mennyt kotouttaminen on peruuttamaton ongelma, joten siihen tulee puuttua ja ainoa keino on vähentää tulijoiden määrää tekemällä Suomesta vähemmän houkutteleva kohde.

EU:n tulisi torjua laiton maahanmuutto siirtymällä Australian malliin. Nykyinen toimintatapa vain kannustaa salakuljettajia tuomaan lisää väkeä.

Sen sijaan EU kaavailee nk. taakanjakodirektiiviä, jonka myötä Suomeen tulisi vuosittain 20 000 turvapaikanhakijaa, vaikkemme kykene kotouttamaan nykyisiäkään. Jo tällä hetkellä Suomen väestönkasvusta 90 % johtuu vieraskielisistä. Helsingin koulutilasot ovat hälyttävät: jo kuudessa koulussa vieraskieliset ovat enemmistönä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei tällainen ainakaan Helsingissä onnistuisi. Katso tilastot: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17Peoc84wTCpDaqaEDMH70_zysRlF-pK74sjoOWWi8Cg/pubhtml

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisesta riittävästi allekirjoituksia keränneestä kansalaisaloitteesta pitäisi järjestää päättäjiä sitova kansanäänestys.

http://muutos2011.fi/suora-demokratia/

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Energiaomavaraisuus on tavoite. Nämä tosin tulisi rakentaa suomalaisvoimin, välttääksemme Olkiluodon katastrofi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Asia ei ole kovin merkittävä, mutta siitä tulisi järjestää sitova kansanäänestys.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä ainakin nelosolutta ja aitoa lonkeroa ja siideriä pitäisi olla hyllyissä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Sivistysvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan 75 % kansasta ei kannata pakkoruotsia.

Suomi ei tarvitse pakkoruotsia, vaan päättäjiä, jotka tekevät sellaisia päätöksiä, jotka palvelevat koko Suomea eivätkä vain pienen etuoikeutetun vähemmistön ylemmyydentunnetta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Talvivaaran toimintaa pitää jatkaa valtiollisena yhtiönä, ellei muita sijoittajia löydy.

2. Rosatom on velvoitettava työllistämään myös paikallisia, jos Pyhäjoen ydinvoimalahanke toteutuu.

Ehdokkaan kommentti

Sen on työllistettävä ensisijaisesti paikallisia ja suomalaisia, jottei Olkiluoto-fiasko toistu.

3. Kollajan allas pitäisi rakentaa.

4. Kasitien parantaminen on Oulun vaalipiirin tärkein tiehanke ensi vaalikaudella ydinvoimalasuunnitelmien takia.

5. 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liian paljon.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kuka tällaisia äänestää: https://www.riemurasia.net/kuva/Eduskunnassa-takkia-k%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4neet-kansanedustajat/158653

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä