Sami Savio Valitaan

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka sosiaalitukien varassa keplottelu onkin mahdollista, lienee sosiaaliturvan väärinkäyttäjiä Suomessa suhteellisen vähän. Työttömyyden vähentäminen on parasta sosiaaliturvaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloaikojen vapauttaminen vähentäisi sääntelyä ja selkeyttäisi tilannetta kuluttajien näkökulmasta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo voisi toki vähentää sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa. Se kiristäisi kuitenkin tuntuvasti työn verotusta ja loisi kannustinloukkuja. Lisäksi se jättäisi huomioimatta kunkin kansalaisen yksilöllisen elämäntilanteen ja tarpeen. Perustulo ei siis poistaisi ainakaan kokonaan sosiaaliturvan yksilöllistä tarveharkintaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Asia on ongelmallinen, mutta lailla säädetty minimityöaika saattaisi estää työsuhteiden syntymisen tietyissä tilanteissa kokonaan. Esimerkiksi kausityövoiman käyttö ja ruuhkahuippujen tasaamiseksi tehtävä työ voisivat vähentyä. Parempi ratkaisu olisi helpottaa työttömyyskorvauksen ja työtulojen yhteensovittamista siten, että töissäkäyminen olisi kaikissa tilanteissa kannattavaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhennystä parempi ratkaisu on sen porrastaminen työttömyyden keston mukaan. Porrastus voitaisiin tehdä esim. kolmen kuukauden välein. Tällöin siirtymä ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja peruspäivärahan välillä olisi loivempi ja lisäisi työnhaun kannusteita jo kauan ennen ansiosidonnaisen päättymistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Rahaliittoa luotaessa tehtyjä sopimuksia on rikottu useaan otteeseen, minkä seurauksena Suomi on mm. joutunut takausvastuisiin kriisimaiden veloista. Kreikka tulee erottaa eurosta, mikäli se ei täytä tekemiään sopimuksia.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotusta ei missään tapauksessa pidä enää kiristää. Pikemminkin ruoan arvonlisäveroa on alennettava, jotta pienituloisten kuluttajien ostovoima lähtisi nousuun.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli velkaantumista ei saada pysäytettyä, jää tuleville sukupolville maksettavaksi valtava velkataakka. Toisaalta kuntien lakisääteisten tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta lähtien. Myös valtionhallinnossa on paljon päällekkäisiä tehtäviä hoitavia virastoja, kuten Aluehallintovirastot ja ELY-keskukset. Niiden toiminnoissa riittäisi runsaasti karsittavaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen malli on hyvä ja asettaa lapsiperheet tasapuoliseen asemaan. Lapsilisien korotukseen ei ole varaa nykyisessä taloustilanteessa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa tulee tehostaa ja samalla arvioida palveluiden lukumäärää ja tasoa uudelleen, jotta sote-kustannusten nousu saadaan kuriin. Huomattavasti suurempia säästöjä on kuitenkin löydettävissä hallintobyrokratian karsimisesta ja Suomen ulkopuolelle kohdennetuista menoista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on selvittämisen arvoinen ajatus. Myös Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta on irtauduttava.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Sisäiseen turvallisuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Vähintäänkin nykyisen kaltaiset poliisin miehistöresurssit on turvattava. Sitä vastoin poliisihallinnon määrärahoja voidaan supistaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava yleisesti. Terrorismista ja vakavista rikoksista epäillyt maahanmuuttajat on palautettava lähtömaihinsa. Lisäksi maahanmuuttajien pisteytysjärjestelmä Tanskan, Britannian, USA:n ja Kanadan tapaan karsisi mahdolliset ongelmatapaukset jo etukäteen. Maahanmuuttoa ei tarvitse kasvattaa myöskään työvoiman saatavuuden vuoksi. Suomessa ei ole työvoimapulaa, on vain työpula.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Varsinaista sotilaallista uhkaa Venäjästä ei Suomelle vielä ole, mutta kehityksen suunta on erittäin huolestuttava, kuten Ukrainan tapahtuvat ovat osoittaneet. Suomen on seurattava Venäjän tilannetta erittäin tarkasti ja lisättävä puolustusvoimien määrärahoja.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kyberturvallisuuteen liittyvät uhkatekijät ovat lisääntyneet, on tavallisten kansalaisten yksityisyyden suoja varmistettava, ellei tiettyä henkilöä tai ryhmää ole perusteltua syytä epäillä vakavan rikoksen tekemisestä tai suunnittelusta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tule sotilaallisesti liittoutumattomana maana osallistua muiden maanosien sotilaallisiin kriiseihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on eettisesti erittäin ongelmallinen paitsi päättäjille myös hoitohenkilökunnalle, eikä siihen löydy yksiselitteistä vastausta.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeää on, että palvelut pystytään tuottamaan siedettävin kustannuksin. Yksityisten palveluntuottajien asemaa on syytä parantaa, jotta ne voivat täydentää julkisia palveluita. Esimerkiksi palveluseteleiden käyttöä on syytä lisätä. Nämä toimenpiteet mahdollistavat sote-palveluiden nykyistä tehokkaamman tuottamisen.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten mahdollisuuksia vaihtaa tietoja keskenään on vahvistettava ja lainsäädäntöä selkeytettävä, jotta todellisiin ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja ennaltaehkäisten. Tämä ei saa kuitenkin johtaa mielivaltaisiin viranomaispäätöksiin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten vastuuta omasta elämästään on yleisestikin lisättävä. Yksilölle tarjottavien hoivapalveluiden määrälle ja laadulle voidaan esimerkiksi palveluseteliä hyödyntämällä taata tietty minimitaso, jota tulee olla mahdollisuus täydentää omaa varallisuutta käyttämällä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

On kuitenkin varmistettava, että terveyspalveluiden kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi. Keskikokoiset kunnat ovat usein tehokkaampia palveluntuottajia kuin suuret.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Sekä talous- että ympäristöseikat tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Suomi ei kuitenkaan pysty omin voimin vaikuttamaan esim. ilmastonmuutokseen, eikä epärealistisilla päästövähennystavoitteilla saada aikaan kuin teollisuuden joukkopako pahemmin saastuttaviin maihin. Myös EU:n rikkidirektiivi on otettu Itämerellä käyttöön muuta Eurooppaa tiukemmin säännöin, vaikka säännösten pitäisi kohdella eri alueita tasapuolisesti.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tieteen ja teknologian kehittyessä on mahdollista jalostaa eläin- ja kasvilajeista yhä parempia ravinnonlähteitä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava nykyisestä. EU:n laajuista vastuunjakoa turvapaikanhakijoista ei tule missään tapauksessa hyväksyä. Lisäksi terrorismista ja vakavista rikoksista epäillyt maahanmuuttajat on palautettava lähtömaihinsa. Maahanmuuttajien pisteytysjärjestelmä Tanskan, Britannian, USA:n ja Kanadan tapaan karsisi mahdolliset ongelmatapaukset jo etukäteen. Maahanmuuttoa ei tarvitse kasvattaa myöskään työvoiman saatavuuden vuoksi. Suomessa ei ole työvoimapulaa, on vain työpula.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kaupungistuminen todennäköisesti edelleen jatkuu, johtavat liian suuret kaupunkikeskittymät kasautuviin sosiaalisiin ongelmiin. Kyläyhteisöt, puhdas luonto ja maaseutu ovat Suomelle merkittävä voimavara. Myös maanpuolustuksen takia on aiheellista pitää koko Suomi asuttuna.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Taloudelliset resurssit eivät anna mahdollisuuksia näin pieniin opetusryhmiin. Oppimistuloksia heikentävät järjestyshäiriöt vähenevät, jos opettajien oikeuksia pitää yllä järjestystä oppitunneilla vahvistetaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

NATO-jäsenyyttä ei voida hakea ilman kansan tahtoa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoimalla tuotettu sähkö on päästötön ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, toki ydinvoimaloiden turvallisuus tulee varmistaa ja ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuudesta huolehtia. Ydinvoimalat tulee lisäksi tilata länsimaisilta laitostoimittajilta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa on alennettava kaikissa tuloluokissa, jotta ostovoima ja yritystoiminta elpyvät. Pääsääntöisesti tuloveron alentamisen pitäisi kuitenkin kohdistua alempiin tuloluokkiin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliitto on historiallisesti ollut miehen ja naisen välinen liitto, eikä sen sisältöä ole tarpeen laajentaa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholipolitiikan linjaa ei ole syytä muuttaa tältä osin.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kielen asema on maassamme hyvin vahva ruotsinkielisten määrään nähden. Ruotsin kieli on ainoa aine, joka on pakollinen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Kielivalinnan vapauttaminen parantaa opiskelumotivaatiota ja lisää kieltenopiskelun suosiota sekä kasvattaa mahdollisuuksia opiskella tärkeitä maailmankieliä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Todennäköisesti pienten kuntien määrä tulee vähenemään, koska niiden resurssit palvelutuotantoon ovat rajallisia. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei kuntia pakkoliitetä toisiinsa. Liitosten tulee tapahtua vapaaehtoisesti.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Korkeakoulujen yhdistyminen toisi mukanaan merkittäviä hyötyjä sekä opetuksen ja hallinnon järjestämisen, kurssitarjonnan että opiskelijavalinnan osalta.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Delfinaariotoiminnan kieltäminen ei ole tarpeellista, mutta delfiinien elinolosuhteisiin tulee kiinnittää tarkkaa huomiota niiden vanhetessa. Särkänniemen delfinaarion toiminta loppuu aikanaan luontaisesti delfiinien vanhenemisen myötä.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Joillakin alueilla suurpeto-ongelma on olemassa ja aiheuttaa tarvetta koulukuljetuksiin. Erityisesti Pohjois-Pirkanmaan alueella liikkuvien susien lukumäärän kasvuun tulee kiinnittää huomiota ja myöntää tarvittava määrä kaatolupia.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Lähikoulut tukevat yhteisöllisyyttä ja lapsen kaveripiirin muotoutumista sekä vähentävät tulevia sosiaalisia ongelmia. Myös koulukuljetuksista aiheutuvat kustannukset jäävät pienemmiksi. Kyläkoulut ovat monen maaseutukylän keskuksia ja palvelevat kyläläisten kokoontumispaikkoina.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta, muussa tapauksessa äänestäjiä petetään. Perussuomalaiset ovat osoittaneet linjakkuutensa jo aiemmin esim. eurokriisiin liittyvissä näkemyksissään.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä