Markus Tasanen

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on aiheellinen, mutta vastausvaihtoehdot ovat johdattelevia. Ongelma johtuu toimimattomasta verotus- ja tukijärjestelmien yhdistelmästä, jossa työttömällä ei ole taloudellisesti varaa mennä töihin. Järjestelmät sotivat toisiaan vastaan, joka aiheuttaa kannustinloukkuja ja samalla kannustaa vastakkaisessa päässä välttämään maksuvastuuta. Tämän vuoksi keskiluokka (niin palkansaajissa kuin yrittäjissä) kärsii kaikista eniten.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppaa tulee voida tehdä aina kun on kysyntää, sillä se lisää kulutusta. Kulutus kasvattaa taloutta, ja talous lisää yrittämistä sekä lisää työvoimatarvetta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tukijärjestelmä on uusittava, jotta se ei hillitse työllistymisintoa. Järjestelmät on yksinkertaistettava, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisempia sekä vähentävät liiallisen monimutkaisuuden ja byrokratian mahdollistavaa hyväksikäyttöä. Näin vähennetään juoksevissa kustannuksissa ja tehdään työnteosta aina kannattavaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

On perusteltua pitää kiinni vakituisen täysipäiväisen työntekijän oikeuksista, mutta ei pidä myöskään tappaa esimerkiksi pienyrittäjien tarjoamaa mahdollisuutta lisäansioon. Suomen työttömyysongelmat johtuvat monesta tekijästä, mutta yksi ongelma on järjestelmän liiallinen kankeus. Tavallisena palkansaajana pitäisi tyytyä sosiaaliturvan antamaan perustasoon, jonka vuoksi ei kannata edes yrittää enempää tai ylipäätänsä työllistyä. Pienillä yrityksillä ei ole varaa työllistää ketään, vaikka tilanne sen muutoin mahdollistaisi ja halukkuutta olisi.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Keston lyhentämisen sijaan tulisi olla mahdollista tehdä pienimuotoista lisätuloa, koska tällöin ansiosidonnaisella oleva ihminen osallistuu oman tukensa maksamiseen ja madaltaa kynnystä siirtyä esimerkiksi matalapalkkaisemmalle alalle tilanteen vaatiessa. Pysyminen osana työelämää ei vieraannuta ihmistä yhteiskunnasta ja samalla se voi poikia vakituisia työsuhteita tehokkaammin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroon liittyminen oli virhe, joka on aiheuttanut hyötyjä huomattavasti suurempia kustannuksia. Sen sijaan nyt irtaantuminen eurosta sisältää suuret riskit, koska Suomen maailmantaloudellinen tilanne on erittäin heikko. Tilanne olisi erittäin suurella todennäköisyydellä huomattavasti vakaampi tällä hetkellä ilman yhteisvaluuttaa. Eroamista tulee miettiä silloin, kun Suomi on viennillisesti vahvassa tilanteessa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Viimeisin ruoan arvolisäveroviritys ainoastaan kasvatti kaupan katetta ja kiihdytti ennen muutoksen toteutumista ruoan hinnan nousua ennennäkemättömällä tavalla. Ruoan verokiristyksellä tapetaan kulutuksen kasvu ja voidaan saada alamäki jyrkkenemään entisestään.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Turhaa byrokratiaa on mahdollista vähentää purkamalla liiallista säännöstelyä. Julkisten menojen liiallisen kasvun ehkäiseminen onnistuu tehokkaimmin täysin avoimella julkisten palvelujen taloudella, sekä mahdollistamalla vaikuttaminen haitalliseen päätöksentekoon tai toimintaan suoran demokratian keinoin. Säästöjä ei tule hakea julkisten palvelujen työntekijätasolta, vaan madaltamalla organisaatioita ja vähentämällä päällekkäisiä vastuualueita. Palveluja tulisi pilkkomisen ja yksityistämisen sijaan pyrkiä yhdistämään tehokkaammin, sekä pyrkiä karsimaan järjestelmää vinouttavaa liiallista monimutkaisuutta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien leikkaaminen oli minusta hieman kyseenalainen ratkaisu samalla, kun yhteisöveroa lasketaan tukemaan juurikin suurimmissa tuloluokissa olevia ihmisiä. Mutta lapsilisien kasvattamisen sijasta ehdottaisin lasten päivähoitomaksujen tehokkaampaa madaltamista tuloperusteisesti niin, että pienituloisten perheiden ja yksinhuoltajien on kannattavaa ottaa työtä vastaan.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Minusta tällaisella väittämällä halutaan saada ainoastaan keskituloiset ja vähäosaiset toistensa kimppuun. Ongelmana on tuki- ja verojärjestelmien monimutkaisuus, joka mahdollistaa yhteiskunnallisen järjestelmän hyväksi käytön molemmissa ääripäissä. Lisäksi julkisten palvelujen ja toimintojen ulkoistaminen on aiheuttanut hallitsematonta kustannusten kasvua, vaikka yksityiset palvelujen tuottajat eivät kanna samanlaista yhteiskunnallista vastuuta. Tämän vuoksi järjestelmät täytyy remontoida yksinkertaistamalla, sekä julkisen sektorin talous on saatava avoimemmaksi. Suomen yhteiskunnallinen järjestelmä ei ole läpinäkyvä, joka mahdollistaa myös järjestelmän hallinnon vinoutumisen. Tämä mahdollistaa väärinkäyttöä myös hallinnollisella ja valvovalla puolella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka suhtaudun Nato-jäsenyyden hyötyihin skeptisesti, niin en kuitenkaan ole Venäjä-myönteinen. Suomen heikentynyt asema Venäjän silmissä ei ole johtunut Suomen tuomitessa Ukraina-toimet tai osallistuessa talouspakotteisiin, vaan heikentyminen on itseaiheutettu jo pitkään kestäneellä hieman salakavalasti rakennetulla Nato-yhteistyöllä. Minun mielestäni jäsenyyden hyödyistä sekä haitoista pitää käydä avoin ja kehittävä valtakunnallinen keskustelu, jonka jälkeen jäsenyydestä tulee päättää sitovalla kansanäänestyksellä. Tämä siksi, että jäsenyydellä tulee olemaan ratkaisevat vaikutukset jokaisen kansalaisen turvallisuuteen.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Arvostan suomalaisten poliisien kykyä toimia rauhallisesti erittäin vaarallisissakin tilanteissa, joissa esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltalaiset virkaveljet tyhjentäisivät lippaitaan kilpaa. Resurssipula on huomattava varsinkin syrjäseudulla, jonne poliisin avunsaanti on paikoittain jopa kestämättömän hidasta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Mahdolliseen terrorismiin on varauduttava paremmin, varsinkin mikäli lisäämme yhdyssiteitä USA:han. Lisäksi mielestäni olisi nyt hiukan panostettava rajojen sisäpuolella oleviin ongelmiin ennen maahanmuuton lisäämistä. Liian suurella osalla maahanmuuttajista on hankaluuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja se on puolitiehen jätetyn järjestelmän vika. Lisäksi Venäjän lisäämän turvallisuuspoliittisen uhan hoitamiseen tarvitaan huomattavasti enemmän resursseja ja konkreettista toimintaa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin Venäjän etupiiripolitiikka on Suomelle erittäin suuri uhka, mutta uhan on konkretisoinut kaikista tehokkaimmin USA:n etupiiripolitiikkaan avoin panostaminen Suomen toimesta. Olen itsekin piirun verran länteen päin kallistunut, mutta nopeat ja ehkä mahdottomat tulokset silmissä kiiluen on toteutetulla politiikalla ponnisteltu itsenäisyytemme kadottamiseksi sekä puolueettoman asemamme kadottamiseksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

On kuitenkin keskusteltava hyvin tarkkaan mitä kaikkea valtioturvallisuus-kortti vapauttaa tekemään. Perustuslaillisesti kansalaisen yksityisyyden suoja on pyhä asia, jolloin sen vaarantamiseen miltään taholta tarvitaan erittäin painavat syyt. Asiasta olisi huomattavasti helpompi keskustella, mikäli viranomaisten aikaisempi toiminta ei olisi paljastanut kuinka heikolla tasolla omavalvonta on ollut eri seurantarekisterien suhteen. Lisäksi siviilipalvelustaan suorittavan ihmisen pääseminen tämänkaltaisiin tietoihin ylipäätänsä käsiksi, on lähestulkoon anteeksiantamatonta. Ongelmana on viranomaisten nauttiman kansalaisluottamuksen itseaiheutettu vahva inflaatio.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ensin on panostettava Isisin vastaiseen taisteluun täällä kotimaassa päänsilittelypolitiikan sijasta. Ensin on asetettava kotimaan turvallisuuden suojelutoiminta uskottavalle tasolle, ennen lähtemistä sohimaan maailmalle. Tällaisella suoralla osallistumisella on väistämättömiä vaikutuksia kotimaan terrorismiuhan määrään, jolloin on ensin oltava valmiudet käsitellä kasvava uhka ennen osallistumista.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Henkilökohtaisesti tunnen sisäistä pahoinvointia yhteiskunnan tekopyhästä tavasta pitää elämänhaluton ihminen väkisin hengissä muun yhteiskunnan näennäisen moraalisen hyvänolon kustannuksella. Eihän palvelu pakota ketään käyttämään sitä, vaan kyse on mahdollisuudesta saada tarvitsemaansa apua.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveys- ja sosiaalipalvelujen talous tulee olla täysin avointa, jotta toiminta on läpinäkyvää. Yksityistäminen nostaa aina pitkällä tähtäimellä kustannuksia eikä yksityinen palveluntuottaja joudu kantamaan samankaltaista yhteiskunnallista vastuuta, joka voi heikentää avun tarvitsijan asemaa saada tarvitsemaa palvelua.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Tarvittavan matalakynnyksisen avun saantia tulee lisätä, jonka vuoksi olen lapsiperheille tarkoitettujen tukipalvelujen yhtenäistämisen kannalla. Liiallisen päällekkäiset vastuualueet sekä toisaalta vastuualueaukot eri viranomaisten kesken aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia, sekä mahdollistaa jäävien ihmisten (esim. lähisukulaisten) vääränlaisen puutumisen ongelmien hoitoon. Esimerkiksi viranomaishenkilöiden sukulaissidonnaisuudet voisi merkittävä lapsen tietoihin, jolloin tällainen henkilö ei voisi estää tai johdattaa vääriin toimiin lastensuojelun suhteen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

On epäreilua puuttua vanhustenhuoltoon leikkaamalla, koska vanhuksilla on muuta väestöä heikommat mahdollisuudet parantaa omaa elintasoaan. Tällainen säästötoimenpide olisi sallittava koskemaan vasta päätöksestä vastanneiden ikäluokkien eläköitymisestä eteenpäin.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on minusta SOTE-mallia kannattava kysymysasettelu. Kyseisen mallin luojat ovat jo valmistelussaan kadottaneet uudistuksen alkuperäisen tarkoituksen, jonka ainoa tavoite on enää siirtää yhteiskunnan kustannuksella tuloja yksityisiin taskuihin. Kuntien itsehallinto on yksi itsemääräämisoikeuden porras, sekä syrjäseudulla asuvien ainoa keino puolustaa omia oikeuksiaan asuinaluettaan koskevassa päätöksenteossa. Terveydenhuoltopalvelut kansalaiselle taataan avoimella julkisen sektorin taloudella. Kuntien itsehallinnolla ei ole mitään tekemistä terveyspalvelujen takaamisen suhteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Taloudellinen kilpailukyky on ainoa todellinen ase ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Ongelmana on ollut, että Suomen lainsäädäntö ja verotusjärjestelmä on tehnyt ympäristömyönteisten ratkaisujen käytön kannattamaksi jo erittäin pitkään sekä haluttomuus korjata tämä asia on ollut alhainen. Esimerkiksi energiajättejä tukeva lainsäädäntö estää tehokkaasti vaihtoehtoisten ympäristöystävällisten energiaomavaraisuuteen tähtääviin ratkaisuihin investoimisen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Hyväksyisin jo suhteellisen pitkään tunnettujen kasvien kasvua ja kasvisairauksia ehkäisevien geenimuuntelujen käytön. Toiminalle olisi luotava kattava seurantajärjestelmä, jossa keskeisessä roolissa toimisi esim. yliopistot sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Lähitulevaisuudessa tulisi keskittyä suomalaisen yhteiskunnan toimintakyvyn parantamiseen. Maahanmuuttopolitiikka on levällään ja käytännön toiminnoissa on ongelmia, jotka tulee ensin korjata. Muuten yhteiskuntastamme ei ole kohta mitään hyötyä niin suomalaisille kuin maahanmuuttajillekaan.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöystävällisestä ja kansanterveydellisistä syistä olisi järkevää hyödyntää luonnon keuhkoja, eli metsiä, joiden teho on olematon tiheään asutuilla seuduilla. Minusta suomalaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisena osana oma tila, jota on huomattavasti rajallisemmin tarjolla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Kulttuuri on olennainen osa suomalaista itsenäisyyttä, jonka vuoksi sitä tulee vaalia. Kaikkea ei tarvitse myydä globalisoitumiskiihkon varjolla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koska tutkimukset eivät ole antaneet edes viitteellisiä tuloksia ryhmäkoon vaikutuksesta opetuksen laatuun, niin keskittyisin ennemmin resurssien optimoimisessa opetuksen sisältöön ja laadukkaan opetuksen vaatimiin työkaluihin. Tämän lisäksi tärkeämpää olisi lisätä vanhempien ja koulujen yhdennäköisyyttä lasten/nuorten kasvatuksessa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota erityisoppilaiden määrän vähentämiseen, koska herkkyys siirtää erityisopetukseen on nykyään samaa luokkaa kuin masennusten hoitaminen lääkkeillä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on itsestäänselvä kysymys edustuksellista suoraa demokratiaa kannattavalle kansanedustajalle, koska asia koskee oleellisesti jokaisen kansalaisen turvallisuutta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Edelliset hankkeet on ensin saatava edes uskottavalle tasolle valmistumisen suhteen. Lisäksi Suomen energiaomavaraisuuteen tähtäävä ydinvoimarakentaminen ei aja asiaansa vahvalla ulkomaalaisomistajapohjalla. Uskottavia kotimaisia omistajia tulee olla tarpeeksi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotusjärjestelmä tarvitsee suuremman remontin yhteiskunnan kulujen rahoittamiseksi. Kotimaista yrittämistä ei voi kuitenkaan tappaa kaksinkertaisella verotuksella, mutta henkilökohtaista verotusta tulee yhdenmukaistaa suurituloisilla keskiluokkaiseen nähden..

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lain tulee kohdella kaikki kansalaisia yhdenvertaisesti yksilöllisistä ominaisuuksista huolimatta. Ainoa poikkeus on mahdollisen lisäturvatarpeen suhteen, kuten esim. vammaiset ja pitkäaikaissairaat.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakaupat ovat lisänneet ikärajavalvontaansa, jonka vuoksi järjestelmä on valmis muutokseen. Lisäksi tällä voi olla positiivinen, eli vähentävä, vaikutus alkoholin hamstraamiseen kotona. Valikoimatarjonta tulee myös kasvamaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisuus nostaa oppimisen ja opetuksen laatua. Pakkoruotsilla ei ole ollut vaikutusta kielen yleistymiseen, sillä esimerkiksi englantia osaa huomattavasti useampi suomalainen, vaikka onkin vapaaehtoinen kieli.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien vähentäminen heikentää syrjäseutujen asukkaiden itsemääräämisoikeutta alueellisissa ratkaisuissa.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Yhä enenevissä määrin eri alat ovat kosketuksissa toisiinsa, jopa riippuvaisia toisistaan. Tämän vuoksi yhdistymisellä pystyttäisiin lisäämään yhteistyötä entisestään eri alojen välillä jo koulutustasolla. Siitä voi olla suuri hyöty yrityselämän kannalta tulevaisuudessa. Lisäksi yhdistymisestä voi syntyä kustannussäästöjä, joita voidaan käyttää itse koulutukseen.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Delfinaariosta tulisi tehdä kattava selvitys, jonka pohjalta voidaan aloittaa kansalaiskeskustelu. Sinänsä jo Suomen ainoassa delfinaariossa olevien delfiinien elinolosuhteita ei varmaankaan pystytä parantamaan, koska nämä tuskin selviäisivät enää vapautettuna luonnossa. Delfiinien maahantuonti on jo kielletty, joten olen itse toiminnan jatkamisen kannalla kunnes delfiinit eivät voi enää esiintyä, jonka jälkeen toiminnasta olisi kuitenkin luovuttava.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Muistelisin viimeisimmän karhuhavainnon tapahtuneen vuoden sisällä noin 400 - 600 metrin päästä kotini ulko-ovesta ja susihavaintoja on lähialueilla kohtuullisesti. Luonnossa on normaalia, että myös petoeläimiä esiintyy.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Pidetään olemissa olevista tiukasti kiinni.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti on pidettävä. Näin ei mielestäni ole käynyt, jonka vuoksi olen itse ehdokkaaksi asettunut. Liiallisesta vastuunkannosta ei menneitä kansanedustajia voi syyttää. Tämän vuoksi en voinut asettua yhdenkään toisen puolueen edustajaehdokkaaksi.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä