Sanna Marin Valitaan

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan tasoa tulisi parantaa ja sosiaaliturvajärjestelmää kokonaisuudessaan yksinkertaistaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat ovat jo nyt kohtuullisen vapaita verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Mikäli kaupan alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt haluavat vapauttaa aukioloaikoja nykyisestä, voi tätä harkita.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulossa on monia harkinnan arvoisia puolia, mutta myös isoja ongelmia. Erilaisista sosiaaliturvan malleista, myös perustulosta, pitää keskustella avoimesti ja etsiä rohkeasti nykyistä parempia ratkaisuja. Mielestäni uudistetun perusturvan tulisi olla nykyistä joustavampi, eri elämäntilanteita tukeva, yksinkertainen, yhdeltä luukulta saatava, työntekoon kannustava ja köyhyyttä poistava.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimuksien yleistyminen on lisännyt merkittävästi työelämän epävarmuutta ja aiheuttanut monenlaisia ihmisten toimeentuloon ja työelämän pelisääntöihin liittyviä ongelmia. Mielestäni osa-aikatyölle tulisi määritellä 18 tunnin minimityöaika, jolloin työntekijä olisi oikeutettu myös ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Alle 18 tunnin sopimuksia tulisi voida tehdä vain perustellusta syystä ja työntekijän kirjallisesta pyynnöstä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ei pidä lyhentää ainakaan nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee pysyä euroalueen jäsenenä. Euroopan talouspolitiikkaa pitää muuttaa nykyistä elvyttävämmäksi ja investointivetoisemmaksi, jotta taantumasta voidaan selvitä ja työllisyyttä vahvistaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Arvonlisäverotusta ei tule kiristää tai tehdä muitakaan kotimaista ostovoimaa heikentäviä toimia.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa ja Euroopassa tarvitaan toimimattoman talouskurin sijaan politiikkaa, joka luo kestävää kasvua ja työtä. Nyt on tehtävä järkeviä investointeja, panostettava osaamiseen ja tutkimukseen sekä uudistettava rohkeasti elinkeinorakennetta. Velkaantuminen ei taitu kotimaista ostovoimaa heikentämällä tai tekemällä lyhytnäköisiä ja väärin kohdennettuja leikkauksia.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Jos nykyiseen lapsilisäjärjestelmään tehdään muutoksia, voisi tämä olla toimiva ja tulonjaon näkökulmasta oikeudenmukainen malli.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on edelleen varaa hyvinvointivaltioon ja laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää sen sijaan pitää uudistaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen yhteistyötaso Naton kanssa on riittävä, eikä Suomen tule liittyä sotilasliiton jäseneksi.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin tehtäviä tulisi järjestellä siten, että kentälle saataisiin nykyistä enemmän poliiseja. Kokonaisresurssien merkittävään kasvattamiseen tuskin on nykyisessä taloustilanteessa varaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuton rajoittamiselle ei ole tarvetta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän harjoittama voimapolitiikka on uhka rauhalle ja se on tuomittava yksiselitteisesti. Etupiiripolitiikka on terminä monessa suhteessa ongelmallinen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

En tiedä verkkovalvontakysymyksestä tarpeeksi ottaakseni siihen voimakasta kantaa. Verkkoliikenteen massavalvontaan liittyy monenlaisia ongelmia kuten kansalaisten perusoikeuksiin, esimerkiksi yksityisyyden suojaan, puuttuminen.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on osallistuttava ISIS:n vastaiseen taisteluun ja sotilaallinen koulutusapu ISIS:n vastaisille joukoille voi olla osa tätä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Suomessa pitäisi sallia eutanasia. Vakavasti sairaalla ihmisellä pitää olla oikeus päättää omasta elämästään ja kuolemastaan. Terveydenhuollon henkilökunnalla pitää olla oikeus päättää haluaako avustaa tässä vai ei.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella ihmisellä tulee olla yhtäläinen oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yksityinen palvelutuotanto voi täydentää julkista palvelutuotantoa, muttei korvata sitä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheiden tukea tulee lisätä ja tässä painottaa ennaltaehkäiseviä palveluita. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen lapsuuteen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ikäihmiset käyttävät jo nyt varallisuuttaan palvelujen ostoon ja tämä lisääntynee entisestään tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Tärkeintä on, että jokaisella on mahdollisuus laadukkaisiin ja hyviin hoiva- ja vanhuspalveluihin varallisuudesta riippumatta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Priorisoin kansalaisten oikeuden terveys- ja muihin palveluihin korkeammalle kuin kunnallisen itsehallinnon. Nämä eivät kuitenkaan ole vastakkaisia asioita ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on mahdollista toteuttaa myös siten, ettei se romuta kunnallista itsehallintoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmasto- ja ympäristöteknologian ympärille on mahdollista luoda uutta osaamista, vientiä ja työpaikkoja. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiä ei yksinkertaisesti ole varaa sivuuttaa päätöksenteossa, jos haluamme, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus hyvään elämään kuten puhtaaseen luontoon, veteen ja ruokaan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

GMO-tuotantoon liittyy monia ongelmia erityisesti ympäristön ja lajien monimuotoisuuden näkökulmasta. Mielestäni Suomen tulisi pysyä GMO-vapaana maana.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Meidän ei tule, emmekä voi estää kaupungistumista.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Minulla ei ole vahvaa mielipidettä asiaan. Opetusryhmien tulisi olla kohtuullisen kokoisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Suomen ei tule hakea Naton jäseneksi, mutta mikäli jäsenyyttä harkitaan, on siitä järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee turvallisia, työllistäviä ja kestäviä energiamuotoja sekä parempaa energiatehokkuutta ja älykkäitä sähköverkkoja. Jos haluamme ympäristö- ja ilmastoteknologiasta keskeisen vientituotteemme, tulee meidän panostaa tähän teknologiaan myös kotimaassa. Ydinvoima ei ole yhteiskunnan kannalta kestävä, edullinen tai edes päästötön vaihtoehto.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen tulee perustua maksukykyyn. Mikäli tuloverotusta alennetaan, tulee tämä tehdä vain alimmissa tuloluokissa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia. Seuraavan eduskunnan pitää varmistaa, että päätös konkretisoituu käytännön lakimuutoksiksi.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ruotsin kieltä kannattaa opiskella, mutta kallistun sen valinnaisuuden puolelle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitoksia pitää voida tehdä, jos siitä on hyötyä pitkällä tähtäimellä yhteen liittyvien kuntien toiminnalle ja asukkaille.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Olen avoin korkeakoulujen yhdistymiselle, mutta kaipaan vielä lisätietoja hankkeesta ottaakseni siihen kantaa.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Delfiinit tai muut isot merinisäkkäät eivät kuulu ahtaisiin altaisiin. Tampereella pitäisi selvittää delfinaarion hallittu alasajo.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

Ehdokkaan kommentti

Pirkanmaalla ei ole suurpeto-ongelmaa. Suomen suurpetokantoja tulee suojella ja hoitaa järkiperäisesti.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus kohtuullisen matkan päässä olevaan lähikouluun.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtaisesti vaalilupauksista tulee pitää kiinni. Kuitenkin hallitusyhteistyössä muiden puolueiden kanssa joudutaan aina tekemään kompromisseja. Tehdyt ratkaisut ja niihin johtaneet asiat tulee selventää äänestäjille mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä