Juhana Suoniemi

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla oikeus riittävään perusturvaan, siksi oleellisempi kysymys on työn tekemisen kannattavuus. Nythän sosiaaliturvan varassa elävän ei kannata ottaa vastaan satunnaista työtä, kun seurauksena on tukien menetys ja paperisotaa. Perustulo olisi sellainen sosiaalinen innovaatio, että työn tekeminen olisi aina kannustavaa. Erityishuomio tulisi kiinnittää yrittäjien sosiaaliturvaan.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukiolohan on vapautunut jo huomattavasti. Minusta ei silti ole valtion saati uskonnollisten yhteisöjen tehtävä rajoittaa kaupan aukioloa. Markkinat muokkaavat kyllä aukiolon asiakkaiden ja kauppojen kannalta sopivaan rytmiin. Kauppojen vapaat aukiolot mahdollistavat ihmisten erilaiset elämänrytmit ja lisäävät kaupan alan työpaikkoja. Toisaalta työntekijöillä pitää olla oikeus kieltäytyä normaaliajan ulkopuolisista työvuoroista ilman irtisanomisen pelkoa ja joustavien aikataulujen hyväksymisestä tulee maksaa riittävä korvaus.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla oikeus riittävään perusturvaan. Perustulo tekisi työnteosta aina kannattavaa ja vähentäisi nykyisen tukipolitiikan byrokratiaa ja mahdollisia kannustinloukkuja. Perustulo helpottaisi rohkeutta vaativia elämänvalintoja kuten yrittäjäksi ryhtymistä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työelämä on monipuolisempaa ja vaihtelevampaa kuin ennen, ja vaikkapa opiskelijoille tai vajaakuntoisille osa-aikatyö saattaa sopia hyvin. Ketään ei kuitenkaan tule pakottaa nollatuntisopimuksiin, eikä nollatuntisopimuksen irtisanominen saisi johtaa karenssiin.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Oleellisempaa olisi purkaa kassojen jäsenyyden ja ansiosidonnaisen välinen epätasa-arvoinen yhteys. Valtio kuitenkin maksaa pääosan ansioturvasta, joten miksi se ei koskisi kaikkia työntekijöitä. Tämä muutos saattaa tosin edellyttää ansiosidonnaisen keston lyhentämistä ollakseen taloudellisesti mahdollinen. Tämä hinta on maksettava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vanha tapa oli tehdä devalvaatio säännöllisesti. Tällöin kotimainen kysyntä aina hiipui hetkeksi. Euron myötä devalvaatio ei ole enää mahdollinen. Tosin euro on devalvoitunut suhteessa dollariin lähes 20% noin vuodessa, joten viennin pitäisi alkaa hiljalleen vetää. Lisäksi vientimme rakenne on aika erilainen, kuin ennen. Jalostusastetta on nostettu, jolloin hinnan ohella on muitakin kilpailuvaltteja.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Minusta ei ole. Pitäisi huolehtia, että keskusliikkeet eivät vie kohtuutonta osaa ruokakassin hinnasta. Ravintoloissa syötävän ruuan hintaa pitäisi myös saada alaspäin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, mutta leikkaaminen ei olisi laskusuhdanteessa viisasta. Tulonsiirrot menevät lähes suoraan kulutuskysyntään ja siten elvyttävät taloutta. Parempi olisi luopua ympäristölle haitallisista tuista, kuten turpeen verohelpotuksista.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Korottaisin lapsilisiä selvästi ensimmäisen lapsen osalta ja maksaisin sen jälkeen kaikista lapsista saman hieman alemman summan. Verolle en tätä universaalia etuutta laittaisi. En myöskään harkinnanvaraiseksi. Verotuksen progressiolla voidaan pidetään huolta siitä, että lapsilisä on sosiaalisesti oikeudenmukainen.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä on, jos vain panostamme ennaltaehkäisyyn. Lastensuojelu ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä ennaltaehkäisevät liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat merkittävimmät tekijät. Myös asuntopolitiikka on merkittävä työkalu syrjäytymisen ehkäisyssä; kaupunkeihin tarvitaan edullisia pieniä asuntoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on lähinnä akateeminen, koska Suomessa ei ole tällä hetkellä jäsenyyteen vaadittavaa kansan tukea. Nato on kuitenkin euroopan ensisijainen puolustusratkaisu. Muita yhteistyömalleja ei oikein ole. Suomen tulee siis olla tiiviissä yhteistyössä Naton kanssa. Mahdollinen jäsenyys tulisi alistaa kansanäänestykselle.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin olisi hyvä näkyä katukuvassa. Esimerkisi polkupyöräpoliisit ovat olleet piristävä ja turvallisuudentunnetta lisäävä toimintamalli. Autossa istuva parivaljakko ei herätä lainkaan yhtä paljon tunnetta turvallisuudesta.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten vapaa liikkuvuus on tärkeä arvo, ja sitä tulee edistää. Pitää kuitenkin ymmärtää olla varovainen, mutta rajoittamiseen ei ole syytä, sillä Suomessa on jo nyt varsin tiukka maahanmuuton valvonta. Ei tänne niin vain tulla. Terrorismi on lisäksi näkyvyydestään huolimatta erittäin marginaalinen ilmiö.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän irrationaalinen ulkopolitiikka on uhka koko Euroopalle. Se uhkaa repiä auki varsinkin Itä-Euroopan maiden vakautta. Baltiassa ollaan syystäkin huolissaan. Lisäksi Suomi on valitettvasti menettänyt asemansa Venäjän eritysituntijana.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Viestintäsalaisuus on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten suojaama. Perustuslain mukaan tätä perusoikeutta voidaan rajoittaa vain, jos rajoitus on erittäin tarkkaan rajattu ja ehdottoman tarpeellinen. Kaikkiin kansalaisiin kohdistuva valvonta ei ole oikeassa suhteessa mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn nähden, ja se on siten perustuslain vastaista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka ISIS:n aiheuttamaa uhkaa liioitellaankin, sen vastainen taistelu on hyödyllistä koko maailman vakaudelle. Suomen tulee olla mukana koulutusyhteistyössä. Nykyisessä työssäni Syyriassa olen havainnut, että ISIS:n hajoaminen on jo alkanut, jos Syyriaan saadaan aikaan rauha hallituksen ja kapinallisten välille, ISIS menettää hetkessä hallitsemansa alueet. Pitää vain huolehtia siitä, että Irakin virheitä ei toisteta Syyriassa. Irakissahan korvattiin vähemmistön sortovalta enemmistön sortovallalla. Osin tästä seurasi vaikkapa juuri ISIS:n nousu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos ihmisen oma tahto on selvä ja henkilö on todettu parantumattomasti sairaaksi, en näe estettä sallia avustettua kuolemaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen sektorin etuna on se, että toimintaa voidaan ohjata muillakin perusteilla kuin sillä, mistä saadaan isoimmat voitot. Asiakkaalle on kuitenkin olennaisinta se, että saa laadukasta palvelua oikea-aikaisesti, siten järjestöt ja yrtitykset voivat tuottaa palveluja sopivissa tilanteissa. Tärkeä keskustelu on myös terveyspalvelujen rahoitusmallien selkiyttäminen. Minusta työterveys, yksityiset ja julkiset terveyspalvelut tulisi virtaviivaistaa poistamalla päällekkäisyydet.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelun resursseja tulee selvästi lisätä. Tarvitaan ongelmien ennaltaehkäisyä. Nyt tukea ja palveluita on usein tarjolla vasta, kun asiat ovat jo tosi huonosti. Kunnissa tuleekin panostaa nykyistä enemmän esimerkiksi matalan kynnyksen kotiapuun. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää. Pitää muistaa, että myös huostaanotot tulevat kalliiksi. Olisi parempi saada vanhemmat jaksamaan.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille pitää taata kunnolliset hoivapalvelut. On kuitenkin reilua, että varakkaammat maksavat hoivapalveluiden kustannuksista muita enemmän. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet pitää kuitenkin huomioida. Kaikilla ei ole varallisuutta vanhuuden turvaksi. Suomalaiselle kulttuurille olisi myös vieras sellainen malli, että omaiset maksaisivat vanhuksen hoidon.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalvelut tulee järjestää nykyistä järkevämmin. Julkisten palveluiden järjestämisessä pitää huolehtia, että demokraattinen kontrolli säilyy. Hankinnoissa tulee varmistaa, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastohaasteessa on kyse ensisijaiseti moraalista tulevia sukupolvia kohtaan. Kyse on myös talouden kestävyyden reunaehdoista. Ilmastonmuutos tulee paljon kalliimmaksi kuin sen torjunta. Tiukilla ympäristötavoitteilla ja puhtaaseen energiaan siirtymällä vähennämme päästöjä, luomme uusia työpaikkoja ja saamme vientiteollisuutta puhtaan teknologian alalle. Uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti järkevää. Jo nyt monet sijoittajat vetävät rahojaan pois fossiilisista hiilikuplan puhkeamisen pelossa. Energiaomavaraisuudella voimme saada jopa 8,5 miljardia euroa lisää kotimaiseen talouteen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelu on hankala kysymys, joka herättää paljon sekä toivoa että huolta. Minusta ihmisellä tulee olla oikeus tietää, käyttääkö hän geenimuuntelun avulla tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuuntelu voi vahvistaa äärimmilleen vietyä teollista viljelyä, joka ei ole hyväksi ihmiselle eikä ympäristölle. Lisäksi on vaarana, että geenimuunnellut organismit leviävät tuulen, hyönteisten, vesistöjen ja maatalouskoneiden mukana muualle ympäristöön, vaikkapa luomupelloille. Geenimuunneltujen organismien viljelyn kielto tulisi minusta nähdä maataloutemme myyntivalttina. On nimittäin selvää, että Euroopassa on hyvät markkinat geenivapaalle ruualle. Tässä kohtaa olen valmis nyppimään rusinat pullasta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Inhimillisyys on avainsana. Suomen tulee kantaa vastuunsa maailman ongelmista. Pallomme on yhteinen. Nyt Suomi ottaa vastaan varsin vähän kiintiöpakolaisia, eikä meille paljoa turvapaikanhakijoitakaan tule.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten luontainen muuttaminen kaupunkeihin palveluiden ja työn perässä on kehityssuunta, jota ei voi eikä kannata estää. Toisaalta maaseudun ihmisiä ei saa jättää yksin, sillä maaseudulla asutaan ja tuotetaan jatkossakin ruokaa, energiaa ja matkailu- ja virkistyspalveluja.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kouluille on taattava riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää sopivina ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Pienet ryhmäkoot helpottavat niin erityistä tukea vaativien kuin nopeammin edistyvien oppilaiden huomioon ottamisen. Toinen merkittävä kehitettävä asia on koulun kyky tunnistaa putoamisvaarassa olevia nuoria ja auttaa heitä. Tässä ei vuoden lisäys oppivelvollisuuteen auta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Naton peruskirja vaatii hakijamaan kansan tukea jäsenyydelle. Kansanäänestys on selvin tapa mitata kannatus. Nyt on minusta aika käydä avoin ja syyllistysvapaa keskustelu Nato-jäsenyyden haitoista ja eduista sekä hintalapusta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Jo päätetyt ydinvoimalat tulevat laskemaan markkinasähkön hintaa entisestään. Siksi mikään uusi tuotantokapasiteetti ei ole taloudellisesti kannattavaa ilman tukea. Ydinvoima tarvitsisi menestyäkseen kalliita hiilen päästöoikeuksia. Ydinvoiman toinen ongelma on se, että se syrjäyttää markkinoilta juurikin kotimaisia uusiutuvia, joten sen vaikutus Suomen työllisyyteen on pahasti negatiivinen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vain alimmissa tuloluokissa veroja kannattaisi kestävyysvajeessa alentaa, sillä heidän lisätulonsa menevät lähes suoraan kulutuskysyntään.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Paitsi että kannatan samaa sukupuolta olevien avioliittoa, olisi myös huonoa hallintoa avata tämä kysymys taas kerran. Ns. homoavioliitto ei haittaa kenenkään muun oikeutta elää haluamallaan tavalla.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkon monopoli pitäisi purkaa ja alkoholin myynti tehdä luvanvaraisena mahdolliseksi myös muille yrittäjille. Tämä lisäisi mahdollisuutta tuoda uusia tuotteita ja tuottajia markkinoille. Erityisesti kotimaiset pienet tuottajat ovat vaikeuksissa Alkon monopolin kanssa. Alkoholihaitat tulisi ratkaista uusilla keinoilla. Kiristämällä saamme aikaan vain lisää halpatuontia ja nettikauppaa sekä sen, että ihmiset juopottelevat yksin kotona. Ravintolamyynti vaatisi myös sääntelyn purkua.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulussa voisi asiaa harkita, mutta keskiasteella ruotsin kielen tulisi olla mukana. Epäilenpä, että monilla pakkoruotsikeskustelussa aktiivisimmilla on halu olla opiskelematta mitään muutakaan kieltä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien yhdistymisessä määrää tärkeämpi tekijä olisi yhdistyvien kuntien samantapainen rakenne. Esimerkiksi Tampereella ollaan ihmeissään Teiskon kanssa, kun kaupungissa ei osata ratkaista heidän ongelmiaan. Parempi olisi, että Teisko olisi liittynyt yhteen vaikkapa Oriveden tai Ruoveden kanssa. Toinen merkittävä asia on kuntalaisten mielipide liitoksiin. Kuntaliitos pitää siis perustella heille hyvin.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan korkeakoulujen duaali-mallia. Nyt tekeillä oleva selvitys vastannee kuitenkin hyvin siihen, missä asioissa yhteistyötä voidaan lisätä ja päällekkäisyyksiä purkaa.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Minusta varsinaista lakia ei tarvita, sillä delfinaario tullaan sulkemaan nykyisten delfiinien tultua vanhoiksi. Uusien delfiinien tuonti olisi Särkänniemenkin mukaan skandaali. Lailla voitaisiin sen sijaan kieltää esitystoiminta.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Sikäli on, että ihmiset kokevat ongelmaa varsin vahvasti. Toki isusien uhkaa liioitellaan paljon. Minusta susi kuuluu Suomen luontoon ja salametsästyksestä pitäisi olla kovemmat rangaistukset. Salametsästys on kuitenkin selkeästi järjestäytynyttä rikollisuutta, joka ei kuulu Suomeen.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

On tietysti hyvä, jos koulu on lähellä, mutta emme voi taata lähikoulua jokaiselle lapselle, jos hänen vanhempansa ovat valinneet asua syrjässä muista ihmisistä.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Yrittää pitää. Aina ei onnistu, koska politiikka on sopimista.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä