Lea Mäkipää Valitaan

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Perusturvan varassa 231.000 ja pienituloisia liikaa. Sosiaaliturva vaikka on korjaantunut ei vastaa palkansaajan elintasoa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Työntekemiseen lisää kannustimia. Sosiaaliturvan tulisi olla riittävä, mutta pääsääntöisesti vain elämän erikoistilanteiden ja ylimenokausiin tarkoitettu. Perustulomalli ei ole vielä valmis vaihtoehto.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-työsopimuksia ja alle 30 h sopimuksia ei saisi olla. Ihmisen pitäisi pystyä elämään työllään. Jos työntekijä haluaa alle nimityöaikasopimuksen, silloin sopimus voitava solmia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Lyhentäminen ei ole ensimmäinen keino. Työn vastaanottamisvelvoitetta lisättävä ja uudelleen kouluttautumisen tarve arvioitava heti työttömyyden alkaessa ja kouluttautuminen myös aloitettava, ettei työttömyysaika veny turhan pitkäksi. Kaikki työ on kelvattava periaate käyttöön.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kotimaisen ruoan verotusta tulisi helpottaa kuten kaikkien peruselintarvikkeiden. Luksusruokien verotus voi olla ennallaan. Ruoan hinta vaikuttaa heti pienituloisten elämään ja lisää myös sosiaaliavun määrää.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menot leikattava hallintoa ja byrokratiaa karsimalla. Ei asiakasrajapinnassa toimivia vähentämällä. Siis leikkaukset eivät saa kohdentua hoitajiin, opettajiin, lastentarhatyöntekijöihin, kotihoidon työntekijöihin, kunnossapitohenkilöstöön jne.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät tulisi kohdentaa erityisesti pienituloisten perheiden käyttöön, suurituloisille niillä ei ole merkitystä. Veroleikkuri tässä voisi toimia tasaajana.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä Suomella on ja pitää olla. Palvelut on turvattava joka puolelle Suomea saman tasoisina. Rahat saadaan riittämään organisointia tehostamalla ja vähentämällä "paperityötä" ja turhaa hallintoa sekä atk-järjestelmiä kehittämällä. Verorahojen siirtyminen yksityisten toimijoiden kautta ulkomaille ja osinkoihin estettävä!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Natosta on järjestettävä kansanäänestys. Ei saa ostaa sikaa säkissä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä ei pitäisi tarvita. Maan sisäinen turvallisuus tulee perustua turvallisiin oloihin, työllisyyteen, hyvää talouteen ja yhteiskunnan terveisiin arvoihin. Kun maassa kaikille tarjotaan elämisen edellytykset ja pidetään huolta ihmisistä vauvasta vaariin ja erityisesti huolehditaan työllisyydestä silloin levottomuudet vähenevät. Vain epävakaa yhteiskunta rakentaa turvallisuutensa poliisien varaan. Ihmisten turvallisuuden tunne rakennetaan koko yhteiskuntaa tasapuolisesti kehittämällä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Nykytilanteessa vastaus on tuo. Meillä ei ole maahanmuuttoasiat hallinnassa ja tässä tilanteessa on syytä vahvistaa kontrollia. Ei kaikki maahanmuutto ole terrorismia ruokkivaa, kontrolli pitää kohdentaa oikein. Koko maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen vaatii uusiutumista. Pian mopo karkaa käsistä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

En koe Venäjää varsinaisesti uhkana. Ellei Suomi EU:n pakotepolitiikalla vaikeuta omaa asemaansa. Karhua ei sovi ärsyttää.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuus on tärkeä ja kyperturvallisuus on iso haaste. Mutta emme voi myöskään mennä iso silmä valvoo -yhteiskuntaan. Ihmiselle on turvattava yksityisyys. Valvonta ja kontrolli lisää ihmisillä turvattomuutta ja pelkoja. Kyttääminen, salakuuntelu jne. ovat vaarallisia laajasti käytettynä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on vaikea kysymys. Elämä on arvokas ja sitä on vaalittava. Toisaalta kovat kivut ja säryt eivät kuulu hyvän elämän määritelmään. Avustettu kuolema voi tulla kysymykseen, jos todistetusti sairas itse sitä vaatii.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Vahvat julkiset palvelut on oltava päämäärä. Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan, mutta niiden varaan järjestelmää ei saa rakentaa. Julkisia palveluita on kehitettävä voimakkaasti. Koordinaatio ja palvelutuotannon runko on oltava julkisissa käsissä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä puuttumisella tarkoitan ennalta ehkäisevän työn osuutta. Kaikkia tukitoimia perheiden ongelmien syntymisen vähentämiseksi. Silloin on jo tilanne karannut, kun tarvitaan lastensuojelua tms. avuksi. Tavoitteena pitäisi olla, että lastensuojelun tarve minimoitaisiin. Se olisi terveen yhteiskunnan tunnusmerkki. Perheiden hyvinvointi rakennetaan arkea tukemalla, työllisyyttä parantamalla ja matalan kynnyksen palveluita kehittämällä. Ei viranomaisuhkalla.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisten osuutta ei voida korottaa, päin vastoin. Suurituloisilla ja suurista eläkkeistä omavastuu voidaan korottaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Sote -palvelut on oltava lähellä ihmistä, riittävät ja laadukkaat. Nykyisessä Sote-mallissa joka tapauksessa yksittäisen kunnan rooli vähenee.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on hyvä tavoite kun siihen sitoutuvat kaikki valtiot. Suomi ei voi olla tässä mallioppilas ja maksattaa maailman pelastamista työpaikkojen menetyksenä ja työttömyytenä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

En kannata GMO ruokaa ja rehuja.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on ensin työllistettävä ja ruokittava omat työttömämme. Aloitetaan niistä. Sitten kun työtä on niin paljon, ettei omia riitä, niin otetaan työintoisia maahanmuuttajia lisää.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulevaisuus on edelleen metsissä ja kaivannaisissa, pelloilla. Maaseutu tulee tarjoamaan raaka-aineet uusille tehtaille ja työn koko Suomelle. On pidettävä huoli, että kehitämme uutta, investoimme uutteen ja rakennamme uutta vientiteollisuutta. Biotalous, kotimainen energia ja huoltovarmuus, niihin uskon ja ne kannattelevat maaseudun.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Luokissa ja kouluissa on lisäksi turvattava riittävä määrä muita aikuisia ja asiantuntijoita. Nuoret ja lapset tarvitsevat hyvää ohjausta ja aikuista, kohtaamista, kuuntelemista. Se on sitä ennalta ehkäisyä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suurissa tuloluokissa ankarampi verotus. Alennus kohdennettava pienituloisiin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

En kannattanut nytkään.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Asialla on puolensa ja puolensa. En ole muodostanut omaa vahvaa mielipidettä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on alueellisia eroja ja vapaaehtoisuus tuo lisää mahdollisuuksia kielivalinnoissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Sote-ratkaisun kautta paineet kuntien yhdistelyyn vähenevät tuntuvasti. Kuntaliitoksiin voidaan mennä vain vapaaehtoisesti, EI pakkoliitoksia.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Kustannustehokkuuden ja laadun ja kehittymisen turvaamisen takia yhdistyminen on kannatettavaa.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Miksi ihmeessä? Jos joka asiaan tarvitaan laki, ei tule mitään. Tervettä järkeä käyttämällä asioita pitäisi ratkaista. En kannata delfinaarion hävittämistä.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Pienet koulut ja pienet opetusryhmät ovat peruskoulun ala-asteella erittäin tärkeitä. Koulu lähellä kotia, jotta koulupäivät eivät pitene. Yläasteella ja lukiossa voidaan koulumatkoja hieman pidentää, mutta kaikki koululaisten, ei rahan ehdoilla tehden. Mieluummin erityisaineiden opettajan siirtymään koulusta toiseen kuin oppilaiden kuljetusta. Verkko-opetuksella saadaan paljon lisämahdollisuuksia, kun sitä kehitetään.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupaukseni edustavat arvojani. Ihmisen pitää elää ja toimia kuten julistaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä