Tiina Elovaara Valitaan

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Järjestelmää pystyy rajallisissa määrin hyväksikäyttämään. Todellinen ratkaistava ongelma liittyy syihin, joiden takia ihmiset joutuvat sosiaaliturvan varaan. Jos niitä ei kyetä ratkaisemaan, keskustelu sosiaaliturvasta on yhdentekevä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yritykset kamppailevat hengissäsäilymisen kanssa ja työttömiä työnhakijoita noin 350 000. Valtion ei pidä sanella tällaisessa tilanteessa turhia rajoitteita leipätyölle yrityksille, jotka kantavat vastuun työllistymisistä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon idea on hyvä ja vähentää turhaa byrokratiaa roimasti. Perustulon määrä, sen suhde muuhun tuloon, verotukseen ja kelle perustulo kuuluu, ovat niitä aiheita, missä todellinen poliittinen vääntö tapahtuu.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika on kaunis mutta epärealistinen ajatus. Tärkeämpää on varmistaa, että yrityksillä on mahdollisuus tarjota töitä. Ja että lyhyitä työvuoroja etsiville opiskelijoille, harjoittelijoille, kuntoutujille ja muille erityistilanteessa eläville on tarjolla.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Yli vuoden työttöminä olevia on noin 100 000. Heidän työllistymisedellytykset ovat selkeästi muita heikommat eikä se useinkaan ole heidän oma valinta. Lyhentäminen saattaisi pahentaa syrjäytymisuhkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Oman valuutan pitäneet Euroopan maat ovat pärjänneet euromaita paremmin. Euro on ollut liian kallis valuutta Euroopalle ja Suomelle.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on Suomessa jo nyt älyttömän kallista. Ruoan hinnan nosto osuu pahiten kaikkein pienituloisimpiin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion velkaantuminen on pakko pysäyttää, mutta sitä ei saa tehdä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kustannuksella. Menot on priorisoitava erittäin tarkasti.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Yleisen kustannustason myötä myös lasten elinkustannukset ovat nousseet. Lapsilisän korotustarve on ilmeinen. Annetun tuen verottamisessa takaisin ei ole mitään järkeä. Sen sijaan lapsilisä pitäisi ehdollistaa vanhempien tulotasoon. Lapsilisä ei ole lahja lapselle, vaan tuki vanhemmille. Hyvätuloisen perheen vanhemmat eivät tarvitse rahallista tukea. Yksinhuoltaja sitäkin kipeämmin.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On toimittava täysin ihmisten tarpeiden pohjalta. Terveyspuolella ei ole varaa leikkauksiin. Ainoa keino saada kustannuksia hallintaan on sekä toimintojen tehostaminen, että yleisen kansanterveyden ennaltaehkäisevä kohentaminen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys ei automaattisesti tuo Suomelle turvallisempaa asemaa. Venäjän suhtautuminen Suomen Nato-jäsenyyteen ei ole aivan selvä kysymys. Tilannetta pitää seurata ja arvioida uudelleen, jos uhat kasvavat.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on 1 poliisi / 800 kansalaista. Muualla Euroopassa poliiseja on enemmän. Joko rikosten ja häiriöiden määrä on vähennyttävä, tai sitten poliiseja on palkattava lisää. Kyseessä on sekä heidän työturvallisuutensa ja jaksamisensa, että myös kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Viime aikaisten tapahtumien valossa on maahanmuuton osalta oltava tarkkana, terrorismin vaara on kasvanut.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi erittäin aktiivisesti pitää Venäjä keskustelupöydän ääressä ja rohkaista avoimuuteen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti yksityisyyden suoja on loukkaamaton, mutta tilanteessa, jossa voidaan epäillä valtion turvallisuuden johtavan myös kansalaisten turvallisuuden heikkenemiseen, valtiolla tulee oikeus tehdä tarpeelliseksi katsomansa selvitykset. Valtion tulee olla tilivelvollinen valtion johdolle, joka on viime kädessä vastuussa kansalle. Valtion toimien tulee olla rajoitetussa määrin julkisia.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Vakava sairaus on tragedia, mikä kuuluu ihmisyyteen. Soisin kuolemaa tekevien saavan kokea olevansa rakastettuja viimeiseen hetkeen saakka. Loppujen lopuksi kuoleman edessä meistä jokaisesta tulee tasa-arvoinen ja jokainen tekee omat tilinpäätöksensä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kivun ja masennuksen äärellä meistä jokainen muuttuu pieneksi. Olisi järkyttävää, jos apu jäisi kiinni rahasta. Suomen perus- ja erikoisterveydenhoito ovat huippulaatua ja järjestelmää ei tule alistaa voittoa tavoittelevan yritystoiminnan lainalaisuuksiin. Yksityiset palvelut on hyvä olla julkisten palvelujen rinnalla ja niitä täydentämässä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Perheiden ja lasten tukipalveluihin tulee satsata. Ennaltaehkäisevät toimet pelastaa tragedioilta ja säästää pitkässä juoksussa paljon.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys hoitokustannuksesta on hyvin käytännöllinen. Laadukas hoito maksaa. Lompakon paksuus ei kerro yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. Elämä ei ole tasa-arvoinen, joten hoitokustannusten jakautumistenkaan ei tarvitse olla. Se maksaa jolla on varaa ja köyhä saakoon ilmaiseksi.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tinkiminen perusterveydenhuollosta tulee kostautumaan vuosien saatossa kalliisti. Yhdenkään kunnan eikä kuntien taloutta ylläpitävien yritysten talous kestä, jos väki alkaa olla työkyvytöntä, jatkuvasti sairaspoissaoloissa tai työrajoitteisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomella on kovin vähän sanottavaa globaalin ilmiön suhteen, mutta siitäkin huolimatta suomalaisten tulisi hoitaa asiaankuuluvasti oma vastuunsa, kehittyä teollisessa toiminnassa, olla esimerkkinä ja viedä tietotaitoa ja selkärankaista keskustelua eteenpäin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelu liikevoittoajatteluineen, patentteineen, myrkkyineen, muunteiluineen tai puutteineen aiheuttaa kuluttajille monenlaisia riskejä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ja EU:n tulisi aktiivisesti tukea turvapaikanhakijoiden paluuta turvallisesti kotiseuduilleen. Väestön muuttoaallot eivät ratkaise alkuperäisiä ongelmia.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Nykyteknologian avuin asumisen pitäisi olla helpompaa, turvallisempaa ja mielekkäämpää, kuin 50 vuotta sitten. Toisaalta haja-asutusalueella asuvan tulee tiedostaa asumisen erityisvaatimukset, eikä voi edellyttää olevansa samalla viivalla, kuin taajama-alueella asuvat.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koko on yleensä suoraan verrannollinen oppilaiden oppimisprosessia haittaavien tekijöiden määrään. Opettajille ja oppilaille tulee turvata hyvä työympäristö.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Vähemmän kuntia ei tarkoita automaattisesti enemmän säästöjä tai hyvinvointia.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupaus on ainoa, mihin äänestäjä voi ennen vaaleja luottaa. Jos vaalilupauksen pettää, pettää äänestäjän. Toisaalta kansanedustaja on erehtyväinen ihminen. Jos uutta oppiessaan huomaa luvanneensa väärin, se tulee rehellisesti ja avoimesti kertoa äänestäjille. Äänestäjätkin voivat huomata olleensa väärässä. Joka tapauksessa neljän vuoden välein aito luottamus mitataan. Rehellinen ja hyvä edustaja saa jatkaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä