Harri Aalto

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Tälläistä puppua väiitävät ne ihmiset, jotka eivät ole koskaan olleet taloudellisesti vaikeassa elämän tilnteessa.On niin helppo syyllistää muita kun oma rahapussi on pullollaan rahaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Voitaisiin hieman nykyisestä helpottaa, mutta täytyy huomioida myös työntekijöiden mielipide ja elämän tilanteet.Yhteistyössä kauppojen henkilöstön kanssa voitaisiin ,joistain aukioloista sopia vapaaehtoisuuden perusteella, ei pakolla.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloasia on tällä hetkellä minusta niin raakile-esitys,että en sen puolesta hurraa huutoja huuda.Pelkään,että kaavaillun perustulon taso jäisi todellisuudessa ,niin alhaiselle tasolle,että se lisäisi vain kurjistumista suomalaisten vähävaraisten ihmisten ja perheiden keskuudessa.Todennäköisesti leikkattaisiin sosiaalitukia enemmän, kuin niitä uudella perustulomallilla korvattaisiin.Perustulo toisi tullessaan lisää köyhyyttä suomalaiseen yhteiskuntaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Näin pitää ehdottomasti olla, sillä työntekijän on tiedettävä työaikansa ja palkkansa, jota tietää mihin rahat riittävät.Ei 0-työsopimuksille, jossa ihmisestä tehdään työnantajan "orja",jolla ei ole oikeutta edes työnvähyyden takia irtisanoutua työstään ilman monien viikkojen karenssia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei työttömien toimeentulon heikentäminen tuo mukanaan ratkaisua Suomea vaivaamaan jättityöttömyyteen.Kyllä ratkaisut on löydettävä aivan toiselta suunnalta.Jos on lähes 500 000 työtöntä ja 50 000 vapaata työpaikkaa,niin on helppo päättäjienkin ymmärtää,että tarvitaan lisää niitä työpaikkoja eikä lisää huonosti toimeentulevia työttömiä ja Suomen kansalaisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Kannattaisi tutkia tätäkin mahdollisuutta vakavalla mielellä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotusta ei ole vara kiristää, sillä kokonaisverotus on jo luokkaa 40% tuoteen hinnasta.On hyvä muistaa,että pelkkä ruoan alv- vero ei ole pelkkä vero, joka vaikuttaa myytävän elintarvikkeen hintaan.Tuottajalta kauppaan on monta erillaista toimenpidettä .joista jokaisesta kerätään veroa,jotka sitten vaikuttavat tuotteen loppuhintaan kaupassa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kun leikataan valtion ja kuntien taloutta ,niin leikataan samalla myös kansalaisille tarjottavien palveluiden määriä ja laatua sekä tietenkin tehdään myös lisää työttömiä Suomeen. Sillä yleensä leikkaukset tehdään juuri henkilöstön palkkamenoista.Itse lähtisin sopeuttamaan valtion ja kuntien menoja pitkällä aikavälillä kehittämällä valtion ja kuntien tarjoamia palveluita yhdessä henkilöstön kanssa siten, että turha byrokratia poistuisi ja henkilöstöresurssit suunnattaisiin järkevästi kansalaisille tarjottavien palveluiden tehokaaseen tuottamiseen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole mitään järkeä, sillä todennäköisin tulos tästä olisi lapsilisien reaalitason eli käteen jäävän osan väheneminen nykytasosta.Jos oikeasti haluttaisiin parantaa lapsilisien ostovoimaa ja- tasoa, niin pitäisi ottaa verotuksessa käyttöön lapsivähennys esimerkiksi tasoa 2%/lapsi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä on ,kunhan vain turha byrokratia puretaan sosiaali-ja terveyspalveluiden sisältä pois ja ammatti-ihmiset pääsevät oikeasti tekemään sitä työtään ,mihin heidät on koulutettu,eivätkä joudu pyörittelemään turhaa byrokraatista paperisotaa eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Ehkä se toisi mukanaan sotilaallista selkänojaa, mutta jo pelkästään armeijan kasvavat sotilasmenot olisivat kestämätön lisäys Suomen nykyiselle taloudenpidolle.Poliittisesti Nato-jäsenyys olisi selvä"keskisormen "näyttö Venäjän suuntaan ja kiristäisi varmasti Suomen ja Venäjän välisiä suhteita sekä poliittisesti että myös kaupamkäynin suhteen.Nato-jäsenyys tekisi myös Suomesta sen Naton sotilaallisen puskurin Venäjän suuntaan eli Suomesta tulisi mahdollisen sodan syttyessä se ensimmäinen taistelutanner ja kärsijä, kun suurvallat alkaisivat kalistelemaan aseitaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuuden ylläpitämiseksi ei pitäisi leikata kenttäpoliisien työsuhteiden määriä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Avoimet rajat lisäävät ääriaineksien pääsyä Suomeen ja suomalaisten turvallisuus vähenee.Suomi ei ole enää nykyisin mikään turvasaareke ,missä ei voisi tapahtua terroristitekoja suomalaisia siviilejä kohtaan.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kuva on tullut median aivopesun kautta suomalaisten arkielämään.Tietenkin liittymällä esimerkiksi Natoon, niin tällä keinolla voivat suomalaiset itse kiristää Venäjä suhteitaan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Pelkään,että valvonnan salliminen vapaasti johtaan ns. turhaankin "tirkistelyyn "kansalaisten suuntaan.Kohta ehkä "isoveli"valvoo kaikkea,mitä teemme tai sanomme, jos pelikenttä on rajoituksista täysin vapaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Kannatettavaa olisi ,sillä kyseinen järjestö on lähinnä "rosvojoukko", jota pitää myös siten kohdella.Suomesta sinne isisin joukkoihin matkaavia,jos sieltä palaavat takaisin ,on kohdeltava terroristeinä ja murhaajina ja käännytettävä jo Suomen rajalla takaisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos kyseinen henkilö on itse tätä halunut ja ymmärtää selkeästi tilanteensa, niin kyllä pitäisi olla tähän mahdollisuus.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisena palveluina tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut luovat kestävän pohjan näiden palveluiden toimivuudelle ja laadulle kansalaisiin päin.Julkisesti tuotetut sosiaali-ja terveyspalvelut ovat myös paremmin kaikkien suomalaisten saavutettavissa kansalaisten varakkuustasosta riippumatta eli tasa-aravoinen ja oikeudenmukainen kohtelu Suomen kansalaisiin päin voidaan silloin paremmin varmentaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Jos on havaittu esimerkiksi sosiaalipuolella perheen olevan huonossa tilassa ,niin välitön puuttuminen on kyllä aiheellista ennen , kuin asiat menevät vielä huonompaan tilaan.Mutta yli holhoamista pitää kuitenkin vältää ja perheitä on kuultava vakavalla mielellä ja otettava myös perheiden mielipiteet vakavasti huomioon ennen kuin aletaan järjestelemään tilannetta paremmaksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen maksutaso on jo riittävä.Itse olisin valmis pikemminkin alentamaan varsinkin pienituloisten vanhusten hoitomaksujen tasoa.Ja omaisten vastuun lisäämistä ei voida vaatia,koska vanhusten tilanteet omaisiin päin ovat niin erillaiset kuten myös vanhusten omaisten omatkin tilanteet, eivät ole lainkaan yhtenevät toistensa kanssa.On myös hyvä muistaa,että vanhukset ovat koko ikänsä maksaneet veroja Suomen valtiolle eli nyt on aivan kohtuullista saada vastinetta maksetuille verorahoille yhteiskunnan vanhustenhoidon kohtuullisen maksupolitiikan kautta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tässä sekoitetaan tahallaan asioita.On tärkeää.että kunnan voivat valvoa, kuinka kuntalaisilta kerättyjä verorahoja käytettään terveyspalveluissa kuntalaisten hyväksi.Olisi aivan hassua,että kuntalaisilta kerätään verorahoja kuntalaisten terveyspalveluiden hyväksi ja sitten näitä kerättyjä verorahojen käytöstä päätettäisiin ,jossain aivan muualla eli rahat, jotka on kerätty kunnan A:n ihmisiltä ,niin käytettäisiinkin kunnan B:n ihmisten hyväksi ja kunnan A:n ihmiset eivät voisi sanoa mitään rahojensa perään. Tämän vuoksi on tärkeää,että kunnilla on mahdollisemman laaja itsehallinto, sillä ilman sitä ne eivät voisi puolustaa kuntalaistensa etuja ja verorahojen käyttöä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Pitää valvoa teollisuuden päästöjä ja päästönormit pitää olla riittävällä tasolla, mutta yltiöpäinen ilmastomuutoksen puolesta meuhkaaminen pitää lopettaa.Ilmastomuutoksen hillitseminen ja teollisuuden toimintakyvyn välillä pitää löytää kohtuullinen kopromissiratkaisu, sillä minä en ainakaan halua Suomeen lisää työttömiä,kun teollisuuden loppukin kilpailukyky rapautuu entisestään liian vaativien ilmastolakien myötä.Suomalaisten elinympäristö pitää suojella, mutta tehdään se järkevästi ajatellen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

En haluisi syödä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä,nykyinen taso riittää kyllä.Suomen taloudellinen tila ei kestä lisääntyvää turvapaikanhakija ryntäystä. Suomalaisten pakolla kerättyjä verorahoja tulee käyttää ensisijaisesti suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.Jokainen suomalainen voi sitten halunsa mukaan jakaa sitä omaa rahapussi tai tilirahaansa keräysten kautta, vaikka kuinka paljon ulkomaisiin kriisikeräyskohteisiin.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Oikealla aluepolitiikalla voidaan koko Suomi pitää asuttuna.En pidä ajatuksesta,että Suomesta vain esimerkiksi Oulusta alaspäin käsittävä alue pidetään oikeasti asuttuna ja muu osa on vain tulevaisuudessa sitä suomalaista matkailumaata.Kaiken toiminnan keskittyminen yhä enemmän suuriin Etelä-Suomen asutuskeskuksiin on tuonut mukanaa yhä enemmän erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia kuten esimerkiksi asuntopulaa, juurettomuutta ja sitä kautta lisääntyvää mielenterveys ongelmia,lisääntyvää työttömyyttä, yhteiskunnallisten palvelutarjonnan riittämättömyyttä jne.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opimisen kannalta näin olisi ehdottomasti tehtävä, sillä liian suuret luokkakoot aiheuttavat jo nyt osalle oppilaista huonoa oppimisen taso ja jälkeen jäämistä oppimistavoitteissa.Ainoa ongelma taitaa tässä asiassa olla taas se ikuinen rahoitus ja kuinka se hoidetaan.Tähän tarvittaisiin rutkasti rahaa jo pelkästään riittävien opetustilojen rakentamiseen sekä uusien opettajien palkkaamiseen.Tämä on yksi niitä paljon puhuttuja ns. poliitisen elämän arvostuskysymyksiä ,kun rahaa valtion toimesta kunnille jaetaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä saada tähän kysymykseen kansantahdon mukainen päätös.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset ydinvoimalalupien määrä tulee riittämään Suomelle seuraavan vaalikauden ajan eli ei uusille ydinvoimalalupa ehdotuksille.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Nyt ei ole vara alentaa tuloverotusta, koska näin menetyt veroeurot pitäisi näinä talouden kovina aikoina korvata lisäämällä ,jotain muita maksuja kansalaisille.Voisin kyllä kannattaa verotuksen keventämistä 2-3 % esimerkiksi alle 30 000 euron vuositulojen kohdalla,koska tämän tuloluokan kevennetyn verotuksen hyöty menee täydellä varmuudella ostovoiman lisääntymisen hyödyksi ja tuottaa sitä kautta lisää taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

En katso,että tätä lakimuutosta täytyisi peruuttaa.Rakkaus on hyvä asia,eikä sitä tässä maailmassa ole liikaa.Liikaa taitaa olla lähinnä ihmisten tappamista ja sotia.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei suomalaisia opeteta juomaan säädyllisesti lisäämällä alkoholin myymiseen liittyviä myynti- tai mainosrajoituksia.Kyllä ne oikeat juomatottumukset täytyy opettaa muita keinoja käyttäen.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisuus kielten opiskelussa on hyvä motivointitapa, sillä pakolla ei mikään kieli uppoa kunnolla koululaisten päähän.Jos yleensäkin ajattelee pakolla tekemisen ja vapaaehtoisen tekemisen eroa, niin kyllä se taitaa olla tuloksellisempaa ja mukavampaa tehdä ,jotain asiaa vapaaehtoisesti kuin pakon edessä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen määrä on minusta ihan hyvä määrä kuntia Pirkanmaalla. Mutta jos joku tai jotkut kunnat haluavat vapaaehtoisesti lyödä hynteet yhteen Pirkanmaalla , niin se suotakoon.Yleensä taloudelliset seikat ajavat kuntia yhteyteen toistensa kanssa.En kuitenkaan hyväksy valtiovallan eli Suomen hallituksen puuttumista kuntien määrän rajaamiseen tiettyyn lukuun.Sillä katson ,että Suomen kunnissakin päättäjillä on aivan riittävästi ymmärrystä, tehdä vappaehtoisia kuntaliitoksia,kun sitä kuntien elinvoimaisuus ja palveluiden turvaaminen kuntalisille vaatii.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Jos tällä yhdistymisellä voidaan saada selkeitä etuja esimerkiksi taloudenpidon kannalta sekä opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien suhteen.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Olen sitä mieltä, että delfinaariotoiminta on tullut tiensä päähän ja voisi ihan hyvin lailla kieltää.Eläimelle elää vapaana omassa perinteisessä ympäristössään on oikeus,jota ihmisellä ei ole millään keksityllä perusteella tai lailla oikeus rajoittaa.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Pirkanmaalla ei ole suurpeto-ongelmaa, taitaa joku nähdä vain unta.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Näin se pitäisi olla, mutta taitaa se raha tai paremminkin sen puute tulla taas kuvaan mukaan.Kylä/lähikoulu ajattelu on kannatettavaa, mutta tämä ajattelutapa tulee todennäköisesti joutumaan koville tulevaisuudessa kuntien säästöpaineiden takia.Itse olen valmis taistelemaan kyseisen ajattelumuodon puolesta, sillä kylä/lähikoulu on kiistatta paras paikka varsinkin nuorelle koululaiselle.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jos antaa vaalilupauksia ,on niistä pidettävä myös kiinni ja yritettävä kaikin keinoin toteuttaa äänestäjille se, mitä vaalilupauksissa on mennyt lupaamaan eli politiikko älä "kuseta "äänestäjiltä ääniä katteettomilla vaalilupauksilla.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä