Hannu Uusihonko

Vaalikone 2015 Satakunnan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

En sanoisi, että on liian helppoa elää sosiaaliturvan varassa. Kuitenkin on myönnettävä myös se, että liian monet väärinkäyttävät kattavaa sosiaaliturvajärjestelmäämme.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ymmärrän jonkinasteisen sääntelyn kaupan aukioloajoissa, mutta merkittävästi nykyistä enemmän antaisin kaupan yrittäjille vapautta määrätä omat palveluaikansa..

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulolla saattaa olla työmarkkinoita jäykistävä vaikutus. Olen valmis kokeilemaan sitä tietyin rajauksin, mutta en vielä kaikille kuuluvana kansalaispalkkana.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloustilanteessa tarvitaan myös osa-aikaiset työtarjoukset ja emme voi lailla kahlita sopivaa minimityöaikaa. Kannustan työnantajan ja työntekijän keskinäiseen minimityöaikasopimukseen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa pitää kannustaa lähinnä työllistämiseen. Pitkä korotettu työttömyysturva saattaa pitää vaikeuttaa työllistymistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Rehellisyyden nimissä on todettava, että euro ei ole ollut täysin ongelmaton valuutta Suomelle. Euron myötä meiltä meni itsenäisen finanssipolitiikan harjoittamisen mahdollisuus, jota vientiteollisuutemme kilpailukyky olisi välillä tarvinnut. Emme kyenneet kansantaloutena sopeutumaan EU:n mukanaan tuomiin haasteisiin, vaan annoimme kilpailukykymme heiketä viime vuosikymmenen aikana. Toisaalta turistina ja yrittäjänä olen arvostanut yhteistä valuuttaa Euroopassa liikkuessani.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Arvonlisävero on tasaverona varsin julma pienituloisille ja työttömille, joten elintarvikkeiden ja lääkkeiden arvonlisäveroa ei pidä korottaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen talouden osuus bruttokansantuotteesta on noussut liian suureksi Suomessa ja sopeuttaminen on aloitettava julkisen talouden menoleikkauksin ja toiminnan tehostamisen kautta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Verotus on hyvä keino oikeudenmukaistaa lapsilisien vaikuttavuutta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Väestön ikääntyessä on tarvetta keventää terveydenhuollon hallintoa ja toiminnan päällekkäisyyttä. Rahoituksen yksikanavaistaminen tuo säästöjä palvelun laadun tasoa laskematta. Potilastietojärjestelmien keskinäiseen kommunikointiin kiinnitettävä huomiota ja se samalla lisää myös potilasturvallisuutta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Reservin upseerina ja Satakunnan Maakuntajoukkoihin sijoitettuna katson, että puolueettomuudesta on meille enemmän hyötyä kuin haittaa. Meillä on olemassa EU:n mukanaan tuomat turvatakuut, Naton rauhankumppanuus sekä oma tulkintamme Nato-optiosta, joka mahdollistaa nopeamman etenemisen jäsenyyteen, mikäli tarvetta ilmenee. Natoon hakeutumisen vastapainoksi meidän pitää vahvistaa kansallista puolustuskykyä ja tahtoa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi enemmän poliiseja. Poliisin saaminen maakuntamme syrjäisempiin kolkkiin saattaa kestää tunteja ja ennaltaehkäisevään partiointiin eivät poliisin nykyiset resurssit riitä. Peltipoliisien määrä alkaa riittämään...

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Ääri-islamistinen terrori uhkaa kyllä osaa Eurooppaa, mutta ei vielä Suomea. Tarvitsemme tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa ja nyt ei ole aika sulkea rajoja terrorismin uhan vuoksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut selvä linjanmuutos Putinin etupiiripolitiikassa ja se on tulkittava jopa sotilaalliseksi uhaksi Suomen osalta. Kuitenkaan ei pidä alkaa Suomessa lietsomaan Venäjä-vastaisuutta, sillä se luo aina oman vastavoimansa. Nyt on oltava sopivasti varuillaan itäisen naapurimme suhteen.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Verkkovalvonta kyetään suorittamaan siten, että yksityisyyden suoja ei merkittävästi heikkene. Silloin, kun on osoitettu kiistaton uhka, niin yksityisyyden suoja voi väistyä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voisi olla lähinnä rauhanturvaajan roolissa, mutta Irakin hallituksen joukkojen aseistaminen tai kouluttaminen saattaa vaikuttaa Suomen asemaan kansainvälisenä ja puolueettomana rauhanturvaajana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on vaikea. Ymmärrän lääketieteellisellä syyllä tehdyn hoidonrajauksen ja potilaan täydessä ymmärryksessä tekemän aktiivisen eutanasia-päätöksen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tämäkin kysymys yleistää liiaksi. Julkinen puoli joutuu aina kantamaan raskaamman vastuun kuin yksityinen ja siksi se pitää myös huomioida rahan seuraamisessa potilaan matkassa (tehohoito ja syöpähoidot). Kannatan kuitenkin vapaan kilpailun lisääntymistä terveyspalveluiden tuotannossa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on ansiokas neuvolajärjestelmä, joka ei saa olla säästöjen kohteena. Lapsiperheiden ongelmat on tunnistettava ajoissa. Käytännön apua on uupuneille vanhemmille tarjottava aktiivisemmin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti lähtökohta on se, että hankittua varallisuutta, säästöjä ja eläketuloja käytetään myös ikääntyneen koti- ja hoivapalveluiden kustantamiseen. Kuitenkin siten, että yhteiskunta osallistuu omalla osuudellaan ja määritellään omavastuut tulo- ja varallisuusluokittain.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten oikeus laadukkaisiin terveyspalveluihin on ensisijainen perusoikeus. Kuitenkin siten, että perusterveydenhuollonpalvelut ovat saatavissa läheltä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Olemme sitoutuneet useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa maailmanlaajuisesti pyritään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kyse on lähinnä kansallisten tiukempien tulkintojen negatiivisista vaikutuksista yritystemme kilpailukykyyn. Esimerkiksi turve on päätynyt hitaasti uusiutuvaksi energialähteeksi ja se tulkinta maksaa teollisuudellemme

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Luomuviljelijänä olen ehdottomasti ruuan geenimuuntelua vastaan. Suomi on pidettävä GMO-vapaana alueena.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen taso on Suomen taloustilanne huomioiden riittävä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä maa on aivan liian arvokas autioituvaksi miltään osin. Suomessa on vielä löytämättä merkittäviä luonnonvaraesiintymiä, joiden tulevaisuuden hyödyntäminen vaikeutuu, mikäli annamme syrjäisten maakuntiemme infran rapautua. Se on selvää, että samaa palvelutasoa emme voi kaikkialla enään pitää ja vaatia, mutta asutus peruspalveluineen on pyrittävä mahdollisimman laajasti säilyttämään.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

En ole valmis säätämään asiasta lakia, mutta suosituksen omaisesti on pyrittävä pitämään opetusryhmät sopivan kokoisina eri ikäryhmille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset ydinvoimalat riittävät ja ne voidaan pitää käyttökunnossa, kunnes ne käyvät tarpeettomiksi uusien ympäristöystävällisempien tuotantomuotojen kehittyessä. Suomi tarvitsee uusiutuvien energiaratkaisujen lisäksi energiatehokkuutta ja kiertotalouden sovellutuksia niin teollisuudessa että kotitalouksissa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on toistaiseksi kaksikielinen maa, joka on mielestäni rikkaus pienelle kansalle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Satakunnan pitää jatkossakin säilyä omana vaalipiirinään, vaikka kansanedustajamäärä on pudonnut kahdeksaan.

Ehdokkaan kommentti

Oman vaalipiirin ansioista saamme kuitenkin enemmän kansanedustajia eduskuntaan Satakunnasta.

2. Satakuntaan pitäisi muodostaa seuraavalla vaalikaudella neljä isoa kaupunkia Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten ympärille, koska pikkukunnat eivät ole elinvoimaisia.

Ehdokkaan kommentti

Edellinen hallitus spekuloi näillä karttaharjoituksilla. Vapaaehtoisia kuntaliitoksia tapahtuu tulevaisuudessakin, mutta näin dramaattiset visiot eivät ole ajankohtaisia.

3. Valtion pitää tukea Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä maksamalla puolet reitin kustannuksista.

Ehdokkaan kommentti

Jos lentoyhteyttä ei saada kannattavaksi ilman valtion tai kuntien pysyvää tukea, niin sillä ei ole jatkoedellytyksiä.

4. Valtion on lähdettävä mukaan omistajaksi Rauman telakalle ensi vaalikaudella, koska valtio on tukenut myös Turun telakkaa.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi yleistää, että valtion on osallistuttava aina vaikeuksiin joutuneiden yritysten pelastamiseen. On kuitenkin joissain tapauksissa perusteltua olla mukana, jonkun yrityksen pelastamisessa, jos sillä minimoidaan valtiolle aiheutuvat tappiot. Tällainen esimerkki on Talvivaara, jonka sakka-altaita ei voida jättää konkurssitilanteessa hoitamatta, vaan vastuu mahdollista ympäristötuhoista siirtyy valtiolle. Ymmärrän valtion mukanaolon strategisten toimialojen pelastamisessa.

5. Satakuntalaiset kansanedustajat ovat onnistuneet hyvin maakunnan edunvalvonnassa vaalikaudella 2011-2015.

Ehdokkaan kommentti

Satakunnan saavutettavuus ei ole edennyt äänestäjien toivomalla tavalla. Olemme myös maakuntana valtionosuusuudistuksen suurimpia menettäjiä. Voimmeko päätellä jotain pääministeripuolueen molempien satakuntalaisten kansanedustajien luopumisesta ehdokkuudesta näissä vaaleissa?

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupausten eteen ja toteutumiseksi pitää kunkin kansanedustajan tulla tekemään parhaansa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä