Harri Vuorenpää

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva sosiaaliturva on meidän kaikkien etu, mutta tällä hetkellä se joissakin tapauksissa passivoittaa ihmisen, kun sen päinvastoin pitäisi olla ihmistä aktivoivaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrityksen aukioloajat tulisi olla pääsääntöisesti yrittäjän määriteltävissä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jos perustulo pystytään toteuttamaan niin, että ihmisen omaa vastuuta rahankäytöstään saadaan nostettua, olen sen kannalla.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Joissain tapauksissa lailla säädetty minimityöaika saattaa vaikeuttaa työn ja tekijän kohtaamista. Työntekijän oikeuksia ei saa polkea, mutta oikeuksien toteutumisesta pitää varmistua muulla tavalla.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Liian pitkä ansiosidonnainen työttömyysturva passivoittaa ihmisen ja pahimassa tapauksessa työelämään takaisinpaluu osoittautuu liian haasteelliseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro valuutta-alueena on poliittisten päämäärien ajama projekti, ei taloudellisten. Euro ei tule toimimaan millään muulla tavalla kuin äärimmäisellä yhtenäistämisellä ja vallan keskittämisellä ja tällaiseen kehitykseen en ole valmis. Oman valuutan myötä Suomi saisi tarvittavan kontrollin takaisin paremmin toteuttaa talouden vaatimia muutoksia. Muut Pohjoismaat ovat selvinneet taloustaantumasta selkeästi euromaita paremmin oman valuuttansa turvin.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on jo nyt niin kallista, ettei heikompituloisilla ole varaa monipuoliseen ruokavalioon.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menojen leikkaaminen on tarvittava toimenpide, muttei suinkaan ainoa. On myös ensiarvoisen tärkeää kohdentaa leikkaukset sellaisiin menoihin, jotka mahdollisimman vähän vaikuttavat talouden elpymiseen sekä valtion ja kuntien peruspalveluihin kuten turvallisuuteen ja terveyspalveluihin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät tulisi palauttaa ainakin vanhalle tasolleen.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Yksi sivistysvaltion keskeisimmistä mittareista on se kuinka yhteiskunta kohtelee heikoimpia jäseniään. Näin ollen kattavat palvelut ja etuudet ovat puolusteltavissa. Toki palveluiden ja etuuksien sisältöjä ja perusteita tulee tarkastella kriittisesti esim. kaikki tuki tulee olla pitkällä tahtäimellä ihmisiä aktivoivaa, ei passivoivaa. Myös järjestelmän hyväksikäyttö tulee saada karsittua, jotta resurssit kohdentuvat niitä oikeasti tarvitseville.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Natoon liittymisestä tulee tehdä kattavat selvitykset ja kansanäänestys ennen kuin jäsenyyttä voidaan edes harkita. Lähtökohtaisesti itse olen tällä hetkellä kaikkea sellaista vastaan, jossa päätäntävaltaa Suomen asioista luovutettaisiin Suomen rajojen ulkopuolelle entisestään, niin kuin Natoon liittymisessä varmasti tapahtuisi.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin näkyvyys ja sen mukanaan tuoma turvallisuus on vähentynyt selkeästi eritoten harvaan asutuilla alueilla. Ihmisten turvallisuudesta ei pidä säästää.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuton rajoittamisesta puhuttaessa olisi aina hyvä tarkentaa mitä maahanmuuttoa ollaan rajoittamassa. Terrorismin uhka Suomessa tulee ottaa vakavasti ja ainakaan Suomesta sotimaan lähteneille henkilöille ei tulisi missään nimessä antaa oikeutta palata takaisin.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä en usko, että Venäjä on uhka Suomelle. Tästä huolimatta kaikkiin skenaarioihin tulisi varautua ja esim. oman maanpuolustuksen määrärahoja lisätä tuntuvasti.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Jos verkkovalvonnalla estetään vakavien rikoksien tapahtumista, olisi mielestäni melko itsekästä kieltää se omaan yksityisyyden suojaan vedoten.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Välttämättä ei olisi viisasta tehdä Suomesta terrori-iskujen maalitaulu tällaisella toiminnalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin, jos sairauteen kuuluu kestämättömät kivut, olisi inhimillisin teko myöntyä potilaan tahtoon.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Palveluissa tärkeintä on palveluiden hinta ja laatu, ei palvelun tarjoaja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Vakaviin ongelmatapauksiin tulisi puuttua herkemmin, mutta ns. "jokapäiväisiin ongelmiin" , kuten jaksamisiin jne, tulisi luoda matalan kynnyksen palveluita, joita lapsiperheet pystyisivät käyttämään ilman "leimautumista" ongelmaperheeksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tulee tarjota ihmisarvoinen elämän ehtoo kaikille, omaisuudesta ja maksukyvystä huolimatta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Hieman erikoinen rinnastus, molemmat ovat tärkeitä. Toki toimivat terveyspalvelut ovat ihmisen kannalta yksi tärkeimpiä asioita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen on tärkeä asia, mutta Suomen hyvän kilpailukyvyn saavuttaminen on tämän maan ihmisten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää ottaa turvapaikanhakijoita oman kantokyvyn mukaan, joka pitää perustua taloudellisille realiteeteille. Tämänhetkisessä taloustilanteessa, jossa karsimme jo omia perustavaalaatua olevia palveluitamme, taakkamme lisääminen olisi hyvin kyseenalaista.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomi olisi hyvä pitää asuttuna, mutta eristäytyneellä alueella asuvien on myös hyväksyttävä, ettei kaikki palvelut ole ihan vieressä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas perusopetus on maamme tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Toki kaikki uudistukset tulee nojautua taloudellisiin realiteetteihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansan mielipiteen kysyminen on aina perusteltua.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Energiaomavaraisuutemme vaatii laajan skaalan erilaisia energiantuotannon muotoja.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Työn verotusta tulee keventää, mutta ei välttämättä tasaisesti kaikissa tuloluokissa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan yhtäläisiä oikeuksia kaikille ihmisille lain edessä, mutta tämä pystyttäisiin toteuttamaan ilman "avioliitto"-termin sotkemista asiaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholin ongelmakäyttäjien kustannuksia yhteiskunnalle ei vähennetä alkoholia "piilottamalla" tai kohtuukäyttäjien elämää hankaloittamalla.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen etu olisi monipuolisesti kieliä osaava väestö. Erityisen tärkeää olisi omata ns. suurten kielien osaajia. Ei ole mitään järjellistä perustetta sille, että kaikki suomalaiset joutuvat opettelemaan marginaalikieliin luettavan kielen. Ruotsin kielen vapaaehtoiseksi muuttaminen ei vaarantaisi ruotsinkielisten asemaa Suomessa saati kaupankäyntiämme Ruotsiin, tarvittava määrä ihmisiä lukisi aivan varmasti edelleen ruotsin kielen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien lukumäärä ei ole olennaista vaan niiden kyky tuottaa tarvittavat palvelut kuntalaisilleen.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Jos korkeakoulut itse pitävät yhdistymistä hyvänä ja tarkoituksenmukaisena uudistuksena, miksi se pitäisi lailla kieltää?

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Eläinten elinolosuhteista tulee toki pitää huolta.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas opetus ja turvallinen koulutie ovat jokaisen lapsen perusoikeuksia, mutta valitettavasti kylä/lähikoulu perusoikeutena ei ole mahdollinen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ilman muuta!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä