Kati Kaarlejärvi

Vaalikone 2015 Oulun vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvajärjestelmäämme tulee kehittää työhön ja osallisuuteen kannustavaksi. Olen huolissani huono-osaisuuden ja köyhyyden periytymisestä. Ylisukupolvisten huono-osaisuuden ketjujen katkaisuun tulee kiinnittää huomiota.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kauppojen tulisi saada vapaammin päättää aukioloajoistaan. Luonnollisesti työntekijöiden työehtosopimuksiin kuuluvista oikeuksista tulee huolehtia. Lisäksi esim. vuoropäiväkotien tarve voi lisääntyä. Muutos toisi myös yksin lapsen kanssa eläville haasteita arkeen, jos työntekijöillä olisi paineita tehdä työtä eri vuorokauden aikoina. Muutosta tehtäessä tulisi huolehtia, ettei mikään työtekijäryhmä joutuisi vapauttamisen vuoksi syrjityksi.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa järjestelmänä, mutta loisi myös perustoimeentuloon aukotonta turvaa. Perustulomalli myös kannustaisi vähäisenkin työn vastaanottamiseen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että on olemassa osa-aikaisen työn mahdollisuuksia. Kuitenkaan työntekijää ei saisi sitoa nollasopimuksiin, jos ei ole tarjota riittävästi työtä. Työntekijälle tulisi jättää mahdollisuus ottaa työtä vastaan myös muualta ilman seuraamuksia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kehittäisin järjestelmää siten, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa, myös ansiosidonnaisen päivärahan aikana. Esimerkiksi ansiosidonnaisen aikana henkilö voisi ottaa vastaan jopa heikompipalkkaista työtä, menettämättä ansidonnaista päivärahaansa. Palkka tulisi työnantajalta, ja puuttuva osa kassasta. Kannustinloukut tulee tunnistaa ja purkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ruoka on jo korkeasti verotettua. Verotusta voi aina toki hienosäätää ja siten tukea terveellistä lähi- ja luomuruokaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne on hankala kun palveluista ja hyvinvointivaltiosta en pidä järkevänä luopua. Menoja on kuitenkin saatava alaspäin. Minä vähentäisin julkisessa hallinnossa byrokratiaa, oikoisin prosesseja, yhdistäisin tietohallintohankkeita, yhdistäisi joidenkin virastojen toimintoja, tekisin kunnille tehokkuutta edistäviä kannusteita, siirtyisin perustulomalliin, panostaisin ennaltaehkäiseviin toimiin (säästö mm. erikoissairaanhoidossa tai lasten huostaanotoissa), edistäisin pienyrittäjyyttä ja poistaisin lapsilisän suurituloisilta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä voisi olla yksi malli saada pienituloisille perheille enemmän tulonsiirtoa ja pienentää tulonsiirtoa suurituloisilta.

Mielestäni lapsilisän voisi todella hyvätuloisilta perheiltä poistaa kokonaan.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ennaltaehkäisevät ongelmia, tuottavat hyvinvointia sekä lisäävät myös yhteiskunnallista turvallisuutta vähentämällä mm. rikollisuutta. Meidän tulee kuitenkin rohkeasti kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten tarpeita, ja että ne pystyttäisiin tulevaisuudessakin kustantamaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomella tulee olla uskottava puolustus joko itsenäisesti tai yhteistyössä jonkun kanssa. Yhteistyö pohjoismaiden välillä on mielestäni aina hyvä asia. En sulje Nato-jäsenyyttä kuitenkaan pois, mutta se edellyttäisi laajaa keskustelua, koska menettäisimme meille tärkeän puolueettomuuden.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen huolissani erityisesti haja-asutusalueilla ja maaseudulla asuvien mahdollisuudesta saada poliisin palveluita niin tarvitessaan. Panostaisin kuitenkin ennemmin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toimiva sosiaali- ja terveyspolitiikka helpottaisi myös poliisin työtaakkaa. Ja yksittäiseksi kehitettäväksi asiaksi nostaisin päihdehoidon, joka hyvin toimiessaan vähentäisi poliisin työmäärää merkittävästi (mm. väkivalta, rattijuopumukset, päihtyneiden kuljetus).

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

En pidä maahanmuuton rajoittamista terrorismin ehkäisyn keinona. Epäilen, että maahanmuuton rajoittaminen lisäisi entisestään vastakkainasettelua ja eriarvoistumista, joka ruokkii terrorismia.

Monikulttuurisuus on meille rikkaus ja työperäinen maahanmuutto edistää myös työmarkkinoiden toimintaa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Oma turvallisuudentunteeni Suhteessa Venäjään on horjunut Ukrainan tilanteen ja ilmatilaloukkausten myötä, mutta en kuitenkaan pidä Venäjää akuuttina uhkana Suomelle.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tulisi sallia sellainen verkkovalvonta, jolla voitaisiin estää mm. terrorismia, pedofiliarinkien toimintaa ja muita kansainvälisiä rikoksia. Kansalaisen yksityisyydensuojasta tulee kuitenkin huolehtia.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan ajatusta, että Suomen on otettava oma roolinsa ISIS:iä vastaan. Irakia ja Syyriaa koskevaa rauhanomaista ratkaisua tulee edistää ja tukea hallintorakenteiden muodostumista. Suomesta sota-alueelle lähtevien taistelijoiden määrä tulee pyrkiä saamaan minimiin ja alueelta palaavien uudelleen yhteiskuntaan integrointiin tulee panostaa. Suomen tulee osallistua tarvittaessa myös sotilaallisen koulutusavun antamiseen ISIS:n vastaisille joukoille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan eutanasiaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisella vallalla tulee olla vastuu ja hallinta palveluiden tilaamisesta, mutta varsinaiset palvelut voidaan luonnollisesti tuottaa julkisesti, yksityisesti tai vaikkapa järjestöjen tuottamana.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Olen sosiaali- ja rikosseuraamusalan työssäni nähnyt sen, mitä lapselle tapahtuu, jos häntä ei suojella. Lapsiperheille tulee tarjota palveluita ennaltaehkäisevästi, varhaisessa vaiheessa ja palveluita tulee tuoda ihan kodin sisälle saakka.

Tarvittaessa lasta on suojeltava ja tällöin lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle voi olla ainoa vaihtoehto. Sijoituksessa tulisi aina pyrkiä sijoittamaan lapsi mielummin perheeseen kuin laitokseen. Lisäksi ottaisin rohkeammin käyttöön lastesuojelun keinona avoimen adoption. Se antaisi pitkän sijaisperhesijoitusten sijasta lapselle pysyvämmän kodin ja turvan.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointiyhteiskuntaamme kuuluu se, että meistä pidetään huolta kaikissa ikävaiheissa, jos emme itse siihen kykene. Toki meidän kaikkien tulisi huolehtia omaisistamme enemmän ja välittää muutoinkin lähimmäistemme hyvinvoinnista. Jokaisen perheen tilanne ja resurssit ovat kuitenkin niin yksilölliset, ettei ikäihmisten hoitovastuuta voida kaataa enempää omaisille.

Ikäihminen on maksanut tuloistaan veroa, ja näillä verotuloilla tulee järjestää hänelle riittävät palvelut myös hänen elämänkaarensa loppupäässä. Perintöverolla ohjataan tuloja takaisin yhteiskunnalle, ja sen nostamista voidaan myös pohtia.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kansalaisen ja kuntalaisen oikeus menee kuntien itsehallinnon edelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Me voimme tuhota ympäristömme ja maapallon vain kerran. Haluaisin jättää lapsillemme vähintäänkin yhtä monimuotoisen luonnon kuin se on tälläkin hetkellä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suhtaudun itse kuluttajana epäilevästi geenimuunneltuun ruokaan, sen vaikutuksiin ihmiselle ja ympäristölle.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Myös Suomella on velvollisuus auttaa hädänalaisia ihmisiä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että voimme estää kaupungistumista. Se näyttää olevan globaali kehityskaari, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin.

Haluan tehdä työtä sen eteen, että meillä on Suomessa useita elinvoimiaisia kasvukeskuksia ympäri Suomea. On Suomelle etu, ettei koko väestö pakkaannu pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Riittävän pienet ryhmäkoot niin päiväkodeissa kuin kouluissakin edistävät lapsen yksilöllisten ominaisuuksien huomioimista ja hyviä oppimistuloksia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Ennen äänestystä kansalle tulisi tarjota riittävästi mahdollisimman objektiivista tietoa, jotta he voivat tosiasiallisesti äänestää asiasta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan uusiutuvia energiamuotoja.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pieni- ja keskituloisten tuloveroa mielelläni alentaisin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee työskennellä sen eteen, että saisimme päihdehaittoja vähennettyä. Uusien alkoholituotteiden tuominen ruokakauppoihin lisäisi päihdehaittoja.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Talvivaaran toimintaa pitää jatkaa valtiollisena yhtiönä, ellei muita sijoittajia löydy.

Ehdokkaan kommentti

Jollei sijoittajia löydy, tulee kaivos ajaa alas.

2. Rosatom on velvoitettava työllistämään myös paikallisia, jos Pyhäjoen ydinvoimalahanke toteutuu.

Ehdokkaan kommentti

Vastustan ydinvoimalahanketta, mutta jos se toteutuu, toivoisin sen edes tuottavan alueelle työllisyyttä.

3. Kollajan allas pitäisi rakentaa.

4. Kasitien parantaminen on Oulun vaalipiirin tärkein tiehanke ensi vaalikaudella ydinvoimalasuunnitelmien takia.

Ehdokkaan kommentti

Olen ymmärtänyt, että mikäli ydinvoimalahanke toteutuu, kasitien parantamiseen on luvassa merkittävästi tukea. Toivottavasti ydinvoimalahanke ei kuitenkaan etene.

5. 29 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdeksan kuntaa Kainuussa on selvästi liian paljon.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien taloustilanteet ovat haasteellisia ja kuntalaiset tarvitsevat palveluitaan. Sen vuoksi toivoisi, että kunnat tekisivät keskenään yhteistyötä. En kuitenkaan kannata pakkoliitoksia, koska pakko on huono lähtökohta. Silloin saatetaan tehdä myös pidemmällä aikavälillä kannattamattomia ratkaisuja. Tekisin kunnille kannusteita (tai tarvittaessa ohjaavia pakotteita), joilla ohjataan kuntia tiiviimpään yhteistyöhön tai tarvittaessa yhteenliittymiseen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä luvata varmana sellaista, jota ei voi pitää.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä