Lassi Kaleva

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Pohjoismaista turvaverkkoa tulee ylläpitää. Sosiaaliturvan tulee olla kannustava, eli sen ei tule olla houkutteleva sille, jota ei työnteko kiinnosta. Sosiaaliturvan tulee kuitenkin olla riittävä sellaiselle, jolla on halu tehdä työtä, mutta joka ei vain työllisty.

Ongelmamme on se, että edes koulutetut nuoret eivät aina työllisty. Hallituksen päätehtävä tulisi tulevalla hallituskaudella olla työllisyyden lisääntyminen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ymmärrän halun vapauttaa aukioloajat. Tämä voisi olla jossakin määrin mahdollista. Aukioloaikojen täydellinen vapauttaminen saattaa kuitenkin olla haitallista varsinkin pk-yrittäjille, joiden mahdollisuus kilpailla aukioloaikojen suhteen suurempien yritysten kanssa on rajallinen.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on miljoona pieneläkeläistä tai pienillä tuloilla elävää, jotka joutuvat päivittäin miettimään rahan riittämistä ruokaan, lääkäriin ja lääkkeisiin. Olisi paljon tehokkaampaa laskea esimerkiksi ruoan alv:tä tai muilla toimenpiteillä kohdistaa elvyttävä vaikutus juuri niihin, jotka tukea kipeimmin tarvitsisivat.

Pienet eläkkeet ja pienet tulot voisi vapauttaa kokonaan tuloverosta. Tämä toimisi myös kannustavana porkkanana työllistyä ilman pelkoa välittömistä tuloloukuista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä pääsääntöisesti näin, mutta on olemassa kuitenkin tilanteita, jossa vähäinen työtuntimäärä on sekä työntekijän että työnantajan toive. Esimerkiksi opiskelija, kotiäiti tai eläkeläinen saattaa kyetä työskentelemään vain 5-10 tuntia viikossa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyjärjestelmä on toimiva, ja tulee löytää keinot sen ylläpitämiseen. Mikäli leikkauksia on kuitenkin välttämätöntä tehdä, voisi tuen tason porrastaa työttömyyden keston mukaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen ja suomalainen asiantuntijaryhmä päätyivät 2014 perusteltuun arvioon, että Euroopan rahaliitto on aiheuttanut kansalaisilleen keskimäärin 10 %:n elintason laskun siihen nähden, mikä kehitys ilman rahaliiton kahletta olisi ollut.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kyseessä on köyhyyttä lisäävä tasavero, koskee kipeimmin erityisesti pienituloisiin ja eläkeläisiin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Olennaisempaa kuin menojen leikkaaminen on se mistä leikataan. Byrokratiassa on kovasti leikkaamisen varaa kautta linjan, mutta tekevistä ja ihmisiä palvelevista käsistä on pulaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisä on lapsen etu. Mielestäni siihen ei tule puuttua. Talousongelmat tulee ratkaista muilla keinoilla.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella tulee olla varaa riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kaikesta ei voi loputtomasti leikata. Ennemminkin tulisi miettiä alueellisen yhdenvertaisuuden asianmukaista toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen turvallisuus on aina perustunut toimiville idänsuhteille. Meidän tulee ylläpitää asialliset kauppa- ym. suhteet itänaapuriimme. Suomelle sopii paremmin lääkärin kuin tuomarin rooli suurvaltojen jatkuvissa eturistiriidoissa. Mahdolliset liittoutumiseen liittyvät asiat tulee kuitenkin nostaa avoimesti pöydälle ja esille julkiseen keskusteluun.

Sekä sisäisestä että ulkoisesta turvallisuudesta tulee huolehtia asianmukaisesti ja uskottavasti. Suomen puolustusvoimilla on kansan henkinen ja taloudellinen tuki puolellaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Täysin samaa mieltä. Tämä on perussuomalaisten linja. Olennaista on turvata maamme sisäinen turvallisuus koko valtakunnan alueella, ei vain keskeisissä väestökeskittymissä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on otettava vakavaan harkintaan. Kansallisen edun on oltava asiassa ensisijainen. Vakavien maan sisäistä turvallisuutta uhkaavien terrorismikytköksien tulee olla niin linjattaessa riittävä peruste maasta käännyttämiselle.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyvyttömät poliitikot ovat uhka Suomelle. Tarvitsemme valtiomiesmäistä diplomatian osaamista. Meillä on pitkät perinteet rauhanomaiseen rinnakkaiseloon kaikkien naapuriemme kanssa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kuitenkin välittömissä ja vakavissa uhissa viranomaisten riittävä toimintakyky on turvattava.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomelle sopii paremmin lääkärin kuin tuomarin rooli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen ja yksityinen sektori täydentävän toinen toisiaan. Nykymalli on toimiva.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tulee sen sijaan tukea ennaltaehkäisevästi lapsiperheitä niiden kohtaamissa haasteissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Entä syöpäsairas lapsi. Pitäisikö tämän perheen maksaa itse kaikki hoitokustannukset itse?

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat ovat luonnollisesti tärkeitä eivätkä sulje toisiaan pois.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Teollisuuden kilpailukyky on kansakuntamme elinehto. Meidän on turvattava vaihtotaseemme ja työpaikkamme.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulisi panostaa mieluummin lähi- ja luomuruokaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen maa päättäköön itse sopivasta vastuun tasosta.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitäminen asuttuna on koko maan edun mukaista niin turvallisuuden kuin ruokahuollonkin kannalta. Turun yliopiston tutkimusten mukaan maaseutumainen asuminen koetaan nykyään erittäin houkuttelevaksi.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Asia tulee voida sopia paikallisten tarpeiden mukaan joustavasti. Erityisesti alaluokkalaiset tarvitsevat enemmän tukea, turvaa ja yksilöllistä ohjausta.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Antaa kansan puhua, koska se kantaa siitä kuitenkin vastuun. Asiaa ei pitäisi sopia pienissä kabineteissa.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee sen sijaan siirtyä enenevässä määrin kotimaisen energian käyttöön (puu, turve). Energiavaramme ovat verrannollisia Norjan öljyvaroihin. Energiavarojamme hyödyntämällä voimme luopua suuresta osasta kallista tuontienergiaa ja parantaa vaihtotasettamme.

Saavutamme näin paremman energiaomavaraisuuden. Ja samalla saamme kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja maaseudun ja maakuntien miehille ja naisille.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Alennetaan ennemminkin arvonlisäveroa, koska näin pystymme tehokkaasti lisäämään ostovoimaa ja sitä kautta työllisyyttä.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykytilanne on riittävä.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä tuntuu olevan kansankin tahto. Mikäli tästä on erimielisyyttä, voidaan asiasta aina järjestää kansanäänestys.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että itsenäinen kunta on paras lähipalveluiden ja elinvoimaisuuden tae.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistymisen tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen ja molemminpuoliseen haluun.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli delfinaariotoiminta lopetetaan, niin mikä instanssi tekee yksikön nyt suorittamaa valistus- ja luonnonsuojelutyötä? Entä mitä palveluita Tampereen tulisi leikata paikkamaan menetettyjä matkailutuloja?

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Ongelma on paikallinen ja siihen tulee voida puuttua paikallisesti. Tarvittaessa ei-lajinomaisesti toimivat häirikköyksilöt tulee voida poistaa kannasta.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Alueellisen tasapuolisuuden tulisi tässäkin toteutua.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Netissä toimivalta kansanmuisti-sivustolta voi käydä katsomassa oman ehdokkaansa vaalilupausten pitoprosenttia. Jotkut puolueet ja kansanedustajat pitävät lupauksensa paremmin kuin toiset.

Lassi Kaleva muuttanut vastausta tai kommenttia 16.3.2015

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä