Joni Räsänen

Vaalikone 2015 Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on liian vaikeaa elää sosiaaliturvan varassa! Sosiaaliturva ei ole turva, jos sen hakeminen aiheuttaa stressiä siitä millaisia pykäliä täytyy täyttää sen saamiseksi ja tätä kautta miten omat tulot mukautuvat. Kannatan perustuloa korjaamaan tämän epäkohdan.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppojen aukiolojen säätely estää erilaisten toimintamallien syntymistä mikä jarruttaa talouden kehittymistä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon tärkein ominaisuus on tuloerojen pienentäminen. Tuloerot aiheuttavat merkittävää hyvinvoinnin laskua kaikille yhteiskunnan osa alueilla(Wilkinson & Pickett, Tasa-arvo ja hyvinvointi).

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole oikein, että työntekijä ei voi ennustaa tulojaan. Jos maahan saadaan perustulo, niin siinä tapauksessa en kannata minimityöaikaa, koska työntekijän toimeentulo olisi jo turvattu, eikä hänen tarvitsisi tapella nykyisen sosiaalitukijärjestelmän kanssa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva olisi mielestäni korvattava kokonaan perustulolla. Ihmiset tekevät työtä, vaikkei heitä siitä palkittaisikaan, koska työnteko on pohjimmiltaan mukavaa, jos on löytänyt alan josta pitää. Jos ei ole löytänyt omaa alaansa töihin pakottaminen tai houkutteleminen ei kuulosta millään tavalla inhimilliseltä vaihtoehdolta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on tilanne tällä hetkellä, kun kurssit ovat korkealla ja etelä.Eurooppa on ahdingossa. Euroa tulisi uudistaa voimakkaasti.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Ruoan verotus vaikuttaa eniten köyhien asemaan. Tällä taas on vaikutusta kansalaisten tasa-arvoon.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Menojen leikkaus ei johda mihinkään positiiviseen. Tarvitaan suuria rakenneuudistuksia. Esimerkiksi verotuksen yksinkertaistaminen vahvistaisi suomen taloutta. Kuntien tapauksessa erilaisten toimintamallien mahdollistaminen kuntakohtaisesti auttaisi kuntia toimimaan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla ja näin saataisiin valtaa lähemmäksi ihmisiä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan yhteiskunnan tukien osalta verotuskäytäntöjen yhtenäistämistä mahdollisimman pitkälle. Tässä tapauksessa poistaisin verotuksen muista yhteiskunnan antamista tuista.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Varaa on, mutta ei nykytavalla toteutettuna. Edelliseltä hallitukselta olisi kipeästi kaivattu uudistusta palveluiden järjestämiseen, mutteivät he siihen kyenneet. Nykytilanteessa se että tekee jotain on parempi kuin että ei tee mitään, koska tiedetään, että tämänhetkinen tilanne on kestämätön kuntien talouden osalta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

NATO-jäsenyys voisi lyhyellä tähtäimellä tuoda henkistä turvaa, mutta pitkällä tähtäimellä Suomen on parempi luottaa omaan kykyynsä puolustaa itseään.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen poliisihallintoa tulee pienentää ja siirtää painoa takaisin kenttätyöhön. Ei ole oikein, että se osa, joka ei tee varsinaista kasvaa jatkuvasti, kun taas kentällä olevien poliisien määrää vähennetään.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi ei mielestäni ole maahanmuutosta huolimatta suuri uhka suomelle. Sen sijaan en pidä työperäistä maahanmuuttoa tarpeellisena tilanteessa, jossa on enemmän työttömiä, kuin avoimia työpaikkoja. Tulevaisuudessa tilanne voi itse asiassa vaikeutua entisestään teknologian syrjäyttäessä yhä enemmän työpaikkoja.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä pelaa melko kovaa peliä, jonka takia Suomen on oltava tarkkana, miten se asiaan suhtautuu. En usko suoraan hyökkäykseen kansanvälisestä tilanteesta johtuen, mutta rajaprovokaatiot saattavat jatkua.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten yksityisyyden suoja on yksi perusoikeuksistamme demokraattisessa valtiossa ja siitä luopumisesta ei voi missään tapauksessa olla hyviä seurauksia. Yksityisyyteen puuttumiseen täytyy olla todella hyvät perusteet, kuten vahva epäily rikoksesta, ennen kuin sitä on viranomaisilla oikeus rikkoa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Tämä asia ei kuulu Suomelle. Se on osa kansainvälistä peliä, jossa ei voi kuin hävitä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Potilaan omasta aloitteesta tapahtuva avustettu kuolema on sallittava riittävän katuma ajan kanssa. Potilas itse tietää parhaiten oman tilansa ja omat kipunsa. Totta kai potilaan on oltava täysissä järjissään päätöstä tehdessään.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut sisältävät hyvin ikävän eturistiriidan potilaan ja palvelun tuottajan välillä. Yksityisten palveluiden tuottavuus lisääntyy mitä enemmän kansalaisia on sairaana. En puhu suorasta myrkyttämisestä vaan lieve ilmiöistä, kuten kansalaisten hyvinvoinnin vähättelystä ja välinpitämättömyydestä sitä kohtaan. Kannattaa tutustua USA:n terveyspolitiikkaan, jos haluaa lisää tietoa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu mitä tarkoitetaan puuttumisella. Lapsiperheitä on autettava hyvin ongelma tilanteissa ratkaisemaan itse ongelmansa. Tarvittava tieto ja mahdollisesti psykologin apu tulisi olla helposti ja nopeasti saatavilla, mikäli lapsi perheissä ilmenee ongelmia.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointi valtion perusidea, on että kaikista pidetään huolta. Tämä kaikki sisältää myös vanhukset!

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Asioita ei mielestäni voi oikein verrata, mutta pidän demokratian perusteita ja vahvuutta vielä tärkeämpänä kuin terveyspalveluita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

En välttämättä näkisi näitä toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina. Esimerkiksi Saksa on uusiutuviin energiamuotoihin satsaamalla saavuttanut hyötyjä niin, että se pystyy kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla näissä tuotteissa. Ilmastonmuutos ei ole valintakysymys, että halutaanko me sitä vai ei. Se on estettävä!

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys. Geeni muuntelussa pelkään eniten geenimuunneltujen lajien leviämistä luontoon. Pelkään myös mitä tapahtuu kun vieras geeni laitetaan uuteen lajiin, mutta ilmeisesti tällä ei ole vielä osoitettu olevan terveysvaikutuksia.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee mielestäni painottaa nimenomaan humanitääristä maahanmuuttoa työperäisen maahanmuuton sijaan. Jos suomella on kykyä auttaa hädässä olevia ihmisiä meidän tulee tehdä niin. Ensisijaisesti totta kai paras apu on sellainen joka tapahtuu paikan päällä ja ennaltaehkäisevästi. Painottaisinkin tätä enemmän käytetyissä resursseissa kuin turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisillä täytyy olla valinnan mahdollisuus missä he haluavat asua. Ei voida viedä palveluita pois ja sanoa, että saatte valita missä asua. Valtion on tehtävä mikä on kohtuullista mahdollistaakseen asuminen myös syrjäisemmillä seuduilla. Toki ei voi olettaa samaa palvelutasoa kaikissa asioissa kuin suurkaupungeissa, mutta perusasioiden on oltava kunnossa. Koko maan pitämisestä asuttuna on myös hyötyä maanpuolustuksellisessa näkökulmassa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tiukkojen rajojen asettaminen ei takaa hyvää lopputulosta oppilaan kannalta. Sen sijaan tulisi antaa kouluille ja ennen kaikkea opettajille suurempi valta päättää miten he toteuttavat opetuksen. Esimerkiksi pulpetitta opettaminen tulee sallia kouluissa. Motivaatio ryhmäkokojen sopivuuteen täytyy tulla kilpailusta kuntien ja koulujen välillä sekä korkeatasoisen koulutuksen tuomista hyödyistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee pysyä liittoutumattomana, koska sillä on myös omat etunsa kansainvälisellä areenalla sekä suomen oman puolustuksen järjestämisessä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsen lisää tietoa. Minne? Mitkä ovat ympäristövaikutukset? Miksi juuri ydinvoima eikä jokin muu energiamuoto? Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan?

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu siitä mitä muuta on pöydällä. Tuloveroa voitaisiin laskea, mikäli erinäisistä veroalennuksista luovuttaisiin ja muutenkin yksinkertaistettaisiin Suomen verotusta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvo kaikissa suhteissa ihmisten välillä vähentää jännitteitä yhteiskunnassa ja parantaa hyvinvointia.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole valtion tehtävä holhota kansalaisia ylisäätelemällä saatavuutta. Minusta se että alkoholista on tehty äärimmäisen kielteinen ja hävetty asia on vaikuttanut alkoholiongelman muodostumiseen Suomessa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Oppilas tietää itse paremmin mitä kieltä hänen kannattaa opiskella. Ruotsi ei välttämättä ole se hyödyllisin kieli varsinkaan kaikilla Suomen alueilla. Motivoitunut opiskelija on paljon tärkeämpi, kuin se että kaikille pakkosyötetään jotain tiettyä kieltä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Pirkanmaalle tarvitaan puolet vähemmän kuntia kuin nykyisin.

Ehdokkaan kommentti

Suosin lähidemokratiaa ja kuntien suurentaminen vie päätäntävaltaa yhä kauemmaksi kansalaisista.

2. Tampereen korkeakoulut pohtivat yhdistymistä: lakia pitäisi muuttaa siten, että yhdistyminen on mahdollista.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan lakia, joka mahdollistaa erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea.

Olen itse töissä TTY:llä ja olen huomannut huolestuttavan kehityksen viime vuosina. Opetuksesta ja tutkimuksesta on alettu säästämään samalla kun hallinnon määrä on alkanut paisumaan. Pelkään, että koulujen yhdistäminen voisi johtaa vielä pahempaan hallinnon paisumiseen ja päätäntävallan karkaamisen yhä kauemmaksi työntekijöistä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaa olisi laki, jossa säädettäisiin budjettiesityksen avoimiksi yliopiston henkilökunnalle, kuten ne olivat ennen yliopiston säätiöitämistä.

3. Delfinaariotoiminta pitäisi kieltää Suomessa lailla.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli ei ole todennettavissa, että delfiinit kärsivät suunnattomia määriä, en näe kieltämiselle perusteita.

4. Pirkanmaalla on suurpeto-ongelma.

5. Kylä/lähikoulu on jokaisen pirkanmaalaislapsen perusoikeus.

Ehdokkaan kommentti

Lähikoulut mahdollistavat kätevän oppimistavan paikallisille lapsille ja tämä helpottaa heidän opiskeluaan ja parantaa käsittääkseni myös motivaatiota.

Uskon koulujen toiminnan vähäisemmän säätelyn pienentävän kyläkoulujen kuluja.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupauksista tulee voida poiketa vain siinä tapauksessa, että on saanut vastaansa jotain täysin poikkeavaa tietoa käsityksestään, joka oli lupausta tehdessään. Tällöin siitä tulee olla äärimmäisen avoin.

Näin ei käynyt esimerkiksi ruotsin kieltä käsittelevässä kansalaisaloitteessa, jossa moni kansaedustaja, joka lupasi olla aloitteen kannalla ennen vaaleja äänesti kuitenkin aloitetta vastaan.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä