Antti Tomminen

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on ihan kohtuullinen sosiaaliturvan taso, mutta siihen liittyvä byrokratia on liian monimutkainen. Esimerkiksi osa-aikaisen työn vastaanottaminen on monelle tukea saavalle kannattamatonta.

Kaikki tuet yhdelle luukulle ja lisää joustoa lyhyissä ja osa-aikaisissa työsuhteissa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

En näe aukioloaikojen sääntelystä olevan juurikaan hyötyä yhteiskunnan tai yksilön kannalta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon avulla jokainen tietäisi saavansa kaikissa elämäntilanteissaan perustoimeentulon. Työn vastaanottaminen olisi aina rahallisesti kannattavaa, eikä tukien puolesta tarvitsisi taistella.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ns. nollasopimukset ovat väärin. Mielestäni isompi ongelma on kuitenkin se, ettei tällaisten töiden vastaanottaminen kannata rahallisesti. Perustulon avulla pienenkin työmäärän tekeminen kannattaa aina.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva on yksilön kannalta hyvä turva, mutta ei toimintansa kannalta mitenkään täydellinen. Iso osa maksettavasta tuesta kerätään verorahoilla, jonka voisi kohdistaa nykyistä tasapuolisemmin kaikille. Ansiosidonnainen työttömyysturva ei nykymuodossaan varsinaisesti kannusta vastaanottamaan työtä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroalueessa on ongelmansa, mutta Suomen eurosta saama hyöty on niitä paljon suurempi. Yhteinen valuutta helpottaa kaupankäyntiä paitsi euroalueella, myös sen ulkopuolella. Yhteisvaluutta on vakaa ja ennustettava.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen painopistettä voidaan siirtää terveydelle haitallisiin tuotteisiin, mutta vastaavasti keventää terveellisistä tuotteista. Kokonaisuutena ruuan verotusta ei tule kiristää.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tuottamien palveluiden määrä on valtava. Joidenkin palveluiden ja vastuiden osalta tulisi miettiä uudelleen niiden tarpeellisuutta. Kuitenkin esimerkiksi terveyspalveluiden osalta suurin osa kuluista syntyy työntekijöistä, joita ei yleensä ole liikaa tai laki määrää työntekijämitoituksen.

Tekemisen laatua voitaisiin usein parantaa karsimalla turhia työtehtäviä pois. Sairaanhoitajat saisivat keskittyä sairaanhoitajan työhön vastaaottotyön sijaan ja opettajat sekä nuorisotyöntekijät tekisivät perustyötänsä hankkeiden sijaan.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisä on suoraan lapselle kohdistettu raha, jolla on tarkoitus rahoittaa lapsuuden eri vaiheiden kustannuksia. En lämpene lapsilisän verotukselle, mutta verotusta voidaan muuten ohjata suurituloisille.

Sen sijaan lapsilisän korotukselle on ollut paineita jo pitkään.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa olla huolehtimatta kansalaisistaan. Terveyspalveluihin kuuluvat myös ennaltaehkäisevät toimet, mielenterveyspalvelut ja liikunta. Oireiden ja tautien hoidosta painopistettä pitäisi siirtää enemmän ennaltaehkäisyyn. Rohkealla painopisteen muutoksella suomalaiset olisivat terveempiä ja terveyspalveluiden kulut saataisiin kuriin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Olen ollut aina Suomen liittoutumattomuuden kannalla ja olen edelleen. Venäjän pullistelu täytyy ottaa kuitenkin vakavasti ja muistaa, että liittoutuminen vahvistaa puolustustamme.

Vaikka Venäjän sotilaalliset resurssit ovatkin rajalliset, ei Suomi voi jättää itäistä sotilaallista uhkaa ottamatta huomioon.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen poliisi on luotettava ja poliisin näkemisestä tulee turvallinen olo, toisin kuin monessa muussa maassa.

Poliisivoimien uudistusta on tehty mielestäni hieman väärin. Jalkatyötä tekevien poliisien määrää on vähennetty, mutta hallinto on edelleen vahvana. Resurssien lisääminen olisi toivottavaa, mutta valitettavasti varmaan hieman epärealistista. Sen sijaan ensimmäinen ja tärkein toimenpide olisi varmistaa näiden resurssien kohdentaminen päivittäisiin arjen kohtaamisiin ja suorittavaan työhön.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomen maahanmuutto on aivan eri tasolla kuin muiden pohjoismaiden. Kansainvälisyys on nykypäivää, eikä terrorismi liity siihen mitenkään. Jos terroristit kokevat Suomen hyväksi kohteeksi, niin he löytävät kyllä keinonsa iskeä. Parasta terrorismintorjuntaa on puolueettomana pysyminen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyys ja tietosuoja on yksi Suomen kansainvälinen valttikortti. Tästä on tärkeätä pitää huolta myös suurten IT-yritysten konesalien saamiseksi Suomeen.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kansainvälisen roolin tulee jatkossakin olla rauhanturvaamisessa ja rauhanneuvottelijana sekä -välittäjänä.

Aseiden tai sotilaallisen koulutuksen kautta harvoin saadaan rauhaa aikaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella on oikeus päättää omasta kärsimyksestään ja kivustaan, sekä sen lopettamisesta. On tärkeätä erottaa itsetuhoiset ajatukset ja avustettu kuolema toisistaan. Rajanveto asiassa on hankalaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen terveydenhuolto on yksi hyvinvointimme peruskivistä. Julkista terveydenhuoltoa voidaan kysyntähuipuissa täydentää yksityisellä terveydenhuollolla, mutta terveydenhuoltoa tai sen osia emme voi kokonaan ulkoistaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheitä pitäisi ennemminkin nykyistä herkemmin tukea. Jokaisessa perheessä tulee takuulla vastaan tilanteita, joissa tarvitaan apua joko henkisellä tai fyysisellä tasolla.

Perheitä tukemalla siirrämme painopistettä ennaltaehkäisyyn. Perinteiset kotiin tarjottavat palvelut ovat erinomainen keino tukea perhettä juuri kriittisellä hetkellä. Samalla ammattilainen voi kertoa mistä saa paremmin kohdistettua apua jos sille on tarvetta.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan täytyy pitää kaikista jäsenistään huolta, eikä huolenpidon laatu saa olla kiinni yksilön tai hänen omaisensa varallisuudesta tai kyvystä huolehtia.

Jos joku haluaa käyttää yksityistä palvelua, on se tietenkin jatkossakin sallittava.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, on terveyspalveluiden luotettava saanti on tärkeämpää kuin se kuka ne tuottaa. Erityisesti erikoissairaanhoidossa laatu nousee keskittämällä.

Useammin tarvittavien lähipalveluiden täytyy jatkossakin olla omassa kotikunnassa tai muuten helposti tavoitettavissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Meillä on vain yksi maapallo. Mikäli ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, teollisuuden kilpailukyvyllä ei juuri ole väliä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelulla voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia satoihin mm. tuhoeläinten- ja säänkestävyyden kautta. Tämän avulla voimme helpottaa maailman ruokapulaa.

Olisin kuitenkin hyvin varovainen geenimuunneltujen lajien kohdalla. Jo nyt tietyt geenimuunnellut kasvit ovat hallitsettomasti lähteneet leviämään ja valtaavat elintilaa luonnonkasveilta. Olen itse miettinyt tätä Australiaan viedyn kanin kautta: emme voi vielä tarkasti tuntea kaikkia geenimuuntelun riskejä, joten emme voi ottaa riskiä jonkin tietyn lajin hallitsemattomasta leviämisestä.

En itse ole geenimuuntelun kannattaja, mutta jos sillä voidaan vaikuttaa nälänhädässä olevien ihmisten ahdinkoon, voin ajatella joustavani.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikkaa hakevat ihmiset tulevat usein kriisialueilta. Sotatila, nälänhätä tai vainoaminen poliittisen tai seksuaalisen suuntautumisen takia on vakava asia. Suomen pitää olla nykyistä enemmän mukana tarjoamassa tätä tukea.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Luontainen muuttoliike kulkee kohti kaupunkeja. Ruotsissa tämä on hyväksytty jo aikaa sitten, Suomessa on samaan aikaan pyritty pitämään koko maan kattavaa infraa pystyssä ja keinotekoisesti tukemaan maakuntia. Ruuantuotanto ei ole enää niin työvaltainen ala kuin aiemmin.

Maaseudun asuttuna pitäminen voisi lähteä liikkeelle kotimaisen bioenergian kautta. Suomi on täynnä metsiä, joiden energiapuuta voimme hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannossa.

Lähiruuan avulla voisimme tukea isojen kaupunkien lähellä olevia ruuantuottajia myös jatkossa ja parantaa kotimaisen ruuan asemaa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoko on merkittävä opetuksen laatuun liittyvä seikka. Opettajana väitän, että pienemmät ryhmäkoot vähentäisivät tukipalveluiden tarvetta ja nykyiset resurssit olisivat paremmin kohdennettavissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Puolueettomuus on iso periaatteellinen kysymys, josta olisi hyvä järjestää vähintäänkin neuvoa-antava kansanäänestys.

Itse kannatan sitovia kansanäänestyksiä, jotta kansalaisilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Kallista ulkomaista osaamista, projekteja jotka eivät ole hallinnassa, kallista sähköä, ulkomailta tuotua polttoainetta. Heikosti esimerkiksi kaukolämpöverkoissa hyödynnettävissä olevaa lämpöenergiaa.

Mieluummin kotimaista puupohjaista hajautettua energiantuotantoa, joka on suunniteltu ja toteutettu Suomessa, ja jonka käyttöönotto ei vie vuosia.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen keventäminen ei ole järkevä ratkaisu talouden elvyttämiseksi. Sen sijaan valtio voi heikoina aikoina toteuttaa enemmän omia hankkeitaan ja näin pitää talouden pyörät pyörimässä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole toisen ihmisen asia päättää kenen kanssa saa mennä naimisiin tai ketä rakastaa.

Kirkko voi jatkossakin tehdä omat päätöksensä siitä ketä vihkii.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä mahdollistaisi mm. pienpanimoiden laadukkaiden lähituotteiden nykyistä helpomman myynnin.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole järkevää opetella ruotsia esimerkiksi itärajalla, jossa turismi ja päivittäiset kontaktit hoituvat paremmin venäjäksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kunnat osaavat itse määritellä koska heidän taloudelliset rajansa toimia tulevat vastaan. Monet palvelut pystytään tutkitusti tuottamaan tehokkaimmin 20000-50000 asukkaan kunnissa. Oman kokemukseni mukaan isot yksiköt eivät automaattisesti lisää tehokkuutta tai laatua.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoiset yhdistymiset tulisi mahdollistaa.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

On eettisesti erittäin arveluttavaa pitää vangittuina sellaisia eläimiä, joiden luonnonmukaisia elinolosuhteita ei pystytä vankeudessa mitenkään toteuttamaan.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Pirkanmaalla ja koko Suomessa on ongelma suurpetojen vähäisen lukumäärän takia. Pedot kuuluvat luontoon, eikä niistä ole viimeisen sadan vuoden aikana ollut ihmiselle haittaa tai vaaraa.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Turvallinen lähikoulu ja oman asuinalueen ystävät kuuluvat lapsuuteen. Pienissä yksiköissä opettaminen on usein henkilökohtaisempaa. Koulukuljetusten kustannukset ja lapsen arjen muutokset pitää nykyistä paremmin huomioida lähikoulujen lopettamispäätösten yhteydessä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On äänestäjän kuluttajansuojan kannalta tärkeätä, ettei esimerkiksi ryhmäkurilla mitätöidä ehdokkaan omaa näkökantaa asioihin. Vihreillä ei ole ryhmäkuria. Tämä on itselleni yksi tärkeimmistä yksittäisistä asioista oman puolueeni hyvistä puolista.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä