Tiina Palovuori

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sosiaaliturva on puutteellinen työntekoon kannustamisessa. Varsinkin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sosiaaliturva ei koskaan saa olla työntekoa kannattavampaa - ja vastaavasti työn saamista on helpotettava.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Turhan säätelyn poisto helpottaa yrittäjyyttä ja vähentää byrokratiaa. Vapaan kilpailun määrittämät aukioloajat palvelevat kansalaisia, kun kauppaan pääsee yhdeksänkin jälkeen.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Onnistuessaan perustulo vähentää byrokratiaa, kannustaa töihin ja takaa toimeentulon kaikille kansalaisille. Onnistumisen takaamiseksi uudistuksen valmistelu täytyy tehdä huolella.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Aina ei ole mahdollista tarjota säännöllistä työaikaa. Jo nyt yrittäjät kärsivät tiukasta valtiollisesta säätelystä. Osa-aikainenkin työ on joskus sekä yrittäjän että työntekijän etu. Joustavuutta ja paikallisuutta on työsopimuksissa painotettava, koska palkkaustilanteita on hyvin erilaisia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

On ensisijaisesti syytä panostaa nopeaan uudelleentyöllistymiseen, jolloin syrjäytymisen riski pienenee. 500 päivää on hyvin pitkä aika, ja sen pudottaminen puoleen toisi jo merkittäviä julkisia säästöjä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro on epäonnistunut talouskokeilu, josta Suomi maksaa nyt kovan hinnan. Pohjoismaiset oman valuutan valtiot ovat pärjänneet hyvin ja saaneet omat talouskriisinsä hallittua kansallisilla pankeilla ja itsenäisellä rahapolitiikalla. Suomen tulee alkaa selvittää euroeron toteuttamiskeinoja.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotus ja muut arjen kulutusverot iskevät kovimmin juuri pienituloisiin suomalaisiin. Ruoan verotusta on päinvastoin syytä pienentää suomalaisten ostovoiman takaamiseksi.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen täysin samaa mieltä, mutta leikkaukset on kohdennettava oikein ja nimenomaan julkiseen hallintoon. Byrokratiaa, johtoporrasta ja virastoja on karsittava, jotta säästöjä syntyisi. Perusterveydenhuollon resurssit on silti säilytettävä. Väärästä paikasta säästetty euro aiheuttaa satakertaiset kustannukset toisaalla.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Perheiden hyvinvointi on turvattava korottamalla lapsilisiä viime hallituskauden päätöksestä huolimatta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Olen samaa mieltä, mutta peruspalvelujen sijaan säästöjä on tehtävä hallinnosta. Nykyaika mahdollistaa tietojen tehokkaan siirtämisen ilman vanhanaikaista paperisotaa, mikä osaltaan vähentää hallinnon tarvetta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan NATO-jäsenyyden ottamista julkiseen keskusteluun hyötyineen ja haittoineen sekä kansanäänestyksen järjestämistä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat tärkeitä asioita, joista ei voi säästää. Kansalaisten turvallisuus on taattava myös huonoina aikoina.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka ei ole kestävää. Meidän on panostettava täällä jo asuvien maahanmuuttajien kunnolliseen integraatioon yhteiskuntaamme. Vain sopeuttamispalvelujen laadulla ja maahanmuuttajistamme huolehtimalla voimme ehkäistä radikalisoitumista. Meidän ei tule ottaa maahanmuuttajia yli resurssiemme, jotta emme joudu naapurimaamme kaltaisten ongelmien eteen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ja Ukrainan tilanteessa on paljon samaa. Siksi on erityisen tärkeää keskittää resursseja uskottavaan maanpuolustukseen ja tutkia erilaisten sotilaallisten liittoutumien (NATO, Pohjoismaat) mahdollisuutta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

En osaa vastata yksiselitteisesti. On tärkeää, että esimerkiksi terrorismin uhka havaitaan ajoissa viattomien siviilien suojelemiseksi. Tämä pitäisi kuitenkin toteuttaa yksityisyyden suojaa kunnioittaen silloin, kun raskaita perusteita epäilylle ei ole. Verkkovalvonnan nimissä on tehty paljon kyseenalaisia tekoja ja suoraa vakoilua.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on tuomittava Isis painokkaasti ja konkreettisesti, mutten kannata tätä keinoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on henkilökohtainen vakaumukseni. Mielestäni elämän lopettaminen ei kuulu hoitohenkilökunnan oikeuksiin, eikä tällaista oikeutta tule lainsäädännöllä antaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille saatavilla olevat julkiset palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Yksityisiä palveluja on silti perusteltua tuoda julkisten rinnalle, esimerkiksi kunnissa, joissa jo valmiiksi toimii yksityistä terveydenhuoltoa resursseineen. Yksityiset palvelut voivat auttaa jonojen purkamisessa julkiselta puolelta, mikä palvelee asiakkaita.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lasten suojelu on äärimmäisen tärkeää, ja viranomaisille pitää antaa resursseja arvioida tilanteet perusteellisesti sekä kommunikoida avoimesti toistensa kanssa ilman tarpeettomia salassapitovelvollisuuksia. Näin vältetään ne surulliset tilanteet, joissa ongelman laajuus on jäänyt pimentoon, kun tieto ei ole välittynyt virastolta toiselle.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ei, paitsi jos perintövero samalla poistetaan. Peruspalvelut on turvattava kaikille, mutta yksityisen puolen lisäpalveluita voi toki ostaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ei näiden kahden asian tarvitse olla ristiriidassa. Paikallinen päätöksenteko myös tässä asiassa tyypillisesti palvelee kansalaisia. Mikäli kysymys viittaa esitettyyn sote-uudistukseen, vastustan sitä sen puutteellisen valmistelun ja tehokkuudesta rankaisevuuden vuoksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi on hyvin edistyksellinen maa päästöjen rajoittamisessa - kilpailukyvyssä on enemmän ongelmia. Meidän on juuri nyt keskityttävä hyvinvoinnin ja työllisyyden luomiseen kansallemme.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Biotekniikan opintojeni perusteella en näe syytä, miksi geenimuunneltu ruoka aiheuttaisi ihmiselle vaaraa. Ympäristöriskit sen sijaan on ennen viljelyä huolellisesti tutkittava, jotta uusi laji ei aiheuta dramaattisia muutoksia ekosysteemissä tai syrjäytä villityypin lajia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee keskittää resurssimme tämänhetkisten maahanmuuttajiemme kunnolliseen kotouttamiseen ja työllistämiseen.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

En ole valmis luopumaan tästä ajatuksesta. Suomen yhteiskunnallinen monimuotoisuus ja useat elinkeinot ovat riippuvaisia siitä, että asuminen syrjäseuduilla on mahdollista.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Perinteisen luokkaopetuksen kannalta pieni ryhmäkoko on tärkeä. Toistaiseksi kuntien resurssipulan vuoksi tällainen rajaaminen ei ole ollut mahdollista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan suoraa demokratiaa, varsinkin suurissa kysymyksissä. Nato-jäsenyys on tuotava kansanäänestykseen.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on tuottavaa, turvallista ja ympäristöystävällistä. Ydinvoimalat rakennetaan Suomessa huolellisesti ja moninkertaisia turvatoimenpiteitä käyttäen. En näe mitään syytä, miksi emme korvaisi ympäristölle vahingollisia energianlähteitä ydinvoimalla, jonka energiatehokkuus on hyvä ja päästöt minimaalisia. Käytössä oleva loppusijoitusprotokolla on hyvin turvallinen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tekisin summaltaan samansuuruisen alennuksen yritysverotukseen.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Viime eduskunnan hyväksymä lakimuutos ei vastaa omaa näkemystäni avioliitosta eikä ole lapsen parhaan edun mukainen adoptiotilanteessa. Vaikka laki on jo mennyt läpi eikä asian muuttaminen ole prioriteettini, äänestäisin sitä vastaan uudessa käsittelyssä.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Viini on ruokajuoma ja kuuluu ruokakauppaan. On aika mennä alkoholipolitiikassa eteenpäin (ei taaksepäin kieltolain aikaan) ja myönnettävä, ettei täysi-ikäinen kansalainen tarvitse tällaista holhousta. Kauppojen kannalta ratkaisu olisi erinomainen, ja se palvelisi myös etenkin syrjäseudulla asuvia.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakkoruotsi on aikansa elänyt ja tarpeeton perinne, josta on haittaa Suomen kilpailukyvylle. Vapaa kielivalinta kouluihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Keskitetty hallinto johtaa tyypillisesti ainoastaan palveluiden huononemiseen ja kuntalaisten edunvalvonnan heikkenemiseen. Hallintohenkilöstö ei yleensä edes vähene kuntaliitoksissa viiden vuoden irtisanomissuojan vuoksi.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Onnistuessaan Tampere3 helpottaa opiskelijoiden poikkitieteellisyyttä huomattavasti. Lain puolelta siihen ei pitäisi olla estettä, jotta päätösvalta on yliopistoilla (ja niiden opiskelijoilla!).

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Delfiinien olosuhteet pyritään turvaamaan delfinaarioissa mahdollisimman hyvin.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

En ole tietoinen Pirkanmaan tämänhetkisestä suurpetotilanteesta. Kaatolupia annetaan tyypillisesti hyvin niukasti. Asiassa tulisi kuunnella paikallisten mielipidettä.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Kouluun on päästävä lähelle, mutta muutaman oppilaan kouluja ei aina voi säästää. Näiden väliltä on löydettävä jonkinlainen kompromissi.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kansanedustajan tehtävä on ajaa niitä arvoja ja asioita, joilla hän on voittanut kansalaisten luottamuksen. Niistä tinkiminen, mikäli yhteiskunnan suuri muutos ei siihen pakota, on vilpillistä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä