Rauno Kesseli

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa sosiaaliturvan taso on varsin matala verrattuna kustannustasoon. Tuskin kukaan ehdoin tahdoin ryhtyy elämään sosiaaliturvan varassa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli kaupan aukioloaikoja vapautetaan on niistä neuvoteltava työntekijäjärjestöjen kanssa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon avulla voidaan purkaa turhaa pyrokratiaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-tuntisopimuksista on päästävä eroon.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen kesto on riittävä. Työelämän muutospaineet pitävät huolen siitä, ettei kukaan tahallaan pitkitä työttömyysjaksoaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on osa Eurooppaa ja siksi on hyvä, että meillä on yhteinen valuutta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Pikemminkin ruoan verotusta pitäisi keventää. Monessa perheessä joudutaan tinkimään hyvästä ja terveellisestä ruoasta sen kalleuden vuoksi.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkauspolitiikka johtaa hyvinvointivaltion rakenteiden tuhoutumiseen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien tasoa voidaan maltillisesti korottaa, mutta verolle niitä ei tarvitse laittaa. Nykyinen järjestelmä on sinällään toimiva,

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa nykyisiin sote-palveluihin kunhan sote uudistus toteutetaan ja veroparatiisit saadaan suljettua ja veropakoilaiset maksamaan veronsa Suomeen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, koska se toisi Nato-rajan Venäjän rajalle. Venäjä varmasti varustautuisi rajoillamme entisestään, mikä lisäisi sodan uhkaa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Pitämällä huolta hyvinvointirakenteista vähennetään turvattomuuden tunnetta. Tällöin ei myöskään tarvitse lisätä poliisien määrää.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei ole terroristien kohdemaa. Työperäinen maahanmuutto tulee jatkossa olemaan tarpeellista ja se lisää taloudellista toimeliaisuutta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Jossain määrin voi olla ellemme kykene säilyttämään luottamuksellisia suhteita Venäjään.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka verkkovalvontaa lisätään on varmistettava, ettei tavallisen kansalaisen yksityisyyden suoja kärsi.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee toimia YK:ssa tehtävien päätösten mukaisesti. Suomen ei pidä lähteä mukaan hankkeisiin, jotka ovat selvästi muuta kuin rauhantoimintaan liittyvää toimintaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Parantumattomalla sairaalla on oltava mahdollisuus saada apua tehokasta kivun lievityksessä sairauden loppuvaiheessa. Hänellä tulee myös olla mahdollisuus pyytää hoitotoimenpiteiden lopettamista.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisina palveluina tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut takaavat, että ne on kaikkien saatavilla. Yksityisesti tuotetut palvelut voivat olla lisänä erityistilanteissa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheiden ongelmiin tulee puuttua jo neuvolavaiheessa,mikäli on havaittavissa, ettei lasten vanhemmat ole kypsiä lapsen hoitamiseen. Viranomaisten on myös parannettava yhteistyötä lastensuojeluasioissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista. He ovat rakentaneet tätä hyvinvointia ja ovat oikeutettuja nauttimaan viimeisinä elinvuosinaan kunnollisesta huolenpidosta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntarakenne tai sote-alueiden hallinto eivät saa olla esteenä sille, että kansalaisille pystytään järjestämään laadukkaat sote-palvelut koko maassa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen teollisuus voi toimia esimerkkinä siinä, että toiminta voi olla ekologisesti kestävää. Talvivaaran kaivos osoittaa sen, ettei kilpailukyvyn hankkimiseksi voi tehdä mitä tahansa luonnolle.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan lisää tutkimusta aiheesta. Suomalainen lähiruoka voidaan todentaa tuotetuksi puhtain menetelmin, joten sitä kannattaa suosia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa ottaa lisää turvapaikanhakijoita. Suomi hyvinvointivaltiona on velvollinen kantamaan oman vastuunsa ihmisistä, jotka ovat sodan tai muiden väkivaltaisuuksien vuoksi joutuneet pakenemaan maastaan.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitäminen kokonaan asuttuna on pitkälti kiinni siitä miten elinkeinoelämä sijoittuu maahamme. Jos yritykset sijoittuvat kasvavassa määrin kasvukaupunkeihin ja niiden läheisyyteen,on väistämätöntä, että Suomeen muodostuu alueita, jotka autioituvat.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Perusopetukseen kannattaa panostaa, koska se luo pohjan myöhemmälle menestykselle. Vaikka oppilasmäärän rajaus merkitsisikin aluksi lisäkustannuksia tulisi säästöä myöhemmin kun syrjäytymis vaara pienenisi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on niin suuresta peruslinjauksesta, että sillä on oltava laaja kansan tuki. Se on mahdollista selvittää kansanäänestyksellä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei tule rakentaa enempää ydinvoimaa, vaan ryhtyä voimaperäisesti kehittämään uusiutuvia energialähteitä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa voidaan alentaa alemmissa tuloluokissa. Suurituloisten veronkevennykset menevät todennäköisesti säästöön, eivätkä näin elvytä taloutta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisyyden kannalta on tehty hyvä päätös. Sitä ei ole tarvis muuttaa sen mukaan mikä poliittinen voimasuhde edukunnassa kulloinkin sattuu vallitsemaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olemme osa Eurooppaa. Miksi ei siis ruoka- ja juomakulttuurissakin.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on kaksikielinen maa ja on hyvä, että Ruotsin kielen opiskelu on sisällytetty opetusohjelmiin. Ruotsinkielen taito on välttämätöntä mm. viranomaistehtävissä ja ellei kieltä ole opiskellut koulussa voi myöhemmin tehtävä ammatinvalinta tyssätä tähän kielitaidottomuuteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntarakennetta tulee tiivistää varsinkin jos sote-laki toteutuu. Kunnallinen itsehallinto ei voi olla itseisarvo. Tärkeintä on, että hallinto on tehokasta ja kuntalaiset huomioon ottavaa.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Korkeakouluja ei tule yhdistellä itsetarkoiltuksellisen erikoistumisen tai säästöjen vuoksi. Korkeakouluista ei myöskään saa tehdä bisnesvetoisia.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Toiminta pitäisi lopettaa epäeettisenä. Ihmiset voivat äänestää jaloillaan jolloin toiminta loppuu itsestään.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Pirkanmaalla on suurpetoja, muta ei ongelmaksi asti.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Samaa mieltä olen siitä, että lähikoulu on perusokeus, mutta jokaista kyläkoulua ei kannata pitää käytössä vain siksi että se on kuläkoulu. Kyläkouluissa voi opetuksen taso resursseista johtuen olla heikkoa, joka heikentää jatkokoulutusmahdollisuuksia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Sen minkä lupaa on pidettävä. Ei kannata luvata sellaista mihinkä ei voi vaikuttaa niin että lupaus toteutuisi täysin varmasti.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä